Home arrow Ligjet e Botuara arrow LIGJI NR.03/L-071 PĖR NDRYSHIMIN DHE PLOTĖSIMIN E LIGJIT NR.2004/48 PĖR ADMINISTRATĖN T. DHE PROCED.
Jan 26 2009
LIGJI NR.03/L-071 PĖR NDRYSHIMIN DHE PLOTĖSIMIN E LIGJIT NR.2004/48 PĖR ADMINISTRATĖN T. DHE PROCED.
e hėnė . 26 janar 2009

 

LIGJI NR. 03/L-071

PЁR NDRYSHIMIN DHE PLOTЁSIMIN E LIGJIT NR. 2004/48 për administrAtën tatimore dhe

procedurat

 

 

 

Kuvendi i Republikës së Kosovës,

 

Në mbështetje të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës;

 

Miraton

 

LIGJ PЁR NDRYSHIMIN DHE PLOTЁSIMIN E LIGJIT NR. 2004/48 për administrAtën tatimore dhe procedurat

 

Neni 1

 

Ndryshimet dhe plotësimet në vijim bëhen në Ligjin nr. 2004/48 për Administratën Tatimore dhe Procedurat i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2005/17 të 09 prillit 2005.

 

Në këtë projekt-ligj termi "Ligj" nënkupton Ligjin nr. 2004/48.


Neni 2

 

Në nenin 1 të ligjit  shtohen përkufizimet si në vijim:

 

"AQBK" nënkupton Autoritetin Qendror Bankar të Kosovës të themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut nr. 2006/47.

 

"SIGTAS" Standard Integrated Government Tax Administration System (Sistemi Standard i Integruar Qeveritar për Administratën Tatimore), që është sistemi i përpunimit të të dhënave të administratës tatimore.

"PNC"nënkupton Përfaqësuesin Ndërkombëtar Civil.

 

 "Bilanci i mbylljes" nënkupton pasqyrën financiare të ndërprerjes së veprimtarisë afariste.

 

"Dokument tatimor" nënkupton dokumentin e lëshuar nga ATK-ja gjatë ushtrimit të detyrave të përcaktuara me ligj.

 

"Pronar përfitues": nënkupton individin apo etnitetin juridik i cili gëzon përfitimet nga një aset në pronësi (pasuri e lëvizshme apo e palëvizshme) pa marrë parasysh në emër të kujt është titulli i pasurisë si dhe individin, apo entitetin juridik, i cili ka dominim dhe kontroll mbi një aset. 

 

"Transferimi i Aseteve" nënkupton çdo transaksion më të cilin pronësia e pasurisë së luajtshme apo të paluajtshme është ndryshuar apo bartur nga një person tek personi tjetër.

 

"Parimet e përgjithshme të pranueshme të Kontabilitetit" nënkupton marrëveshjen e pranuar apo përkrahjen e vërtetë autoritative në kuadër të një vendi në një kohë të caktuar në lidhje me atë se cilat mjete dhe detyrime duhet të regjistrohen në aktivë dhe pasivë. Cilat ndërrime në aktivë dhe pasivë duhet të regjistrohen, si duhet të maten aktiva dhe pasiva si dhe ndërrimet në to, cilat informata duhet të zbulohen dhe mënyrat se si zbulohen ato dhe cilat raporte financiare duhet të përgatiten.

 

"Mallrat e pa dokumentuara" nënkupton mallra për të cilat poseduesi i tyre nuk përmban-zotëron dokumentet mbi prejardhjen e tyre (nga kush personi i ka blerë mallrat apo nga kush personi i ka marrë mallrat në këmbim për mallra apo shërbime tjera ose nga kush personi i ka importuar mallrat).

 

"ATK" do të thotë Administrata Tatimore e Republikës së Kosovës.

 

"Përfaqësuesi fiskal" nënkupton një person shtetas i Republikës së Kosovës, i emëruar të veproj në interes të një personi jo-rezident i tatueshëm në Republikën e Kosovës, i cili nuk ka biznes në Republikën e  Kosovës apo vend tjetër të fiksuar të biznesit në Republikën e Kosovës. 

 

Neni 3

 

Aty ku në Ligj kemi termin"Drejtor"zëvendësohet me termin "Drejtor i Përgjithshëm" .

 

Neni 4

 

4.1  Në nenin 3.1,3.2 dhe 8.2 të ligjit aty ku thuhet PSSP zëvendësohet me termin PNC.

 

4.2 Në paragrafin 3 të nenit 3 të ligjit shtohet pika g) dhe h), me ketë përmbajtje: 

 

g) Të zbatojë autorizimet dhe detyrat tjera të deleguara nga Ministri për Ekonomi dhe Financa të cilat janë në përputhje me legjislacionin në fuqi.

h) autorizimin për të hyrë në marrëveshje me NP Qendrore dhe Lokale, duke iu nënshtruar kushteve të vendosura nga një akt nënligjor, me anën e së cilit Administrata Tatimore do të shtyjë mbledhjen e detyrueshme të tatimeve obligim nga NP, me qëllim që për ndonjë proces privatizimi të ecë përpara në një mënyrë të rregullt, apo me qëllim për të ofruar një operim të vazhdueshëm për këto ndërmarrje duke parë rëndësinë e tyre strategjike për mirëqenien e Republikës së Kosovës.

 

Neni 5

 

Në nenin 4 të ligjit termi "Zëvendës Drejtor" do të zëvendësohet me termin Zëvendësit e Drejtorit të Përgjithshëm.

Neni 6

Njësiti për Hetime Tatimore

 

Teksti i nenit 6  të ligjit bëhet paragraf  6.1 dhe pas tij shtohen 3 paragrafë të rinj  6.2 , 6.3, 6.4  dhe 6.5 me tekstin si në vijim:

 

6.2 Me qëllim të zbulimit dhe parandalimit të evazionit tatimor, Drejtori i Përgjithshëm do të ketë autorizim të themelojë Njësitin për Hetimeve Tatimore  i cili  do të ketë kompetenca që në rast të dyshimit për evazion tatimor, apo dyshimit për vepër penale të mosplotësimit të ndonjë obligimi tatimor e përcaktuar me ligjin në Kosovë, do të ketë autorizim:

 

a)       të hetojë transaksionet e tatimpaguesve të dyshuar për përfshirje në veprimtari të evazionit tatimor;

 

b)       të sigurojë shënimet bankare përfshirë ato të secilës llogari apo transaksion që është i zbatueshëm për hetime tatimore;

 

c)       te intervistojë dhe marrë në pyetje tatimpaguesit dhe personat e tjerë për të cilët mendohet së janë të kyçur në aktivitete të fshehjes së tatimit;

 

d)       të bëje vlerësimin tatimor dhe të sigurojë fakte nga personat e tretë në pajtim me nenin 14 të ligjit;

e)       të këtë qasje të drejtpërdrejtë në Shërbimin Doganor të Kosovës më rastin e vlerësimit - zhdoganimit të mallrave të tatimpagueseve delikuent;

 

f)         të bëjë referime tek zyrtari i autorizuar për paraqitje penale tek prokurori publik kompetent;

 

g)        si dhe detyra tjera të tilla që mund t'i caktohen apo delegohen nga Drejtori i Përgjithshëm.

 6.3   Çdo zyrtar i Njësisë së Hetimeve Tatimore i cili ndërmerr një hetim apo akte në lidhje me një shkelje penale sipas këtij neni do të kryej hetimin në përputhje me dispozitat e zbatueshme të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës nr. L-003, apo pasuesin e tij, Zyrtarët e Njësisë së Hetimeve Tatimore janë të autorizuar të hetojnë ato shkelje të renditura në Kapitullin 22 (Shkeljet Penale kundrejt ekonomisë) të Kodit Penal të Kosovës nr. L-002, apo pasuesin e tij.

 

6.4  Në rast të pengimit qoftë nga tatimpaguesi apo personi tjetër në ushtrimin e autorizimeve të cekura në paragrafin 2 të këtij neni, Njësiti mund të kërkojë edhe lejen për asistencë nga Prokurori Publik kompetent. 

 

6.5  Procedurat e themelimit dhe funksionimit të Njësitit do rregullohen me akt nënligjor .

 

Neni 7

Numri Fiskal dhe pajisja me Certifikatë Fiskale

 

Neni 11 i  Ligjit fshihet dhe ndryshohet me tekstin në vijim:

 

11.1  ATK mund të lëshojë numër fiskal për çdo person që i nënshtrohen çfarëdo lloj tatimi të administruar në  Republikën e Kosovës.

