Home arrow Stampani Zakoni arrow ZAKON BR.03/L-071 O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR.2004/48 0 PORESKOJ ADMINISTRACIJI I POSTUPCIMA
Jan 26 2009
ZAKON BR.03/L-071 O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR.2004/48 0 PORESKOJ ADMINISTRACIJI I POSTUPCIMA
e hënë , 26 janar 2009

 

ZAKON BR. 03/L- 071

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR. 2004/48 0 PORESKOJ

 

ADMINISTRACIJI I POSTUPCIMA

 

 

 

Skupština Republike Kosovo,

 

Na osnovu člana 65.(1) Ustava Republike Kosovo;

 

Usvaja

 

ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA BR. 2004/48 0 PORESKOJ ADMINISTRACIJI I POSTUPCIMA

 

Član 1.

 

Sledeće izmene i dopune vrše se u Zakonu br.2004/48 o poreskoj administraciji i postupcima objavljen Uredbom UNMIK-a br.2005/17 od 9. aprila 2005.godine.

 

U predlogu zakona pojam "zakon" označava Zakon br.2004/48.

 

Član 2.

 

U članu 1. zakona dodaju se sledeće definicije:

 

"CABK"označava Centralni autoritet bankarstva Kosova, osnovan Uredbom UNMIK-a br.2006/47.

 

"SIGTAS" Standard Integrated Government Tax Administration System (Standardni integridsani vladin sistem za poresku administraciju).

 

"PNC" označava Međunarodnog civilnog predstavnika.

 

"Završni bilans" označava finansijski pregled prestanka poslovne delatnosti.

 

"Poreski dokument" označava dokument izdat od strane PAK-a tokom vršenja zadataka utvrdjenih zakonom.

 

"Vlasnik korisnik" označava lice ili pravnog entiteta koji ostvaruje dobit od jednog aseta u vlasništvu ( pokretna ili nepokretna imovina) bez obzira na čije ime je naslov imovine, kao i pojedinca ili pravnog entiteta, koji ima prevlast i kontrolu nad asetom.

 

"Transfer aseta" označava svaku transakciju kojom je vlasništvo pokretne ili nepokretne imovine izmenjeno ili preneto od jednog na drugo lice.

 

"Opšta priznata načela računovodstva" označava priznati sporazum ili istinsku merodavnu podršku u okviru jedne zemlje u odredjeno vreme o tome koja se sredstva ili obaveze moraju voditi u aktivi ili pasivi. Koje izmene u aktivi i pasivi treba da se registriraju, kako meriti aktivu i pasivu kao i izmene u njima, koje se informacije mogu otkrivati i načine njihovog otkrivanja i koje finansijske izveštaje treba pripremiti.

 

"Roba bez porekla" označava robu za koju vlasnik nema dokumentaciju o njenom poreklu (od koga je kupio robu ili od kojeg lica je uzeo robu u razmeni za  druge robe ili usluge ili odakle je uvozio robu).

 

"PAK" označava Poresku administraciju Republike Kosovo.

 

„Fiskalni predstavnik" označava osobu državljanina Republike  Kosovo, imenovanu da radi u interesu druge  nerezidentne oporezive osobe u Republici Kosovo, koje nema biznis u Republici Kosovo ili drugo fiksirano mesto biznisa u Republici Kosovo.

 

Član 3.

 

U čitavom tekstu zakona postojeći izraz "direktor" zamenjuje se izrazom „generalni direktor".

 

Član 4.

 

4.1. U član 3.1. i 8.2. zakona skraćenica:  SIGS zamenjuje se sraćenicom: MCP.

 

4.2. U stavu 3 člana 3 zakona, dodaju se tačke g) i h) koje glase:

 

g) vrši i svaku drugu nadležnost delegiranu od ministra za privredu i finansije, u skladu sa važećim zakonodavstvom;

 

h) ovlašćenje za sklapanje sporazuma sa lokalnim i centralnim JP,  uslovima utvrđenim  podzakonskim aktom, na osnovu kojih će poreska adminsitracija  odložiti obavezno prikupljanje poreza od JP, kako bi  u toku nekog procesa privatizacije išlo na redovan način, ili da bi pružio stalno operiranje  preduzeća imajući u obzor njihov strateški značaj  za dobrobit Republike Kosovo.

Član 5.

 

U članu 4 Zakona definicija „zamenik direktora" zamenjuje se definicijom „zamenici generalnog direktora".

Član 6.

Jedinica za poreske istrage

 

Tekst člana 6 zakona postaje član 6.1 i dodaju se četiri nova stava 6.2, 6.3 i 6.4  koji glase:

 

6.2. Radi otkrivanja i sprečavanja poreske evazije, generalni direktor  je ovlašćen za osnivanje Jedinice za poreske istrage koja je nadležna u slučaju sumnje za fiskalnu evaziju, ili sumnje za krivično delo neispunjenja pojedine poreske obaveze, utvrđene zakonom na Kosovu, ima će ovlaščenje:

 

a) da istraži transakcije poreskih obveznika osumnjičenih za fiskalnu evazije;

 

b) da  obezbedi bankarske podatke uključujući svaki račun ili transakciju na koje mogu da se sprovedu poreske istrage;

 

c)  a obavlja intervju i  sasluša poreske obveznike i druga lica za koja se smatra da su uključeni u aktivnostima utaje poreza‚

 

d)  da vrši procenu poreza i da pribavi činjenice od trećih lica u saglasnosti sa članom 14 zakona;

 

e)  da ima  neposredan pristup u Carinsku službu Kosova prilikom procene - plaćanja carine za robu delikventnih poreskih obveznika;

 

f)  da izveštava ovlašćenog službenika za krivičnu prijavu kod ovlašćenog javnog tužioca;

 

g) kao i da vrši i druge zadatke koja mogu da mu se daju ili delegiraju od generalnog direktora.

 

6.3.      Svaki zvaničnik Jedinice za poresku istragu koji preduzima istragu ili radnje u vezi

krivičnih povreda na osnovu ovog člana će izvršiti istragu u skladu sa primenjivim odredbama Zakona o krivičnom postupku Kosova br. L-003, ili zakonom koji ga sledi. Zvaničnici jedinice za poreske istrage  ovlašćeni su da istraže sva kršenja zakona koja su navedena u Poglavlju 22. (Krivična dela protiv ekonomije) Krivičnog zakona Kosova br. L-002, ili zakona koji ga sledi.

 

6.4. U slučaju ometanja bilo od poreskog obveznika ili drugog lica u izvršavanju spomenutih ovlašćenja iz stava 2 ovog člana, Jedinica može da traži dozvolu za asistenciju od nadležnog Javnog  tužioca.

