Home arrow Ligjet e Botuara arrow LIGJI NR. 03/L-008 PĖR PROCEDURĖN PĖRMBARIMORE
Gsh 31 2008
LIGJI NR. 03/L-008 PĖR PROCEDURĖN PĖRMBARIMORE
e diel . 31 gusht 2008

LIGJI NR. 03/L-008

 

PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE

Kuvendi i Republikës së Kosovës,

Në bazë të nenit 65(1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,

Me qëllim të krijimit të dispozitave ligjore për ekzekutimin e vendimeve të gjykatave civile dhe eliminimin e pengesave procedurale gjatë ekzekutimit;

Me qëllim të ndërtimit të një sistemi ligjor të ekzekutimit të vendimeve të gjykatave civile në përputhje më standardet ndërkombëtare,

Miraton këtë

LIGJ PËR PROCEDURËN PËRMBARIMORE

 

 

P J E S A E P A R Ë

 

K R E U I

 

DISPOZITAT THEMELORE

 

 

Neni 1

Përmbajtja e ligjit

1.1 Me këtë ligj caktohen rregullat për procedurën e gjykatës sipas të cilës realizohen kërkesat në bazë të titujve ekzekutiv ( procedura e përmbarimit), po qe se me ligj të posaçëm nuk është paraparë diçka tjetër.

1.2 Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për përmbarimin e vendimit të dhënë në procedurën administrative dhe për kundërvajtje me të cilin është caktuar detyrimi në të holla, përveçse kur për përmbarimin e tillë është paraparë me ligj kompetenca e organit tjetër.

Neni 2

Domethënia e fjalëve dhe shprehjeve të përdorura

Shprehjet dhe fjalët e caktuara të përdorura në këtë ligj e kanë këtë domethënie:

"Kredia" është e drejtë për realizimin e shumës së të hollave apo të ndonjë dhënieje, veprimi, mosveprimi apo pësimi;

"Kreditor" është personi kredia e të cilit realizohet në procedurën e përmbarimit të dhunshëm;

"Debitor" është personi ndaj të cilit realizohet kredia;

"Propozues i sigurimit" është personi që e fillon procedurën për sigurimin e ndonjë kredie;

"Kundërshtar i sigurimit" është personi ndaj të cilit sigurohet kredia;

"Pjesëmarrës"është personi që në procedurën e përmbarimit e realizon ndonjë të drejtë apo interes juridik, e që nuk është palë në procedurën e përmbarimit;

"Titulli ekzekutiv" është dokument në bazë të cilit fillohet procedura e ekzekutimit;

"Aktvendimi për përmbarimin" është vendim me të cilin pjesërisht apo në tërësi aprovohet propozimi për përmbarim;

"Gjykatë"nënkupton gjykatësin e ngarkuar për ekzekutimin e titujve ekzekutiv në procedurën përmbarimore;

"Person zyrtar" është i punësuari në gjykatë i cili drejtpërdrejt kryen veprime ekzekutive të caktuara;

"Libri publik i palujtshmërive" nënkupton të gjitha librat publike në të cilat regjistrohen të drejtat për sendet e paluajtshme;

"Letra me vlerë" nënkupton formën e materializuar të letrave me vlerë (dokumentet);

"Aksioni" nënkupton letrën me vlerë që lëshohet në formë të shënimit elektronik dhe që regjistrohet në regjistrin e letrave me vlerë;

"Banka" nënkupton bankën apo organizatën financiare e cila kryen punët e qarkullimit të pagesave;

"Parashënimi" është lloj regjistrimi në librat publike me të cilin kushtimisht fitohen, barten apo shuhen të drejtat për sendet e paluajtshme dhe sendet tjera që janë objekt përmbarimi.

Neni 3

Vënia në veprim e procedurës

3.1 Procedura e përmbarimit fillohet me propozimin e kreditorit.

3.2 Procedura e përmbarimit fillohet sipas detyrës zyrtare kur me ligj parashihet një gjë e tillë.

Neni 4

Kompetenca

4.1 Përmbarimin e cakton dhe zbaton gjykata e paraparë me këtë ligj, po qe se me ligj tjetër nuk është paraparë ndryshe.

4.2 Kompetenca tokësore e gjykatave caktohet me dispozitat e këtij ligji, varësisht nga mjetet dhe objekti i përmbarimit.

Neni 5

Ngutshmëria dhe radha e veprimit

5.1 Në procedurën e përmbarimit gjykata ka për detyrë të veprojë me ngutshmëri.

5.2 Gjykata ka për detyrë që lëndët t'i marrë në procedim sipas radhës me të cilën i kanë ardhur propozimet për përmbarim, përpos kur natyra e kredisë ose rrethanat e posaçme kërkojnë që gjykata të veprojë ndryshe.

Neni 6

Mjetet dhe objekti i përmbarimit

6.1 Mjete të përmbarimit janë veprimet ekzekutive ose sistemi i veprimeve të tilla, me të cilat sipas ligjit kredia realizohet më dhunë..

6.2 Objekt përmbarimi janë sendet dhe të drejtat për të cilat sipas ligjit mund të kryhet përmbarimi për realizimin e kredisë.

6.3 Veprimet ekzekutive mund të kryhen drejtpërdrejtë kundër debitorit dhe personave tjerë, në pajtim me këtë ligj.

Neni 7

Përjashtimi nga përmbarimi

7.1 Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen sendet jashtë qarkullimit juridik, pasuritë nëntokësore dhe pasuritë tjera natyrore.

7.2 Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen objektet, armatimi dhe pajisjet e forcave të armatosura dhe të policisë, e as mjetet financiare të siguruara për dedikime të këtilla.

Neni 8

Kufizimi i mjeteve dhe i objekteve të përmbarimit

8.1 Gjykata me aktvendim e cakton përmbarimin me anë të atij mjeti dhe në atë objekt përmbarimi që është përmendur në propozimin për përmbarimin.

8.2 Në qoftë se janë propozuar më shumë mjete apo objekte përmbarimi, gjykata mund ta kufizojë përmbarimin vetëm në disa nga mjetet dhe objektet e tilla, po qe se mjaftojnë për realizimin e kredisë.

8.3 Po qe se aktvendimi i përmbarimit nuk mund të zbatohet në objektin apo mjetin e caktuar, atëherë propozuesi i përmbarimit me qëllim të realizimit të kërkesës së njëjtë, mund të propozojë mjet ose objekt tjetër përmbarimi.

Neni 9

Përbërja e gjykatës dhe vendimet

9.1 Procedurën e përmbarimit në shkallë të parë e udhëheqë dhe në të jep vendime gjykatësi individual (i vetëm).

9.2 Vendimet në procedurën e përmbarimit gjykata i jep në formë të aktvendimit ose në formë të konkluzionit.

Neni 10

Parashtresat, seancat dhe dosjet

10.1 Në procedurën përmbarimore gjykata vepron në bazë të parashtresave dhe shkresave të tjera.

10.2 Gjykata cakton seanca gjyqësore atëherë kur një gjë e tillë është paraparë me këtë ligj, ose kur mendon se një gjë e tillë është e dobishme.

10.3 Për punën e kryer në seancë, në vend të procesverbalit gjykata mund të përpilojë shënim zyrtar.

10.4 Jashtë seancës gjyqësore gjykata e dëgjon palën apo pjesëmarrësin tjetër në procedurë, po qe se një gjë e tillë është paraparë me këtë ligj, apo kur vlerëson se një gjë e tillë është e nevojshme për sqarimin e ndonjë çështjeje, apo për deklarimin lidhur me ndonjë propozim të palës.

10.5 Mungesa e njërës apo e të dy palëve, ose e pjesëmarrësit tjetër në procedurë nga seanca gjyqësore, apo mosveprimi sipas letërthirrjes së gjykatës me qëllim të dëgjimit të tyre, nuk e pengon gjykatën që të veprojë në seancë.

10.6 Parashtresat në procedurën përmbarimore paraqiten në numër të mjaftueshëm për gjykatën dhe për palën kundërshtare.

Neni 11

Dërgimi i parashtresave dhe shkresave

11.1 Sipas rregullave të Ligjit për Procedurën Kontestimore, të parapara për dërgimin e padisë, dërgohet edhe aktvendimi për propozimin për përmbarimin, aktvendimi pas prapësimit kundër aktvendimit për përmbarimin dhe aktvendimi për gjobën me të holla.

11.2 Në rastin e përmbarimit në bazë të dokumentit të besueshëm, po qe se pala të cilës duhet dorëzuar shkresa nuk gjendet në adresën e treguar në propozimin e përmbarimit, e as në adresën apo selinë e paraqitur në organin shtetëror, atëherë dorëzimi bëhet nëpërmjet tabelës për shpallje të gjykatës edhe në rastin e dorëzimit të vendimeve të përmendura në paragrafin 1 të këtij neni.

Neni 12

Mjetet e goditjes së vendimeve

12.1 Në procedurën përmbarimore janë mjete të zakonshme goditjeje prapësimi dhe ankesa, po qe se nuk janë përjashtuar me këtë ligj.

12.2 Kundër aktvendimit të shkallës së parë mundë të paraqitet prapësimi, kurse ankesa vetëm në rastet e parapara me këtë ligj.

12.3 Prapësimi i paraqitet gjykatës që e ka dhënë aktvendimin brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit, po qe se me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe. Për prapësimin e paraqitur vendosë gjykata që e ka dhënë aktvendimin.

12.4 Kundër aktvendimit të dhënë lidhur me prapësimin mund të paraqitet ankesa brenda afatit prej 7 ditësh nga dita e dorëzimit të aktvendimit.

12.5 Për ankesën e paraqitur është kompetente të vendos gjykata e shkallës së dytë.

12.6 Prapësimi dhe ankesa nuk e ndalin procedurën përmbarimore, por përmbushja e kërkesës së propozuesit të përmbarimit shtyhet deri sa mos të vendosë gjykata e shkallës së parë për prapësimin e paraqitur. Përjashtimisht kur me titullin ekzekutiv është caktuar detyrimi i ushqimit ligjor, apo kur përmbarimi kryhet duke u kaluar të hollat nga llogaria e transaksionit të personit juridik në llogarinë e llojit të njëjtë të propozuesit të përmbarimit, por edhe në rastet tjera të parapara me këtë ligj, mund të realizohet kredia edhe para se të vendoset për prapësimin e debitorit.

12.7 Kundër konkluzionit si lloj i vendimit në parim nuk lejohet mjeti i goditjes.

Neni 13

Forma e prerë dhe përmbarueshmëria

13.1 Aktvendimi kundër të cilit nuk është paraqitur brenda afatit ligjor prapësimi, bëhet i formës së prerë dhe i përmbarueshëm.

13.2 Aktvendimi kundër të cilit është refuzuar prapësimi bëhet i përmbarueshëm, e po qe se kundër tij nuk është e lejueshme ankesa, ai bëhet edhe i formës së prerë.

13.3 Aktvendimi me të cilin është refuzuar prapësimi bëhet i formës së prerë po qe se kundër tij nuk paraqitet ankesë brenda afatit ligjor, ose në qoftë se ankesa e paraqitur refuzohet si e pathemeltë.

13.4 Po qe se me këtë ligj është paraparë se kundër aktvendimit të shkallës së parë mund të paraqitet ankesa në vend të prapësimit, atëherë aktvendimi i tillë bëhet përmbarimore, kurse i formës së prerë po qe se nuk paraqitet ankesa brenda afatit ligjor, ose kur ankesa e paraqitur refuzohet si e pabazë.

Neni 14

Mjetet e goditjes së jashtëzakonshme

14.1 Kundër aktvendimit të nxjerrë në formë të prerë në procedurën përmbarimore dhe të sigurimit nuk lejohet revizioni as përsëritja e procedurës.

14.2 Kthimi në gjendjen e mëparshme lejohet vetëm në rast të mos ruajtjes së afatit për paraqitjen e prapësimit dhe të ankesës kundër aktvendimit të përmbarueshëm për përmbarimin e detyrueshëm.

Neni 15

Afatet ligjore për kryerjen e veprimeve

15.1 Për propozimin e përmbarimit të detyrueshëm gjykata ka për detyrë të vendos brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e paraqitjes së propozimit të tillë.