 

11.2  Procedurat dhe kriteret që duhet ndjekur, përfshirë formularët që do të përdoren dhe informatat që do të jepen, si nga tatimpaguesi ashtu edhe nga ATK për lëshimin e numrit fiskal do të rregullohet me një akt nënligjor që do të lëshohet nga ministri i MEF-it. Akti nënligjor do të përfshijë kushtet nën të cilat administrata tatimore mund të refuzojë të lëshojë një numër fiskal kur ekziston histori e dobët e përmbushjes apo ka dyshim të arsyeshëm të evazionit tatimor.

 

11.3  Në mungesë të një akti nënligjor, numri fiskal do të jetë Numri i Regjistrimit të Biznesit i lëshuar nga Agjencioni për Regjistrim të Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për ndërmarrjet afarist, numri personal identifikues i lëshuar nga organi kompetent për individ dhe numri i lëshuar nga organi kompetent për organizatat jo-qeveritare.

 

11.4  Çdo person rezident i  cili  do të zhvillon afarizëm apo do të drejtoj ndonjë projekt ose program në Republikën e Kosovës, përmes një personi jo-rezident do të ofrojë një deklaratë informatash në ATK përpara se personi jo-rezident të fillojë veprimtarinë në Republikën e Kosovës. Forma e deklaratës dhe kriteret për parashtrimin e deklaratës së informatave do të përcaktohen me akt nënligjor sipas nenit 11.2 të këtij neni.

 

11.5 Çdo person jo-rezident i cili i nënshtrohet çfarëdo tatimi në Republikën e Kosovës në pajtim me legjislacionin tatimor të Republikës së Kosovës, do të caktojë një përfaqësues fiskal përpara se të fillojë ndonjë veprimtari ekonomike në Republikën e Kosovës. Përfaqësuesi fiskal do të regjistrohet në ATK brenda pesë (5) ditëve pasi të jetë emëruar. Forma e regjistrimit dhe procedurat e regjistrimit do të përshkruhen në aktin nënligjor që do të lëshohet sipas 11.2 të këtij neni.

 

Neni 8

Çregjistrimi i Tatimpaguesve

 

Pas nenit 11 të ligjit shtohet neni i ri 11A më tekstin si në vijim:

 

11A.1  Tatimpaguesit kanë të drejtë të kërkojnë të çregjistrohen vetëm pasi të kenë paguar të gjitha detyrimet tatimore dhe pasi të kenë paraqitur bilancin e mbylljes.

 

11A.2   ATK-ja, brenda gjashtëdhjetë (60) ditësh nga data e kërkesës për çregjistrim, është e detyruar të verifikojë situatën tatimore dhe kur është e nevojshme të ushtrojë kontrollin e veprimtarisë së tatimpaguesit.

 

11A.3   Brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data e kërkesës për çregjistrim, nëse ATK vlerëson se tatimpaguesi nuk i plotëson kushtet për çregjistrim sipas paragrafit 1 të këtij neni, do të përgatisë njoftimin e saj me shkrim i cili i dorëzohet tatimpaguesit.

 

11A.4  ATK-ja është e detyruar të tërheqë njoftimin nga paragrafi 3 i këtij neni vetëm pasi tatimpaguesi të ketë paguar të gjitha detyrimet tatimore të cilat i janë njoftuar me shkrim nga ATK.

 

11A.5   Në rast së  brenda gjashtëdhjetë  (60) ditëve nga data e marrjes së kërkesës për çregjistrim nga tatimpaguesi, ATK-ja nuk ka njoftuar tatimpaguesin sipas paragrafit 3 i këtij neni, tatimpaguesi do të konsiderohet të jetë i çregjistruar.

 

11A.6   ATK-ja, ka të drejtë të çregjistrojë nga regjistri i saj aktiv çdo tatimpagues kur provohet se ai për çfarëdo arsye në vitin e fundit fiskal nuk ka ushtruar veprimtari. Në këtë rast, këta tatimpagues do të vihen në një regjistër të veçantë te tatimpagueseve joaktiv dhe ATK-ja do ta njoftojë Agjencionin e Regjistrimit të Biznesit në lidhje me atë regjistër.

 

11A.7   Çregjistrimi në pajtueshmëri me paragrafin 11A.1 deri te 11A.5 dhe çregjistrimi nga regjistri aktiv sikur që është definuar në paragrafin 11A.6 nuk i eliminon detyrimet tatimore. Në rastet e tilla, ATK-ja duhet të sigurojë mbledhjen e tatimit në pajtueshmëri me të gjitha mjetet relevante të mbledhjes që mundë të zbatohen te tatimpaguesi sipas ligjit.

 

Neni 9

 

Në fillim të paragrafit 1 të nenit 12 shtohet fjalia: "Tatimpaguesit janë të detyruar të mbajnë librat dhe regjistrat në pajtim me legjislacionin tatimor" pjesa tjetër e tekstit mbetet e pandryshuar.

 

Pas  paragrafit 3 të nenit 12 shtohen katër (4) paragraf të rinj 12.4, 12.5, 12.6 dhe 12.7 me tekstin si në vijim:

 

12.4 çdo tatimpagues pa marrë parasysh qarkullimin vjetor, përveç mbajtjes së librave dhe regjistrave të parapara me ligj, kërkohet të bëjë dhe mbajë regjistrimin e mallrave në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimet e parapara sipas këtij paragrafi duhet të jenë të gatshme më apo para 10 janarit të vitit vijues.

 

12.5   Mallrat që posedon tatimpaguesi duhet të dokumentohen me dokumente mbi origjinën.

 

12.6 ATK mund të kërkojë që të gjitha furnizimet e bëra nga të gjithë apo lloj i caktuar i personave të tatueshëm të regjistrohen në mënyra elektronike dhe mund të vendosë specifikime për llojet e makinave elektronike që do të përdoren për regjistrimin e tillë. Në rast të furnizimeve të bëra nga persona të caktuar të tatueshëm duke përfshirë transaksionet të cilat nuk janë regjistruar nga mënyrat elektronike, ATK mund të kërkojë që personat e tillë të tatueshëm të lëshojnë kuponë në mënyrën e parashkruar nga ATK.

 

2.7  Çdo transaksion mbi pesëqind (500) euro, i bërë në mes të personave të tatueshëm, pas 1 janarit te vitit 2009, pagesa kërkohet që të bëhet përmes llogarisë bankare.

Për zbatim të këtij neni do të nxirret akt nënligjor.

 

Neni 10

Pas paragrafit 6 të nenit 13, shtohen  2 paragraf të rinj 13. 7 dhe 13.9 me tekstin si në vijim:

 

13.7 Përjashtimisht nga afati që i është dhënë në nenin 14.1 të ligjit, por jo më larg se deri në datën  e dorëzimit të raportit përfundimtar të vlerësimit, tatimpaguesit i lejohet të ofrojë dokumente të reja nëse ai/ajo vetëm për shkaqe që nuk janë varur nga vullneti i tij nuk ka mundur ti parashtrojë këto dokumente.'

13.8 Çdo dokument i ofruar jashtë afatit të paraparë në 13.7, nuk do të merret në shqyrtim me rastin e paraqitjes së Ankesës në Departamentin e Ankesave apo në ankesën e mëvonshme të ushtruar nga tatimpaguesi.

Neni 11

 

Pas paragrafit 3 të nenit 14 shtohet paragrafi i ri 14.4 me tekstin si në vijim:

 

14.4  Neni 14.3  i ligjit nuk aplikohet në bankat dhe institucionet tjera financiare, të cilat kërkohet të njoftojnë ATK-n në lidhje me llogaritë bankare, transaksionet bankare, të ardhurat dhe depozitat bankare me kërkesë nga ATK.

Neni 12

 

Pas paragrafit 6 të nenit 17 shtohen katër paragrafë të rinj 17.7, 17.8, 17.9 dhe 17.10 me tekstin si në vijim:

17.7 Aty ku të dhënat e ATK-së përmbajnë informata të mjaftueshme mbi detyrimin e padeklaruar për një periudhë tatimore, ATK bazuar në këto të dhëna mund të bëjë një vlerësim të menjëhershëm. Procedurat që duhet të ndiqen në lidhje me zbatimin e këtij neni do të rregullohen me akt nënligjor.