 

6.5. Procedure osnivanja i funkcionisanje Jedinice uredjuju se posebnim podzakonskim aktom.

 

Član 7

Fiskalni broj i oprema fiskalnim certifikatom 

 

Član 11 zakona menja se i glasi:

 

11.1. PAK može dati fiskalni broj svakoj osobi koja podleže bilo kojem porezu administriran u Republici Kosovo.

 

11.2. Procedure i kriterjumi koje treba poštovati, uključujući obrasce koje se upotrebljavaju i informacije koje se daju, bilo od poreskog obveznika ili PAK-a oko davanje fiskalnog broja uredjuje se podzakonskim aktom koga donosi Ministar MEF-a. Pod zakonski akt će obuhvatiti uslove pod kojima se poreska adminsitracija   može odbiti izdavanje fiskalnog broja, kada postoji slabo ispunjena  istorija  ili opravdana sumnja o poreskoj evaziji.  

 

11.3. U nedostatku pod-zakonskog akta, fiskalni broj biće Registarski Broj Biznesa dat od Agencije za registrovanje biznisa  Ministarstva trgovine i industrije za poslovna

preduzeća, lićni identifikacioni broj dat od nadležnog organa za pojedince i broj dat od nadležnog organa za nevladine organizacije.

 

11.4.  Svako rezidentno osoblje koja obavlja poslovanje ili vodi neki projekat ili program u Republici Kosova, preko neke ne-rezidentne osobe, dostavljaće deklaraciju informacija u PAK, pre nego ne-rezidentno lice poćinje delatnost na Republici Kosova. Oblik deklaracije i kriterjumi za dostavljanje deklaraciju informacija reguliše se posebnim pod-zakonskim aktom prema članu 11.2. ovog člana.

 

11.5. Svako ne-rezidentno lice koja podleže bilo kojeg poreza na Republici Kosova shodno važećem poreskom zakonodavstvu Kosova, odrediće fiskalnog predstavnika pre nego što poćinje ekonomsku delatnost u Republici Kosova . Fiskalni predstavnik registrovaće se u PAK u roku od 5 dana od dana imenovanja. Oblik registracije i procedure registracije će se  propisati podzakonskim aktom koji će se doneti shodno stavu 11.2 ovog člana.

 

Član 8

Ispisivanje poreskog obveznika

 

Posle člana 11 Zakona dodaje se novi član 11.A koji glasi: 

 

11A.1. Poreski Obveznici imaju pravo da traže ispisivanje, samo posle naplate svih nenaplaćenih  poreskih obaveza  i nakon podnošenja završnog bilansa.

 

11A.2. PAK, u roku od šesdeset (60) dana od dana obaveštenja za registrovanje, obavezan je da utvrdjuje poresku situaciju i po potrebi vrši kontrolu delatnosti poreskog obveznika.

 

11A.3. Kada PAK, u roku od šesdeset (60) dana od dana prijema obaveštenja, proceni da poreski obveznik ne ispunjava uslove za ispisivanje prema  stavu 1 ovog člana, može pripremiti pismeno obaveštenje koje se uručuje poreskom obvezniku.

 

11A.4.  PAK je dužan da povuče obaveštenje iz stava 3 ovog člana,  samo kada poreski obveznik vrši naplatu neisplaćenih poreskih obaveza o kojima je pismeno obavešten od PAK-a.

 

11.A.5. Ako u roku od šesdeset (60) dana od dana prijema zahteva od poreskog obveznika za ispisivanje, PAK nije obavestio poreskog obveznika prema stavu 8.3, smatra se da je poreski obveznik ispisivan.

 

11.A.6. PAK ima pravo ispisivanja od svog aktivnog spiska svakog poreskog obveznika, kada se dokaže da zbog bilo kojih razloga u poslednoj fiskalnoj godini nije obavljao delatnost. U takvom slučaju, ovi poreski obveznici vode se u poseban spisak neaktivnih poreskih obveznika i PAK obaveštava će Agenciju za registrovanje biznisa u vezi sa ovim spiskom. 

 

11.A.7. Ispisivanje, u skladu sa stavom 11.A1. do 11A.5 i ispisivanje od aktivnog spiska kako je definisano u stavu 11A.6 ne ukida poreske obaveze. U takvim slučajevima, PAK treba da vrši ubiranje poreza u skladu sa svim mogućim merama naplate koja se mogu da se sprovode po zakonu.

Član 9.

 

Na početku stava 1 člana 12 Zakona dodaje se rečenica:"Poreski obveznici su dužni da vode knjige i dokumentaciju shodno poreskom zakonodavstvu, ostali deo teksta ostaje isti.

 

Posle stava 3 člana 12 dodaju se četiri(4) nova stava 12.4,12.5, 12.6 I 12.7 sa sledećim tekstom:

 

12.4. Svaki poreski obveznik, bez obzira na godišnji promet, pored vodjenje knjiga i dokumentacije, predvidjene zakonom, dužan je da vrši i vodi popis robe zaliha na kraju kalendarske godine". Registracija predvidjene ovim stavom treba da se primpremaju istog ili pre 10. januara tekuće godine.

 

12.5. Roba u vlasništvu poreskog obveznika treba da se dokaže dokumentima o poreklu.

 

12.6. ATK može da traži da snabdevanja bilo kojeg ili odredjenih oporezivih osoba da se regustruju elektronski i moža da odluči  o  specifićnim elektronskim mašinama koja treba

da se upotrebljavaju za takva registrovanja. Oko snabdevanja odredjenih oporezivih osoba uključujući i transakcija koja nisu registrovana elektronski, PAK može da traži da takva oporeziva lica izdavaju kupone onako kako to predvidja PAK.

 

12.7.  Za svaku transakciju iznad petsto (500) €, izvršene medju oporezivim osobama, posle 1. januara 2009 godine, naplata treba da se vrši preko bankarskog računa.

Za primenjivanje ovog člana donosi se podzakonski akt.

 

Član 10.

 

Posle stava 6 člana 13, dodaju  se dva nova stava 13.7 i 13.8 sa sledećim tekstom:

 

13.8 Izuzetno od roka koji je utvrđen u članu 14.1 Zakona, ali ne duže do predaje završnog izveštaja o proceni, poreskom obvezniku dozvoljava se da pruža nove dokaze ako on/ona,  samo iz razloga koji nisu bile u njegovoj mogućnosti, nije mogao ostaviti ova dokumenta.

 

13.9 Svaki pružani dokument van roka predvidjenog u članu 13.8 neće se uzimati u obzir prilikom rasprave o žalbi u Departmentu za žalbe ili kasnije žalbe poreskog obveznika.

 

Član 11.

 

Posle stava 3 člana 14  dodaje se  novi stav 14.4 sa sledećim tekstom:

 

14.4 Član 14.3 Zakona ne primenjuje se u banke i druge finansijske institucije, od kojih se traže da obaveštavaju PAK oko bankarskih raćuna, bankarskih transakcija, prihode i bankarskih depozita na zahtev PAK-a.

Član 12.

 

Posle stava 6 člana 17 dodaju se četiri nova stava 17.7, 17.8, 17.9 i 17.10 sa sledećim tekstom:

 

17.7 Kada informacije  PAK-a sadrže dovoljne podatke o nedeklarisanim obavezama za odredjeni poreski period, PAK na osnovu ovih podataka može odmah da vrši procenu. Procedure koje se vode oko primenjivanje ovog člana uredjuju se posebnim pod-zakonskim aktom.

