Home arrow Yayınlanan yasalar arrow YASA NO. 02/L-26 TARIM TOPRAKLARI YASASI
Qer 22 2007
YASA NO. 02/L-26 TARIM TOPRAKLARI YASASI
e premte , 22 qershor 2007

Yasa No. 02/L-26

 

TARIM TOPRAKLARI YASASI

 

Kosova Meclisi,

 

Kosova Geçici Özyönetim Anayasal Çerçevesine Dair 15 Mayıs 2001 tarih ve 2001/9 Sayılı UNMIK Yönetmeliğinin 9.1.26 (a) ve 5.1 (j) Bölümlerine dayanarak,

 

Tarım topraklarının kullanımı, korunması ve düzenlenmesine yönelik yasal esasların oluşturulması amacıyla.

 

İşbu Yasayı onaylar:

 

TARIM TOPRAKLARI YASASI

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1

Kapsama Alanı

 

İşbu Yasa ile, sürekli gelişim ilkelerine dayanarak kalıcı bir şekilde tarım potansiyelinin korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla, tarım topraklarının kullanımı, korunması, düzenlenmesi ve kiraya verilmesi belirlenir.

 

 

Madde 2

Amaç

 

Genel çıkar yapısındaki doğal varlık olarak tarım toprakları, özel korunmaya sahiptir ve işbu Yasa ve bu Yasaya uygun olarak çıkartılan diğer hükümler ile belirlenmiş durumlar hariç, tarım üretimi için kullanılır ve bir başka amaçlar için kullanılamaz.

 

 

Madde 3

Tanımlamalar

 

İşbu Yasa amaçları için, aşağıdaki kelime ve açıklamalar şu anlamları taşırlar:

 

a). Tarım toprağı – Tarım ekinlerini yetiştirmek için kullanılan toprak: ekilebilir toprak, bahçe, meyve bahçesi, üzüm bağı, çayır, otlak, balık yetiştirme havuzu ve bataklık ve de tarım amaçları için kullanılmayan fakat uygun kullanımları, onların doğal özelliklerini ve ekonomik şartlarını dikkate alarak, tarım üretimini kapsamakta olan diğer topraklar.

 

b). İşlenebilir tarım toprağı – Tarım ekinlerinin yetiştirmek için kullanılan toprağı kapsamaktadır: ekilebilir toprak, bahçe, meyve bahçesi, üzüm bağı ve çayır.

 

c). Toprak düzenlemesi – Tarım topraklarının etkili ve ilerletilmiş kullanımını artırmak amacıyla, tarım topraklarının sahip olunan arsaların tamamlanması ve bölgesel düzenlenmesi için alınan tedbir ve yapılan çalışmalar.

 

d). Tarım toprağının kiraya verilmesi – Tarım toprağının sahibinden bir başka kişiye ya da birkaç kişiye, belirli bir zaman süresi için tarım amaçlarına yönelik toprağı kullanma hakkına karşılık olarak kira ödemesi ile özel kullanım hakkının devredilmesi.

 

e). Kirletici maddeler – Toprağın kendi üretim potansiyelinin zayıflatmasına ya da onun tarım amaçlı kullanılmasına karşı kimyasal, fiziksel ya da biyolojik değişikliğine sebep olan maddeleri kapsamaktadır.

 

f). Toprağın kirlenmesi – Toprağın doğal niteliklerini değiştiren ve tarım ürünlerinde zararlı maddelerin birikmesine sebep olan değişik artakalan katı, sıvı ve gaz maddeleri ve de radyoaktif maddelerle toprağın kirlenmesini kapsamaktadır.

 

g). Kişi – Özel ya da tüzel kişi.

 

h). Bakanlık – Tarım, Orman ve Kırsal Gelişim Bakanlığı.

 

i). Otlak – Genel olarak doğal bitki örtüsü ile kaplı ve hayvanların otlanması, bırakılması için yarayan toprağı kapsamaktadır.

 

j). Otlatma izni – Otlakların sahibinden bir kullanıcıya ya da birkaç kullanıcıya, belirli bir zaman süresi için hayvan otlatmak amaçlı ücret ödemesi ile kullanım hakkının devredilmesi.

 

l). Göçebe çiftlik hayvanlarının hareketi – Çiftlik hayvanlarının, bulundukları yer dışında otlatılmalarını kapsar.

 

 

 

BÖLÜM II

TARIM TOPRAĞININ KULLANIMI

 

Madde 4

Tarım Toprağının Kullanımı

 

4.1. Tarım toprağı sahibi ya da kullanıcısı, toprağın değerini indirgemeyecek ve ilgili tarım tekniği tedbirlerini kullanarak, toprağın doğal özelliklerine uygun olacak bir biçimde, tarım toprağını kullanmak yükümlülüğünü taşımaktadır.

 

4.2. Tarım toprağı sahibi ya da kullanıcısının toprağı bu maddenin 1. fıkrasına uygun olarak kullanmaması durumunda, toprağı kiraya vererek ya da taşınmaz malların kullanıma verilmesi hükümlerine uygun diğer biçimlerde, toprağın kullanımını temin etme girişiminde bulunmak zorundadır.

 

Madde 5

Otlaklar

 

5.1. Otlaklar, Yasa ile belirlenmiş durumlar hariç olmak üzere, diğer başka amaçlar için kullanılamaz.

 

5.2. Bu maddenin 1. fıkrasına istisna olarak, toprağın daha makul ve ekonomik kullanımı ortaya çıkacak fakat erozyon ve diğer ekinlerin normal kullanımına engellere sebep olmayacak şekilde, otlaklar ekin ya da diğer kullanımlara dönüştürülebilir.

 

5.3. Otlak hedeflerinin değiştirilmesi, tarım toprakları amaçlarının değiştirilmesine dair hükümlere dayanarak yapılır.

 

5.4. Kamu mülkiyetindeki otlakların kullanımına yönelik ücretler miktarları, özel bir hukuki düzenleme ile Bakanlık tarafından tayin edilir. Kamu otlaklarının kullanımına yönelik ücretler, toprak kapasitesi ilişkilendirilmeli ve o toprak üzerinde otlatılabilecek çiftlik hayvan sayısına dayanarak hesaplanmalıdır.

 

5.5. Otlakların kullanımına yönelik ödemeler, Kosova Konsolide Bütçesi hesabına yapılır ve otlakların ilerletilmeleri için kullanılabilir.