 

17.8  Shpenzimet e Lejueshme

 Për përcaktimin e të ardhurave të tatueshme, tatimpaguesit i lejohet zbritje nga të ardhurat bruto e shpenzimeve të bëra dhe të paguar brenda ose jashtë vendit, nëse ato janë bërë gjatë periudhës tatimore në tërësi dhe ekskluzivisht përkitazi me veprimtarinë e tij ekonomike dhe nëse ato janë të dokumentuara si shpenzime dhe pagesa të bëra.

 

17.9  mungesa  e mallit (Mallrat e pa zhvleresueshme) Prishja, shkatërrimi, djegia dhe humbjet tjera.

Për përcaktimin e detyrimeve tatimore, në rastin e prishjes, shkatërrimit dhe djegies së mallit për tu pranuar si shpenzime të veprimtarisë ekonomike, tatimpaguesi mungesën e mallit kërkohet ta dokumentoj me fakte të besueshme të lëshuara nga organet kompetente.

Nëse sipas kërkesës së ATK-së, tatimpaguesi nuk dokumenton mungesën e mallrave, atëherë mallrat e tilla do të konsiderohen si mallra të shitura.

 

17.10 Në kuptim të vlerësimit të detyrimeve tatimore, kriteret dhe dokumentet që kërkohen për pranimin e shpenzimeve nga paragrafi 17.8  dhe 17.9 do të rregullohen më akt nënligjor.

 

Neni 13

Anulimi i dokumenteve tatimore

 

Pas nenit 20 shtohet neni i ri 20A me tekstin si në vijim:

 

20A.1 Drejtori i Përgjithshëm mund të anuloj dokumentet tatimore të lëshuar nga ATK në qoftë se konstatohet së janë bërë shkelje të legjislacionit tatimor.

 

20A.2 Drejtori i Përgjithshëm mund të publikojë një njoftim në gazetat e përgjithshme ditore dhe në faqen e internetit të administratës tatimore kur është tërhequr certifikata e një tatimpaguesi ashtu që bizneset tjera të jenë në dijeni për tërheqjen dhe ndikimin e saj në mundësinë e tyre për të hyrë në transaksione ligjore me atë biznes. Mundësia për të publikuar njoftime të tilla gjithashtu do të përfshijë autorizimin për të publikuar njoftimin për mos-lëshim të një numri fiskal siç është paraparë në nenin 7 të këtij ligji, nëse administrata tatimore nuk ka qenë në gjendje të verifikojë ekzistencën apo adresën e një entiteti i cili ka dorëzuar dokumentet e regjistrimit në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve.

 

20A.3 Për zbatim të paragrafit 1 të këtij neni Ministri për Ekonomi dhe Financa nxjerr akt nënligjor për përcaktimin e kushteve dhe mënyrën e anulimit të dokumenteve tatimore dhe lëshimi i dokumenteve publike.

 

Neni 14

Në nenet 21.6,  25.1 dhe 25.2, aty ku thuhet Autoriteti i Bankave dhe Pagesave, zëvendësohet me fjalën Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës (AQBK).

 

Neni  15

 

Pas paragrafit 4 të nenit 22, shtohen  2 paragrafë të rinj 22.5 dhe 22.6  me tekstin si në vijim:

 

22.5  Përjashtimisht nga paragrafi 1 i nenit 22 të ligjit, në rastet kur tatimpaguesit paraqesin në ATK, kërkesë për pagesë të tatimit me marrëveshje me këste, interesi nuk do të rrjedh nga muaji i lidhjes së marrëveshjes nëse është respektuar marrëveshja.

 

22.6 Mosrespektimi i marrëveshjes nga tatimpaguesi do të ketë pasojë rivendosjen e interesit. Në rast të kërkesës për marrëveshje vijuese për të njëjtin detyrim tatimor dispozitat e  22.5 nuk do te aplikohen.

Procedurat dhe kohëzgjatja e marrëveshjes sipas 22.5, rregullohen me akt nënligjor.

 

Neni 16

 

Ne  paragrafin 1 të nenit 23 ndryshohet renditja e pagesës si në vijim:

 

a)       shpenzimet e mbledhjes;

 

b)       shuma e çdo tatimi;

 

c)       sanksionet dhe pagesat ndëshkuese;  dhe 

 

d)       interesi.

 

Neni 17

 

Neni 24 ndryshohet dhe riformulohet si në tekstin në vijim:

 

24.1  Çdo shumë e tatimit e paguar mbi shumën e detyrimit tatimor, me kërkesën e tatimpaguesit do të kreditohet ndaj detyrimit aktual të tatimpaguesit për çdo detyrim tjetër tatimor dhe kontribute pensionale. Atk-ja do t'i dorëzojë tatimpaguesit njoftim më shkrim aty ku pagesa e tepërt është përdorur për mbulimin e një detyrimit tjetër, duke e informuar tatimpaguesin për shumën e kreditimit të aplikuar, tatimin dhe periudhën tatimore. 

 

24.2  Në rastin kur tatimpaguesi nuk ka detyrime tjera ndaj ATK-së, ose kur ka mbetur një shumë tepricë nga tatimi i mbi paguar, pasi teprica e përmendur në paragrafin 1 të këtij neni është përdorur për të shlyer detyrimet e tjera tatimore, tatimpaguesi ka të drejtë t'i kërkojë ATK-së rimbursimin e shumës së mbetur.

 

24.3  Kërkesa për kreditim ose rimbursimi për një pagesë të tepërt të çfarëdo lloji të tatimit mund të dorëzohet brenda gjashtë (6) vitesh nga data kur është paguar tatimi. Procedura për aplikim të rimbursimit të tatimit do të rregullohet me akt nënligjor.

 

24.4  ATK-ja do të veprojë lidhur me kërkesën e lejueshme për rimbursim brenda gjashtëdhjetë (60) ditëve nga data kur ka pranuar kërkesën nga tatimpaguesi, duke siguruar që detajet e shumës për rimbursim i janë përcjellë me kohë Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave ose me rastin e kontributeve Pensionale, Fondit të Kursimeve për Pensione të Republikës së Kosovës.

 

24.5 Në rastin kur tatimpaguesi ka të drejtë në rimbursim sipas paragrafit 2 të këtij neni dhe ky rimbursim nuk është zbatuar brenda kohës së paraparë në paragrafin 4 po të këtij neni, ATK-ja do t'i paguajë tatimpaguesit, përveç shumës së përcaktuar nga ATK për rimbursim edhe interesin në shkallën e përcaktuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave.

 

24.6 Interesi sipas 24.5, do të filloj të rrjedh nga dita e gjashtëdhjetë e një (61) nga data e parashtrimit të kërkesës për rimbursim.

Neni 18

 

Paragrafi 1 i nenit  27 ndryshohet dhe riformulohet si vijon:

 

27.1 Nëse një person i cili është i detyruar t'i paguajë ndonjë tatim ndaj ATK-së sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë shpërfill apo refuzon të paguajë atë tatim brenda 10 ditëve pas dorëzimit të njoftim-vlerësimit, do të lind një barrë në atë pasuri, apo të drejtat për pasurinë që i përket atij personi (qoftë e luajtshme apo e paluajtshme, e trupëzuar apo e patrupëzuar) në një shumë të barabartë me tatimin e papaguar, plus interesin, pagesën, ndëshkimet dhe shpenzimet e mbledhjes.

 

Pas paragrafit  6 të nenit 27 shtohen 6 paragrafë të rinj 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11 dhe 27,12 me tekstin si në vijim:

 

27.7  Barra e përshkruar në paragrafin 1 të nenit 27 të Ligjit, gjithashtu përvetëson të gjitha pronat që i takojnë palës së tretë për të cilin është konstatuar së është pronar përfitues i biznesit i cili ka krijuar detyrime tatimore, edhe pse biznesi është regjistruar në emër tjetër dhe detyrimi tatimor është krijuar në emrin tjetër. Në rrethanat e tilla, barra tatimore do të përfshijë përshkrimin që do të tregoi se nuk përvetëson vetëm pasurinë e tatimpaguesit në emrin e të cilit është regjistruar biznesi, mirëpo gjithashtu përvetëson edhe pasurinë e pronarit përfitues të biznesit në të cilin është krijuar borxhi tatimor.

 

27.8  Barra e përshkruar në paragrafin 1 të nenit 27 të ligjit gjithashtu përvetëson çdo pronë të tatimpaguesit që mbahet nga personi i tretë i cili është konstatuar se mban pronën si i emëruar i tatimpaguesit. Në rrethanat e tilla, barra tatimore do të përfshijë të dhënat se ajo përfshinë jo vetëm pronën e tatimpaguesit, mirëpo gjithashtu përvetëson edhe pronën e veçantë që mbahet nga personi tjetër si i emëruar nga tatimpaguesi.