 

17.8 Priznati troškovi

Za utvrdjivanje oporezivih prihoda, poreskom obvezniku priznaje se umanjenje od bruto prihoda ostvarenih troškova uplaćenih u zemlji ili inostranstvu, ako su to dogodile  u toku poreskog perioda u celosti i iskljućivo u vezi sa njihovom ekonomskom delatnošću i ako su dokazani kao stvarni troškova i izvršene uplate.

 

17.9 NEDOSTATAK ROBE ( Neispisana roba) Kvar, uništenje, zapaljenje i drugi gubici

Za utvrdjivanje poreskih obaveza , prilikom kvara, uništenja i  zapaljenje robe za priznavanje kao troškovi privredne delatnosti, poreski obveznik nedostatak robe treba da dokaže uverljivim  dokazima izdavanim od nadležnih organa.

Ako, na zahtev PAK-a, poreski obveznik ne dokaže nedostatk robe, onda takva roba  smatra  se kao prodata roba.

 

17.10. U smislu procene poreskih obaveza, uslovi i kriterjumi priznavanja troškova iz stava 17.8 i 17.9 urediće se podzakonskim aktom.

 

Član 13.

Anuliranje poreske dokumentacije

 

Posle člana 20  dodaje se novi član 20A koji glasi:

 

20A.1. Generalni direktor može da anulira poreska dokumenta izdatih  od strane PAK-a, ako se konstatuje da je povređeno poresko zakonodavstvo.

 

20A.2. Generalni direktor može da objavi pojedinu informaciju u dnevnim novinama i na internet stranici poreske administracije o povlačenju certifikata određenog poreskog obveznika, kako bi ostali biznisi bili obavešteni o povlačenju  i o njenom uticaju na njihovu mogućnsot za pristup pravnobizniskim transakcijama. Mogućnost za objavljivanje takvih informacija takođe obuhvata ovlašćenje  za objavljivanje informacija  o neizdavanju fiskalnog broja  kao što je predviđeno u članu 7 ovog zakona, ako poreska adminsitracija  nije bila u stanju da proveri postojanje ili adresu etniteta koji je podneo dokumentaciju za registraciju u Agenciji za registraciju biznisa.

 

20A.3. Za sprovodjenje stava 1 ovog člana, ministar za privredu i finansije, donosi pod-zakonski akt za utvrdjivanje uslova i način anuliranja poreske dokumentacije i izdavanja javnih obaveštenja.

 

Član 14.

 

U članovima 21.6, 25.1 i 25.2, reči: Autoritet banaka i naplate, zamenjuju se definicijom Centralni  autoritet bankarstva Kosova (CABK).

 

Član 15.

 

Posle stava 4 člana 22. , dodaju  se dva nova  stava 22.5 i 22.6 sa sledećim tekstom:

 

22.5 Izuzetno od stava 1 člana 22 zakona,  u slučajevima kada poreski obveznici podnesu zahtev u PAK, za naplatu poreza sporazumom na rate, kamata ne teće od meseca sklopljenje sporazuma ako je sporazum poštovan.

 

22.6 Nepoštovanje sporazuma od poreskog obveznika ima za posledicu ponovno uvodjenje kamate. U slučaju zahteva za produžetak sporazuma za istu poresku obavezu neprimenjuju se propisi iz člana 22.5.

Procedure i rok trajanja sporazuma po 22.5 uređuju se podzakonskim aktom.

 

Član 16.

 

U stavu 1 člana 23 Zakona menja se redosled naplate i to:

 

a)      troškovi naplate;

 

b)      iznos svakog poreza;

 

c)        sankcije i naplata kazni i

 

d)      kamata.

 

Član 17.

 

Član 24 menja se i glasi:

 

24.1 Svaki iznos uplaćenog poreza iznad obaveznog iznosa, na zahtev poreskog obveznika, kreditira se prema  aktuelnoj obavezi poreskog obveznika za  svaku drugu poresku obavezu i penzione doprinose. PAK dostavlja poreskom obvezniku pismeno obaveštenje tamo gde je takvo kreditiranje upotrebljeno za naplatu jedne druge obaveze, uz obaveštenju poreskom obvezniku o iznosu primenjenog kreditiranja, porezu i poreski period.

 

24.2  Kada poreski obveznik nema drugih obaveza prema PAK-u ili kada je ostao odredjen iznos kao višak  od više naplačenog poreza, pošto istaknuti višak iz stava 1 ovog člana upotrebljen radi naplate drugih poreskih obaveza, poreski obveznik ima pravo da od PAK-a  traži rimbursiju ostatak viška.

 

24.3  Zahtev za kreditiranje ili rimbursiju  za veću naplatu svake vrste poreza, može da se dostavlja u roku od šest godina od dana kadaje porez uplaćen. Procedura za sprovodjenje rimbursije poreza uredjuje se podzakonskim aktom.

 

24.4 PAK razmatraće zahtev oko odobrenog zahteva za rimbursiju u roku od šesdeset (60) dana od dana prijema zahteva od poreskog obveznika, uz garanciju da detalji iznosa za rimbursiju dostavljeni su za naplatu u okviru tog roka Ministarstvu za Privredu i Finansije ili kod Penzionih Doprinosa Fondu ponzionih štednje Republike Kosovo.

 

24.5 Kada poreski obveznik ima pravo na rimbursiju shodno stava 2 ovog člana i ova rimbursija nije primenjena na odredjenom roku predvidjen stavom 4 istog člana, PAK platiće poreskom obvezniku, pored utvrdjenog iznosa od PAK-a  ya rimbursiju i kamatu po stopi koju utvrdjuje Ministarstvo za privredu i finansije.

 

24.6  Kamata prema  po članu 24.5 teče od šesdesetiprvog (61) dana od dana podnetog zahteva za rimbursiju.

 

Član 18.

 

Stav 1. člana 27. menja se i glasi:

 

27.1. Ako jedno lice koje je obavezno da plati porez PAK  prema primenjivom zakonodavstvu na Kosovu odbija da plati taj porez u rok od deset (10) dana nakon dostavljenja obaveštenja-ocenjivanja, stvoriće se opterećenje na toj imovini ili pravo na imoninu, koje pripada tom licu, (bilo pokretna ili nepokretna, deljiva ili ne deljiva) u jednakom iznosu sa plaćenim porezom, plus interes kazne i troškovi prikupljanja. 

 

Posle stava 6 čana 27 dodaju se 6 nova stava 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11 i 27.12 koji glase:

 

27.7 Zaloga opisivana u stavu 1 člana 27 zakona, može da se nametne i imovini trećeg lica ako se dokaže da je vlasnih dobitnik biznesa koji je stvarao poreske obaveze, i ako je biznes registrovan i poreska obaveza stvarana na drugo ime. U takvim okolnostima, poreska zaloga uključuje opisivanje koja dokazuje da se ne nametne samo na imovinu poreskog obveznika u ćije ime registrovan biznes, nego nametne se i u imovini vlasnika dobitnika biznesa kod koga je stvarana poreska obaveza.