 

5.6. Doğa sınırları üzerinde bulunan ve orman bitki örtüsünden daha yükseklerde olan ya da bu orman sınırının alçalmasıyla ortaya çıkan otlaklarda, Bakanlık otlatma zamanlarının başlamasını ve bitimin tayin eder ve çiftlik hayvanların bu tarihlerden önce ve sonra otlatılmaları yasaktır.

 

 

Madde 6

Otlakların Kullanımı

 

Otlak kullanıcısının aşağıdaki görevleri mevcuttur:

 

a)   otlakların uygun bir şekilde kullanımını yapmak;

b)   diğer kullanıcılara geçiş, yanaşma ve hayvanlarını diğer arazilere göndermesine imkan tanımak ve de hayvanlara su verme yerini belirlemek;

c)   otlak kalitelerini iyileştirmek ve kapasitelerini artırmak amacıyla, devamlı bir şekilde ıslah edilmesini ve bakımını yapmak ve

d)   aşırı ve amaç dışı olan kullanımlara karşı otlak koruma tedbirlerini yerine getirmek.

 

 

Madde 7

Göçebe Çiftlik Hayvanlarının Otlatılma Yasağı

 

7.1. Tarım ekinlerinin korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının ortaya çıkmalarını ve yayılmalarını engellemek amacıyla ve de hayvanlardan insanlara taşınabilecek hayvan hastalıklarından insan hayatının korunmasına yönelik, veteriner raporu olmadan göçebe hayvanlarının tarım topraklarında otlatılmaları yasaktır.

 

7.2. Hayvan sahipleri otlaklarında, kira ile alınan otlaklarda ya da kamu otlaklarında hayvanların her zamanki otlatılmaları, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen göçebe hayvanlarının otlatılması olarak dikkate alınmaz.

 

7.3. Bakanlık, hukuki bir düzenleme ile göçebe hayvanlarının otlatılmalarını durdurma koşullarını tayin eder.

 

 

Madde 8

Tarım Toprakları Kayıtlarının Tutulması

 

8.1. Tarım çalışmaları ile uğraşan tüzel kişiler, kullanmakta ya da sahibi oldukları tarım toprakları ile ilgili kayıtlar tutmak yükümlülüğünü taşırlar.

 

8.2. Tarım konularına yönelik yetkili belediye organı, işletilmemiş toprak, kullanıma verilmiş olan toprak kayıtlarını ve de kullanım amaçları değiştirilmiş olan topraklar ile ilgili kayıtlar bulundurmak yükümlülüğünü taşır.

 

8.3. Yetkili belediye organı, bu kayıtları, yapılan talebi üzerine Bakanlığa gönderir.

 

 

Madde 9

Sezonluk Erişim Hakkı

 

9.1. Tarım toprağı sahibi ya da kullanıcısı, bir başka kişiye ait arazi üzerinden geçemeden kendi arazisine erişememesi halinde, sezonluk çalışmalarını yerine getirebilmesi için komşu arazi üzerinden geçme izni talep etme hakkına sahiptir.   

 

9.2. Sezonluk erişim hakkı, kısa bir süreç aracılığıyla yapılır ve arazi çalışmalarının (toprağın sürülmesi, tohum ekilmesi, ekin toplama, ürünlerin taşınması ve diğer çalışmalar) bitimine kadar sürer.

 

9.3. Sezonluk erişim hakkını, hasar tespitlerini ve ücret miktarlarını yetkili belediye organı tayin eder ve hasar tazminatını sezonluk erişim hakkı kullanıcısı yerine getirir.

 

9.4. Yetkili belediye organı kararına karşı itiraz, Bakanlığa yapılır ve kararın uygulanmasını durdurmaz.

 

 

BÖLÜM III

TARIM TOPRAĞININ KORUNMASI

 

Madde 10

Tarım Toprağının Sınıflandırılması

 

10.1. Tarım potansiyelinin korunması amacıyla ve tarım toprağının en uygun bir şekilde kullanılması amacıyla, Bakanlık verimliliklerine göre tarım topraklarının sınıflandırılma ölçütlerini tayin eder ve sınıflandırma haritalarını elinde bulundurur.

 

10.2. Bu maddenin 3. fıkrasına göre olan her amaç değişikliği, sadece Yasaya uygun bir şekilde ve alan düzenlenmesi projesindeki Bakanlık tarafından onay aldıktan sonra yetkili belediye organ kararı ile yapılabilir.

 

10.3. İstisnai olarak, bir başka imkanın mevcut olmamasında ve genel çıkarların gerektirmesi halinde tarım toprağı, alan planı bulunan daha doğrusu belediye gelişim planı olan 1 – 4 sınıflarındaki ormanlık arazileri diğer amaçlara yönelik topraklar olarak tayin edilebilir.

 

10.4. Tarım toprakları, verimliliklerine göre 8 sınıf içine sınıflandırılır.

 

10.5. Alan planlarında, kullanım değerleri ile toprağın verimliliklerine göre tarım toprakları aşağıdaki şekilde belirlenir:

 

a)   sınıf 1 – 4, sadece tarım toprağı daha doğrusu ormanlık arazisi olarak belirlenir;

 

b)   sınıf 5 ve 6, tarım toprağı, ormanlık arazi ve istisnai olarak diğer amaçlar için de kullanılan toprak olarak da belirlenir;

 

c)   sınıf 7 ve 8, ihtiyaca göre diğer amaçlar için de kullanılabilecek olan tarım toprağı olarak belirlenir.

 

10.6. Mevcut olan sınıflandırma, tarım toprağının yeni bir sınıflandırılması yapılıncaya kadar geçerlidir.

 

10.7. Verimliliklerine göre toprağın sınıflandırma değerlendirmesini, Bakanlık tarafından yetki verilen kurum gerçekleştirir. Yapılan değerlendirme sonradan, gözden geçirilmesi ve alan planlarına dahil edilmesi için ve Alan Planlama Bakanlığına gönderilir.

 

 

 

Madde 11

Tarım Toprağı Amacının Değiştirilmesi

 

11.1. Tarım toprakları, sadece tarım üretimi için kullanılır ve istisnai olarak sadece işbu Yasa ile belirlenen durumlarda diğer amaçlar için de kullanılabilir.

 

11.2. Tarım toprağı amacının değiştirilmesi, sadece alan düzenleme planı ve Yasa ile belirlenen diğer hükümlere uygun bir şekilde yapılabilir.