15.2 Për prapësimin e paraqitur gjykata ka për detyrë të vendos brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita në të cilën janë plotësuar kushtet për vendosje për te.

Neni 16

Radha e realizimit të kredive të më shumë kreditorëve

Kërkesat e më tepër kreditorëve që i realizojnë kreditë e tyre në të holla ndaj debitorit të njëjtë dhe për të njëjtin objekt përmbarimi, e bëjnë një gjë të tillë sipas radhës me të cilën e kanë fituar të drejtën për realizimin e kërkesës për objektin e tillë, përveçse në rastet në të cilat me këtë ligj është paraparë ndryshe.

Neni 17

Përmbarimi i vendimit të gjykatës së huaj

Përmbarimi i vendimit të gjykatës së huaj caktohet dhe zbatohet sipas këtij ligji, vetëm kur ai i plotëson kushtet e parapara me ligj apo kontratë ndërkombëtare për njohje dhe përmbarim.

Neni 18

Përmbarimi për pasurinë e shtetit të huaj

Për pasurinë e shtetit të huaj ose të organizatës ndërkombëtare në Kosovë nuk mund të caktohet përmbarimi pa pëlqimin paraprak të organit shtetëror kompetent, përveç kur shteti i huaj shprehimisht pajtohet që përmbarimi të kryhet.

Neni 19

Shpenzimet e përmbarimit

19.1 Shpenzimet e procedurës lidhur me caktimin dhe kryerjen e përmbarimit paraprakisht i paguan kreditori .

19.2 Shpenzimet nga paragrafi 1 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë t'i parapaguaj brenda afatit të caktuar nga gjykata. Gjykata do ta pezulloj përmbarimin po qe se nuk parapaguhen shpenzimet brenda afatit të tillë. Po qe se brenda afatit gjyqësor nuk parapaguhen shpenzimet për kryerjen e një veprimi konkret, atëherë nuk do të kryhet vetëm veprimi i tillë.

19.3 Shpenzimet e procedurës së filluar sipas detyrës zyrtare, paraprakisht i përballon vetë gjykata nga mjetet financiare të buxhetit të saj.

19.4 Debitori ka për detyrë që propozuesit të përmbarimit t'ia paguaj shpenzimet që kanë qenë të domosdoshme për përmbarimin.

19.5 Propozuesi i përmbarimit duhet t'ia kompensojë debitorit shpenzimet e shkaktuara pa nevojë të justifikueshme.

19.6 Kërkesa për pagimin e shpenzimeve paraqitet më së voni brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e përfundimit të përmbarimit.

19.7 Për kërkesën për pagimin e shpenzimeve procedurale gjykata vendos në procedurën e përmbarimit dhe po në këtë procedurë sipas propozimit të palës, e cakton përmbarimin me qëllim të realizimit të tyre.

Neni 20

Garancioni

20.1 Në rastet në të cilat ky ligj e parasheh dhënien e garancionit, atëherë ai jepet në para të gatshme. Gjykata mund ta lejoj dhënien e garancionit në formë të garancisë bankare, të letrave me vlerë, si dhe në sende të çmueshme, vlera e të cilave lehtë caktohet në treg dhe që mund të shndërrohet në të holla shpejtë dhe në mënyrë të thjeshtë.

20.2 Institucionet e Kosovës dhe organet ose shërbimet e tyre nuk janë të detyruara të deponojnë garancion kur në procedurën përmbarimore paraqiten si palë.

20.3 Në garancionin e deponuar pala kundërshtare e fiton të drejtën e pengut ligjor.

20.4 Po qe se gjykata në procedurën përmbarimore vendos për të drejtën e palës kundërshtare që t'i paguhen shpenzimet procedurale lidhur me veprimin për kryerjen e të cilit është dhënë garancioni, atëherë me propozimin e saj, gjykata me të njëjtin aktvendim do të vendos edhe për pagimin e kërkesës së konstatuar nga garancioni i tillë.

Neni 21

Gjobat dhe masat e dhunshme në procedurën përmbarimore

21.1 Kur me këtë ligj dënimi në të holla është paraparë si mjet përmbarimi, atëherë ai mund t'i shqiptohet personave fizik në shumë prej 100 deri 1000 Euro, kurse personit juridik në shumë prej 1000 deri 10.000 Euro.

21.2 Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, dënimi në të holla në shumë prej 500 deri 2500 Euro, mund t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik.

21.3 Dënimi në të holla nga paragrafi 1 dhe 2 i këtij neni, mund të shqiptohet në mënyrë të përsëritur, po qe se debitori nuk vepron sipas urdhrit të përsëritur të gjykatës apo vazhdon të veprojë në kundërshtim me të.

21.4 Para shqiptimit të dënimit në të holla, gjykata ia mundëson debitorit deklarimin dhe kur e do nevoja ajo mund të caktojë seancë me qëllim të marrjes së provave.

21.5 Dënimin në të holla e shqipton gjykatësi duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat e rastit konkret, e sidomos fuqinë ekonomike të debitorit dhe rëndësinë e veprimit që ka pas për detyrë ta kryej. Me aktvendimin për gjobitjen, caktohet edhe afati për pagimin e shumës së të hollave që e përbënë dënimin.

21.6 Personi i gjobitur mund të paraqesë prapësim kundër aktvendimit brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita kur i është dorëzuar ai.

21.7 Personi i gjobitur duhet t'i paguaj shpenzimet e krijuara me shqiptimin dhe përmbarimin e kësaj gjobe.

21.8 Pas përmbarimit të aktvendimit, gjobën në të holla e realizon gjykata sipas detyrës zyrtare, në dobi të llogarisë rrjedhëse nga e cila financohet gjykata përmbarimore. Shpenzimet e përmbarimit e ngarkojnë buxhetin e gjykatës, kurse pagimi i këtyre shpenzimeve që caktohet me anë të konkluzionit, zbatohet në procedurën e realizimit të dhunshëm të dënimit në të holla.

21.9 Dënimi në të holla mund të shqiptohet dhe zbatohet edhe kundër debitorit dhe personave fizik të tjerë, si dhe kundër personave përgjegjës në personin juridik edhe kur refuzojnë të epin të dhëna për pasurinë e debitorit, si dhe kur me veprimet dhe sjelljet e tyre në kundërshtim me urdhrin ose ndalimin e gjykatës, e dëmtojnë apo asgjësojnë pasurinë e debitorit, apo e pengojnë gjykatën në kryerjen e veprimeve përmbarimore.

21.10 Dënimi në të holla i shqiptuar sipas dispozitave të këtij neni nuk mund të shndërrohet në dënim me burgim.

Neni 22

Zbatimi i dispozitave të ligjeve tjera

Në procedurën përmbarimore përshtatshmërish zbatohen dispozitat e Ligjit për Procedurën Kontestimore, po qe se në këtë ligj ose në ndonjë ligj tjetër nuk parashihet diçka tjetër.

P J E S A E D Y T Ë

 

PROCEDURA E PËRMBARIMIT

 

 

 

K R E U II

 

DOKUMENTI PËRMBARIMOR DHE DOKUMENTI I BESUESHËM

 

 

Neni 23

Bazat juridike për caktimin e përmbarimit

Gjykata e cakton përmbarimin vetëm në bazë të titullit ekzekutiv (titulus executionis) apo të dokumentit të besueshëm, po qe se me këtë ligj nuk është parashikuar diçka tjetër.

Neni 24

Titulli ekzekutiv

24.1 Tituj ekzekutiv janë:

a) vendimi ekzekutiv i gjykatës dhe ujdia gjyqësore ekzekutive ;

b) vendimi ekzekutiv i dhënë në procedurë administrative dhe ujdia administrative, po qe se ka të bëjë me detyrimin në të holla dhe po qe se me ligj nuk është paraparë diçka tjetër ;

c) dokumenti noterial ekzekutiv;

d) dokumenti tjetër që me ligj është quajtur dokument ekzekutiv.

Neni 25

Vendimi dhe ujdia

25.1 Sipas këtij ligji, vendim gjyqësor konsiderohet aktgjykimi, aktvendimi, si dhe vendimi tjetër i dhënë në procedurën gjyqësore ose të arbitrazhit, kurse ujdi gjyqësore konsiderohet ujdia e arritur përpara gjykatës dhe arbitrazhit.

25.2 Vendim i organit administrativ, sipas këtij ligji konsiderohet aktvendimi dhe konkluzioni i dhënë në procedurë administrative nga organi ose shërbimi administrativ apo nga personi juridik i ngarkuar me autorizime publike, kurse ujdi administrative konsiderohet ujdia e arritur në procedurën administrative përpara organit ose shërbimit, përkatësisht personit juridik të tillë.

Neni 26

Përmbarueshmëria e vendimit

26.1 Vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar përmbushja e kredisë për ndonjë dhënie apo bërje, është ekzekutiv po që se ka marrë formë të prerë, si dhe po qe se ka skaduar afati për përmbushje vullnetare (afati paritiv). Afati për përmbushje vullnetare fillon të ecë nga dita e dorëzimit të vendimit debitorit ekzekutiv dhe përfundon me skadimin e ditës së fundit të caktuar me vendimin gjyqësor, po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe.

26.2 Vendimi gjyqësor me të cilin është urdhëruar përmbushja e kredisë për mosveprim, ose pësim, është ekzekutiv po qe se është bërë i formës së prerë, përveçse kur në dokumentin ekzekutiv është caktuar afat i posaçëm për akordimin e sjelljeve të debitorit me detyrimin e tij.

26.3 Vendimi i dhënë në procedurë administrative është përmbarimorë, po qe se i tillë është bërë sipas rregullave me të cilat është rregulluar procedura e tillë.

26.4 Në bazë të vendimit i cili është bërë ekzekutiv vetëm në një pjesë të tij, përmbarimi mund të lejohet vetëm për sa i përket pjesës së tillë.

26.5 Përmbarimi caktohet në bazë të vendimit gjyqësor që ende nuk është bërë i formës së prerë, ose në bazë të vendimit të dhënë në procedurën administrative që nuk është bërë definitiv, vetëm po qe se me ligj është paraparë se ankesa, apo mjeti juridik tjetër nuk e pengon përmbarimin.

Neni 27

Përmbarueshmëria e ujdisë

27.1 Ujdia gjyqësore dhe ujdia e lidhur në procedurën administrative është ekzekutive në qoftë se kredia të cilën duhet përmbushur sipas saj është bërë e realizueshme.

27.2 Realizueshmëria e kredisë provohet me anë të procesverbalit për ujdinë, me anë të dokumentit publik, ose me anë të dokumentit të vërtetuar sipas ligjit.

27.3 Realizueshmëria që nuk mund të provohet në mënyrën e treguar në paragrafi 2 të këtij neni, provohet me anë të vendimit të dhënë në procedurën kontestimore me të cilin konstatohet kërkueshmëria e kredisë (kërkesës).

27.4 Në bazë të ujdisë që është bërë e ekzekutueshme vetëm në një pjesë të saj, përmbarimi mund të caktohet vetëm sa i përket pjesës së tillë.

Neni 28

Përshtatshmëria e dokumentit ekzekutiv për përmbarim

28.1 Dokumenti ekzekutiv është i përshtatshëm për përmbarim në qoftë se në të është treguar kreditori dhe debitori ekzekutiv, si dhe objekti, lloji, vëllimi dhe koha e përmbushjes së detyrimit.

28.2 Në qoftë se me anë të dokumentit ekzekutiv nuk është caktuar afati për përmbushje vullnetare të detyrimit, afati i tillë do të caktohet me anë të aktvendimit për përmbarimin.

28.3 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata e cakton përmbarimin e propozuar me kusht që debitori brenda afatit që i është caktuar për përmbushje vullnetare nuk e përmbushë detyrimin e tij.

28.4 Dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni, nuk zbatohen në procedurën përmbarimore në bazë të dokumentit ekzekutiv të noterit.

Neni 29

Kamatëvonesa

29.1 Në qoftë se pas krijimit të dokumentit ekzekutiv është ndryshuar lartësia e kamatëvonesës, atëherë gjykata sipas propozimit të kreditorit apo debitorit ekzekutiv, me aktvendimin për përmbarimin e cakton pagimin e kamatës ndëshkuese sipas shkallës së ndryshuar për kohën me të cilën ka të bëjë ndryshimi i tillë.