 

27.8 Zaloga opisivana u stavu 1 člana 27 zakona takodje se nametne na svaku imovinu poreskog obveznika. Poreska zaloga ukljućuje podatke da ona obuhvata ne samo imovinu poreskog obveznika, nego se nametne  i na posebnu imovinu u vlasništvu drugog lice kao imenovan od poreskog obveznika.

 

27.9  Svaka registrovana poreska zaloga prema 27.7. 27.8, biće obavezna na isti način kao svaka druga poreska zaloga predvidjena u članu 27.1.

 

Pod-zakonskim aktom utvrdjuje se procedura koje se primenjuje i osnovni kriterjumi da se utvrde lica spomenuta u stavu 27.7 i 27.8.

 

27.10 Oslobadjanje imovine

 

PAK može dati certifikat za oslobadjanje svakog dela imovine na koju je nametnuta poreska zaloga ako:

 

a)       PAK-u  delimično je naplaćena obaveza obezbedjena zalogom, u utvrdjenom iznosu od PAK-a, koja ne može biti manja od utvrdjene vrednosti od PAK-a.

 

b)      Deo imovine prodata je u sporazumu sa Poreskom Administracijom. Sredstva iz takve prodaje zadržavaju kao poseban fond i podležu zalogama i zahtevima Poreske Administracije, na isti način i istog prioriteta  kao da su takve zaloge i zahtevi bili povezani da oslobodjenom imovinom.

 

c)       Bilo koji opravdani i potrebni troškovi koja se stvaraju oko prodaje imovine iz tačke b) I administriranje sredstva prodaje, biti naplaćena od aplikanta ili od sredstava prodaje pre ispunjavanje svake zaloge ili zahteva PAK-a.

 

27.11.      Dug društvenih preduzeća

 

U vezi poreskog duga društvenih preduzeća:

 

a) U vezi poreskog duga društvenih preduzeća  koje su pod administrativnim aktivnostima Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) na poseban način se predviđa da poreska administracija registruje obaveze u vezi sa tim poreskim dugovima kao što je opisano u stavu 27.3. ovog člana;

 

b) KAP  neće  preduzeti druge aktivnosti u vezi obaveznog prikupljanja pomenutog poreskog duga društvenih preuzeća, niti će preduzeti aktivnosti u sprovođenju obaveza  bez obzira na druge odredbe ovog zakona.  KAP će zadržiti pravo na  zaštitu svog osiguranog zahteva za poreski dug koji postoji u odnosu na dobijena sredstva od  KAI-a nakon prodaje aseta DP od strane KAP-a;

 

c) Ako DP ima poreski dug, obustva protiv obaveznog zahteva tereta  PAK-a za asete tog DO ističe 1. januara 2010. godine, nakon ovog datuma, PAK ima zadatak da konfiskuje asete DO-e koje nisu prodate od strane KAP-a (Kosovske agencije

       poverenja).

 

27.12      Okončanje zaloge

 

Poreska zaloga opisana u 27.1 okončava se šest (6) godina od dana  procene i poreska obaveza više nemože biti uplaćena posle tog datuma, izuzev sledećim okolnostima:

 

a)       poreski obveznik dostavlja jednu žalbu oko poreske procene, i kod tog slućaja period od šest godina produžuje za vremenski period od dana prijema slućaja u Departamentu za Žalbe u PAK dok Departament za Žalbe u PAK donosi konačnu odluku ili prihvaćeni period za razmatranje žalbe istekao, plus produžetak od šest (6) meseci;

 

b)       poreski dug ili procena je posavljena pod jurisikcijom nadležnog suda ili nezavisnog  Odbora za preispitivanje zbog nekog razloga, kojom se prilikom šestogodičnji period produžava za period od datuma  kada se slučaj prihvata od suda (ili od nezavisnog Odbora za preispitivanje) do odnošenja sudske presude, plus šest (6) dodatnih meseci;

 

c)       poreski obveznik je društveno  preduzeće (DO) koja podleže privatizaciji od strane Kosovske agencije za privatizaciju (KAP) kojom se prilikom  šestomesečni period odlaže bezgranično i teret ne ističe do šest (6) meseci nakon što će završni račun o raspodeli  sredstva koja proističe iz privatizacije usvojiti od strane nadležnog organa;

 

d)       poreski obveznici su centralno il lokalno javno preduzeće, kojom se prilikom šestogodišnji period  se odlaže bezgranično i teret ne ističe dok se zaduženja DO ne otpisuju u celinu;

 

e)       ako je poreski obveznik van Republike Kosova za vremenski period duže od tri (3) meseca, tada period od šest (6) meseci produžava onoliko koliko dugo je poreski obveznik van Republike Kosovo i za još drugih test (6) meseci posle njegovog povratka u Republici Kosovo;

 

f)         poreski obveznik i PAK dogovoriće se o produženju trajanja vremenskog perioda naplate putem pismenog sporazuma, čije se vremensko trajanje menja zavisno od okolnosti poreskog obveznika, ali obično ne bi trebalo da premaši drugih 24 meseci;

 

g)       datum procene za obračunavanje šestgodišnjeg (6) perioda naplate biće datum obaveštenja procene  dostavljena shodnom članu 20 ovog zakona.

 

Član 19.

 

U stavu 5 člana 28 menja se rok prodaje zaplenjene imovine od šesdeset (60) na trideset (30) dana. Rok teće od dana zaplene imovine do dana prodaje ove zaplenjene imovine.

 

Član 20.

 

Tekst clana 30 postaje stav  30.1 i dodaje se novi stav 30.2 sa sledećim tekstom:

 

 30.2 Procedura prodaje imovine u javnoj prodaji reguliše se posebnim podzakonskim aktom.

Član 21.

 

Stav 3 člana 31 menja i ima sledeći tekst:

 

31.3 Akcije naplate poreskih obaveza treba preduzeti u periodu predvidjeno zakonom, kada je poreska zaloga punovažna kako je to predvidjena Članom 27 Zakona. Ako je akcija naplate preduzeta prema specifićnom asetu, PAK je  ovlašćen da završi tu akciju naplate i ako može da nastavlja više od đest (6) godina  predvidjen zakonom, ili produženi period naplate.

 

Član 22.

Transfer aseta

 

Posle člana 35 postojećeg zakona dodaje se novi član 35A koji glasi:

 

35A.1 PAK, ima autoritet da vrši transfer poreske procene kod drugog entiteta posle transfera aseta (pokretnih i neporetnih) u sledećim okolnostima:

 

a) Poreski obveznik vršio transfer srestava kod drugog entiteta bilo kod planiranja stvaranje poreske obaveze ili posle stvaranje poreske obaveze,

 

b) Transfer sredstava bio je manji nego vrednost otvorenog tržišta aseta,

 

c)  Transfer aseta onemogućio naplatu poreske obaveze, i

 

d)  PAK obavestio poreskog obveznika i drugog entiteta, oko opredeljenje, da transfer aseta rezultira procenom prema treće stranke uz pravo te stranke da se žali.

 

35A.2  Iznos poreza procenjen kod drugog entiteta, biće manja od poreske obaveze poreskog obveznika ili vrednosti transferisane imovine.