 

11.3. Alan planı ve belediye gelişme planı tasarlayıcısı, şehirlerin ve diğer yerleşim yerlerinin genişlemesi durumunda tarım toprağının muhafaza edilmesi ve korunması için, özellikle de sulama sisteminde tarım toprağının korunması için dikkatli olmak zorundadır.

 

11.4. Madde 10.5 (a) ve (b)’de belirtilen tarım toprağı amaçları, bu toprak için diğer amaçları tayin eden alan planının daha doğrusu belediye gelişim planının o bölge için çıkartılmamış olması durumunda değiştirilemez ve tarım dışı amaçlar için kullanılmaya başlanamaz.

 

11.5. Alan düzenleme planını esas almaması durumunda, sınıf 7 – 8 içerisindeki tarım toprağı amaçlarının değiştirilmesi, şehirleşme onayı ile gerçekleştirilir.

 

11.6. Şehirleşme onayı, belediye tarımcılık yetkili organının onayına uygun bir şekilde, alan planlaması yetkili organı tarafından verilir.

 

11.7. Bu maddenin 4. fıkrasına istisna olarak, sınıf 1 – 6 içerisinde olan tarım alanları daha doğrusu orman arazileri, 0,5 ha’dan daha büyük alanlardaki yüzeysel kazılarda endüstriyel maddelerinin ve madenlerin kullanılmasına yönelik geçici değişiklikler hariç, sadece işbu Yasanın 13.1 (b) maddesi ile belirlenen durumlarda diğer amaçlar için kullanılabilir ve amaçlarında geçici değişiklikler yapılabilir. Amaçların geçici değişikliği, yetkili tarım organının onayına uygun bir şekilde, alan planlama yetkili organının şehirleşme onayına ile belirlenir. Belediye tarım organı onayı, karar yapısında verilir.

 

11.8. Şehirleşme onayı ile, toprağın tarım üretimine yönelik toprağa dönüştürülmesine yönelik zaman süresi tayin edilir.

 

11.9. Bu maddenin 7. fıkrasında belirtilen amaç değişikliği zaman süresi, 5yıldan daha fazla olamaz.

 

Madde 12

 

12.1. Alan planı kapsamında tarım dışı amaçlar için toprak olarak tayin edilen tarım toprağı, bina yapımı inşaatının başlangıcına kadar, daha doğrusu diğer çalışmaların başlama anına kadar tarım üretimi için kullanılabilir.

 

12.2. Belediye yetkili tarım organı, tarım toprağının bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen tarım üretimine yönelik kullanılmasını temin etmek yükümlülüğünü taşır.

 

 

Madde 13

Amacın Kalıcı ve Geçici Değişikliği

 

13.1. Tarım toprağı amacının değişikliği kalıcı ve geçici olabilir.

 

       a)  tarım toprağı amacının kalıcı değişikliği yerleşim yerlerinin, endüstri binalarının, demiryollarının, taşıt yollarının, su depolarının, havaalanlarının, değişik tesisat hatlarının ya da binaların tarım üretimi için tarım toprağının kullanılmasını kalıcı bir şekilde imkansız kılan diğer binaların inşaatı için yapılan her amaç değişikliği olarak dikkate alınır.

 

       b)  tarım toprağı amacının geçici değişikliği geçici yapıda olan binalar, yüzeysel madenlerin kullanımları, çöplerin, endüstriyel tozlarının ve ağaç endüstrisi kalıntılarının elden çıkartılma yerleri olarak dikkate alınır. Belirli bir zaman süresi sonrası, tarım toprağı yeniden tarım üretimi için kullanılabilir.

 

13.2. Kum, çakıl ve taşların kullanımı, bunların tarım toprağı olarak belirlenen topraklarda bulunması durumlarında, tarım toprağı amacının geçici değişikliği olarak dikkate alınır.

 

13.3. Bu maddenin 1 (b) fıkrası ile 2. fıkrasında belirtilen değişiklikler durumlarında, kullanım sonunda ya da amacın geçici değişikliği için tayin edilen zaman süresinin bitimi sonrasında, kullanıcı toprağı önceki durumuna geri getirmek zorunluluğunu taşır.

 

 

Madde 14

Amaç Değişikline Dair Bedel

 

14.1. Özel ve tüzel tüm kişiler, Yasa ile aksi belirtilmediği sürece, tarım toprağı amacının tarım dışı amaçlara yönelik toprağa değiştirilmesine ilişkin karşılık ödeme zorunluluğunu taşırlar.

 

14.2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen ücret ödeme, Kosova Konsolide Bütçesi özel bir hesap numarasına yapılır ve amaca yönelik bir şekilde tarım toprakları alanlarının artırılması ile geliştirilmesi ve düzenlenmesi için kullanılabilir.

 

14.3. Ücret, aşağıdaki durumlar kapsamında ödenmez:

 

a)  sellere karşı korunmak, sulama ve drenaj altyapıları, tarım topraklarının erozyona karşı korumak ve suların kirlenmelere karşı korunmaları için inşaatların gerçekleştirilmesi durumlarında;

b)   mezarlıklar inşaatı ve genişletilmesi durumunda;

c)   ormanlaştırmanın gerçekleştirilmesi durumlarında;

d)   kamu yollarının inşaatları durumlarında;

e)   savunma ve kurtarma için yapılan inşaatlar;

f)    toprak ve ormanın korumasına yönelik binaların yapımı amacı olan inşaatlar;

g)   içme suyu ve atık sular için belediye altyapı binalarının ve araçlarının inşaat edilmesi durumunda;

h)   eğitim ve sağlık binaları ve sosyal bakım amaçlarına yönelik binaların inşaatları durumlarında.

 

14.4. Ödemeden muaf tutulmak yönündeki kararı, yetkili belediye organı çıkartır.

 

14.5. Tarım toprağı amacının değiştirilmesine ilişkin ücret ödeme süreci ve ücret miktarı, özel bir hukuki düzenleme ile Bakanlık tarafından tayin edilir.

 

 

Madde 15

Sulama Sistemi Altındaki Tarım Toprağının Kullanılması

 

Sulama sistemi altındaki tarım toprağının, kamunun önemi büyük binalarının yapılması hariç olmak üzere, kullanım amaçlarının değiştirilmesi yapılamaz.

 

 

Madde 16

Toprağın verimli Üst Tabakasının Korunması

 

16.1. İşbu Yasanın 14.1. maddesinde belirtilen ücretin ödenmesi yanı sıra, yatırımcı tarım topraklarında çalışmaların başlamasından önce, toprağın yeniden ekilebilmesi ya da tarım üretimi için düşük verimlilik derecesindeki toprak ya da verimsiz olan toprak kapasitesini artırmak ihtiyaçlarına yönelik, toprağın muhtemel verimli üst tabakasını kenara çekmek onları korumak zorunluluğunu taşır.