 

27.9  Çdo barrë tatimore sipas 27.7 dhe 27.8 e regjistruar, do të jetë e detyrueshme në të njëjtën mënyrë si çdo barrë tjetër tatimore e paraparë në nenin 27.1.

Me akt nënligjor do të përcaktohet procedura e cila duhet të zbatohet dhe kriteret bazë për të konstatuar personat e përmendur ne paragrafin 27.7 dhe 27.8.

 

27.10 Lirimi i pasurisë

 

ATK mund të lëshojë një certifikatë për lirim të çdo pjese të pasurisë që i nënshtrohet barrës tatimore nëse :

 

a)   I është paguar ATK-së pjesërisht detyrimi i siguruar me barrë, në një shumë të përcaktuar nga ATK, e cila nuk do të jetë më pak se vlera e përcaktuar nga ATK;

 

b)   Pjesa e tillë e pasurisë është shitur në pajtim me një marrëveshje me Administratën Tatimore. Mjetet nga shitja e tillë do të mbahen si një fond që i nënshtrohet barrëve dhe kërkesave të Administratës Tatimore, në të njëjtën mënyrë dhe me të njëjtin prioritet ashtu sikur barrat dhe kërkesat e tilla të kenë qenë në lidhje me pasurinë e liruar;

 

c)   Çfarëdo shpenzime të arsyeshme dhe të nevojshme të lindura në lidhje me shitjen e pasurisë sipas pikës b) dhe administrimin e mjeteve të shitjes, do të paguhen nga aplikuesi apo nga mjetet e shitjes përpara plotësimit të çdo barre apo kërkese të ATK-së.

 

27.11 Borxhi i ndërmarrjeve shoqërore

 

Në lidhje me borxhet tatimore të ndërmarrjeve shoqërore:

 

a)       Në mënyrë të veçantë parashihet që, në lidhje me borxhet tatimore të Ndërmarrjeve Shoqërore të cilat janë në aktivitet administrativ të Agjencisë Kosovare të Privatizimit (AKP), Administrata Tatimore do të regjistrojë barrët në lidhje me ato borxhe tatimore sikurse janë përshkruar në paragrafët 27.3 të këtij neni;

 

b)       ATK nuk do të marrë veprime tjera të mbledhjes së detyrueshme në lidhje me ato borxhe tatimore të NSh, e as nuk do të ndërmarrë veprime për të zbatuar barrët e regjistruara, pavarësisht dispozitave tjera të këtij  ligji ATK do të ketë të drejtë të mbrojë kërkesën e vet të siguruar për borxhin tatimor që ndodhet kundrejt mjeteve të marra nga AKP pas shitjes së aseteve të NSh nga AKP;

 

c)       Aty ku një NSh ka një borxh tatimor, ndalesa kundër ATK-së të detyruar kërkesën e barrës mbi asetet e asaj NSh do të skadojë në mesnatë të 31 dhjetorit 2010. Pas asaj date, ATK ka për detyrë të konfiskojë asetet e NSh të cilat nuk janë shitur nga AKP.

 

27.12    Përfundimi i barrës.

 

Barra tatimore e përshkruar në 27.1 përfundon 6 vite nga data e vlerësimit dhe obligimi tatimor më nuk do të jetë i mbledhshëm pas asaj date, me përjashtim të rrethanave si në vijim:

 

a)       tatimpaguesi dorëzon një ankesë mbi vlerësimin tatimor, në të cilin rast periudha gjashtë vjeçare zgjatet për periudhën e kohës nga data kur pranohet rasti në Departamentin e Ankesave në ATK derisa Departamenti i Ankesave në ATK lëshon vendimin e saj përfundimtar ose periudha e lejuar për shqyrtimin e Ankesës ka kaluar, plus gjashtë muaj shtesë;

 

b)  borxhi tatimor ose vlerësimi është vendosur nën juridiksionin e gjyqit kompetent apo Bordi i Pavarur për Rishqyrtime për ndonjë arsye, në të cilin rast periudha gjashtë vjetore zgjatet për periudhën kohore prej datës kur pranohet rasti në gjyq (apo Bordi i Pavarur për Rishqyrtime) deri kur të merret vendimi i gjyqit, plus gjashtë muaj shtesë;

 

c)  tatimpaguesi është një Ndërmarrje Shoqërore (NSh) që i nënshtrohet privatizimit nga Agjensioni Kosovar i Privatizimit (AKP), në të cilin rast periudha gjashtë vjeçare shtyhet pakufi dhe barra nuk skadon deri në 6 muaj pasi llogaria përfundimtare për shpërndarjen e mjeteve që rezultojnë nga privatizimi të jetë miratuar nga organi kompetent;

 

d)   tatimpaguesi është Ndërmarrje Qendrore Publike apo Ndërmarrje Lokale Publike, në të cilin rast periudha gjashtë vjeçare shtyhet pakufi dhe barra nuk skadon deri sa detyrimet e NP të jenë shlyer tërësisht;

 

e)   nëse tatimpaguesi është jashtë Republikës së Kosovës për periudhën kohore më të gjatë se tre muaj, në ç'rast periudha gjashtë vjeçare zgjatet për aq kohë që tatimpaguesi është jashtë Republikës së Kosovës dhe për gjashtë muaj të tjerë pas kthimit të tij në Republikën e Kosovës;

 

f)   tatimpaguesi dhe ATK-ja merren vesh që të zgjasin periudhën e kohës për mbledhje me anë të marrëveshjes me shkrim, kohëzgjatja e të cilës ndryshon varësisht nga rrethanat e tatimpaguesit, mirëpo në përgjithësi nuk duhet të tejkaloj njëzetekatër (24) muaj të tjera,

 

g)   Data e vlerësimit për llogaritjen e periudhës gjashtë (6) vjeçare të mbledhjes do të jetë data e njoftim vlerësimit e lëshuar sipas nenit 20 të  këtij ligji.

 

Neni 19

 

Në paragrafin 5 të nenit 28 ndryshohet afati i shitjes së pasurisë së konfiskuar nga gjashtëdhjetë (60) në tridhjetë (30) ditë. Ky afat fillon të rrjedh nga data e konfiskimit të pasurisë deri në datën e shitjes së kësaj pasurie.

  

Neni 20

 

Teksti i nenit 30  bëhet paragrafi  30.1 dhe shtohet një paragraf i ri 30.2 me tekstin si ne vijim:

 

30.2 Procedura e shitjes së pasurisë në ankand publik do të rregullohen më akt të veçantë nënligjor.

 

Neni 21

 

Paragrafi 3 i nenit 31 ndryshohet me tekstin si në vijim:

 

31.3 Aksionet për të mbledhur borxhin tatimor duhet të ndërmerren brenda periudhës së paraparë me ligj, gjatë së cilës barra tatimore është e vlefshme sikur që është paraparë në nenin 27 të ligjit. Nëse aksioni i mbledhjes është iniciuar ndaj një aseti specifik, ATK është e autorizuar ta përfundojë atë aksion të mbledhjes edhe pse mund të zgjatet përtej periudhës 6 vjeçare të paraparë me ligj ose periudha e zgjatur e mbledhjes.

Neni 22

Transferimi i Aseteve

 

Pas nenit 35 të ligjit ekzistues shtohet nen i ri 35A me tekstin si në vijim:

 

35A.1 ATK do të ketë autoritetin që të transferoj një vlerësim të tatimit tek entiteti tjetër pas transferimit të aseteve (të tundshme dhe të patundshme) në rrethanat si në vijim:

 

a)       Tatimpaguesi ka transferuar mjetet tek entiteti tjetër qoftë në parashikimin e krijimit të borxhit tatimor ose pas krijimit të borxhit tatimor;

 

b)       Transferimi i mjeteve ka qenë më i vogël se vlera e hapur e tregut të aseteve;


c)       Transferimi i aseteve e ka lënë tatimpaguesin pa aftësi për të paguar borxhin tatimor;  dhe


d)       ATK ka njoftuar tatimpaguesin dhe entitetin tjetër, për përcaktimin, se transferimi i aseteve do të rezultojë në një vlerësim ndaj palës së tretë dhe duke ju ofruar palës së tretë të drejtën për tu ankuar.


35A.2  Shuma e tatimit që duhet të vlerësohet tek entiteti tjetër, do të jetë më e vogël se obligimi tatimor i tatimpaguesit ose vlera e pasurisë së transferuar.