 

35A.3  Vršena transfera u okviru tri meseca stvaranje poreske obaveze smatra da je to stvarano kod planiranje stvaranja poreske obaveze.

 

35A.4  Ako je transfer vršen nakon što je Poreska Administracija kako to predvidja Član 27 Zakona, registrovan u odgovarajućem registru bez uplate poreske obaveze na koju je primenjena poreska zaloga, poreska zaloga se smatra da usvaja transferiranu imovinu i transferirana imovina podleže procedurama naloga-naplate predvidjen Članom 28 ovog Zakona.

 

35A.5  Procedure koja se primenjuju prilikom utvrdjivanje jedne procene prema trećem licu, primalac transferiranih aseta, utvrdjuju se pod zakonskim aktom.                                              

Član 23.

 

Posle stava 2 člana 36 dodaje se novi stav koji glasi:

 

36.3 Kada ne može da se vrši naplata poreske procene kao rezultat isteka roka naplate kako to predvidja član 27, PAK može da vrši otpis ovih obaveza od svojih beleški kada su ispunjeni uslovi iz člana 27 i člana 31.3. PAK treba da naglašava u Godišnjem Izveštaju za Ministra i Nadležnog Organa, vrednost otpisanih obaveza prema ovompropisu.

Član 24.

 

Naslov člana 40 „Transakcije razmene" menja se i glasi: „Razmena transakcija i izveštavanje o informacijama trećih lica".

 

Posle stava 2 člana 40 dodaju se novi stavovi 40.3, 40.4, 40.5 i 40.6 koji glase:

 

40.3 Naplata od petsto (500) € i više

Sva lica angažovana u trgovini ili poslovne delatnosti i koje se oporezivaju na osnovu realnih prihoda i kupuju robu ili usluge od druge oporezive osobe od petsto (500) € i više u svakoj oporezovanoj godini, treba da dostavljaju istinite i  tačne deklaracije izveštavajući takve prodaje kod PAK-a. Naplate Vlade Kosova i opština Republike Kosova takodje podležu takvim zahtevima za izveštavanje. Obavezne godišnje deklaracije prema ovom članu predaju se u PAK, ali ne kasnije od 31. marta tekuće godine.

 

40.4  Primalac treba dati ime i adresu

Kada je to potrebno da postaju efektivni propisi ovog člana,   treba dati ime, adresu, Identifikacioni Broj poreskog obveznika prodavca robe i usluga na zahtev kupca.

 

40.5 Kazne za nedostavljanje informativnih deklaracija

Svaki entitet, izuzev vladinog ili opštinskog entiteta, od koga prema ovom članu se traži dostavljanje informativnih deklaracija i nedostavljaju se, podleže kazni do pedsto (500) €.

 

40.6 Ministar donosi pod zakonski akt radi utvrdjinaje obrasca na kome se dostavljaju izveštaji deklaracija u PAK-u, uključujući mogućnost utvrdjivanja uslova pod kojima se dostavljaju obrasci na jednu priznatu elektronsku formu.

 

Član 25.

 

27.1  Stav 1 člana 41 zakona prenosi se kao stav 11 člana 17 zakona iste sadržine.

 

27.2  Stav 2 člana 41 briše se.

 

Član 26.

Administrativna kazna u vezi fiskalnog certifikata

 

Posle člana 42 zakona dodaje se novi član  koji glasi:

 

43.1  Svako lice koja obavlja odredjenu delatnost bez uzimanje Fiskalnog Certifikata ili bio registrovan u PAK, prema kriterjumima utvrdjene u članu 7 ovog Zakona, podleže se administrativoj kazni u iznosu od 500 €.

 

43.2  Kada se  konstatuje da lice obavlja delatnost bez fiskalnog broja, tada PAK daje fiskalni broj i izreće kaznu kako je to predvidjeno u stavu 1 ovog člana.

 

43.3 Pored toga PAK prenosi Agenciji za Registrovanje Biznesa detalje o neregistrovanom biznesu.


Član 27

Administrativne kazne oko ne deklarisanje i ne naplate

 

Članovi 43 i 44 zakona  menjaju se i glase:

 

44.1  Kada lice treba da dostavlja poresku deklaraciju prema važećem zakonodavstvu u Republici Kosova, i ne dostavlja do utvrdjenog roka, to lice podleže administrativnoj kazni od pet odsto (5%) uplaćenog poreza za svaki zakasneli mesec ili deo meseca, sa maksimalnom administrativnom kaznom naplate od dvadesetpet odsto (25%) poreske obaveze.

 

44.2  Kada lice treba da plati odredjeni porez prema važećem zakonodavstvu u Republici Kosova, ne vrši naplatu celokupnog ili deo tog poreza do odredjenog roka, to lice podleže administrativnoj kazni od jedan adsto (1%) poreske obaveze za svaki zakasneli mesec ili deo meseca, do maksimuma dvanajst meseci (12).

 

44.3 Kazne se se procenjuju istovremeno - Administrativna kazna predvidjena članom 44.2 ne primenjuje se za nijednog meseca ili deo meseca za mesec za koga je primenjena kazna previdjena članom 44.1.

 

Član 28.

Administrativne kazne oko manje deklarisanog poreza i više deklarisane poreske rimbursije

 

Stav 1 člana 45 menja se i glasi:

 

45.1 Kada se od lice traži da popunjava poresku deklaraciju prema važećom zakonodavstvu na   Kosovu, manje deklariše korektan iznos poreske obaveze, ili deklariše iznos više od korektnog iznosa poreske rimbursije na koju oni imaju pravo, takvo lice podleže administrativnoj kazni i to:

 

a)  petnaestodsto (15%) razlike izmedju korektnog iznosa poreza koja treba da se deklariše i iznosa koji je stvarno deklarisan tamo kada ta razlika  je manje deklarisanja poreza ili više deklarisanja rimbursije do desetodsto (10%) ili manje.

 

b)  dvadesetpetodsto (25%) razlike izmedju korektnog iznosa poreza koji bi trebalo da se deklariše i iznosa koji je stvarno deklarisan tamo kada ta razlika je manje deklarisanja poreza ili više deklarisanja rimbursije prema 45.1 (a) je veća od desetodsto (10%) korektnog iznosa poreza, ili

 

c)  sto odsto (100%) razlike izmedju korektnog iznosa poreza koji bi trebalo da je deklarisan i iznosa koji je stvarno deklarisan tamo kada je ta razlika  manje deklarisanja poreza ili više deklarisanja rimbursije ako to lice namerno sakrio korektan iznos poreza koji je trebalo da se deklarime i kao  takav konstatova od nadležnog suda.

 

Član 29.

 

Član 46 mjenja se i glasi:

 

46.1 Ne dostavljanje pregled informacija

Svako lice od koga se traži da dostavi pregled informacija u PAK i to ne uradi do utvrdjenog roka ili koji dostavlja netaćan i nekopletan pregled, podleže kazni od stodvadesetipet (125) €.