29.2 Po qe se në dokumentin ekzekutiv janë caktuar edhe shpenzimet procedurale, gjykata sipas propozimit të kreditorit, me aktvendimin për përmbarimin do ta caktojë pagimin e kamatëvonesës , në shumën e shpenzimeve të caktuara sipas shkallës së parashikuar, nga dita e dhënies së dokumentit ekzekutiv deri në ditën e pagimit.

Neni 30

Dokumenti i besueshëm

30.1 Përmbarimi për realizimin e kërkesës në të holla caktohet edhe në bazë të dokumentit të besueshëm.

30.2 Sipas këtij ligji, dokument i besueshëm është fatura, kambiali dhe çeku, me potest dhe faturë kthyese po qe se nevojitet për themelimin e kredisë, dokumenti publik, ekstrakti nga librat afariste për pagesat e shërbimeve komunale të ujit, energjisë elektrike dhe hedhurinave, dokumenti privat i verifikuar sipas ligjit.

30.3 Konsiderohet faturë edhe llogaritja e kamatës.

30.4 Dokumenti i besueshëm është i përshtatshëm për përmbarim po qe se në të është treguar propozuesi i përmbarimit dhe debitori, si dhe objekti, lloji, vëllimi dhe koha e përmbushjes së detyrimit.

Neni 31

Kërkueshmëria e kredisë

Kur nga dokumenti i besueshëm nuk shihet se a është bërë e kërkueshme kredia, atëherë përmbarimi caktohet vetëm në qoftë se kreditori paraqet deklaratë me shkrim se kredia e tij është bërë e kërkueshme duke u treguar edhe dita për një gjë të tillë.

Neni 32

Kalimi i kredisë apo i debisë

32.1 Përmbarimi caktohet edhe sipas propozimit të personit dhe në dobi të tij i cili në dokumentin ekzekutiv nuk është shënuar si kreditor, po qe se ai me anë të dokumentit publik apo me dokument privat por të vërtetuar sipas ligjit provon se kredia i është kaluar atij, apo se në ndonjë mënyrë tjetër ka kaluar në të. Po qe se kalimi ose në ndonjë mënyrë tjetër është bërë kalimi i kredisë nuk mund të provohet në këtë mënyrë, atëherë një gjë e tillë mund të provohet me anë të vendimit të formës së prerë të dhënë në procedurën kontestimore.

32.2 Përmbarimi caktohet edhe kundër personit të tretë i cili në dokumentin ekzekutiv nuk përmendet si debitor, po qe se propozuesi i përmbarimit me anë të dokumentit publik apo privat, por të vërtetuar sipas ligjit provon se personi i tillë në mënyrë të ligjshme e ka marrë përsipër borxhin (debinë) nga dokumenti ekzekutiv, apo se ai borxhin e tillë sipas ligjit është i detyruar ta shlyejë. Po qe se detyrimi i personit të tretë për shlyerjen e borxhit kontestohet, atëherë palët para se të lejohet përmbarimi, kontestin duhet ta zgjidhin në procedurë kontestimore.

Neni 33

Detyrimi i kushtëzuar dhe detyrimi reciprok

33.1 Përmbarimi që varet nga përmbushja paraprake e ndonjë detyrimi nga ana e propozuesit të përmbarimit, ose nga plotësimi i ndonjë kushti, caktohet në qoftë se propozuesi i përmbarimit me dokument publik apo privat, por të vërtetuar provon se e ka përmbushur detyrimin e vet, apo se e ka siguruar përmbushjen e tij, përkatësisht se kushti është plotësuar.

33.2 Përmbushja e detyrimit, respektivisht plotësimi i kushtit provohet me anë të aktgjykimit të formës së prerë të dhënë në procedurën kontestimore, po qe se propozuesi i përmbarimit nuk ka mundësi që një gjë të tillë ta provojë në mënyrën e shënuar në paragrafin 1 të këtij neni.

33.3 Në qoftë se debitori sipas dokumentit ekzekutiv është i detyruar që ta përmbushë detyrimin e tij me kusht që në të njëjtën kohë të përmbushet ndonjë detyrim në dobi të tij, atëherë gjykata do ta caktoj përmbarimin vetëm po qe se propozuesi i përmbarimit paraqet provë se e ka siguruar përmbushjen e detyrimit të vet.

33.4 Konsiderohet se propozuesi e ka siguruar mjaftueshëm përmbushjen e detyrimit të vet në vështrim të paragrafit 3 të këtij neni, në qoftë se objektin e detyrimit e ka depozituar të gjykata.

33.5 Propozuesi i përmbarimit që pretendon se e ka përmbushur detyrimin e tij duhet ta provojë një gjë të tillë sipas mënyrës së parashikuar në paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni.

Neni 34

Detyrimi alternativ sipas zgjedhjes së debitorit

34.1 Në qoftë se debitori ekzekutiv sipas dokumentit ekzekutiv ka të drejtë zgjedhjeje midis disa objekteve të detyrimit të vet, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që në propozimin për përmbarim ta caktojë objektin me të cilin duhet të përmbushet detyrimi.

34.2 Debitori ekzekutiv ka të drejtë zgjedhjeje deri sa kreditori mos ta pranoj tërësisht apo pjesërisht objektin që e ka përmendur në propozimin për përmbarim.

Neni 35

Autorizimi alternativ i debitorit ekzekutiv

35.1 Debitori ekzekutiv ndaj të cilit me anë të dokumentit ekzekutiv është shqiptuar detyrimi jo në të holla, krahas të drejtës së lirimit nga detyrimi i përmbushjes së tij, duke paguar shumën e caktuar në para të shënuar në dokumentin ekzekutiv, mund ta paguaj shumën e tillë derisa kreditori as pjesërisht nuk ka filluar ta pranojë objektin e detyrimit.

35.2 Kreditori ka të drejtë që ti paguhen shpenzimet e procedurës së përfunduar e cila është ndaluar nga shkaku se debitori pas fillimit të saj në vend të detyrimit primar e ka përmbushur prestimin tjetër të caktuar me dokumentin ekzekutiv.

Neni 36

Ndërprerja e procedurës

36.1 Gjykata nuk mund ta ndërprenë procedurën përmbarimore me qëllim që të presë vendimin e gjykatës kompetente, apo të ndonjë organi tjetër për çështjen paraprake.

36.2 Në rastet tjera të ndërprerjes së procedurës, të parapara me Ligjin për Procedurën Kontestimore, gjykata mundet po qe se e lejojnë rrethanat e rastit një gjë të tillë, sipas propozimit të palës apo sipas detyrës zyrtare me e caktua vazhdimin e procedurës duke ia emëruar përfaqësuesin e përkohshëm palës për të cilën ka të bëjë shkaku nga i cili vjen gjerë të ndërprerja e procedurës.

36.3 Në rast të vdekjes së propozuesit të përmbarimit që nuk ka përfaqësues me prokurë apo përfaqësues ligjor, secili nga trashëgimtarët apo personat e interesuar mund të propozojë që deri sa të zgjasë bashkësia trashëgimore, gjykata me shpenzime të propozuesit t'ua emërojë përfaqësuesin e përkohshëm dhe ta vazhdojë procedurën. Gjykata do ta emërojë përfaqësuesin e përkohshëm brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita e parashtrimit të propozimit. Në rast se propozimi i këtillë i trashëgimtarit, apo personave të interesuar nuk parashtrohet brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita e vdekjes së propozuesit të përmbarimit, gjykata e pezullon procedurën përmbarimore.

36.4 Në rast të vdekjes së debitorit ekzekutiv që nuk ka përfaqësues ligjor apo me prokurë, gjykata trashëgimtarëve po qe se propozon kreditori i përmbarimit, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita në të cilën ka marrë njohuri nga gjykata për vdekjen e debitorit, ua emëron përfaqësuesin e përkohshëm në ngarkim të shpenzimeve të kreditorit, si rregull nga radha e personave që e kanë në posedim pasurinë që është objekt ekzekutimi dhe ta vazhdojë procedurën. Gjykata e emëron përfaqësuesin e përkohshëm brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita e parashtrimit të kërkesës. Po qe se personat e autorizuar nuk e propozojnë vazhdimin e procedurës brenda afatit që u është caktuar, gjykata e pezullon procedurën përmbarimore.

36.5 Shpenzimet definitive të propozuesit të përmbarimit nga paragrafi 4 i këtij neni, realizohen nga pasuria e debitorit.

36.6 Pas mbarimit të bashkësisë trashëgimore, secili nga trashëgimtarët mund ta marrë përsipër procedurën duke iu paraqitur gjykatës.

36.7 Për marrjen përsipër të procedurës dhe shkarkimin e përfaqësuesit të përkohshëm, gjykata vendosë me vendim të dhënë në formë të konkluzionit.

Neni 37

Vërtetimi për përmbarueshmërinë

37.1 Në qoftë se propozimi për përmbarim paraqitet në gjykatën që nuk ka vendosur në shkallë të parë për kërkesëpadinë, bashkë me propozimin paraqitet edhe dokumenti përmbarimorë, në origjinal apo kopje të vërtetuar, në të cilën është vënë vërtetimi për përmbarueshmërinë.

37.2 Vërtetimin për përmbarueshmërinë e jep gjykata, respektivisht organi shtetëror që ka vendosur për kërkesën në procedurën e shkallës së parë.

37.3 Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, dokumenti përmbarimorë i noterit, në bazë të të cilit është paraqitur propozimi për përmbarim, nuk ka nevojë të jetë i pajisur me vërtetimin për përmbarueshmërinë , por përmbarueshmëria e tij përcaktohet sipas dispozitave të ligjit për noterinë.

37.4 Vërtetimin për ekzekutushmerinë të dhënë pa qenë të plotësuara kushtet e parapara me ligj e anulon me aktvendim e njëjta gjykatë, respektivisht i njëjti organ i pushtetit sipas propozimit të debitorit i cili duhet të parashtrohet brenda afatit prej 7 ditësh, nga dita në të cilën i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin.

Neni 38

Përmbarimi në bazë të dokumentit të besueshëm/autentik/

 

Kur propozimi për përmbarim paraqitet në bazë të dokumentit të besueshëm, mjafton që propozimit t'i bashkëngjitet dokumenti i tillë origjinal apo kopja e tij e vërtetuar.

K R E U III

 

PROPOZIMI DHE CAKTIMI I PËRMBARIMIT

 

 

Neni 39

Propozimi për përmbarim

39.1 Propozimi për përmbarim duhet ta përmbajë kërkesën për përmbarim në të cilën do të tregohet dokumenti përmbarimorë, apo dokumenti i besueshëm në bazë të cilit kërkohet përmbarimi, kërkuesi i përmbarimit dhe debitori, kredia që kërkohet të realizohet, si dhe mjeti me anë të të cilit duhet kryer përmbarimi, objekti i përmbarimit po qe se është i njohur, si dhe të dhënat e tjera që janë të nevojshme për zbatimin e përmbarimit.

39.2 Po qe se bashkë me propozimin për përmbarim është bërë edhe kërkesa për konstatimin e pasurisë së debitorit, për rezultatin e konstatimit të tillë gjykata do ta njoftojë propozuesin e përmbarimit duke i lënë afat që ta rregullojë propozimin e paraqitur, respektivisht që ta ndryshoj apo plotësoj atë.

Neni 40

Propozimi në bazë të dokumentit të besueshëm

Propozimi për përmbarim në bazë të dokumentit të besueshëm duhet të përmbajë:

a) kërkesën përmbarimore nga paragrafi 1 i nenit 39 të këtij ligji;

b) kërkesën që gjykata ta detyrojë debitorin e përmbarimit që brenda afatit prej 7 ditësh, kurse në kontestet nga raportet ku ekziston kambiali dhe çeku brenda afatit prej 3 ditësh,nga dita në të cilën i dorëzohet aktvendimi ta përmbushë detyrimin bashkë me shpenzimet e caktuara.

Neni 41

Përmbarimi në sendet e luajtshme

Kur propozohet përmbarimi në sendet e luajtshme, në propozimin për përmbarim nuk ka nevojë që më për së afërmi të tregohen sendet e tilla.