 

35A.3 Transferimi i bërë brenda tre (3) muajve të krijimit të borxhit tatimor duhet të konsiderohet që është bërë në parashikimin e krijimit të borxhit tatimor.

 

35A.4  Nëse transferimi është bërë pasi që barra tatimore e ATK-së sikur që parashihet në nenin 27 të ligjit, është regjistruar në regjistrin përkatës pa e shlyer borxhin tatimor për të cilin është aplikuar barra tatimore, barra tatimore do të konsiderohet që përvetëson pasurinë e transferuar dhe pasuria e transferuar do ti nënshtrohet procedurave të urdhër-vjeljes që parashihen në nenin 28 të këtij ligji.

 

35A.5  Procedurat që duhet të zbatohen në caktimin e një vlerësimi ndaj palës së tretë, pranuese e aseteve të transferuara, do të përcaktohen me akt nënligjor.

 

Neni 23

 

Pas paragrafit 2 të nenit 36 shtohet paragraf i ri me tekstin si në vijim:

 

36.3  Kur vlerësimi tatimor bëhet i pa mbledhshëm si rezultat i skadimit të kohës së mbledhjes sikur që është paraparë në nenin 27, ATK mund t'i shlyej këto detyrime nga shënimet e saja kur dispozitat e nenit  27 dhe nenit 31.3 janë plotësuar. ATK do të përfshijë në raportin e saj vjetor për ministrin dhe organin kompetent, vlerën e borxheve të shlyera si rrjedhojë e kësaj dispozite.

 

Neni 24

 

Ndryshohet titulli i nenit 40 nga "Transaksionet e Këmbimit" në "Shkëmbimi i transaksioneve dhe raportimi i informatave nga palët e treta".

 

Pas paragrafit 2 të nenit  40 shtohen paragraf të rinj 40.3, 40.4, 40.5 dhe 40.6 me tekstin si në vijim:

 

40.3  Pagesat prej pesëqind (500) € e më shumë

Të gjithë personat e angazhuar në tregti ose afarizëm të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga personi tjetër i tatueshëm në gjithsejtë pesëqind (500) euro e më shumë në çdo vit të tatueshëm, duhet të paraqesin deklaratë të vërtetë dhe të saktë duke raportuar blerjet e tilla tek ATK-ja. Blerjet e bëra nga Qeveria dhe komunat e Republikës së Kosovës gjithashtu i nënshtrohen këtyre kërkesave për raportim. Deklaratat vjetore obligative me këtë nen do të dorëzohen në ATK, por jo më larg se 31 mars të vitit vijues.

 

40.4  Marrësi të japë emrin dhe adresën

Kur është e nevojshme të bëhen efektive dispozitat e këtij neni, emri, adresa dhe Numri Identifikues i Tatimpaguesit të shitësit të mallrave apo shërbimeve do të jepen me kërkesën e blerësit..

 

40.5 Ndëshkimi për mos dorëzimin e deklaratave informuese:

Secili entitet, përveç entitetit qeveritar apo komunal, nga i cili sipas këtij neni kërkohet të dorëzojë deklaratat informuese dhe nuk dorëzon atë, do ti nënshtrohet ndëshkimit deri në pesëqind (500) euro.

 

40.6  Ministri do të lëshojë një akt nënligjor për të përcaktuar formatin në të cilin duhet të dorëzohen raportet e deklaratave në ATK-ë, duke përfshirë mundësinë e caktimit të kushteve nën të cilat duhet të dorëzohen format në një format të pranueshëm elektronik.

 

Neni 25

 

25.1  Paragrafi 1 i nenit 41 të ligjit bartet si paragraf i 7-të tek neni 17-të i Ligjit me përmbajtje të njëjtë.

 

25.2 Paragrafi 2 i nenit 41 fshihet.

 

Neni 26

Ndëshkimi administrativ lidhur me Certifikatën Fiskale

 

Pas nenit 42 të ligjit shtohet neni i ri me tekstin si në vijim:

 

43.1 Çdo person i cili kryen një veprimtari pa marrë një certifikatë fiskale apo pa qenë i regjistruar në ATK, sipas kritereve të përkufizuara në nenin 7 të këtij ligji do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ në shumë të barabartë me pesëqind (500) Euro.

 

43.2 Kur është konstatuar së një person kryen një veprimtari pa numër fiskal, atëherë ATK do të lëshojë një numër fiskal dhe do të aplikojë ndëshkimin siç është paraparë në paragrafin një të këtij neni.

 

43.3 Përveç kësaj ATK do ti bartë Agjensionit për regjistrim të bizneseve detajet për biznesin e paregjistruar.

Neni 27

Ndëshkimet Administrative lidhur me mos deklarim dhe mos pagesë

 

Neni 43 dhe 44 fshihen dhe zëvendësohen në një nen të ri me tekstin si në vijim:

 

44.1 Kur një person kërkohet të dorëzojë një deklaratë tatimore sipas legjislacionit të aplikueshëm në Republikën e Kosovës, nuk e dorëzon këtë deri në datën e kërkuar, personi i tillë do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej pesë përqind (5%) të tatimit të papaguar për secilin muaj apo pjesë të muajit për të cilin është vonuar, me një ndëshkim maksimal administrativ për pagesë prej njëzet e pesë për qind (25%) të obligimit tatimor.

 

44.2 Kur një person kërkohet të paguajë një tatim sipas legjislacionit të aplikueshëm në Republikën e Kosovës, nuk paguan tërë apo një pjesë të tatimit të tillë deri në datën e kërkuar, personi i tillë do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej një përqind (1%) të obligimit tatimor për secilin muaj apo pjesë të muajit për të cilën ajo pagesë është vonuar, deri në maksimum dymbëdhjetë (12) muaj.

 

44.3 Ndëshkimet nuk vlerësohen njëkohësisht

Ndëshkimi administrativ i paraparë në nenin 44.2 nuk do të aplikohet për asnjë muaj apo pjesë të muajit gjatë së cilit ndëshkimi administrativ i paraparë në nenin 44.1 është aplikuar.

 

Neni 28

Ndëshkimet administrative lidhur me nën deklarimin e tatimit dhe mbi deklarimin e rimbursimeve tatimore

 

Paragrafi 1 i nenit 45 ndryshohet me tekstin si ne vijim:

 

45.1  Kur nga një person kërkohet të plotësojë një deklaratë tatimore sipas legjislacionit të zbatueshëm në Kosovë nëndeklaron shumën korrekte të obligimit tatimor apo mbideklaron shumën korrekte të një rimbursimi tatimor për të cilin ata kanë të drejt, personi i tillë do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej:

 

a)  pesëmbëdhjetë përqind (15%) të diferencës mes shumës korrekte të tatimeve që duhet të deklarohet dhe shumës që në të vërtetë është deklaruar aty ku ndodh që nën deklarimi i tillë ose  mbi deklarimi është deri në 10% apo me pak;

 

b)  njëzetepesë përqind (25%) e ndryshimit mes shumës korrekte të tatimit që duhet të ishte deklaruar dhe shumës që në të vërtetë është deklaruar aty ku ndodh që nën deklarimi i tillë ose mbi deklarimi sipas 45.1 (a)  është me shumë se 10% e shumës korrekte të tatimit; ose

 

c)  njëqind përqind (100%) e ndryshimit mes shumës korrekte të tatimit që duhet të ishte deklaruar dhe shumës që në të vërtetë është deklaruar aty ku ndodh që nën deklarimi i tillë ose mbi deklarimi është bërë me qëllim ose paramendim dhe si i tillë është konstatuar nga një gjyq kompetent.

 

Neni 29

 

Neni 46 i ligjit fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si ne vijim:

 

46.1 Mosdorëzimi i pasqyrës së informatave

Çdo person nga i cili kërkohet të dorëzojë një pasqyrë informatash në ATK dhe i cili nuk e bën këtë deri në datën obliguese apo i cili dorëzon një pasqyrë të pasaktë ose jo komplete do t'i nënshtrohet një sanksioni prej njëqind e njëzet e pesë (125) Euro.