 

46.2 Nesastavljanje i nevodjenje registracija

Svako lice od koga se traži da sastavlja i vodi registracije prema važećom zakonodavstvu u Republici Kosova a koji to ne uradi podleže administratzivnoj kazni i to:

 

a)      poreski obveznik sa godišnjim prometom do tridesethiljada (30.000) €, administrativna kazna od stodvadesetipet (125) €;

 

b)      poreski obveznik sa godišnjim prometom od tridesethiljada (30.000) € do dvadesethiljada (200.000) € - administrativna kazna  od dvestapedeset (250) €;

 

c)       poreski obveznik sa godišnjim prometom od dvadeset (200.000) € do petstohiljada (500.000) € - administrativna kazna od petsto (500) €;

 

d)      poreski obveznik sa godišnjim prometom od petstohiljada (500.000) € i više - administrativna kazna od hiljadu (1000) €.

 

46.3  Osnova za obraćunavanje administrativne kazne predvidjena stavom 2 ovog člana je promet iz prošle fiskalne godine.Za nove biznise, osnovica je realan promet aktuelne godine.

 

46.4  Pravila procedure oko utvrdjivanje vremena da se transakcije ubace u računovodstvenim knjigama za kazne predvidjene stavom 2 ovog člana uredjuje se pod zakonskim aktom.

 

46.5      Zabrana pristupa na knjige i registracije

Svako lice koje je odgovorno da obezbedi nesmetan pristup na knjige i registracije, a to jest primenjivanje člana 13 i 14 Zakona, a to ne uradi podleže kazni od sto (100) € za svaki dan nedolaska posle roka koji je odredio  PAK. U takvim slućajevima, PAK može da traži ovlaščenje od suda za pristup previdjen članom 13 i 14 zakona.

 

Član 30.

Kazne za nezadržavanje poreza na Izvoru

 

Član 47 zakona briše se i zamenjuje sledećim tekstom:

 

47.1 Kada pravni etnitet ili organizacija, za razliku od ličnog poslovnog preduzeća, nije zadržao na izvoru, nije prikupljao ili nije isplatio na izvoru zadržani  ili prikupljeni porez, svako odgovorno lice  za  ubiranje  ili  za  isplatu tog poreza koji namerno ne zadržava na

izvoru, ne ubira ili ne uplaćuje takav porez, biće obavezan da snosi administrativnu kaznu jednaku sa iznosom nezadrživog, ne ubiranog ili neislpaćenog poreza. U smislu ovog stava, cilj se utvrđuje  ukoliko se proceni da je lice(a) odgovorno da plati, nadležan da plati, ako mu je naloženo da plati ili mu je dozvoljeno da plati drugim kreditorima kada je to lice znalo ili je trebalo da zna da održavanje poreza na izvoru  ili ubirani porez nije ubiran, nije održan na izvoru ili nije isplaćen.

 

47.2 Kada pravni etnitet ili organizacija, za razliku od ličnog poslovnog preduzeća,  nije na izvoru držao, nije prikupljao ili nije isplatio na izvoru doprinos za penzije koji namerno ne zadržava na izvoru, ne ubira ili ne uplačuje takav doprinos, biće obavezan da snosi administrativnu kaznu jednaku sa iznosom nezadrživog, ili ne islačenog doprinos u Trustu. Smislu ovog stava, cilj se utvrđuje  ukoliko se proceni da je lice odgovorno da plati, nadlaežan da plati, ako mu je naloženo da plati ili mu je dozvoljeno da plati drugim kreditorima kada je to lice znalo ili je trebalo da zna da održavanje poreza na izvoru  ili ubirani porez nije ubiran, nije održan na izvoru ili nije isplačen.

 

47.3. Iznos predviđene kazne u stavovima 47.1. i  47.2. je ograničen na iznos ne ubiranog, nezadržanog u izvoru ili  neusplaćenog poreza. Ako nakon procene ove kazne protiv odgovornog lica pravni etnitet ili organizacija, za razliku od ličnog poslovnog preduzeća, plaća porez koji je bio obavezan da se ubira, održava na izvoru ili usplati,  procenjeni iznos protiv odgovornog lica će se poništiti i svaki će dostavljeni teret skinuti.

 

47.4. Predviđena kazna u stavovima 47.1. i 47.2. može se proceniti protiv jednog ili više lica za koje se oceni da su odgovorni za nezadržavanje na izvoru, za neusplaćivanje  poreza zadržanog na izvoru ili ne ubiranog poreza od strane pravnog etniteta ili organizacije. Međutim,  ukupni iznos nezadržanog, na izvoru, neubiranog ili neisplaćenog poreza, meže se ubirati samo jednom. Kada se od strane etniteta, organizacije, odgovornog lica ili od njihove kombinacije bude uplaćen  celokupni iznos poreza, svaki iznos kazne koji je ostao kao obaveza, će se poništiti od strane odvoronih lica i svaki dostavljeni teret skinuti.

 

47.5  Svaka osoba koja, bez opravdanih razloga, prema članu 29.3 zakona ne dostavi ili odbije da dostavi imovinu koja podleže nalogu-naplate, podleže administrativnoj kazni jednake iznosu od pedesetodsto (50%) utvedjenog iznosa prema članu 29.2 zakona.

 

47.6 Svaka osoba koja ne zadržava novac prema članu 33.1 podleže administrativnoj kazni koja je jednaka iznosu tog novca.

 

47.7 U slučaju kada poslodavac nije obavezan da zadržava na izvoru porez kao i penzioni doprinos, onda će poslodavac izjaviti i platiti na kraju godine.

 

Član 31.

Administrativna kazna za greške predstavnika poreskih obveznika, poreski savetnici, ili drugih lica u ime poreskog obveznika

 

Član 48 Zakona menja se i glasi:

 

Svako lice koja potpiše poresku deklaraciju u ime druge osobe, a koje napravi grešku u toj deklaraciji, plaća administrativnu kaznu od stodvadesetipet (125) €.

 

Član 32.

Administrativne kazne oko PDV-a

 

Član 49 zakona menja se i glasi:

 

49.1  Poreski obveznik koji vrši oporezivu prodaju a nije registrovan za PDV, podleže obavezi PDV-a  na te prodaje plus administrativne kazne od:

 

a)      petnaest odsto (15%) od obaveze PDV-a na ta snabdevanja ako registracija nije vršena zbog nepažnje  oporezive osobe, koji vrši oporezivu prodaju manje od  desethiljada (10.000) €;

 

b)      dvadesetodsto (25%) od obaveze PDV-a na te prodaje ako registracija nije vršena zbog nepažnje  oporezive osobe, koji vrši oporezivu prodaju do desethiljada (10.000) €;

 

c)       sto odsto (100%) poreske obaveze na one prodaje ako registracija namerno nije vršena zbog od oporezive osobe da ne plati PDV za te nabavke, utvrdjen od strane nadležnog suda u slučaju krivične fiskalne evazije.