Neni 42

Konstatimi i pasurisë së debitorit

42.1 Propozuesi i përmbarimit në propozimin e tij që bazohet në dokumentin përmbarimorë mund të kërkojë nga gjykata që para se ta jep aktvendimin për përmbarimin, të kërkojë nga vet debitori dhe nga subjektet tjera të cekura në propozim, respektivisht nga organet apo shërbimet administrative ose institucionet tjera, dhënia e të dhënave për pasurinë e debitorit, po qe se propozuesi e bënë të besueshëm faktin se subjektet e përmendura mund t'i posedojnë të dhënat e tilla.

42.2 Kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni kërkuesi i përmbarimit mund ta parashtrojë edhe pas dhënies së aktvendimit për përmbarimin, po qe se përmbarimi nuk ka qenë i suksesshëm me anë të mjetit dhe objektit paraprak.

42.3 Gjykata, pasi t'i arrijë kërkesa nga paragrafi 1 i këtij neni, me anë të konkluzionit e urdhëron debitorin apo personin tjetër që në formularin e caktuar nga Këshilli Gjyqësor apo Ministria e Drejtësisë, t'i tregojë të dhënat e plota që i ka lidhur me pasurinë e luajtshme apo të paluajtshme të debitorit, e sidomos lidhur me llojin dhe lartësinë e të ardhurave dhe depozitave në para, si dhe vendin ku ndodhet pasuria e këtillë.

42.4 Formulari i plotësuar dhe nënshkruar duhet t'i dërgohet gjykatës brenda afatit të caktuar nga gjykata me anë të konkluzionit.

42.5 Personat që nuk veprojnë sipas urdhëresës së gjykatës mund të gjobiten në mënyrën e paraparë në nenin 20 të këtij ligji. Këto gjoba u shqiptohen edhe personave përgjegjës në personin juridik apo organin administrativ, shërbimin administrativ dhe në institucionin tjetër.

42.6 Personi fizik apo personi përgjegjës i përmendur në paragrafi 5 të këtij neni, përgjigjet edhe penalisht për dhënien e deklaratës së rreme, po qe se jep të dhëna jo të plota ose të pasakta lidhur me pasurinë e debitorit. Për këtë pasojë gjykata duhet ta paralajmërojë subjektin përkatës me anë të konkluzionit me të cilin nga ai kërkohen të dhënat në fjalë.

42.7 Gjykata mundet në vend se të kërkojë plotësimin e formularit përkatës nga debitori që është person fizik, apo nga personi fizik tjetër, të kërkojë deklaratën verbale në seancë gjyqësore. Po qe se personi i ftuar nuk vjen në seancë apo refuzon të jep deklaratë verbale, gjykata i zbaton dispozitat e paragrafit 5 të këtij neni.

Neni 43

Tërheqja dhe kufizimi i propozimit

43.1 Propozimi për përmbarim mundet gjatë zhvillimit të procedurës përmbarimore pa pëlqimin e debitorit me u tërheqë tërësisht apo pjesërisht nga kërkuesi i ekzekutimit.

43.2 Në rast të tërheqjes së propozimit për përmbarim gjykata e përfundon ekzekutimin në tërësi apo pjesërisht, varësisht nga ajo se a është tërhequr ai në tërësi apo vetëm pjesërisht.

43.3 Propozimi për përmbarim i tërhequr plotësisht apo pjesërisht mund të paraqitet përsëri në gjykatën përmbarimore.

Neni 44

Aktvendimi për përmbarimin

44.1 Në aktvendimin për përmbarimin duhet të tregohet dokumenti ekzekutiv, respektivisht dokumenti i besueshëm në bazë të të cilit caktohet përmbarimi, propozuesi i përmbarimit dhe debitori, kredia që duhet të realizohet, mjeti dhe objekti i përmbarimit, si dhe të dhënat tjera të nevojshme për zbatimin e përmbarimit.

44.2 Në qoftë se me anë të aktvendimit është caktuar pagimi i kamatave, atëherë llogaritjen e tyre me shpenzime të propozuesit të përmbarimit, e bënë gjykata përmbarimore, përpos kur realizimi i kamatave duhet të bëhet nga paratë e depozituara në llogarinë bankare. Në rast të këtillë llogaritjen e bënë banka me shpenzime të debitorit.

Neni 45

Aktvendimi në bazë të dokumentit të besueshëm

Me aktvendimin për përmbarimin në bazë të dokumentit të besueshëm gjykata :

a) e detyron debitorin ekzekutiv që brenda afatit prej 7 ditësh, kurse në kontestet që lidhen me kambialin dhe çekun brenda afatit prej 3 ditësh, nga dita e dorëzimit të aktvendimit ta shlyejë borxhin bashkë me shpenzimet procedurale të caktuara në të;

b) e cakton përmbarimin për realizimin e kërkesave nga pika 1 e këtij neni.

Neni 46

Pjesët përbërëse të aktvendimit për përmbarimin

46.1 Aktvendimi për përmbarimin nuk duhet ta ketë domosdo pjesën arsyetuese. Ky aktvendim mund të nxjerrët edhe duke u vënë vula katrore në propozimin për përmbarim.

46.2 Aktvendimi për përmbarimin duhet ta përmbajë udhëzimin për mjetin e goditjes të cilin palët kanë të drejtë ta përdorin kundër tij.

46.3 Aktvendimi me të cilin propozimi për përmbarim tërësisht ose pjesërisht refuzohet apo hedhet poshtë, domosdo duhet ta ketë arsyetimin.

Neni 47

Dorëzimi i aktvendimit për përmbarim

47.1 Aktvendimi për përmbarimin i dërgohet propozuesit të përmbarimit dhe debitorit të përmbarimit. Aktvendimi me të cilin hedhet poshtë apo refuzohet propozimi për përmbarim i dërgohet vetëm propozuesit të përmbarimit.

47.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit për realizimin e kredisë së tij e propozon përmbarimin për pasurinë në të cilën debitori e ka të drejtën e bashkëpronësisë ose të pronësisë së përbashkët, gjykata për aktvendimin e dhënë i njofton të gjithë bashkëpronarët, respektivisht titullarët e së drejtës së pronësisë së përbashkët.

47.3 Aktvendimi për përmbarimin mbi kredinë në të holla të debitorit i dërgohet edhe debitorit të debitorit, kurse aktvendimi për përmbarimin për mjetet në llogarinë rrjedhëse të debitorit i dërgohet edhe bankës.

47.4 Aktvendimi për përmbarimin i dhënë në bazë të dokumentit të besueshëm i dërgohet bankës pasi të bëhet i formës së prerë, përveçse kur përmbarimi është caktuar në bazë të kambialit dhe çekut me protestë dhe faturë kthyese, po qe se janë të nevojshme për themelimin e kredisë.

47.5 Aktvendimi për përmbarimin i dhënë në bazë të kambialit dhe çekut u dërgohet palëve menjëherë pas nxjerrjes, me qëllim të sekuestrimit të mjeteve në llogarinë rrjedhëse të debitorit ekzekutiv.

47.6 Aktvendimi për përmbarimin për sendet e luajtshme i dorëzohet debitorit me rastin e kryerjes së veprimit të parë përmbarimorë. Po qe se sendi i luajtshëm nuk ndodhet në posedimin e debitorit, atëherë aktvendimi i dorëzohet edhe personit të i cili ndodhet sendi i tillë.

K R E U IV

 

 

ZBATIMI I PËRMBARIMIT

 

 

Neni 48

Përmbarimi në bazë të aktvendimit të formës jo të prerë

48.1 Përmbarimi zbatohet edhe para se të bëhet i formës së prerë aktvendimi për përmbarimin, në qoftë se për veprimet e caktuara përmbarimore nuk është paraparë diçka tjetër.

48.2 Përmbarimi i caktuar në bazë të dokumentit të besueshëm nuk mund të kryhet para se të ketë marrë formë të prerë aktvendimi për përmbarimin.

Neni 49

Kufijtë e përmbarimit

Përmbarimi kryhet brenda kufijve të caktuar në aktvendimin për përmbarimin.

Neni 50

Koha e përmbarimit

50.1 Përmbarimi kryhet në ditët në të cilat punohet dhe atë gjatë ditës në kohën midis orës 07 - 20.

50.2 Gjykata mund të vendosë me anë të konkluzionit që përmbarimi të bëhet në ditët kur nuk punohet apo gjatë natës, vetëm kur për një gjë të tillë ekzistojnë shkaqe të justifikueshme.

Neni 51

Veprimet e personit zyrtar të gjykatës

51.1 Personi zyrtar ka për detyrë që me rastin e bastisjes së banesës dhe lokaleve tjera të debitorit apo të kontrollimit personalisht të tij, por edhe me rastin e kryerjes së veprimeve të tjera, që të veprojë me respektin e duhur të personalitetit të debitorit dhe të anëtarëve të familjes së tij.

51.2 Me rastin e kryerjes së veprimeve përmbarimore në banesën e debitorit, në të cilën nuk është i pranishëm debitori, përfaqësuesi ligjor apo me prokurë i tij, apo personi i moshës madhore i familjes së tij, domosdo duhet të jenë të pranishëm së paku dy qytetar të moshës madhore.

51.3 Përmbarimi në lokalin afarist apo në lokalin tjetër të personit juridik bëhet gjatë orarit të punës dhe në prani të personit të cilin e cakton organi kompetent i personit juridik, e kur ky i fundit nuk e cakton personin e tillë, veprimet përmbarimore kryhen pa praninë e askujt.

51.4 Kur veprimi përmbarimorë duhet të kryhet në lokalin që është i mbyllur, kurse debitori nuk është i pranishëm ose nuk pajtohet që ta hapë lokalin vet, atëherë personi zyrtar do ta hapë lokalin në praninë e një qytetari të moshës madhore dhe policisë.

51.5 Gjatë kryerjes së veprimeve përmbarimore sipas dispozitave të paragrafit l, 2 3 dhe 4 të këtij neni, personi zyrtar i gjykatës duhet të përpilojë procesverbal të posaçëm të cilin do ta në nënshkruajnë qytetarët e pranishëm, kurse një kopje e tij ose njoftimi për veprimin përmbarimor të kryer, do të afishohet në derën e banesës apo të lokalit afarist.

Neni 52

Parregullsitë me rastin e kryerjes së përmbarimit

52.1 Pala ose pjesëmarrësi tjetër i procedurës mund të kërkojë nga gjykata me anë të parashtresës që t'i heqë parregullsitë e bëra nga personi zyrtar i gjykatës gjatë kryerjes së veprimeve përmbarimore.

52.2 Sipas kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni, po qe se parashtruesi e ka propozuar këtë, gjykata nxjerrë aktvendim brenda 3 ditësh nga dita e dorëzimit të parashtresës.

Neni 53

Pengimi i personit zyrtar të gjykatës në punën e tij

53.1 Personi zyrtar i gjykatës është i autorizuar ta largoj personin nga vendi në të cilin kryhen veprimet e përmbarimore, po qe se ai e pengon kryerjen e tyre.

53.2 Me rastin e kryerjes së veprimeve të dhunshme të parapara me këtë ligj, dhuna dhe forca e përdorur duhet të jenë në proporcion me rrethanat e rastit konkret.

53.3 Gjatë procedurës së përmbarimit organet e policisë kanë për detyrë që personit zyrtar të gjykatës t'i japin ndihmën e duhur për kryerjen e veprimeve të përmbarimit. Personi zyrtar i gjykatës, në rast nevoje mund ta urdhërojë marrjen e masave përkatëse ndaj personit që e pengon kryerjen e veprimeve të përmbarimit.

53.4 Me rastin e veprimit të organeve të policisë sipas urdhrit të personit zyrtar të gjykatës, në mënyrë të përshtatur aplikohen dispozitat e ligjit për punët e brendshme respektivisht të policisë gjyqësore.

53.5 Në rast se policia nuk i zbaton urdhrat e personit zyrtar të gjykatës për dhënien e ndihmës gjatë kryerjes së përmbarimit, gjykata ka për detyrë që menjëherë ta njoftojë për një gjë të tillë organin kompetent.