 

46.2 Mos krijimi dhe mos mbajtja e regjistrimeve

Çdo person i nga i cili kërkohet të krijojë ose mbajë regjistrime sipas legjislacionit të zbatueshëm në Republikën e Kosovës dhe i cili nuk e kryen këtë do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ si vijon:

 

a)       tatimpaguesi me qarkullim vjetor deri tridhjetë mijë (30,000) Euro, ndëshkim administrativ prej njëqind e njëzet e pesë (125) Euro,

b)       tatimpaguesi me qarkullim vjetor nga tridhjetë mijë (30,000) deri dyqind mijë (200,000) Euro -ndëshkim administrativ prej dyqind e pesëdhjetë (250) Euro;

 

c)       tatimpaguesi me qarkullim vjetor nga dyqind mijë (200,000) deri pesëqind mijë (500,000) Euro - ndëshkim administrativ prej pesëqind (500) Euro;

 

d)       tatimpaguesi me qarkullim vjetor prej pesëqind mijë (500,000) dhe më shumë - ndëshkim administrativ prej njëmijë (1,000) Euro.

 

46.3 Baza për llogaritjen e ndëshkimit administrativ të paraparë në paragrafin 2 të këtij neni është qarkullimi i vitit të kaluar fiskal. Për bizneset e reja, bazë është qarkullimi real i vitit aktual.

 

46.4 Rregullat procedurale për vendosjen e kohës brenda së cilës transaksionet duhet të futen në librat e kontabilitetit për qëllime të ndëshkimit të paraparë në paragrafin 2 të këtij neni do të rregullohet me akt nënligjor.

 

46.5 Mossigurimi i qasjes në libra dhe regjistrime

Çdo person i cili ka detyrë të sigurojë qasje në librat ose regjistrimet ose përndryshe të përmbushë nenet 13 dhe 14 të ligjit e të cilët nuk e kryejnë këtë, do t'i nënshtrohen një sanksioni prej njëqind (100) Euro për secilën ditë të mosparaqitjes pas afatit të caktuar nga ATK. Në raste të tilla, ATK mund po ashtu të kërkojë një autorizim të gjykatës për të autorizuar hyrjen ose qasjen e parashikuar sipas nenit 13 ose 14 të ligjit.

Neni 30

Ndëshkime për mosmbajte të tatimit në burim

 

Neni 47 i ligjit fshihet dhe zëvendësohet me tekstin si në vijim:

 

47.1. Kur një entitet juridik, apo organizatë ndryshe nga një ndërmarrje afariste personale, nuk ka mbajtur në burim, nuk ka vjelë, apo nuk ka paguar tatimin e mbajtur në burim apo tatimin vjelë, çdo person përgjegjës për mbajtje në burim, vjeljen apo pagimin e tatimit të tillë, dhe i cili qëllimisht nuk mban në burim, nuk vjelë, apo nuk paguan atë tatim, do të mbahet detyrues për një ndëshkim administrativ të barabartë me shumën e tatimit të mos-mbajtur, të pa vjelë apo të papaguar. Për qëllime të këtij paragrafi, qëllimi (paramendimi) do të përcaktohet nëse personi(-at), vlerësohet të jetë përgjegjës për të paguar, i autorizuar për të paguar, është urdhëruar të paguaj, apo është lejuar të paguajë kreditorët tjerë kur ai person e ka ditur, apo është dashur të dijë se mbajtja në burim e tatimit apo tatimi i vjelë nuk është vjelë, mbajtur në burim apo paguar.

 

47.2. Kur një entitet juridik, apo organizatë ndryshe nga një ndërmarrje afariste personale, nuk ka mbajtur në burim, nuk ka vjelë apo nuk ka paguar kontributet pensionale, dhe i cili qëllimisht nuk mban në burim kontributet e tilla apo i cili qëllimisht nuk paguan ndonjë kontribut të mbajtur, do të mbahet detyrues për një ndëshkim administrativ të barabartë me shumën e kontributit të mos-mbajtur apo të papaguar në Trust. Për qëllime të këtij paragrafit, qëllimi (paramendimi) do të përcaktohet nëse personi(-at), vlerësohet të jetë përgjegjës për të paguar, i autorizuar për të paguar, është urdhëruar të paguaj, apo është lejuar të paguajë kreditorët tjerë kur ai person e ka ditur, apo është dashur të dijë se mbajtja në burim e tatimit apo tatimi i vjelë nuk është vjelë, mbajtur në burim apo paguar.

 

47.3. Shuma e ndëshkimit të paraparë në 47.1 dhe 47.2 është e kufizuar në shumën e tatimit të pa vjelë, të pa mbajtur në burim apo të pa paguar. Nëse pas vlerësimit të këtij ndëshkimi kundër personit përgjegjës, entiteti juridik, apo organizata ndryshe nga ndërmarrja afariste personale, paguan tatimin që ka qenë obligim për t'u vjelë, mbajtur në burim apo për t'u paguar, shuma e vlerësuar kundër personave përgjegjës do të anulohet dhe çdo barrë e dorëzuar do të hiqet.

 

47.4. Ndëshkimi i paraparë në 47.1 dhe 47.2 mundet të vlerësohet kundër një apo më shumë personave të cilët vlerësohet të jenë përgjegjës për mos-mbajtje në burim, për mospagesë të tatimit të mbajtur në burim apo të vjelë nga entiteti juridik apo organizatë. Megjithatë, shuma totale e tatimit të mos-mbajtur në burim, vjelë apo të paguar mund të vilet vetëm një herë. Kur shuma e tërësishme e tatimit të jetë paguar nga ndonjë entitet, organizatë, person përgjegjës, apo kombinim të tyre, çdo shumë ndëshkimi e mbetur obligative nga personat përgjegjës do të anulohet dhe çdo barrë e dorëzuar do të hiqet.

47.5  Çdo person, që nuk dorëzon ose refuzon të dorëzojë pasuri që i nënshtrohet një urdhër-vjelje pa baza të arsyeshme sipas nenit 29.3 të ligjit, do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ të barabartë me pesëdhjetë për qind (50%) të shumës të rikuperuar sipas nenit 29.2 të ligjit.

 

47.6  Çdo person që nuk mban mënjanë të hollat siç kërkohet në nenin 33.1 do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ të barabartë me shumën e parave në fjalë.

 

47.7 Ne rastet kur punëdhënësi nuk është i obliguar te mbaje në burim Tatimin dhe Kontributin pensional, atëherë punëmarrësi duhet të deklaroj dhe paguaj në fund të vitit.

 

Neni 31

Ndëshkimi Administrativ për gabime nga përfaqësuesit e Tatimpaguesve, Këshilltarët Tatimor, apo personat tjerë në emër të tatimpaguesit.

 

Neni 48 i ligjit ndryshohet me tekstin si me poshtë:

 

Çdo person i cili nënshkruan një deklaratë tatimore në emër të një personi tjetër, i cili bën një gabim në atë deklaratë, do të paguajë një ndëshkim administrativ prej njëqind e njëzet e pesë (125) Euro.

 

Neni 32

Ndëshkimet administrative lidhur me TVSH

 

Neni 49 i ligjit ndryshohet me tekstin në vijim:

 

49.1 Një tatimpagues i cili kryen shitje të tatueshme pa qenë i regjistruar për TVSh do t'i nënshtrohet obligimit të TVSh-së mbi ato shitje plus një ndëshkim administrativ prej:

 

a)       pesëmbëdhjetë përqind (15%) të obligimit të TVSh-së për ato furnizime nëse mos regjsitrimi ka ndodh për shkak të pakujdesisë së personit që kryen shitje të tatueshme me pak se dhjetëmijë (10,000) Euro;

 

b)       njëzet e pesë përqind (25%) të obligimit të TVSh-së për ato furnizime nëse mos regjistrimi ka ndodhur për shkak të pakujdesisë së personit që kryen shitje të tatueshme prej dhjetëmijë (10,000) Euro apo më tepër;

 

c)       njëqind përqind (100%) të detyrimit tatimor në ato shitje nëse mos regjistrimi ka ndodhur për shkak të synimit me paramendim ose me qëllim të personit të tatueshëm që mos të paguajë TVSh-në për ato furnizime, të përcaktuar nga një gjyq kompetent në një rast të evazionit tatimor penal.