 

49.2  Oporezivo lice koja ne izdaje  fakturu PDV-a ili drugog dokumenta koji služi kao faktura ili izdaje netačnu fakturu koja utiće na vidno smanjenje iznos obaveza PDV-a, ili vidno povećanje traženog kreditiranja obavezan je povećanju iznosa obaveze ravnom obaveznog iznosa ili smanjenje povećanog iznosa traženog kreditiranja oko facture ili transakcije, plus administrativnu kaznu od:

 

a)      petnaest odsto (15%) vidnog smanjenja ili povećanje iznosa obaveza PDV-a kada izdavanje  jedne facture PDV-a ili izdavanje netačne fakture zbog nepažnje oporezive osobe ili

b)      dvadesetpetodsto (25%)  vidnog smanjenja ili povećanje iznosa  obaveza PDV-a kada izdavanje  jedne  facture PDV-a ili izdavanje netačne facture desilo zbog velike nepažnje -  neizdavanje fakture za oporezivo snabdevanje je više od hiljadu (1.000) € ili izdavanje netačne fakture koja je veća od petsto (500) € više ili manje od iznosa fakture oporezive osobe; ili

c)       stoposto (100%) vidno smanjenje ili povećanje iznosa obaveze PDV-a ili izdavanje netaćne fakture namerno ili sa predomišljajem ućinjeno od oporezive osobe bilo zbog neizdavanje fakture PDV-a ili izdavanje falsifikovane fakture ako je to utvrdjeno od strane nadležnog suda kod krivićnog predmeta poreske evazije.

49.3  Poreski obveznik za sledeće prekršaje oko PDV-a, podleže administrativnoj kazni od dvestapedeset (250) € za svaki prekršaj:

 

a)      ne aplicira za registrovanje u PDV kada postiže traženi limit prema Zakonu o PDV-u ili ako ne aplicira ya ispisivanje od spiska kada se to traži po prema važećim zakonima,

 

b)      ne prikazivanje primerka cerifikata za registrovanje u PDV kada se to traži važećim zakonom.

 

49.4   Poreski obveznik registrovan za PDV koristi dopušta korišćenje svog original certifikata PDV-a za drugo lice, podležeadministrativnoj kazni od pethiljada (5.000) €. Ista kazna primenjuje se i prema osobi koji koristi certifikat PDV-a koja pripada drugoj osobi. Pored administrativne kazne, za takve slućajeve pokrene se postupak kod nadležnog javnog tužioca za krivično gonjenje.

 

Član 33.

Procedure oko robe bez porekla

 

Posle Člana 49 Zakona dodaje se novi član 49A koji glasi:

 

49A.1 Nedokumentovana roba - Kada lice raspolaže robom bez porekla, takvu robu zaplenjuje PAK. U takvom slućaju, sprovode se procedure zaplenjenja i prodaje robe shodno članovima 28, 29, i 30 zakona.

 

Član 34.

 

Posle stava 2 člana 51 dodaju se 3 nova stava 51.3, 51.4 i 51.5 koji glase:

 

51.3 Ako neko lice koja ima obaveza za koju vrste poreza, ima opravdane razloge, dobro poverenje, velike poteškoće ili drugih razloga koja povećavaju efikasnost PAK-a, PAK može da smanji ili ukida svaku kaznu uz procene  svakog pojedinaćnog slućaja;

 

51.4 Komisija koju formira Generalni Direktor razmatra zahteve za smanjenje kazni i donosi odluku na osnovu revizije dokaza i okolnosti;

 

51.5 Za sprovodjenje ovog člana Ministar donosi podzakonski akt.

 

Član 35.

 

35.1 U Članu 52.2 rok za podnošenje žalbe protiv obaveštenje - procene ili drugog službenog rešenja PAK-a menja se od šesdeset (60) na trideset (30) dana od dana kada je lice primilo službeno obaveštenje.

 

35.2 Stav 3 člana 52 Zakona menja se i glasi:

 

53.3 Vremenski period  žalbe protiv neke odluke PAK-a utvrdjena u stavu 1 ovog člana može da se produžava ako u ovom periodu bile opravdane okolnosti koja su ometale lice na poštovanje zakonskog roka a koja su van kontrole poreskog obveznika ili su takve da ako se ne podešava rok bilo bi nepravda prema stranci. Produženje roka izvršiće se shodno Zakonu o administrativnoj proceduri br.02/L-28.

 

35.3  U članu 52.7 Zakona, rok za dostavu žalbe Nezavisnom bordu za revizije, protiv žalbe Departamenta za žalbe menja se od šesdeset (60) na trideset  (30) dana, od dana kada poreski obveznik dobije odluku Departamenta za žalbe.

 

35.4 Posle stava 7 člana 52.7 dodaje se stav 52.8 sa sledećim tekstom i stav 52.8 postaje stav 52.9.

 

52.8 Ako Departman za žalbe  nije u stanju da donese odluku oko slučaja,  na osnovu informacija poreskog obveznika ili PAK-a, Departament za Žalbe može da traži dopunska obrazloženja od poreskog obveznika ili od PAK-a ili od oba. Vremenski period, u kojem Departament za Žalbe treba da donese odluku oko slučaja, iskljućuje datum kada su tražena dodatna obrazloženja do datuma kada su dobijena dodatna obrazloženja.

 

35.5. Posle stava važećeg zakona 56.9 dodaju se dva nova stava 56.10 i 56.11 koji glase:

 

56.10. Samo ako je drugačije predviđeno ovim zakonom, odredbe o postupku po žalbi propisane Zakonom o poreskoj administraciji i procedurama  imaju prednost i isključuju primenu odredbi Zakona o upravnom postupku.

 

56.11 Odluka nezavisnog borda o ponovnom razmatranju žalbe  je konačna. Protiv te odluke može se pokrenuti postupak kod nadležnog  suda

 

Član 36.

 

U članu 53.2 broj članova Borda povećava se za dva (2) nova člana, od petnaest (15) na sedamnaest (17). Imenovanje se versi kao za ostala selam (7) člana u roku od godinu dana.

 

Član 37

 

37.1 U članu 54.4 briše se rečenica "Izuzev kada se primenjuje član 54.5". Ostali deo teksta ostaje isti.

 

37.2. Stav 5 člana 54 stavlja se van snage.

Član 38

 

Stav 2 člana 57 zakona menja se i glasi:

 

57.2 Bez obzira na stav 1 ćlana 57 Zakona zabranjuje se prinudna naplata poreza - oduzimanje  nepokretne imovine, dok se ne istiće rok dostave žalbe Nezavisnom Bordu za Revizije prema članu 54.1 ili dok Nezavisni Bord ne donosi odluku prema Članu 54.6 Zakona nezavisno od toga koji je poslednji rok.

 

Član 39

Čuvanje integriteta PAK-a i borba protiv korupcije

 

Posle člana 59 zakona dodaje se novi član 60, dok član 60 postaje član 62 koji glasi:

 

60.1 Kancelarija za stručne standarde (KSS) unutar PAK-a radi otkrivanje i sprećavanje korupcije i drugih sumnjivih zloupotreba služben dužnosti, ima autoritet da vrši istragu svih sumnjivih loših ponašanja zaposlenih u PAK, svih sumnji unjutrašnjih i stranih pokušaja korupcije poreskih službenika(uključujući i pokušaje davanje mita), svih osumnjićenih prekršaja Koda Ponašanja PAK-a i drugih deletnosti zaposlenih ili gradjana koji ugrožavaju bezbednost ili integritet PAK-a ili njenih zaposlenih.