K R E U V

 

MJETET E GODITJES SË VENDIMEVE

 

 

1. P R A P Ë S I M I

 

Neni 54

Objekti i goditjes me anë të prapësimit

54.1 Me anë të prapësimit mund të goditet vetëm aktvendimi për përmbarimin me të cilin pranohet propozimi për përmbarim.

54.2 Lidhur me përmbajtjen e prapësimit në mënyrë të përshtatur aplikohen dispozitat për ankesën, të Ligjit për Procedurën Kontestimore.

54.3 Aktvendimin me të cilin është hedhur poshtë apo është refuzuar propozimi për përmbarim, propozuesi i përmbarimit mund ta godas vetëm me anë të ankesës.

Neni 55

Shkaqet e prapësimit

Prapësimi kundër aktvendimit për përmbarimin mund të paraqitet nga shkaqet që e pengojnë përmbarimin e lejuar nga gjykata, e sidomos në qoftë se:

a) dokumenti në bazë të të cilit është dhënë aktvendimi për përmbarimin nuk është titull ekzekutiv, ose në qoftë se ai nuk e ka marrë cilësinë e përmbarueshmërisë;

b) dokumenti ekzekutiv në bazë të të cilit është dhënë aktvendimi për përmbarimin është prishur, anuluar, ndryshuar apo në ndonjë mënyrë tjetër është hequr nga fuqia, respektivisht në qoftë se në mënyrë tjetër e ka humbur efektin e vet ose është konstatuar se është pa efekt juridik;

c) palët me anë të dokumentit publik apo dokumentit të verifikuar sipas ligjit të hartuar pas krijimit të dokumentit ekzekutiv, janë marrë vesh që mos të kërkohet për kohë të kufizuar apo përgjithmonë përmbarimi në bazë të dokumentit ekzekutiv;

d) ka skaduar afati brenda të cilit sipas ligjit mund të kërkohet përmbarimi;

e) përmbarimi është caktuar për sendet që janë përjashtuar nga përmbarimi i dhunshëm, respektivisht në të cilat mundësia e përmbarimit është e kufizuar;

f) propozuesi i përmbarimit nuk është i autorizuar të kërkojë përmbarimin në bazë të dokumentit ekzekutiv, respektivisht po qe se nuk është i autorizuar ta kërkojë ekzekutimin kundër debitorit;

g) nuk është plotësuar kushti që është përcaktuar me anë të dokumentit ekzekutiv, përveçse kur me ligj është paraparë ndryshe;

h) është shuar kredia në bazë të faktit të lindur në kohën kur debitori nuk ka mundur më ta parashtrojë faktin e tillë në procedurën nga e cila rrjedhë vendimi, respektivisht në qoftë se kredia është shuar në bazë të faktit të krijuar pas lidhjes së ujdisë në gjykatë apo në organin administrativ;

i) në bazë të faktit të krijuar në kohën kur debitori nuk ka mundur më ta parashtroj në procedurën nga e cila rrjedhë vendimi, respektivisht në qoftë se në bazë të faktit të krijuar pas lidhjes së ujdisë gjyqësore apo administrative, për kohë të caktuar ose përgjithmonë përmbushja e kredisë është shtyrë, ndaluar, ndryshuar apo pamundësuar në ndonjë mënyrë tjetër;

j) është bërë parashkrimi i kredisë për të cilën është vendosë me anë të dokumentit ekzekutiv në bazë të të cilit është dhënë aktvendimi për përmbarimin.

Neni 56

Përgjigjja lidhur me prapësimin

56.1 Prapësimin kundër aktvendimit për përmbarimin gjykata ia dërgon palës kundërshtare.

56.2 Përgjigjja lidhur me prapësimin mund të paraqitet brenda afatit prej 3 ditësh, nga dita e dorëzimit të prapësimit.

56.3 Pasi të arrijë përgjigjja lidhur me prapësimin, apo pasi të kalojë afati për përgjigje, gjykata varësisht nga rrethanat e rastit, do ta nxjerrë aktvendimin pa caktuar seancë gjyqësore, ose atë do ta nxjerrë në seancën gjyqësore të caktuar për shqyrtimin e tij.

Neni 57

Vendosja sipas prapësimit

57.1 Aktvendimin për prapësimin e nxjerrë gjykatësi i vetëm.

57.2 Me anë të aktvendimit, prapësimi pranohet, refuzohet, apo hedhet poshtë si i pas kohshëm, si jo i plotë, apo si i palejueshëm.

57.3 Në qoftë se e aprovon prapësimin, gjykata varësisht nga rrethanat e rastit, e përfundon përmbarimin në tërësi, ose pjesërisht dhe i anulon veprimet e kryera.

Neni 58

Prapësimi kundër aktvendimit të bazuar në dokumentin e besueshëm

58.1 Debitori me anë të prapësimit kundër aktvendimit për përmbarimin të nxjerrë në bazë të dokumentit të besueshëm, e cakton pjesën në të cilën e godet këtë aktvendim. Prapësimi i debitorit duhet të jetë i arsyetuar.

58.2 Në qoftë se me anë të prapësimit nuk është treguar pjesa që goditet e aktvendimit për përmbarimin, atëherë vëllimi i goditjes caktohet në bazë të pjesës arsyetuese të prapësimit të paraqitur.

58.3 Prapësimi që nuk e ka pjesën arsyetuese hedhet poshtë me aktvendim.

58.4 Në qoftë se aktvendimi për përmbarimin goditet në tërësi apo vetëm në pjesën me të cilën është vërtetuar ekzistimi i kredisë, atëherë propozimi për përmbarim i paraqitur nga kreditori do të konsiderohet se është padi e tij dhe në rast të këtillë gjykata do të veproj më tutje sipas dispozitave të procedurës kontestimore.

58.5 Kur është paraqitur prapësimi nga paragrafi 4 i këtij neni, gjykata e shtyn procedurën e përmbarimit dhe vazhdimi i saj bëhet në bazë të kërkesës së propozuesit të ekzekutimit, pasi të bëhet i formës së prerë vendimi i gjykatës me të cilin pranohet padia në procedurën kontestimore.

58.6 Po qe se gjykata e shkallës së parë e refuzon kërkesëpadinë dhe e anulon aktvendimin në pjesën e goditur me anë të prapësimit, atëherë ajo do ta urdhërojë edhe pezullimin e procedurës së përmbarimit. Pasi të bëhet i formës së prerë ky vendim i dhënë në procedurë kontestimore, gjykata e përmbarimit me anë të aktvendimit do të konstatojë se është pezulluar procedura përmbarimore dhe do t'i anuloj veprimet e kryera.

58.7 Në qoftë se aktvendimi për përmbarimin goditet vetëm në pjesën me të cilën është lejuar përmbarimi, procedura e mëtejme vazhdohet si procedurë lidhur me prapësimin kundër aktvendimit për përmbarimin të dhënë në bazë të dokumentit të ekzekutiv.

58.8 Në qoftë se prapësimi nga paragrafi 7 i këtij neni aprovohet nga gjykata, atëherë pjesa e aktvendimit me të cilin është urdhëruar debitori që ta përmbushë detyrimin e ka cilësinë e dokumentit ekzekutiv, në bazë të të cilit përsëri mund të propozohet përmbarimi i detyrueshëm.

2. P R A P Ë S I M I I P E R S O N I T T Ë T R E T Ë

 

 

Neni 59

Prezumimet për paraqitjen e prapësimit

59.1 Personi që pretendon se lidhur me objektin e përmbarimit i takon një e drejtë që e pengon përmbarimin, mund ta paraqesë prapësimin kundër përmbarimit, me kërkesë që përmbarimi për objektin e përmbarimit të shpallet i palejueshëm në pjesën me të cilën është përfshire e drejta e tij.

59.2 Prapësimi mund të paraqitet deri në përfundimin e procedurës përmbarimore. Prapësimi i paraqitur nga personi i tretë nuk e pengon kryerjen e përmbarimit dhe realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit, përveçse kur me këtë ligj është thënë ndryshe.

59.3 Prapësimin e personit të tretë gjykata ia dërgon propozuesit të përmbarimit dhe debitorit, me kërkesë që brenda afatit prej 7 ditësh të deklarohen lidhur me të.

Neni 60

Vendimet e gjykatës lidhur me prapësimin e personit të tretë

60.1 Për prapësimin e personit të tretë gjykata do të vendosë në procedurën përmbarimore, ose parashtruesin e prapësimit me anë të konkluzionit, do ta udhëzojë që të drejtën e pretenduar ta realizojë me anë të padisë në procedurë kontestimore.

60.2 Gjykata përmbarimore do të vendos për prapësimin e personit të tretë në vetë procedurën e përmbarimit sa herë që një gjë të tillë e lejojnë rrethanat e rastit konkret, e sidomos kur parashtruesi i prapësimit e provon themelësinë e prapësimit të tij me anë të aktgjykimit të formës së prerë, me anë të dokumentit publik, ose me anë të dokumentit jopublik të verifikuar sipas ligjit.

Neni 61

Udhëzimi për në procedurë kontestimore

61.1 Udhëzimi për fillimin e procedurës kontestimore nga paragrafi 1 i nenit 60 të këtij ligji, nuk e pengon kryerjen e përmbarimit, e as realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit.

61.2 Në procedurën kontestimore nga neni 60 paragrafi 1 të këtij ligji, parashtruesi i prapësimit nga neni 59 i këtij ligji mund të kërkojë shtyrjen e përmbarimit, me ç'rast gjykata kontestimore në mënyrë të përshtatur i aplikon dispozitat e procedurës kontestimore për caktimin e masave siguruese gjyqësore.

61.3 Në qoftë se merr vendim për shtyrjen e përmbarimit, gjykata kontestimore do ta caktojë edhe kohën për të cilën shtyhet ai. Vendimin e këtillë gjykata kontestimore ia dërgon sipas detyrës zyrtare gjykatës përmbarimore për zbatim.

61.4 Gjykata përmbarimore, pasi t'i arrijë vendimi i përmendur në paragrafin 3 të këtij neni, me anë të konkluzionit e shtyn përmbarimin e mëtejmë dhe e vazhdon këtë sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit, pasi të bëhet i formës së prerë vendimi i gjykatës kontestimore me të cilin shfuqizohet aktvendimi për shtyrjen e përmbarimit apo hedhet poshtë padia e parashtruesit të prapësimit, respektivisht refuzohet kërkesëpadia e tij. Veprimet përmbarimore të kryera mbeten të vlefshme deri në momentin e vazhdimit të procedurës përmbarimore.

61.5 Po qe se gjykata kontestimore e shkallës së parë e aprovon kërkesëpadinë e personit të tretë që përmbarimi të shpallet i palejueshëm dhe të anulohet aktvendimi për përmbarimin, ajo njëherit do ta urdhërojë edhe përfundimin e procedurës ekzekutive. Pasi të bëhet i formës së prerë aktgjykimi i tillë i gjykatës kontestimore, gjykata e ekzekutimit me aktvendim të saj do të konstatoj se procedura e përmbarimit është ndaluar dhe me të do t'i anuloj të gjitha veprimet ekzekutive që i ka kryer më parë.

61.6 Me anë të vendimit për prapësimin e personit të tretë të dhënë nga gjykata e ekzekutimit në bazë të paragrafit 2 të nenit 60 të këtij ligji nuk preket në të drejtat e personit të tillë që edhe pas dhënies së vendimit t'i realizojë të drejtat e tija ndaj propozuesit të përmbarimit, respektivisht ndaj debitorit në procedurë kontestimore të filluar posaçërisht me anë të padisë.

61.7 Personi i tretë mund t'i shfrytëzoj të drejtat e parapara në paragrafin 2 të këtij neni, vetëm po qe se procesi kontestimor me qëllim të realizimit të të drejtave të tija kundër propozuesit të përmbarimit, respektivisht kundër debitorit është filluar në bazë të konkluzionit për udhëzimin për në procedurë kontestimore nga paragrafi 1 i nenit 60 të këtij ligji.