 

49.2 Një person i tatueshëm i cili dështon të lëshojë një faturë të TVSh-së, ose dokument tjetër që shërben si faturë apo i cili lëshon një faturë të pasaktë që rezulton në një ulje të dukshme të shumës së TVSh-së obligative apo në një rritje të dukshme të kreditimit të kërkueshëm do të jetë i detyrueshëm për atë ulje në shumën obligative apo atë rritje në shumën e kreditimit të kërkueshëm në lidhje faturën apo transaksionin, plus një ndëshkim administrativ prej:

 

a)       pesëmbëdhjetë përqind (15%) të uljes apo rritjes së dukshme të shumës së TVSh-së obligative ku mos lëshimi i një fature të TVSh-së apo lëshimi i një fature të pasaktë ka qenë për shkak të pakujdesisë së personit të tatueshëm apo;

 

b)        njëzetë e pesë përqind (25%) të uljes apo rritjes së dukshme të shumës së TVSh-së obligative ku moslëshimi i një fature të TVSh-së apo lëshimi i një fature të pasaktë ka qenë për shkak të mospërfilljes së madhe-moslëshimi i faturës për një furnizim të tatueshëm është më shumë se njëmijë (1,000) Euro apo lëshimi i një fature të pasaktë që është më shumë se pesëqind (500) Euro mbi ose nën shumën që është dashur të përfshihet në faturë)të personit të tatueshëm apo;

c)       njëqind për qind (100%) të uljes apo rritjes së dukshme të shumës së TVSh-së obligative ku moslëshimi i një fature të TVSh-së apo lëshimi i një fature të pasaktë ka qenë për shkak të përpjekjes së qëllimshme dhe të paramenduar nga personi i tatueshëm qoftë për të moslëshuar një faturë të TVSh-së apo për të lëshuar një faturë false sikurse që është përcaktuar nga një gjyq kompetent në një rast penal të evazionit tatimor.

 

49.3        Një tatimpagues i cili kryen ndonjë prej shkeljeve vijuese në lidhje me TVSH-në do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej dyqind e pesëdhjetë (250) Euro për secilën shkelje:

 

a)       mos aplikimi  për regjistrim të tvsh-së me arritjen e pragut të kërkuar sipas Ligjit të TVSH-së apo mos aplikimi për t'u fshirë nga regjistri kur diçka e tillë kërkohet sipas ligjit të zbatueshëm;

 

b)       mos paraqitja e një kopje të certifikatës TVSh-së së regjistrimit në mënyrën si kërkohet me ligjin e zbatueshëm.

 

49.4 Një tatimpagues i regjistruar për TVSh i cili i lejon një personi tjetër të përdorë certifikatën e tij unike të TVSH-së, do t'i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej pesëmijë (5.000) Euro. I njëjti ndëshkim aplikohet edhe ndaj personit i cili përdorë një certifikatë të TVSh-së që i përket dikujt tjetër. Përveç ndëshkimit administrativ rastet e tilla do të paraqiten tek Prokurori Publik kompetent për ndjekje penale.

 

Neni 33

Procedura lidhur me mallrat pa origjinë

 

Pas nenit 49 të ligjit shtohet nen i ri 49A me tekstin si në vijim.

 

49A Mallrat e pa dokumentuara

 Kur një person posedon mallra pa origjinë, mallrat e tilla konfiskohen nga ATK. Në rastin e tillë, procedurat e konfiskimit dhe shitjes së këtyre mallrave do të zbatohen konform dispozitave të neneve 28, 29 dhe 30 të ligjit.

 

Neni 34

 

Pas paragrafit 2 të nenit 51 shtohen  tre (3) paragraf të rinj 51.3,  51.4 dhe 51.5 me tekstin si në vijim:

 

51.3  Nëse personi obligues për ndonjë tatim dëshmon shkaqe të arsyeshme, besim të mirë, vështirësi të madhe ose arsye të tjera të cilat do të ngritin efektivitetin e ATK-së, ATK-ja mund të zvogëlojë ose heq çdo ndëshkim të vlerësuar në baza sipas rastit.

 

51.4 Komisioni i caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm shqyrton kërkesat për uljen e ndëshkimeve dhe merr vendim bazuar në rishqyrtimin e fakteve dhe rrethanave.

 

51.5  Për zbatim të këtij neni ministri do të nxjerrë akt nënligjor.

 

Neni 35

 

35.1 Në nenin 52.2 afati për ushtrimin e ankesës kundër njoftim-vlerësimeve apo përcaktimit tjetër zyrtar të ATK-së ndryshohet nga gjashtëdhjetë (60) ditë në tridhjetë (30) ditë nga data kur personi ka pranuar njoftimin zyrtar.

 

35.2 Paragrafi 3 i nenit 52 ndryshohet me tekstin si në vijim:

 

52.3 Periudha kohore për ankesë kundër ndonjë vendimi zyrtar të ATK-së e përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni mund të zgjatet nëse gjatë kësaj periudhe kanë ekzistuar rrethanat e arsyeshme të cilat e kanë penguar personin në respektimin e afatit ligjor e të cilat rrethana janë jashtë kontrollit të tatimpaguesit ose janë të atilla që nëse nuk lejohet rivendosje e afatit do të rezultonin me padrejtësi ndaj personit. Zgjatja e aftit bëhet në pajtim me Ligjin për Procedurën Administrative nr. 02/L-28.

 

35.3 Në nenin 52.7 afati për ushtrimin e ankesës në Bordin e Pavarur për Rishqyrtime kundër vendimit të Departamentit të Ankesave ndryshohet nga gjashtëdhjetë (60) ditë në tridhjetë (30) ditë, i cili rrjedh nga data e pranimit të vendimit të Departamentit të Ankesave nga tatimpaguesi.

 

35.4 Pas paragrafit 7 të nenit 52.7 shtohet paragraf i ri 52.8 me tekstin si në vijim dhe paragrafi 52.8 bëhet paragraf 52.9:

 

52.8 Nëse Departamenti i Ankesave nuk është në gjendje të merr vendim mbi rastin, bazuar në informatat e dhëna qoftë nga tatimpaguesi apo nga ATK, Departamenti i Ankesave mund të kërkoj sqarime shtesë nga tatimpaguesi apo nga ATK-ja ose nga të dyja. Afatet kohore përbrenda së cilave Departamenti i ankesave merr vendim mbi rastin, do të suspendohen nga data kur sqarimet shtesë janë kërkuar deri në datën kur sqarimet shtesë janë marrë.

 

35.5 Pas paragrafit 56.9 shtohen edhe dy paragrafë të rijë 56.10 dhe 56.11 si vijon:

 

56.10. Vetëm nëse ndryshe është paraparë me këtë ligj, dispozitat lidhur me procedurat e ankesës në Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat kanë përparësi dhe e përjashtojnë zbatimin e dispozitave të Ligjit për Procedurën Administrative.

 

56.11 Vendimi i Bordit të Pavarur për Rishqyrtime lidhur me ankesën është vendim i formës së prerë. Kundër këtij vendimi mund të hapet vetëm konflikt administrative në gjykatën kompetente.


Neni 36


Ne nenin 53.2 numri i anëtareve te Bordit shtohet edhe për dy (2) anëtar te ri, nga pesëmbëdhjetë (15) ne shtatëmbëdhjetë (17) anëtarë. Emërimi behet si për shtatë (7) anëtarët e tjerë ne afat prej një (1) viti.

 

Neni 37

37.1  Në nenin  54.4  fshihet  fjalia " Përveç kur zbatohet neni 54.5 " pjesa tjetër e tekstit mbetet e njëjtë:

 

37.2  Paragrafi 5 i nenit 54 shfuqizohet.

Neni 38

 

Paragrafi 2 i nenit 57 të Ligjit ndryshohet me tekstin si në vijim:

 

57.2 Pavarësisht nga paragrafi 1 i nenit 57 të ligjit ndalohet mbledhja e detyrueshme e tatimit - masa për marrjen e pasurisë së paluajtshme, derisa të mos ketë kaluar afati brenda të cilit tatimpaguesi mund të paraqesë ankesë në Bordin e Pavarur sipas nenit 54.1 ose derisa Bordi i Pavarur të mos ketë marrë vendimin sipas nenit 54.6 të Ligjit cilido qoftë afati më i fundit.

 

Neni 39

Ruajtja e integritet të ATK-së dhe Kundër korrupsioni

 

Pas nenit 59  të ligjit shtohet nen i ri 60, ndërsa neni 60 i ligjit ekzistues behet 62. Teksti i nenit 60 është si në vijim:

 

60.1 Zyra për standarde profesionale (ZSP) brenda ATK-së me qëllim të zbulimit dhe parandalimit të korrupsionit si dhe të gjitha shpërdorimeve tjera të dyshuara për keqpërdorim të detyrës zyrtare do të ketë autoritetin të hetojnë të gjitha dyshimet për sjellje të keqe te të punësuarve në ATK, të gjitha dyshimet për përpjekje të brendshme dhe të jashtme për të korruptuar zyrtarët tatimor (përfshirë përpjekjet për mito), të gjitha shkeljet e supozuara të Kodit të Mirësjelljes së ATK-së dhe veprimtari tjera te të punësuarve apo qytetarëve që kërcënojnë sigurinë apo integritetin e ATK-së apo të punësuarve të saj.