 

60.2 Na primenjivanju stava 1 ovog člana Kancelarija za stručne standarde (KSS) ovlašćena je:

 

a)      da obavi intervju sa unutrašnjim svedocima ali i svedocima van PAK-a;

 

b)      da vrši intervju svake druge osobe koja raspolaže informacijama koja pomažu istragu;

 

c)       da traži dokaze i informacije koja pomažu ovlašćenu istragu, uključujući i bankarske registracije;

 

d)      da pripremi izveštaje istraga uz uputstva za krivićno gonjenje u odgovarajućim slučajevima i da te izveštaje preko kancelarije za Pravna Pitanja preda ovlašćenom javnom tužiocu;

 

e)      da utvrdi da li pitanje koja je pod istragom ide administrativnoj ili krivićnoj proceduri;  

 

f)        da pomaže lišavanju slobode pojedinaca za koja se smatra da su krivi oko dela u smislu ovog člana, pošto je to ovlašćeno od javnog tužioca;

 

g)      da traži informacije od policije, sudova, registracija, opština i drugih organa radi proverb odataka prilikom aplikacije za zapošljavanje, finansisko stanje i imovinu, i drugih ciljeva ovezana sa istragom protiv korupcije unutrašnje bezbednosti PAK-a;

 

h)      da vrši zajednićke istrage sa policijom i drugim agencijama koja sprovode zakon o pitanjima  unutrašnje bezbednosti vezana sa optužbama za loše ponašanje zaposlenih i drugih delatnosti  zaposlenih i gradjana koja ugrožavanju integritet i bezbednost Poreske Administracije;

 

i)        da pomaže policiji i drugim agencijama koja sprovode zakon oko istraga koja oni vode i  povezana sa sumnjivim prekršajima Krivičnog Zakona od strane zaposlenih u PAK; 

 

j)         da povezuje i razmeni informacija sa policijom i agencijama koja sprovode zakon radi ntegriteta i bezbednosti Poreske Administracije.

 

60.3  U slučaju sprečavanja izvršenja ovlaščenja kako je utvrđeno stavom 2. ovog člana od strane nekog zaposlenog ili drugog lica, jedinica može da traži ovlašćenje za pomoć od nadležnog javnog tužioca.

 

60.4 Svaki zvaničnik Kancelarije za profesionalne standarde koji preduzima istražne ili druge radnje u vezi sa ovim članom će izvršiti istragu u skladu sa sprovodljivim odrdbama Privremenog o krivičnom zakona postupku Kosova br. L-003 ili zakona koji sledi. Zvaničnici Jedinice za poreske istrage ovlaščeni su da istražuju kršenja koja su poređena u Poglavlju 29 ( krivična dela protiv javne službe) Privremenog krivičnog zakona Kosova br. L-002 ili njenog  sledbenika.

 

60.5 Procedure i funkcije Jedinice će se regulisati podzakonskim  aktom.

 

Član 40

Privremene medjunarodne mere

 

Posle člana 60 dodaje se novi član 61, dok  član 61 postojećeg zakona postaje član 63 koji glasi:

                 

60.1 Tamo gde se u zakonodavstvu Kosova za poreze oko medjunarodnog oporezivanja, ne adresiraju oporezivanje medjunarodnih transakcija, one mogu da se dopunjuju primenjivanjem naćela Modela Poreske Konvencije Prihoda i Kapitala OSCD-a. (Organizacija za Privredni Razvoj i Saradnju).

 

60.2 Tamo gde se u Zakonodavstvu Republike  Kosovo za poreze oko dvostrukog pravnog medjunarodnog oporezivanja prihoda i  kapitala lica u Republici Kosovo, ne adresiraju takvo oporezivanje, primenjuju se  naćela Modela Poreske Konvencije Prihoda i Kapitala OSCD-a radi izbegavanje dvostrukog oporezivanja takvih prihoda i kapitala.

 

60.3 Tamo gde postojeći poreski zakoni  oko oporezivanje transakcija za PDV, za robu i usluge ne adresiraju takvo oporezivanje, one se dopunjuju naćelama Direktive Saveta EZ 2006/112/EC od 28 nevembra 2006. godine o zajedničkom sistemu poreza na dodatnu vrednost.

 

60.4 Shodno članu 9 ovog Zakona, Generalni Direktor može da donese javne objašnjavajuće odluke, uopšteno ili od slučaja do slučaja, radi dopune postojećih zakona o porezima na prihode ili PDV shodno Članu 39.1 preko gore navedenog 39.3. Ulaskom u Poresku Konvenciju sa ugovorenoj državi, objašnjavajuće odluke prema ovom članu za transakcije izmedju Republike Kosova i te ugovarajuće države neće više biti ovlašćene.

 

60.5 Prema potrebi, za primenjivanje PDV-a oko robe i usluga, Ministar Privrede i Finansije, može doneti abjašjavajuće javne odluke koja zamenjuju postojeće propise Zakona o PDV-u, onoliko koliko te objašnjavajuće javne odluke su u saglasnosti se Direktivom Saveta EZ 2006/11/EC od 28 Novembara 2006 i ako takve odluke dobili saglasnost Vlade. Donošenjem novog ili izmenjenog zakona PDV-a od Skupštine, javna rešenja prema ovom Članu više ne važe.

 

Član 41

Podzakonska akta

 

Član 60 postojećeg zakona postaje član 62  koji glasi:

62.1 Ministar privrede i finansija  je ovlašćen da pismeno objavi primenjive pravilnike (podzakonska akta) za opštu primenu koje su neophodne i odgovarajuće za dalje tumačenje dhe adekvatnu i istovetnu  primenu ovog zakona. Sprovođenje pravilnika će nadgledati KAP. Nijedan takav primenjiv pravilnik neće imati pravni efakat dok ne bude objavljen u Službenom listu Kosova, i dok ga ne objavi KAP u skladu sa Zakonom o pristupu službenim ispravama. Svako lice na koga se odnosi takav primenjivi pravilnik ili koje je uvereno da taj pravilnik nije u skladu sa ovim zakonom, može osporiti valjanost takvog jednog pravilnika i to neposredno u Nezavisnom odboru za preispitivanja, kao što je predviđeno članom 56. postojećeg zakona.

 

62.2. Podzakonska akta iz člana 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 29, 34 i 39. za sprovođenje ovog zakona doneće se u roku od šest (6) meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Član 62. važećeg zakona postaje član 64.

 

Član 42

Stupanje na smagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu kada ga usvoji Skupština Republike Kosovo i nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo

 

Član 24. ovog zakona stupa na snagu 1. januara godine posle koje će ministar doneti podzakonski akt koji se odnosi na primenu ovog člana.

 

Zakon br. 03/L- 071

4. decembar 2008. god.

 

Proglašeno Dekretom Br.DL-001-2009, dana 19.01.2009, od Presednika Republike Kosovo,Dr. Fatmir Sejdiu.

Zadnja Promjena ( e martë , 27 janar 2009 )
 
Sljedeća »