 

16.2. Endüstriyel binalarının ve diğer binaların inşaatı başlamadan önce kenara çekilmiş olan toprağın verimli olan ve olası verimlilik olabilecek üst tabakasının ayrılması ve korunması, tarım üretimi için düşük verimlilik seviyesindeki toprağın ya da verimsiz toprağın kapasitesini artırmaya yönelik değişmez yöntemlere uygun bir şekilde, yetkili tarım organı talimatlarına dayanarak kullanılır.

 

 

Madde 17

Tarım Toprağının Yeniden İşlenilmesi

 

17.1. İşbu Yasanın 13.1 (b) ve 13.2 maddelerinde belirtilen, kalıcı olmayan yapıda olmayan diğer amaçlar için kullanılan tarım toprağı, yeniden işletilme proje kapsamına uygun bir şekilde birinci amaca ya da diğer amaçlara dönüştürülür daha doğrusu tarım üretimi için kapasitesi artırılır. Yeniden işletim projesindeki onayı, belediye yetkili tarım organı tarafından verilir.

 

17.2. Tarım toprağının diğer amaçlar için geçici kullanımı için ve de tarım toprağı etrafında zararların ortaya çıktığı geçici inşaata yönelik inşaat ruhsatının verilmesine dair talebin yanı sıra, kullanıcı inşaata yönelik, daha doğrusu bu madeni 1. fıkrasında belirtilen organ onayı ile çalışmaların yerine getirilmesine yönelik teknik belgelere uygun bir şekilde yapılan yeniden işletme projesini sunmak zorunluluğundadır.

 

17.3. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yeniden işletim projesi, profesyonel değerlendirmeye tabi tutulur. Yeniden işletim projesinin profesyonel değerlendirmesini, tarım alanındaki uzman kuruluş tarafından yapılır.

 

 

 

Madde 18

Yeniden İşletim Projesinin İçeriği

 

18.1. Yeniden işletim projesi aşağıdakileri kapsar:

 

  a)   Verimli üst tabakanın ve olası verimli olabilecek üst tabakanın kenara çekilme ve korunma biçimini.

 

  b)  tarım toprağının yeniden işletiminin teknik, tarım tekniği ve biyolojik süreçlerini ve tarım toprağının biyolojik yeniden işletimin yerine getirilme zaman sürelerini.

 

  c)   tarım üretim toprağının dönüştürülme dinamiği.

 

  d)  yeniden işletilmiş topraktaki zarar getirici ve tehlike oluşturan maddelerin incelenmesi ve

 

  e)   Projenin finansman miktarını.

 

18.2. Tarım toprağının geçici kullanıcısı ya da yatırımcısı, tarım toprağının yeniden işletimini temin etmek amacıyla, yeniden işletim için gerekli finansmanın en az % 30 kadar miktarını, belediye yetkili tarım organının tayin etmiş olduğu hesabına öncelikli olarak ödeme yükümlülüğünü taşımaktadır.

 

18.3. Bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen finansman, sadece yeniden işletim amaçları için kullanılabilir. Yeniden işletim sonrasında, finansman kullanıcıya iade edilir.

 

18.4. Tarım toprağındaki endüstriyel maddelerinin ve diğer madenlerin işletilmesinden sonra su rejimi düzensizleşmesi ya da seller ve su toplanması ortaya çıkması durumunda, kullanıcı biyolojik yeniden işletimi yerine getirmeden önce, aynı zamanda suyun topraktaki önceki rejiminin geri kazanıldığı hidroteknik çalışmalarını getirmek zorundadır.

 

18.5. Endüstriyel maddelerinin ve diğer madenlerin işletiminin tamamlanmasından sonra kullanıcının tarım toprağının yeniden işletimini gerçekleştirmemesi durumunda, yetkili tarım organı, tarım dışı amaçlar için tarım toprağını kullanan tarafın masrafları ile karşılanacak yeniden işletimi yerine getirmesi için bir diğer kuruluşu görevlendirebilir.

 

18.6. Bakanlık, hukuki bir düzenleme ile, bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yeniden işletim projesini tasarlaması için değişmez yöntemleri tayin eder.

 

 

 

Madde 19

 

Belediye yetkili organı, daha doğrusu bina inşaatı ya da çalışmaları yerine getirme ruhsatı veren ya da yüzeysel ve yeraltı kazılarındaki endüstriyel maddeleri ve madenleri işletilmesi, çöplerin, tozların, ağaç işleri artıklarının ve benzer maddelerinin toplanması için ruhsat veren diğer yetkili organ, gerekli olan diğer belgeler dışında aynı zamanda tarım toprağı amaçlarının değiştirilmesine ilişkin ödemenin yapıldığı kanıtı yatırımcı ya da kullanıcının sunması durumunda ruhsat verebilir.

 

 

 

Madde 20

Tarım Toprağının Kirlenmeye Karşı Korunması

 

20.1. İnsanları, bitki, hayvan ve çevre dünyasını korumak amacıyla düzenli ve güvenli üretime imkan tanımak amacıyla, tarım toprağının kirliliğe karşı korunması uygulanır.

 

20.2. Tarım toprağının kirliliğe karşı korunması, zararlı maddelerin doğrudan taşınması, su ve hava yardımıyla taşınmasının durdurulması, sınırlandırılması ve engellenmesi ve verimliliğin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi yönünde tedbirler alınması ile gerçekleştirilir.

 

20.3. Tarım toprağını üretim kabiliyetine ya da tarım ürünlerinin kalitesine zarar getiren ve bunları değiştiren zararlı ve tehlikeli maddelerin bırakılması ve maden, organik tozların ve bitkilerin korunmasına yönelik maddelerin kullanılması yasaktır.

 

20.4. İzin verilen miktardan daha fazla miktardaki zararlı ve tehlikeli maddelerin bırakılması ile tarım toprağının kirlenmesine sebep olunması durumunda, tarım toprağı kirleticisi zararlı maddelerin arındırılması daha doğrusu tarım toprağının iyileştirilmesine dair çalışma masraflarını karşılar.

 

20.5. Zararlı maddelerden arındırma ya da iyileştirme, diğer hükümlere göre olan sorumluluklardan zarar getiren tarafı muaf tutulması sonucunu getirmez.