60.2  Për zbatim të paragrafit 1 të këtij neni Zyra për standarde profesionale (ZSP) do të ketë kompetencën:

a)       të intervistojë dëshmitarët si brenda ashtu edhe jashtë ATK-së;

 

b)       Të intervistojë çdo person të tretë i cili mund të ketë informata që do të ndihmojnë në hetime;

 

c)       të kërkoj dëshmi, informatë që do të ndihmojë në një hetim të autorizuar, përfshirë nxjerrjen e regjistrimeve bankare;

 

d)       të përgatisë raportet e hetimeve me rekomandimet për ndjekje penale në rastet e duhura dhe të dorëzojë ato raporte përmes zyrës ligjore të ATK-së tek prokuroria publike kompetente;

 

e)       të përcaktojë se çështja nën hetime a duhet të vihet në procedurë administrative apo në procedurë penale;

 

f)         të ndihmojë në arrestimin e individëve që mendohet të jenë të fajshëm për ndonjë akt që mbulohet nga ky nen, pasi veprimi i tillë është autorizuar nga prokurori publik;

 

g)       të kërkojë informata nga policia, gjyqet, regjistrat, komunat dhe organet tjera për të verifikuar të dhënat e aplikimit për punësim, gjendjen financiare dhe pasuritë, dhe qëllime tjera që lidhen me hetimet kundër-korrupsionit dhe siguri të brendshme të ATK-së;

 

h)       të kryejë hetime të përbashkëta me policinë dhe agjencitë tjera që zbatojnë ligjin në çështjet që lidhen me sigurinë e brendshme, akuzimet për sjellje të keqe te të punësuarve dhe veprimtari tjera te të punësuarve dhe qytetarëve që mund të rrezikojnë integritetin apo sigurinë e Administratës Tatimore;

 

i)         të ndihmojë policinë dhe agjencitë tjera që zbatojnë ligjin në hetimet të cilat ata i kanë ndërmarrë e që lidhen me shkeljet e supozuara të kodit penal nga të punësuarit e ATK-së;

 

j)         të ndërlidhë dhe shkëmbejë informata me policinë dhe agjencitë për zbatimin e ligjit me qëllim që të sigurojnë integritet dhe siguri të administratës tatimore. 

 

60.3 Në rast të parandalimit qoftë nga një i punësuar apo nga ndonjë person tjetër në kryerjen e autorizimeve siç janë përcaktuar me Paragrafin 2 të këtij neni, Njësia mund të kërkojë autorizim për ndihmë nga Prokurori Publik kompetent.

 

60.4 Çdo zyrtar i Zyrës së Standardeve Profesionale i cili ndërmerr hetime apo akte në lidhje me këtë nen  do të kryejë hetime në përputhje me dispozitat e zbatueshme të Rregullores së UNMIK-ut 2003/26, Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale të Kosovës, apo pasuesin e tij, Zyrtarët e Njësisë së Hetimeve Tatimore janë të autorizuar të hetojnë ato shkelje të renditura në Kapitullin 29 (Shkeljet Penale kundrejt Detyrës Publike) i Rregullores së UNMIK-ut 2003/25, apo pasuesen e saj.

 

60.5 Procedurat dhe funksionet e njësisë do të rregullohen me një akt nën-ligjor.

 

Neni 40

Masat e përkohshme Ndërkombëtare

 

Pas nenit 60 shtohet një nen i ri 61 ndërsa neni 61 i ligjit ekzistues bëhet 63. Teksti i nenit 61 është si në vijim:

 

61.1 Aty ku ligjet ekzistuese të Kosovës për tatime lidhen me tatuarjen ndërkombëtare nuk e adresojnë tatuarjen e transaksioneve ndërkombëtare, ato mund të plotësohen me zbatimin e parimeve të Modelit të Konventës Tatimore për të Ardhurat dhe Kapitalin të OECD (Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik).

61.2 Aty ku ligjet ekzistuese tatimore që lidhen me tatuarjen e dyfishtë ndërkombëtare juridike te të ardhurave dhe kapitalit të personave në Republikën e Kosovës nuk adresojnë tatuarjen e tillë, do të zbatohen parimet e Modelit të Konventës Tatimore mbi të Ardhurat dhe mbi Kapitalin të OECD me qëllim të shmangies së tatuarjes së dyfishtë te të ardhurave dhe kapitalit të tillë.

 

61.3 Aty ku ligjet ekzistuese tatimore që lidhen me tatuarjen e transaksioneve për TVSH për mallrat dhe shërbimet nuk adresojnë tatuarjen e tillë, ato mund të plotësohen me parimet e Direktivës së Këshillit të BE-së 2006/112/EC të datës 28 nëntor 2006 mbi sistemin e përbashkët të tatimit në vlerën e shtuar.

 

61.4 Në përputhje me nenin 9 të këtij ligji, Drejtori i Përgjithshëm mund të lëshojë vendime shpjeguese publike, qoftë në përgjithësi apo rast për rast, për të  plotësuar dispozitat e ligjeve ekzistuese mbi tatimet në të ardhura apo TVSH në përputhje me nenin 61.1 përmes 61.3 më sipër. Me hyrjen në një konventë tatimore të ndërsjellë me një shtet kontraktues, vendimet shpjeguese sipas këtij neni për transaksionet në mes të Republikës së Kosovës dhe atij shteti kontraktues nuk do të jenë më të autorizuara.

 

61.5 Sipas nevojës, për zbatimin e TVSH-së që lidhet me mallrat dhe shërbimet, Ministri i Ekonomisë dhe Financave mund të lëshojë vendime shpjeguese publike që zëvendësojnë dispozitat ekzistuese të Ligjit të TVSH-së, për aq sa vendimet shpjeguese janë në përputhje me Direktive e Këshillit të BE-së 2006/11/EC të datës 28 nëntor 2006 dhe vendimet shpjeguese të tilla kanë marrë pajtimin nga Qeveria. Me adoptimin e ligjit të ri apo të ndryshuar të TVSH-së nga Kuvendi, vendimet shpjeguese sipas këtij Neni nuk do të jenë më të autorizuara.

 

Neni 41

Aktet Nënligjore

 

Neni 60 i ligjit ekzistues bëhet 62 dhe është zëvendësuar me tekstin vijues:

 

62.1 Ministri i Ekonomisë dhe Financave do të ketë autorizimin të shpallë, me shkrim, rregullore zbatuese (akte nënligjore) për zbatim të përgjithshëm e që mund të jenë të nevojshme dhe të duhura më tutje për interpretim dhe zbatim të përshtatshëm, të arsyeshëm dhe uniform të këtij ligji.  Zbatimi i tillë i rregulloreve do të administrohet dhe zbatohet nga ATK. Asnjë nga rregulloret e tilla zbatuese nuk do të ketë apo nuk do të ketë ndonjë efekt ligjor deri sa të publikohet si duhet në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe përndryshe është bërë publike nga ATK në përputhje me Ligjin mbi Qasjen ne Dokumentet Zyrtare. Çdo person i prekur nga një rregullore tillë zbatuese i cili beson se rregullorja e tillë nuk është në përputhje me apo nuk është autorizuar nga ky ligj mundet të kontestojë vlefshmërinë e rregullores së tillë drejtpërdrejtë në Bordin e Pavarur për Rishqyrtime siç është paraparë në Nenin 54.1(d) të ligjit ekzistues dhe më pas në një gjykatë të juridiksionit kompetent siç është paraparë në Nenin 56 të ligjit ekzistues.

 

62.2 Aktet nënligjore nga nenet 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 29, 34, dhe 39 për zbatimin e këtij ligji do të lëshohen brenda 6 muajve nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

 

Neni 62 i ligjit në fuqi bëhen neni 64.

 

Neni 42

Hyrja në fuqi

 

Ky ligji hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës, me përjashtim të nenit 24 të këtij ligji, i cili hyn në fuqi me 1 janar të vitit, pas vitit, në të cilin Ministri e nxjerr aktin nënligjor që i referohet  zbatimit të këtij neni.  

 

Ligji  Nr. 03/ L-071           

4 dhjetor 2008   

                                               

Shpallur me Dekretin Nr.DL-001-2009, datë 19.01.2009 nga Presidenti i Republikës së Kosovës,

Dr. Fatmir Sejdiu                                                            

 

 

 

 

 

Herėn e fundit ėshtė azhuruar mė : ( e martė . 27 janar 2009 )
 
Para >