K R E U I VI

 

 

PROCEDURA E KUNDËR PËRMBARIMIT

 

 

 

Neni 62

Shkaqet për kundërpërmbarim

62.1 Debitori ka të drejtë që në të njëjtën procedurë përmbarimore, bile edhe pasi të ketë përfunduar përmbarimi, të kërkojë nga gjykata nxjerrjen e aktvendimit me të cilin i urdhërohet propozuesit të përmbarimit që t'ia kthejë atë që e ka marrë në bazë të procedurës së përmbarimit, në qoftë se :

a) dokumenti ekzekutiv me anë të vendimit të formës së prerë është prishur, ndryshuar, anuluar, shfuqizuar, ose në ndonjë mënyrë tjetër është konstatuar se është i pa efekt juridik;

b) aktvendimi për përmbarimin me anë të vendimit të formës së prerë është anuluar apo ndryshuar;

c) gjatë zhvillimit të procedurës së përmbarimit, por jashtë gjykate debitori i'a ka përmbushur detyrimin propozuesit të përmbarimit, e me një gjë të tillë propozuesi i ekzekutimit e ka realizuar dy herë të njëjtën kredi.

62.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit me anë të përmbarimit e ka realizuar një shumë të hollash, debitori në propozimin për kundërpërmbarim mund të kërkojë pagimin e kamatëvonesës që nga dita e pagimit të shumës së tillë.

62.3 Propozimi për kundërpërmbarim nga paragrafi 1 i këtij neni mund të paraqitet brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita në të cilën debitori ka marrë dijeni për shkakun e kundërpërmbarimit.

62.4 Para skadimit të afatit nga paragrafi 3 i këtij neni, debitori nuk mund ta realizojë kërkesën e vetë në procedurën kontestimore..

Neni 63

Procedura sipas propozimit për kundërpërmbarim

63.1 Propozimin për kundërpërmbarim gjykata ia dërgon propozuesit të përmbarimit dhe kërkon nga ai që brenda afatit prej 3 ditësh nga dita e dorëzimit të deklarohet lidhur me propozimin e tillë.

63.2 Po qe se brenda afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit e kundërshton propozimin për kundërpërmbarim, atëherë gjykata për të vendosë pas mbajtjes së seancës gjyqësore.

63.3 Me aktvendimin me të cilin miratohet propozimi për kundërpërmbarim gjykata e urdhëron propozuesin e përmbarimit që brenda afatit prej 7 ditësh t'ia kthejë debitorit, respektivisht personit të tretë atë që e ka marrë me anë të përmbarimit.

63.4 Aktvendim të këtillë gjykata nxjerrë edhe po qe se propozuesi i përmbarimit nuk deklarohet fare brenda afatit të caktuar, ose kur deklaron se nuk e kundërshton propozimin për kundërpërmbarim.

Neni 64

Aktvendimi për kundërpërmbarimin

64.1 Në bazë të aktvendimit të formës së prerë me të cilin aprovohet propozimi për kundërpërmbarim, gjykata sipas propozimit të debitorit do të caktojë me anë të aktvendimit të posaçëm procedurën e kundërpërmbarimit.

64.2 Në procedurën e mëtejme të kundërpërmbarimit në mënyrë të përshtatur do të zbatohen dispozitat e këtij ligji sipas të cilave kryhet përmbarimi.

Neni 65

Pamundësia e kundërpërmbarimit

Propozimi për kundërpërmbarim nuk do të pranohet po qe se me të kërkohet kthimi i sendit lidhur me të cilin kanë ndodhur ndryshime të atilla materiale apo juridike të cilat e bëjnë të pamundur kthimin e tij.

Neni 66

Kundërpërmbarimi sipas propozimit të personit të tretë

66.1 Personi nga pasuria e të cilit është realizuar kredia e propozuesit të përmbarimit, e i cili nuk ka qenë i cilësuar si debitor në aktvendimin për përmbarimin, ka të drejtë që brenda afateve të përmendura në këtë pjesë të ligjit, të kërkojë nga gjykata që ta urdhërojë propozuesin e përmbarimit që t'ia kthejë gjithë atë që i është dhënë me anë të përmbarimit të përfunduar.

66.2 Në bazë të propozimit të personit të tretë nga paragrafët e sipërme të këtij neni zhvillohet procedura e kundërpërmbarimit sipas dispozitave të kreut të 6 të këtij ligji.

66.3 Në këtë procedurë të kundërpërmbarimit propozuesi quhet propozues i përmbarimit, kurse kundërshtari i propozuesit quhet debitor.

Neni 67

Kundërpërmbarimi sipas propozimit të pjesëmarrësit në përmbarim

67.1 Pjesëmarrësi në procedurën përmbarimore ka të drejtë që brenda afateve të përmendura në këtë pjesë të ligjit, pasi të ndryshohet me anë të vendimit të formës së prerë aktvendimi për përmbarimin të kërkojë nga gjykata që ta urdhërojë personin të cilit i është paguar shuma e caktuar e të hollave, që shuma e tillë t'i kthehet atij.

67.2 Në bazë të propozimit nga paragrafi 1 i këtij neni, zbatohet procedura e kundër ekzekutimit sipas dispozitave të kreut të gjashtë të këtij ligji.

67.3 Në procedurën e kundërpërmbarimit të këtillë propozuesi quhet kreditor ekzekutiv, kurse kundërshtari i propozuesit quhet debitor ekzekutiv.

K R E U VII

 

SHTYERJA, PEZULLIMI DHE PËRFUNDIMI I PËRMBARIMIT

 

 

 

Neni 68

Shtyrja e përmbarimit sipas kërkesës së kreditorit

68.1 Po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe, përmbarimi mund të shtyhet pjesërisht apo tërësisht vetëm sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit, por vetëm në qoftë se ende nuk ka filluar të zbatohet aktvendimi për përmbarimin. Po qe se në procedurën e përmbarimit marrin pjesë më tepër propozues të përmbarimit e vetëm ndonjëri nga ta e kërkon shtyrjen, atëherë gjykata e shtyn përmbarimin vetëm për aq sa i përket propozuesit të tillë të përmbarimit.

68.2 Po qe se zbatimi i përmbarimit ka filluar, kurse debitori brenda afatit të caktuar nga gjykata është deklaruar kundër shtyrjes, atëherë gjykata do të vendosë për arsyeshmërinë e kërkesës për shtyrje.

68.3 Në qoftë se me ligj është paraparë se përmbarimi mund të propozohet vetëm brenda afatit të caktuar, atëherë propozuesi i përmbarimit mund të paraqesë kërkesën për shtyrje të përmbarimit vetëm brenda afatit të tillë.

Neni 69

Koha për të cilën shtyhet përmbarimi

69.1 Gjykata e shtyn përmbarimin për kohën që e ka caktuar propozuesi i ekzekutimit, apo për kohën të cilën e quan të arsyeshme duke i marrë parasysh rrethanat e rastit konkret.

69.2 Në qoftë se me ligj është paraparë afati brenda të cilit mund të propozohet ekzekutimi, atëherë shtyrja e tij nuk mund të bëhet tej afatit të tillë.

Neni 70

Vazhdimi i procedurës së shtyre

Përmbarimi i shtyre vazhdohet sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit edhe para se të skadojë koha për të cilën është shtyre. Po qe se propozuesi i përmbarimit nuk e kërkon vazhdimin e procedurës as pas 15 ditësh, nga dita e skadimit të afatit për të cilin është shtyre përmbarimi, atëherë gjykata do ta përfundojë procedurën e ekzekutimit të shtyre me aktvendim me të cilin supozohet se është tërheq propozimi për përmbarim.

Neni 71

Përfundimi i procedurës përmbarimore

71.1 Në qoftë se me këtë ligj nuk është paraparë ndryshe, përmbarimi do të përfundimi sipas detyrës zyrtare në qoftë se dokumenti ekzekutiv është prishur, anuluar, ndryshuar, shfuqizuar apo në ndonjë mënyrë tjetër është quajtur i pa efekt, respektivisht në qoftë se vërtetimi për përmbarueshmërinë e tij anulohet me vendim të formës së prerë.

71.2 Përmbarimi do të përfundohet sipas detyrës zyrtare edhe kur në pajtim me dispozitat ligjore me të cilat rregullohen marrëdhëniet detyrimore, personi i tretë e përmbushë obligimin në dobi të propozuesit të përmbarimit në vend të debitorit.

71.3 Përmbarimi do të përfundohet edhe kur ai është bërë i pamundshëm, apo kur nga shkaqe të tjera nuk mund të zbatohet.

Neni 72

Aktvendimi për përfundimin e përmbarimit

72.1 Para se të nxjerrët aktvendimi për pezullimin e përmbarimit të paraparë në paragrafin 3 të nenit 71 të këtij ligji, gjykata do ta thërras propozuesin e përmbarimit që ta paraqesë propozimin nga neni 7 paragrafi 3 të këtij ligji, brenda afatit prej 15 ditësh nga dita në të cilën i dorëzohet thirrja. Aktvendimin për pezullimin e përmbarimit gjykata e jep në qoftë se propozimi nuk paraqitet brenda afatit apo në qoftë se propozimi është i pathemeltë.

72.2 Përmbarimi për sendet e caktuara pezullohet sipas propozimit të debitorit në qoftë se gjykata konstaton se pas skadimit të afatit për paraqitjen e prapësimit, me anë të përmbarimit janë përfshire sendet që nuk janë caktuar me anë të aktvendimit për ekzekutimin, e ato janë të përjashtuara nga mundësia e përfshirjes me përmbarim, apo mundësia e përfshirjes me përmbarim është e kufizuar.

72.3 Afati për paraqitjen e propozimit nga shkaku i paragrafit 2 të këtij neni është shtatë ditorë dhe fillon të ecë nga dita në të cilën debitori ka marrë dijeni se me përmbarim është përfshire sendi që është i përjashtuar nga përmbarimi, respektivisht sendi në të cilin mundësia e përmbarimit është e kufizuar. Pas kalimit të afatit prej 3o ditësh nga dita e kryerjes së veprimeve me të cilat janë përfshire sendet nga paragrafi 2 i këtij neni, propozimi nga paragrafi në fjalë nuk mund të parashtrohet.

72.4 Me anë të aktvendimit me të cilin gjykata e pezullon përmbarimin anulohen veprimet përmbarimore të kryera, po qe se me një gjë të tillë nuk preken të drejtat e fituara nga personat e tretë.

Neni 73

Marrja fund e përmbarimit

Procedura e përmbarimit quhet e përfunduar në momentin kur bëhet i formës së prerë vendimi me të cilin hedhet poshtë apo refuzohet propozimi për përmbarimin, në momentin kur kryhet veprimi ekzekutiv me të cilin përfundon përmbarimi, apo në momentin kur ndalohet përmbarimi.

P J E S A E T R E T Ë

 

MJETET DHE OBJEKTI I PËRMBARIMIT

 

 

 

K R E U VIII

 

PËRMBARIMI PËR REALIZIMIN E KREDISË NË TË HOLLA

 

 

 

Neni 74

Radha e realizimit të kredive kur janë shumë kreditor

Në qoftë se janë disa propozues të përmbarimit që duhet t'i realizojnë kreditë e tyre nga i njëjti debitor dhe nga i njëjti objekt përmbarimi, atëherë ata i realizojnë ato sipas radhës me të cilën e kanë fituar të drejtën që nga objekti i tillë ta realizojnë kredinë, përveçse kur me ligj parashihet ndryshe.

Neni 75

Shtrirja e përmbarimit në rast kredish në të holla

Përmbarimi për realizimin e kredive në të holla caktohet dhe zbatohet në vëllimin që është i domosdoshëm për realizimin e kërkesave të këtilla.

K R E U IX

 

PËRMBARIMI PËR SENDET E LUAJTSHME

 

 

Neni 76

Kompetenca territoriale

76.1 Për të vendosur mbi propozimin për përmbarim për sendet e luajtshme, si dhe për kryerjen e përmbarimit të tillë, kompetente në pikëpamje territoriale është gjykata në territorin e së cilës ndodhen ato sipas thënieve në propozimin për përmbarim.

76.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen në mënyrë të përshtatur edhe në rastet në të cilat përmbarimi fillohet sipas detyrës zyrtare.

76.3 Propozuesi i përmbarimit mund të kërkojë që gjykata të nxjerrë aktvendimin për përmbarimin për sendet e luajtshme, duke mos e përmendur vendin e ndodhjes së tyre.