 

20.6. Bu maddenin 4. fırkasında belirtilen kişinin belirlenmiş bir zaman süresi içerisinde tarım toprağını zararlı maddelerden arındırmaması ya da iyileştirmemesi durumunda, bu çalışmaları Bakanlık tarafından tayin edilen bir kişi, çalışmayı yerine getirme yükümlülüğü olan kişi masrafları ile gerçekleştirir.

 

 

Madde 21

Tarım Topraklarının Denetimi

 

21.1. Kirliliğe karşı tarım toprağının korunması amacıyla, aşağıdakilerin kapsandığı şekilde, zararlı maddeler açısından tarım toprakları durumları ve kirlilik derecelerinin devamlı olan denetimleri yapılmak zorundadır:

 

     a)  Toprak kirliliği bölgelerinin ve derecelerinin tayin edilmesi – envanter yapımı;

 

     b)  Fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikler gibi, tarım toprağı durumunun ve tüm değişikliklerinin devamlı olan denetimi;

 

     c) Kirlenmiş tarım topraklarına ilişkin bilgi sisteminin oluşturulması.

 

21.2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilmiş olan tüm çalışmalar, Bakanlığın yetki vermiş olduğu kurum tarafından gerçekleştirilir.

 

21.3. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen tarım toprağı incelenmesini yerine getiren Bakanlıkça yetkilendirilen Kurum, incelemeden elde edilen sonuçlar hakkında, incelemenin gerektirmesi halinde belirli tarım ürünlerinin üretilmesini ve bitki korumasına ilişkin maddelerin ve belirli bir toprakta diğer maddelerin kullanılmasını karar düzeyinde durdurabilecek ya da sınırlandırabilecek olan Bakanlığı bilgilendirmek zorundadır.

 

21.4. Bakanlık, alacağı böyle bir karar hakkında belediye organlarını, toprak sahibi ya da kullanıcısını bilgilendirir.

 

Madde 22

Tarım Toprağı Kirliliğinin Kontrolü

 

22.1. İşlenebilir tarım toprağının korunması, muhafaza edilmesi ve kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerinin iyileştirilmesi ve madden tozlarının uygun bir kullanımını temin etmek amacıyla, 1 – 5 sınıfları arasındaki toprağın üretim kabiliyetinin düzenli kontrolleri gerçekleştirilir.

 

22.2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilmiş olan üretim kabiliyeti düzenli kontrolünü yerine getiren Bakanlıkça yetkilendirilen kurum, tarım toprağı sahibi ya da kullanıcısını verimlilik inceleme sonuçları hakkında bilgilendirmek ve verimliliğin artırılması yönünde tedbirler önermek yükümlülüğünü taşır.

 

22.3. Bakanlık, hukuki bir düzenleme ile bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen usul ve çalışmaları tayin eder.

 

Madde 23

Erozyona Karşı Korunma

 

23.1. Tarım toprağının erozyona karşı korunması amacıyla, Bakanlık hukuki bir düzenleme ile aşağıdaki alınması gereken tarım teknikleri tedbirlerini tayin eder:

 

    a)  Tarım tedbiri olduğu durumlar hariç, ağaç kesimini sınırlandırma ya da yasaklama;

    b)  Otlatılabilecek hayvan türleri, otlatma zamanlarını ve hayvan sayılarını belirterek otlaklara sınır getirme ya da kullanılması ve de bunların kullanılma şekillerini;

    c)  Çayırların, otlakların ve bir yıllık ekinler ile ekilebilir topraklara dönüştürülmesi amacıyla kullanılmamış dik toprak alanlarının sürülmesini yasaklamak;

    d)  Tarım topraklarından humus üst tabakalarının ya da işlenebilir üst tabakalarının uzaklaştırılmasını yasaklamak;

    e)  Dik topraklarda özel türdeki otların ekilme gerekliliğini;

    f) Rüzgarlardan meydana gelebilecek zararların engellenmesine yönelik koruyucu önlemlerin alınması gerekliliği.

 

23.2. Erozyona karşı tedbirlerini uygulanması masrafları, toprak sahibi ya da kullanıcısı tarafından karşılanır.

 

23.3. Erozyona karşı alınan tedbirlerin genel çıkar amaçlı olması durumunda, Hükümet bu tedbirlerin uygulanması kapsamında katılımcı olarak kamu kurumlarını tayin edebilir.

 

 

BÖLÜM IV

TARIM TOPRAĞININ DÜZENLENMESİ

 

Madde 24

Tarım Toprağının Düzenlenmesi

 

24.1. Toprağın en uygun sahipliğini ve kullanımını tamamlamak, iyileştirme ve erozyona karşı tedbirlerin ve çalışmaların uygulanması, çok yıllık fidanlıkların, orman ağaçlık çiftliklerinin ve orman arazilerinin ağaçlandırılmasının gerçekleştirilmesi, toprağın ekonomik olarak işletilecek ve tarım yapısındaki yerleşim yerlerinin geliştirilmesine yönelik en uygun şartların yaratılacak bir şekilde en büyük ve en düzenli toprak arazilerinin oluşturulması amacıyla toprak bölgelerinin düzenlenmesi, düzenli bir yapıdaki yeni arazilerin oluşturulması ve su açısından iyileştirilme sisteminde kapsanabilmeleri için sınırların düzenlenmesi, tarım topraklarının düzenlenme çalışmaları yerine getirebilir.

 

24.2. Tarım topraklarının düzenlenmesi, sonradan çıkartılacak bir idari yönerge ile tayin edilen usullere uygun bir şekilde, düzenleme projesi kapsamındaki bir bölgenin önerilmiş coğrafi alanı içerisinde bulunan tarım toprakları sahiplerinin en az 2/3’sinin onay vermesi durumunda gerçekleştirebilir.

 

24.3. Toprak düzenleme projesi Bakanlık tarafından, toprak sahipleri ya da toprağın yer almakta olduğu idari bölgedeki belediye tarafından önerilebilir.

 

24.4. Tarım toprağını düzenleme projesi, Bakanlığa birden fazla belediye tarafından, düzenlemeye yönelik önerilen bölgenin, bu belediyeler bölgelerine yayılmış olması durumunda önerilebilir.

 

24.5. Tarım toprağı düzenleme projesi, Bakanlıkça yetki verilen uzman bir kuruluş tarafından denetlenebilir.

 

24.6. Bu Bölüm altında belirtilen tarım toprağının düzenlemesi, işbu Yasa ile aykırı olmayan yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilir.