76.4 Për vendosje për propozimin nga paragrafi 3 i këtij neni, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit, e nëse nuk ka vendbanim në Kosovë, atëherë në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i tij, kur kemi të bëjmë me personin fizik. Kur debitori është person juridik e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës ai e ka selinë e tij.

76.5 Në rastin nga paragrafi 3 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit aktvendimin për ekzekutimin mund t'ia parashtrojë secilës gjykatë me kompetencë lëndore në territorin e së cilës ndodhen sendet e luajtshme të debitorit, me propozim që kjo gjykatë ta zbatojë përmbarimin.

Neni 77

Dërgimi i aktvendimit për përmbarimin për përmbarim

Në qoftë se gjykata e ka caktuar përmbarimin për sendet e luajtshme që ndodhen në territorin e saj dhe të gjykatës tjetër, atëherë pas kryerjes së përmbarimit për sendet e luajtshme në territorin e saj, aktvendimin për përmbarimin do t'ia dërgojë gjykatës tjetër për përmbarim të mëtejmë deri në realizimin e plotë të kredisë së propozuesit të përmbarimit.

Neni 78

Përjashtimi nga përmbarimi

78.1 Nuk mund të bëhen objekt përmbarimi :

a) sendet që janë domosdo të nevojshme për debitorin dhe anëtarët e familjes së tij për plotësimin e nevojave të përditshme;

b) ushqimi dhe lëndët djegëse për ngrohje për tre muaj për nevoja të debitorit dhe të anëtarëve të familjes së tij.

c) parat e gatshme të debitorit që ka të ardhura mujore të përhershme deri në shumën mujore e cila sipas ligjit është e përjashtuar nga përmbarimi;

d) medaljet, përkujtimoret e luftës dhe dekoratat e tjera, unazat e fejesës, dorëshkrimet, dokumentet personale dhe familjare, fotografitë dhe portretet familjare;

e) dërgesat postare në të holla para se t'i jetë dorëzuar debitorit.

78.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni nuk kanë të bëjnë me përmbarimin për realizimin e kredisë në të holla të siguruar me kontratën për pengun në sendet e luajtshme.

Neni 79

Veprimet ekzekutive

79.1 Përmbarimi për sendet e luajtshme bëhet me anë të sekuestrimit, vlerësimit dhe regjistrimit të tyre, si dhe me shitjen e sendeve të këtilla. Nga shumat e fituara me anë të shitjes përmbushet kredia e propozuesit të përmbarimit.

79.2 Me anë të propozimit për përmbarim mund të kërkohet vetëm kryerja e sekuestrimit dhe vlerësimit të sendeve të luajtshme, por në rast të këtillë propozuesi i ekzekutimit ka të drejtë që ta parashtroj kërkesën për shitjen e tyre vetëm brenda afatit prej 3 muajve nga dita e sekuestrimit dhe vlerësimit të kryer.

79.3 Po qe se propozuesi i përmbarimit nuk e parashtron kërkesën për shitjen e sendeve të sekuestruara brenda afatit nga paragrafi 2 i këtij neni,, përmbarimi pezullohet.

Neni 80

Njoftimi për sekuestrimin

80.1 Personi zyrtar i gjykatës në parim para se të filloj sekuestrimin, debitorit ia dorëzon aktvendimin për përmbarimin dhe e fton që ta paguaj shumën e të hollave bashkë me kamatat dhe shpenzimet procedurale, për të cilën është lejuar përmbarimi.

80.2 Po qe se debitorit nuk ka mundur t'i dorëzohet aktvendimi për përmbarimin me rastin e sekuestrimit, atëherë ai do t'i dorëzohet më vonë sipas rregullave të përgjithshme për komunikimin.

80.3 Për kohën dhe vendin e sekuestrimit të sendeve të luajtshme, propozuesi i ekzekutimit do të njoftohet nga gjykata, po qe se ai e ka kërkuar një gjë të tillë.

80.4 Mos prania e palëve nuk e pengon kryerjen e sekuestrimit.

80.5 Për sekuestrimin e kryer njoftohet pala e cila nuk ka qenë e pranishme në vendin e sekuestrimit të kryer.

Neni 81

Objekti i sekuestrimit

81.1 Sekuestrimi bëhet me anë të përpilimit të regjistrit të inventarizimit.

81.2 Inventarizohen sendet e luajtshme që ndodhen në posedim të debitorit, si dhe sendet e tija që ndodhen në posedim të propozuesit të përmbarimit.

81.3 Në qoftë se personat e tretë nuk e njoftojnë gjykatën për të drejtat e tyre për sendet në posedim të debitorit, e as nuk i provojnë të drejtat e tyre për to, merret se të drejtat e tilla të personave të tretë nuk ekzistojnë dhe se debitori është pronar i sendeve që ndodhen në posedimin e tij.

81.4 Supozohet se bashkëshortët martesor dhe jashtëmartesor janë bashkëpronar në pjesë të barabarta të të gjitha sendeve të luajtshme që gjenden në shtëpinë, banesën ose lokalin afarist të tyre.

81.5 Sendet e debitorit që ndodhen në posedim të personit të tretë mund të inventarizohen vetëm me pëlqimin e këtij të fundit.

81.6 Në qoftë se personi i tretë nuk e jep pëlqimin për inventarizim, gjykata me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, këtij të fundit ia kalon të drejtën e debitorit që t'i dorëzohen sendet nga i treti.

Neni 82

Vëllimi i inventarizimit sekuestrues

82.1 Me anë të inventarizimit sekuestrues përfshihen aq sende të luajtshme, sa mjaftojnë për përmbushjen e kredisë në të holla të propozuesit të përmbarimit dhe për pagimin e shpenzimeve procedurale.

82.2 Së pari inventarizohen sendet për të cilat nuk ka vërejtje lidhur me ekzistimin e të drejtës që do ta pengonin përmbarimin dhe sendet që mund të shiten më lehtë.

82.3 Me rastin e inventarizimit merren në konsiderim deklaratat dhe provat e palëve dhe të personave të tretë lidhur me ekzistimin e të drejtave nga paragrafi 2 i këtij neni.

Neni 83

Ruajtja e sendeve të inventarizuara

83.1 Sendet e inventarizuara personi zyrtar ia lenë për ruajtje debitorit. Me propozimin e kërkuesit të përmbarimit gjykata mund të vendosë që ato t'i dorëzohen për ruajtje atij.

83.2 Rrezikun e asgjësimit apo të dëmtimit të sendeve të inventarizuara të dhëna për ruajtje kërkuesit të përmbarimit e bartë ky i fundit, përveçse kur asgjësimi ose dëmtimi është pasojë e fuqisë madhore.

83.3 Paratë e gatshme, letrat me vlerë dhe sendet e çmueshme të inventarizuara dorëzohen në depozitën e gjykatës.

83.4 Në depozitën e gjykatës mund të dorëzohen edhe sendet tjera me vlerë më të madhe, po qe se janë të përshtatshme për këtë lloj ruajtje.

Neni 84

Ndalimi i disponimit me sendet e inventarizuara

84.1 Secili person që i posedon apo mbikëqyrë sendet e inventarizuara, i ndalohet që të disponojë me sendet e tilla pa urdhrin e gjykatës.

84.2 Në aktvendimin për përmbarimin theksohet ndalimi nga paragrafi 1 i këtij neni dhe njoftimi që i bëhet debitorit për pasojat juridiko-penale të veprimit të kundërt me ndalimin në fjalë.

Neni 85

Fitimi i të drejtës së pengut

85.1 Propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën e pengut për sendet e luajtshme të inventarizuara.

85.2 Në qoftë se inventarizimi është bërë në dobi të më tepër propozuesve të ekzekutimit, radha e përparësisë së të drejtës së pengut nga paragrafi 1 i këtij neni, e fituar me anë të inventarizimit apo shënimit në regjistrin e inventarizimit sekuestrues, caktohet sipas ditës në të cilën ka arritur në gjykatë propozimi për përmbarim. Po qe se propozimet e tilla kanë arritur në gjykatë në të njëjtën ditë, atëherë të drejtat e pengut konsiderohen se janë të radhës së njëjtë.

85.3 Propozimi për përmbarim i dërguar në gjykatë me anë të letrës rekomande, konsiderohet se është dorëzuar në gjykatë ditën kur ajo i është dorëzuar postës.

Neni 86

Tentimi i pasuksesshëm për sekuestrim

86.1 Po qe se me rastin e sekuestrimit në pasurinë e debitorit nuk gjenden sende të luajtshme që mund të bëhen objekt përmbarimi, gjykata për një gjë të tillë do ta njoftoj kërkuesin e përmbarimit nëse nuk ka qenë i pranishëm gjatë sekuestrimit.

86.2 Kërkuesi i sekuestrimit, brenda afatit prej tre muajsh nga dita në të cilën i është dërguar njoftimi, respektivisht nga dita e tentimit të sekuestrimit me rastin e të cilit ka qenë i pranishëm, mund të propozoj që sekuestrimi përsëri të kryhet.

86.3 Nëse kërkuesi i përmbarimit brenda afatit nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk e propozon kryerjen e serishme të sekuestrimit, apo nëse as me rastin e sekuestrimit të serishëm nuk gjenden sende që mund të bëhen objekt përmbarimi, gjykata do ta pezulloj procedurën e përmbarimit.

Neni 87

Vlerësimi i sendeve të sekuestruara

87.1 Me rastin e inventarit sekuestrues, personi zyrtar i gjykatës e bënë edhe çmuarjen e vlerës së sendeve të luajtshme.

87.2 Vlerësimin e bënë personi zyrtar, po qe se gjykata nuk e ka caktuar për një gjë të tillë vlerësuesin gjyqësor apo ekspertin e posaçëm.

87.3 Pala mund të propozojë që vlerësimin ta bëjë eksperti edhe kur një gjë të tillë nuk e ka paraparë gjykata. Nëse gjykata e miraton propozimin e tillë, shpenzimet e ekspertimit është i detyruar ti parapaguaj propozuesi brenda afatit të caktuar nga gjykata .Nëse parapagimi nuk bëhet brenda afatit të caktuar nga gjykata, konsiderohet se propozuesi ka hequr dorë nga propozimi i tij.

87.4 Për propozimin nga paragrafi 3 i këtij neni gjykata vendosë me anë të vendimit që ka formë të konkluzionit.

87.5 Shpenzimet e ekspertimit nga paragrafi 3 i këtij neni i mbeten në ngarkim propozuesit, pa marrë parasysh se cili do të jetë përfundimi i procedurës përmbarimore.

Neni 88

Rivlerësimi i sendeve të sekuestruara

88.1 Pala ka të drejtë që brenda afatit prej 3 ditësh, nga dita e vlerësimit të bërë të sendeve të sekuestruara, që t'i propozojë gjykatës caktim të vlerës më të vogël apo më të madhe të sendeve të sekuestruara nga ajo e caktuar më parë, apo caktim të vlerësimit të ri. Një gjë e tillë nuk lejohet po qe se vlerësimin e parë e ka bërë eksperti.

88.2 Për propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata vendosë me anë të konkluzionit.

Neni 89

Procesverbali për regjistrimin dhe vlerësimin

89.1 Për regjistrimin dhe vlerësimin sekuestrues gjykata përpilon procesverbal.

89.2 Në procesverbal veç e veç tregohen sendet e sekuestruara dhe vlera e tyre e caktuar, si dhe shënohen deklaratat e palëve dhe të pjesëmarrësve të tjerë të procedurës, e edhe ato të personave të tretë për ekzistimin eventual të të drejtave të tyre që mund ta pengojnë përmbarimin për sendet e sekuestruara.

89.3 Në sendet e sekuestruara vihet shenja e caktuar nga e cila shihet se janë të sekuestruara.

89.4 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që procesverbalin gjyqësor të përpiluar me rastin e sekuestrimit të sendeve të debitorit ta publikojë në mjetet e informimit publik.

Neni 90

Shënimi në procesverbal i të dhënave nga përmbarimi tjetër

Në qoftë se pas sekuestrimit të bërë caktohet përmbarimi tjetër për sendet e sekuestruara me qëllim të realizimit të kërkesës tjetër të të njëjtit propozues të përmbarimit, apo të kërkesës së propozuesit tjetër të përmbarimit, nuk do të bëhet regjistrimi dhe vlerësimi i serishëm i sendeve të sekuestruara, veçse në vazhdimin e procesverbalit do të bëhet vetëm shënimi i të dhënave nga aktvendimi i mëvonshëm për përmbarimin.