 

24.7. İşbu Yasa ile tarım toprağı düzenlemesine dair yürürlükteki diğer yasalar hükümleri, orman ve orman arazilerinin düzenlemesine de uygulanır.

 

 

Madde 25

Düzenleme Projesi Amacı

 

Tarım toprağını düzenleme projesi, aşağıdaki amaçlara yönelik hazırlanır ve uygulanır:

 

a)   daha büyük arazilerin elde edilmesi amacıyla, dağılmış olan arazilerin birleştirilmesi;

b)   tarım teknikleri, tarımsal iyileştirme ve su bakımından iyileştirme tedbirlerinin uygulanması aracılığıyla toprağın geliştirilmesi;

c)   kamu altyapılarına erişim amacıyla;

d)   düşük kaliteli ya da kirli toprak arazilerin yeniden ağaçlandırılması;

e)   düzenli geometrik yapılarında arazilerin oluşturulması;

f)    mülkiyet – hukuki ilişkilerinin düzenlenmesi;

g)   toprağın yeni ölçümleri amacıyla;

h)   yeni kadastronu oluşturulması.

 

 

Madde 26

Düzenleme Projesinin İçeriği

 

Tarım topraklarını düzenleme projesi aşağıdakileri içerir:

 

a)   kadastro kayıtları;

b)   mülkiyet hakları;

c)   proje amacını;

d)   proje gerekçelerini;

e)   finansmanı;

f)    uygulama zaman süresini.

 

Madde 27

Düzenleme Projesi Hazırlama ve Uygulama Usulleri

 

27.1. Bakanlık, tarım toprağının düzenleme projesinin başlatılabilmesi ve uygulanabilmesi için esas alınabilecek usul ve metotların belirlenebileceği hukuki düzenleme çıkarır.

 

27.2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen hukuki düzenleme ile, tarım toprağını düzenleme projesinin gözden geçirilmesi, denetimi ve uygulanması üzerinde çalışacak komisyon çalışmaları düzenlenir.

 

 

Madde 28

Düzenleme Projesinde Kamunun Katılımı

 

28.1. Toprakların düzenlemesine dair önerilen proje, düzenlemenin yapılmakta olduğu bölge içerisinde kamu görüşüne sunulmak zorundadır.

 

28.2. Bakanlığın gerekli olduğunu dikkate aldığı durumlarda, vatandaşlar tarafından girişimi başlatılan toprak düzenleme proje önerisini de kamu görüşüne sunulmak zorundadır.

 

28.3. Proje, kamu görüş ve tavsiyelerinin alınabilmesi amacıyla, altmış (60) günlük bir zaman süresi boyunca kamu görüşüne açık olmalıdır.

 

28.4. Kamu görüş ve tavsiyeleri, projeyi hazırlayan tarafından gözden geçirilmek ve uygun olarak değerlendirilmeleri durumunda, proje taslağı içerisinde kapsanmak zorundadır.

 

 

Madde 29

Düzenlenmiş Toprakların Bölünmesinin Yapılamaması

 

Düzenlenmiş olan topraklarda, tarım toprakları arazilerinin bölünmeleri yapılamaz.

 

 

BÖLÜM V

TARIM TOPRAĞI KİRASI

 

Madde 30

Tarım Toprağının Kiraya Verilmesi

 

30.1. Tarım toprağı, tarımcılık çalışmaları ile uğraşan özel ve tüzel kişilere, yerli ve yabancı kişilere kira ile verilebilir.

 

30.2. Tarım toprağı, 99 yıl kullanım hakkının devredilmesi durumları hariç olmak üzere, sahibin onayı olmadan kiracı tarafından bir başkasına kiraya verilemez.

 

 

Madde 31

Tarım Toprağının Kiraya Verilme Biçimleri

 

31.1. Tarım toprağı, aşağıdaki biçimlerde kiraya verilebilir:

 

a)  uzun vadeli kiraya vermek;

b)  kısa vadeli kiraya vermek, ve

c)  otlakların kiraya verilmesi.

 

31.2. Uzun vadeli kiraya vermek, tarım toprağının kira ile üç (3) yıldan daha fazla bir süre için kullanıma verilmesi olarak dikkate alınır.

 

31.3. Kısa vadeli kiraya vermek, tarım toprağının kira ile üç (3) yıla kadar bir süre için kullanıma verilmesi olarak dikkate alınır.

 

 

Madde 32

Sözleşme Bağlama Şartları

 

32.1.     Kira sözleşmesi aşağıdakileri kapsamak zorundadır:

 

   a)  sözleşme taraflarının isim ve adresleri;

   b)  sözleşmenin imzalandığı tarih;

   c)  tarım toprağı ile ilgili kadastro kayıtları;

   d)  kiranın zaman süresi;

   e)  kira ödeme miktarı, zaman süresini ve şeklini;

   f)   binaların, teçhizatların ve ürünlerin açıklamasını ve değerini ile bunların bakım şekillerini;

   g)  ürünlerin değer kaybetme zamanını;

   h)  taraflara ait hak v e yükümlülükler;

    i)  kiraya verilen toprağın kullanım amaçları;

    j)  sözleşmeyi sona erme gerekçeleri;

   k)  sözleşmenin feshedilme gerekçelerini;

    l)  anlaşmazlıkların çözümüne dair usuller.

 

32.2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen şartlar hariç, tarım toprağını kiraya verme sözleşmesi, tarafların iradelerine ve sözleşme çeşidi özelliklerine bağlı olarak, aynı zamanda diğer hükümler de içerebilir.

 

32.3. Uzun vadeli kira sözleşmesi yazılı biçimde olmak zorundadır, aksi takdirde hukuki bir değer taşımaz ve yapılan sözleşme belediye yetkili tarım organı bünyesinde kayıtlı olmak zorundadır.

 

Madde 33

Sözleşmenin Sona Ermesi

 

Tarım toprağının kiraya verme sözleşmesi, sözleşmenin yapıldığı zaman süresinin bitiminden sonra sona erer.

 

 

Madde 34

Sözleşmenin Feshi

 

34.1. Kiraya veren taraf, aşağıdaki durumları kiracının oluşturması sebebinden kira sözleşmesini feshedebilir:

 

a)   kirayı ödememesi durumunda;

b)   tarım teknikleri önlemleri ile tarım toprağını kullanmaması durumunda;

c)   sözleşme hükümlerine aykırı olarak tarım toprağını kullanması durumunda;

d)   sahibin onayı olamadan bir başkasına toprağı kiraya vermesi durumunda;

e)   kiraya veren tarafın onayı olmadan sözleşme ile öngörülen sınırlar dışında tarım toprağında yatırım yapması ya da tarım toprağının kullanım şeklini değiştirmesi durumunda;

f)   Doğayı Koruma Yasası hükümlerine aykırı bir şekilde çalışmalarda bulunması ya da zenginlik ve çevreye olumsuz etkisi bulunan ve herhangi bir şekilde doğal değerlerin varlığını tehlikeye atabilecek diğer çalışmalarda bulunması durumunda.

 

34.2. Kiraya veren tarafın bu maddenin 1. fıkrasına dayanarak kira sözleşmesini zaman süresinden önce durdurmak istemesi durumunda, kiracıyı bu konuda bilgilendirmek zorundadır. Kiracıya tarım toprağını iade etmesi yönünde böyle bir öncelikli bildiri, bildirinin yapıldığı günden bir yıldan daha kısa bir zaman süresinden önce verilmek zorundadır.

 

 

Madde 35

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonraki Ödeme

 

35.1. Tarım toprağına yönelik kira sözleşmesinin sona ermesiyle, kiracı taraf aylık zaman süresi içerisinde:

 

a)   teçhizatlarını ve yapmış olduğu inşaatları geri alabilir;

 

b)   kiraya veren taraf onayı ile gerçekleştirmesi durumunda, kaldırılması mümkün olmayan teçhizatların, ekilmiş olan ürünlerin, toprak kalitesinin iyileştirilmesine etkili olan toprak koruma tesisatların gerçek değerlerinin ödenmesi talep edebilir;

 

c)   Kiraya veren taraf ile önceden anlaşmaya varılmamsı durumunda, kiracı yapmış olduğu geçici özellikli inşaat binaları yıkmak ve bunları ödeme talebinde bulunmadan kendi masraflarıyla kaldırmak zorundadır. Bu yükümlülüğün, yıkımın ya da uzaklaştırılmanın yerine getirilmemesi durumunda, kiracı masrafları ile bunları kiraya veren taraf yapabilir.

 

35.2. Kiraya veren taraf izni olmadan bina fidan ekmiş, bina ve teçhizat inşa etmiş olması durumunda, değer kaybetmeyen değerin iadesini talep etme hakkına sahip değildir.

 

35.3. Kendi izni olmadan ekilmiş olmaları ve inşa edilmiş olmaları halinde ekinler, binalar ve teçhizatlar karşılıksız olarak kiraya veren tarafa ait olur. Kiraya veren taraf, uzaklaştırılması mümkün olan teçhizatları, zarar vermeden uzaklaştırma hakkına sahiptir.

 

35.4. Kiranın tamamıyla işbu Yasanın 34.2. maddesine göre sona erdirilmesi durumunda, işbu Yasanın 34.1. maddesinde belirtilen şartlar dışında, toprağın yıllık kirası ile eşit değerde olan ek ödemeler ile birlikte olası kayıpların tazmin edilme hakkına kiracı sahiptir.

 

35.5. Kiranın işbu yasanın 34.2. maddesine göre kısmi olarak sona ermesinde, tazminat sadece tamamlanmış kısım için yapılır.

 

Madde 36

 

İşbu Yasa ile düzenlenmemiş olan tüm tarım topraklarının kirası için, yükümlülük ilişkilerine yönelik hükümler uygulanır.

 

 

Madde 37

Anlaşmazlıkların Çözümü

 

37.1. Tarım toprağı kirası ya da otlaklar kirası tarafları aralarında anlaşmazlıkların bulunması durumlarında, sözleşme ya da ortak anlaşma tarafları anlaşmazlıkların çözümü için bir aracı tayin edebilir.

 

37.2. Aracılık süreci kapsamındaki aracı, tarım konusunda bilgi ve tecrübeye sahip ve yaşadıkları topluluk içinde söz sahibi olan özel kişiler olabilir.

 

37.3. Tarafların sözleşme ile aracı belirlemeleri durumunda, ancak aracılık sonucu anlaşmazlığın çözüme ulaştırılamadığından sonra, anlaşmazlığın çözüme ulaştırılabilmesi için yetkili mahkemeye başvuruda bulunabilirler.

 

37.4. Aracılığa yönelik anlaşmalı taraflar, anlaşmazlık çözümü için ödemelerde bulunma biçim ve miktarını tayin eder.

 

37.5. Aracılar, tarafsız bir şekilde çalışmalarda bulunma yükümlülüğünü taşırlar.

 

37.6. Taraflar, anlaşmazlığın çözümüne yardım edebilmek için gerekli olan belge ve diğer bilgileri temin etmek yükümlülüğünü taşırlar.

 

 

BÖLÜM VI

DENETİM VE İNCELEME

 

Madde 38

Denetim ve İnceleme Organları

 

İşbu Yasa ile buna dayanarak çıkartılmış olan hükümlerin uygulanmalarının denetimi, tarım müfettişliği ve yetkili diğer organlar aracılığıyla Bakanlık yerine getirir.

 

 

Madde 39

Müfettiş Yetkileri

 

39.1. Müfettiş, aşağıdakiler için yetkisi mevcuttur ve yerine getirmek zorundadır:

 

a)  tarım dışı amaçlar için tarım toprağının kullanılması ve bu değişikliğin Yasa hükümlerine aykırı yapılması halinde durdurmayı emretmek;

 

b) tarım toprağının işbu Yasa hükümlerine uygun olarak çalıştırıldığı ve kullanıldığını ve elde edilen düzensizliklerin ortadan kaldırılmaları için önlemlerin alınmasını emretmek;

 

c)  tarım toprağının zararlı maddelerle kirlendiğini ve önlemlerin alınmasını emretmek;

 

d) tarım toprağı kullanıcısı ya da sahibi tarafından ekin anızlarının yakılmaları durumlarında, yangınlardan korunmak için önlemlerin uygulanmalarını;

 

e) erozyona olumsuz etki edebilecek tarım teknikleri önlemlerin uygulanmalarını;

 

f) erozyondan korunmak amacıyla olan çok yıllık ekinlerin ve ekinlerin muhafaza edilmeleri ve korunmalarını;

 

g)  işbu Yasa hükümlerine aykırı olarak yapılması durumunda, otlakların diğer ekinlere dönüştürülmelerini durdurmak.

 

39.2. İşbu Yasa hükümlerinin ya da bu Yasaya dayanarak çıkartılmış olan hükümlerin ihlal edildiği sonucuna varılması durumunda, müfettiş yazılı olarak düzensizlik ve eksiklikleri belirler ve bunların ortadan kaldırılması için önlem ve zaman sürelerini karar ile tayin eder. İlgili tarafın karar saygı göstermemesi ya da müfettiş kararına uygun bir şekilde hareket etmemesi durumunda, yetkili organlar bildirilir ve yetkili mahkemede işlemler başlatılır.

 

39.3. Müfettiş kararına karşı, memnun olmayan taraf Bakanlığa itirazda bulunabilir.

 

39.4. Müfettiş kararına karşı yapılan itiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz.

 

Madde 40

Müfettiş Profesyonel Vasıfları ve Onun Hüviyeti

 

40.1. Müfettiş, tarım alanında mesleki yüksek eğitime sahip olması ve tarım alanında en az üç yıl çalışma tecrübesine sahip olmak zorundadır.

 

40.2. Müfettiş, kendi resmi sıfatını belirleyeceği resmi kart ve hüviyet işaretine sahip olmak zorundadır.

 

Madde 41

Mülkiyet ve Belgelere Erişim

 

Tarım toprağı sahibi ya da kullanıcısı, müfettişin görevini icra etmesi için imkan tanımak, gerekli olan veri ve bilgileri sunmak ve de mülkiyet ve belgelere erişimini temin etmek yükümlülüğünü taşır.

 

BÖLÜM VII

İDARİ YAPTIRIMLAR

 

Madde 42

Suç İşlemi

 

42.1. Aşağıdaki durumlardan ötürü, özel kişi daha doğrusu tüzel kişi sırasıyla 1.000 €’dan 10.000 €’ya kadar para cezası ile cezalandırılır:

 

      a)  toprağa amaç belirleyecek olan alan düzenleme planını çıkartılmasından önce belirtilen bu tarım toprağı amacını değiştirmesi ya da tarım dışı amaçlar için kullanmasında (işbu Yasanın 11.1. maddesi);

 

      b)   işbu Yasa hükümlerine aykırı bir şekilde, tarım dışı amaçlar için tarım toprağını kullanması halinde;

 

      c)  yetkili tarım organı onayı olmadan, geçici amaçlı olarak tarım toprağını tarım dışı amaçlar için kullanması halinde;

 

d)   işbu Yasanın 13.1 (b) maddesinde belirtilen tarım toprağını, tarım toprakları yeniden işletim planı olmadan ve yetkili tarım organı onayı bulunmadan kullanmasında (işbu Yasanın 17. maddesi);

 

e)   düzenlenmiş topraklarda arazi bölüştürmesini yapması halinde (işbu Yasanın 29. maddesi);

 

f)    işbu Yasanın 20. maddesine aykırı çalışması halinde;

 

42.2. Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen suçlar için aynı zamanda da tüzel kişi sorumlu kişisi, 200 €’dan 2.000 €’ya kadar para cezasına çarptırılır.

 

42.3. Aşağıdaki durumlardan ötürü, özel kişi daha doğrusu tüzel kişi sırasıyla 250 €’dan 5.000 €’ya kadar para cezası ile cezalandırılır:

 

a)   amaç değişikliği yapılmasına yönelik ücret ödemesi yapılmadan önce tarım toprağını tarım dışı amaçlar için kullanmaya başlaması halinde (işbu Yasanın 14.1. maddesi);

 

b)   üretimin ya da bitki korumasına ilişkin maddelerin kullanılması yasak olan ya da sınırlı olan tarım toprağında tarım ürünlerini üretmesi halinde (işbu Yasanın 21.3. maddesi);

 

c)   tarım toprağını göçebe çiftlik hayvanlarının otlatmak için kullanması halinde (işbu Yasanın 7.1. maddesi);

 

d)   belirlenen zaman sürelerinden önce ve sonra hayvanları otlatması halinde (işbu Yasanın 5.6. maddesi);

 

e)   tarım toprağı verimliliği kontrolünü yapmaması halinde (işbu Yasanın 22.1. maddesi);

 

f)    tarım toprağı verimli tabakasını işbu Yasanın 16. maddesine aykırı bir şekilde kullanması halinde;

 

g)   erozyona karşı korunma tedbirlerini uygulamaması halinde (işbu Yasanın 23.1. maddesi);

 

h)   kullandığı ya da sahibi olduğu tarım toprağına ilişkin tüzel kişinin kayıtlar tutmaması halinde (işbu Yasanın 8. maddesi);

 

i)    müfettiş kararına uygun olarak çalışmaması halinde.

 

42.4. Bu maddenin 3. fıkrasında belirtilen suçlar için aynı zamanda da tüzel kişi sorumlu kişisi, 100 €’dan 1.000 €’ya kadar para cezasına çarptırılır.

 

42.5. Bu maddede belirtilen ceza miktarlarının ödemesi, Kosova Konsolide Bütçesi hesap numarasına yapılır.

 

Madde 43

Korunma Önlemleri

 

İşbu Yasanın 42. maddesinde belirtilen suçlar dışında, suç işleminde kullanılmış olan ya da işlemeye amaçlanmış olan veya suç işlemi sonucu elde edilmiş olan maddenin – nesnenin el koyma koruyucu önlemine ve de suç işlemi sonucu elde edilen zenginliğe el koyma koruyucu önlemine, sözü edilen kişi tabi tutulabilir.

 

BÖLÜM VIII

NİHAİ HÜKÜMLER

 

Madde 44

 

44.1. Alan planının çıkartılmasına kadar, tarım dışı amaçlar için tarım toprağının kullanımı sadece belediye meclis kararına dayanarak yapılabilir.

 

44.2. İşbu Yasanın uygulanmasına yönelik, Bakanlık hukuki düzenlemeler çıkarır.

 

Madde 45

Uygulanabilir Yasa

 

İşbu Yasanın yürürlüğe girmesiyle, tarım toprağı Yasası hükümleri (21/84 Sayılı KSÖB Resmi Gazetesi) ve de işbu Yasaya aykırı olan diğer yasalar hükümleri geçersizlik kazanır.

 

Madde 46

 

Yürürlük

 

İşbu Yasa, Kosova Meclisi onayından geçtikten ve BM Genel Sekreter Özel Temsilcisi’nin ilanından sonra yürürlüğe girer.

 

23.06.2006

UNMIK/YG/ 2006/37
Son Güncelleme ( e mërkurë , 25 shkurt 2009 )
 
< Önceki   Sonraki >