Neni 9l

Koha e shitjes së sendeve të sekuestruara

91.1 Shitja e sendeve të sekuestruara mund të bëhet pas kalimit të afatit prej 15 ditësh, nga dita e sekuestrimit të tyre.

91.2 Shitja mund të bëhet edhe para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni po qe se debitori propozon, apo pajtohet me propozimin e kreditorit që shitja e sendeve të sekuestruara të bëhet më herët.

91.3 Shitja e sendeve të sekuestruara mund të bëhet para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, po qe se sendet e këtilla prishen shpejtë, apo kur ekziston mundësia që të bie dukshëm çmimi i tyre pas një kohe të shkurtër.

91.4 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit jep garancion për dëmin eventual që do të duhej kompensuar debitorit në rast të anulimit të aktvendimit për përmbarimin, shitja e sendeve të sekuestruara mund të bëhet edhe para skadimit të afatit nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 92

Mënyra e shitjes së sendeve të sekuestruara

92.1 Shitja e sendeve të sekuestruara bëhet me anë të ankandit verbal publik ose me ujdinë e drejtpërdrejtë midis blerësit, nga njëra anë dhe personit zyrtar, apo subjektit tjetër të autorizuar, nga ana tjetër.

92.2 Mënyra e shitjes së sendeve caktohet me anë të konkluzionit të gjykatës, duke pasur parasysh faktin që të arrihet çmimi më i volitshëm për debitorin.

92.3 Ankandin publik të shitjes e administron personi zyrtar, apo personi tjetër i caktuar nga gjykata.

92.4 Shitja me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë bëhet midis blerësit, nga njëra anë dhe personit zyrtar, apo personit që kryen veprime komisioni, nga ana tjetër. Personi zyrtar sendet e sekuestruara i shet në emër dhe llogari të debitorit, kurse personi që merret me veprime komisioni, në emër të vet, por për llogari të debitorit ekzekutiv.

92.5 Shitja me anë të ankandit do të caktohet në qoftë se është fjala për sendet e sekuestruara që kanë vlerë të madhe, ndërkaq mund të pritet se ato do të shiten sipas çmimit më të lartë nga sa është vlera e çmuar.

92.6 Shitja e sendeve do të publikohet në tabelën e shpalljeve të gjykatës së paku 15 ditë para se të mbahet seanca për shitjen e tyre. Publikimi i shitjes mund të bëhet edhe në mënyrën e paraparë për publikimin e shitjes së sendeve të paluajtshme.

92.7 Propozuesi i përmbarimit dhe debitori ekzekutiv do të informohen për vendin, ditën dhe orën e shitjes së sendeve të sekuestruara.

Neni 93

Seanca e parë e shitjes publike

Sendet e sekuestruara nuk mund të shiten në ankandin e parë me çmim më të vogël se ai i caktuar me rastin e regjistrimit dhe vlerësimit të sendeve të luajtshme të debitorit, respektivisht në afatin që e ka caktuar gjykata për shitjen e tyre me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.

Neni 94

Seanca e dytë e shitjes publike

94.1 Me propozimin e palës, gjykata e cakton ankandin e ri në të cilin sendet e sekuestruara mund të shiten me çmim më të vogël se ai i caktuar me rastin e vlershmit të tyre.

94.2 Propozimin për ankandin tjetër, ose për shitjen me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë, pala mund ta paraqesë brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita e ankandit të parë, respektivisht nga dita e skadimit të afatit të caktuar nga gjykata për shitje me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.

94.3 Dispozita e paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe kur sendet e sekuestruara nuk kanë mundur të shiten në masën e vlerës së çmuar me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë në afatin e caktuar nga gjykata.

Neni 95

Pezullimi i procedurës

95.1 Në qoftë se sendet e sekuestruara nuk janë shitur as në ankandin e dytë, atëherë gjykata do ta caktoj seancën për ankandin e ri, vetëm sipas propozimit të kreditorit ekzekutiv.

95.2 Propozimin për caktimin e seancës së re të ankandit propozuesi i përmbarimit nuk mund ta paraqesë para se të kalojnë 15 ditë nga dita e seancës paraprake, e as pas kalimit të 45 ditëve nga dita e tillë.

95.3 Gjykata e pezullon përmbarimin në qoftë se asnjëra nga palët nuk paraqet propozim për ankandin e dytë, apo për shitjen me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë brenda afatit të paraparë në nenin 94 paragrafin 2 të këtij ligji, respektivisht nëse kreditori ekzekutiv nuk paraqet propozimin në afatin e paragrafit 2 të këtij neni.

95.4 Dispozitat e sipërme të këtij neni zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe për shitjen e sendeve të sekuestruara me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.

Neni 96

Të drejtat dhe detyrimet e blerësit

96.1 Blerësi ka për detyrë ta depozitojë çmimin blerës dhe sendet t'i marrë përsipër menjëherë pas përfundimit të ankandit, respektivisht të shitjes me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë.

96.2 Personi zyrtar do t'ia dorëzojë blerësit sendet edhe para se ta ketë depozituar shumën e të hollave në emër të çmimit blerës, në qoftë se për këtë gjë në rizik të vet e jep pëlqimin kreditori brenda suazave të shumës që do t'i takonte nga çmimi i realizuar i shitjes.

96.3 Në qoftë se blerësi nuk e depoziton shumën e të hollave në emër të çmimit blerës, personat nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të kërkojnë nga gjykata në të njëjtën procedurë që të urdhërohet blerësi ta bëjë depozitimin e saj dhe pasi të bëhet e formës së prerë urdhëresa, të propozohet përmbarimi i sajë.

Neni 97

Momenti në të cilin blerësi bëhet pronar

97.1 Në momentin në të cilin blerësi i sendeve i merr ato në posedim, ai bëhet edhe pronar i tyre.

97.2 Blerësit të sendeve nuk i takojnë të drejtat në bazë të përgjegjësisë për mungesat fizike dhe juridike që mund t'i kenë ato.

Neni 98

Pagimi i propozuesit të përmbarimit

98.1 Në qoftë se nga të hollat e fituara me anë të shitjes së sendeve, e realizon kërkesën e tij vetëm një propozues i përmbarimit, atëherë personi zyrtar i gjykatës pa caktuar seancë gjyqësore, me anë të aktvendimit urdhëron që nga shuma e të hollave të fituara me anë të shitjes së sendeve, të paguhen me radhë: shpenzimet procedurale, shpenzimet e caktuara në dokumentin ekzekutiv, kamatat deri në ditën e shitjes së sendeve dhe kërkesa kryesore për realizimin e të cilës është filluar procedura përmbarimore.

98.2 Të hollat që teprojnë pas përmbushjes së kërkesës kryesore i dorëzohen debitorit të përmbarimit, po qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa.

Neni 99

Pagimi kur janë më shumë propozuesve të përmbarimit

99.1 Po qe se në procedurën përmbarimore i realizojnë kërkesat e tyre më tepër propozues të përmbarimit, gjegjësisht nëse përpos propozuesit të përmbarimit i realizojnë kërkesat e tyre edhe personat të drejtat e të cilëve shuhen në momentin e shitjes së sendeve të luajtshme, atëherë ata i realizojnë të drejtat e tyre sipas radhës me të cilën e kanë fituar të drejtën e pengut, apo të drejtën tjetër që shuhet në momentin e shitjes për sendet e sekuestruara dhe të shitura.

99.2 Realizimi i kërkesave në mënyrën e caktuar në paragrafin 1 të këtij neni, bëhet vetëm po qe se me ligj për kërkesat e caktuara nuk është paraparë e drejta e realizimit me përparësi.

Neni 100

Realizimi proporcionalisht i kredive

100.1 Kreditorët e përmbarimit të radhës së njëjtë të cilët nga shuma e të hollave të fituara me anë të shitjes së sendeve nuk mund të paguhen plotësisht, paguhen përpjesëtimisht me madhësinë e kërkesave të tyre.

100.2 Me rastin e nxjerrjes së aktvendimit për pagimin, gjykata do të marrë parasysh vetëm ato kërkesa në bazë të të cilave aktvendimi për përmbarimin ka marrë formë të prerë në ditën e shitjes së sendeve të sekuestruara.

100.3 Shpenzimet e procedurës së përmbarimit, shpenzimet e caktuara në dokumentin ekzekutiv dhe kamatat kanë të njëjtën radhë të pagimit, sikurse kërkesa kryesore për të cilën janë të lidhura.

100.4 Të hollat që teprojnë pas përmbushjes së kërkesave i dorëzohen debitorit në procedurën e përmbarimit, po qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa juridike.

Neni 101

Zbatimi i dispozitave për përmbarimin për sendet e paluajtshme

Dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për sendet e paluajtshme që kanë të bëjnë me çështjen se kush nuk mund të jetë blerës, mandej ato që kanë të bëjnë me çështjen e kontestimit të kredive, me udhëzimin për në procedurë kontestimore, si dhe me aktvendimin për përmbushjen e detyrimeve të debitorit në procedurën përmbarimore, zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe në pikëpamje të përmbarimit për sendet e luajtshme me qëllim të realizimit të kredive në të holla.

K R E U X

 

 

PËRMBARIMI PËR KREDITË E DEBITORIT

 

 

Neni 102

Kompetenca territoriale

102.1 Për vendosje për propozimin për përmbarimin për kredinë në të holla të debitorit dhe për zbatimin e këtij lloji të përmbarimit, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit. Në qoftë se debitori nuk ka vendbanim në Kosovë, atëherë është kompetente gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i debitorit.

102.2 Në qoftë se debitori nuk ka në Kosovë as vendbanim e as vendqëndrim, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit të debitorit në procedurën përmbarimore. Në qoftë se debitori i debitorit nuk ka në Kosovë vendbanim, atëherë është kompetente gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i debitorit të debitorit.

102.3 Dispozitat e paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni, që kanë të bëjnë me vendbanimin dhe vendqëndrimin e personit fizik zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe për selinë e personit juridik.

Neni 103

Kompetenca territoriale në rast të ushqimit ligjor

Përjashtimisht nga neni 102 i këtij ligji, propozuesi i përmbarimit të kredisë për ushqimin ligjor, ka të drejtë që propozimin e tij ta paraqesë në gjykatën në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi apo vendqëndrimi i tij.

Neni 104

Përjashtimi nga përmbarimi

104.1 Përjashtohen nga përmbarimi të ardhurat nga ushqimi ligjor, po qe se nuk kem të bëjmë me kreditë e llojit të njëjtë.

104.2 Objekt përmbarimi nuk mund të bëhen kreditë në bazë të tatimeve dhe të kontributeve të caktuara me anë të ligjit.

Neni 105

Kufizimi i përmbarimit

105.1 Përmbarimi për të ardhurat personale, për shpërblimin në vend të pagës dhe për pensionin, mund të caktohet dhe zbatohet deri në gjysmën e lartësisë së tyre.

105.2 Përmbarimi për fitimin e garantuar i cili i takon debitorit në procedurën e përmbarimit, në bazë të kontratës kolektive dhe ligjit, mund të caktohet dhe zbatohet vetëm deri në një të tretën e sasisë së tij.

105.3 Dispozitat e paragrafit 2 të këtij neni zbatohen edhe në rast të përmbarimit për të ardhurat në bazë të shpërblimit për shkak të dëmtimit të trupit sipas dispozitave për sigurimin invalidor, për të ardhurat në bazë të ndihmës sociale, për të ardhurat në bazë papunësisë së përkohshme, për të ardhurat në bazë të shtesave për fëmijë, për të ardhurat në bazë të bursës dhe ndihmës studentëve dhe nxënësve, si dhe për të ardhurat për punë të personave të dënuar me burgim.

105.4 Përmbarimi për të ardhurat në bazë të kontratës për ushqimin e përjetshëm dhe për rentën e përjetshme, si dhe për të ardhurat në bazë të kontratës për sigurimin e jetës, mund të zbatohet vetëm në atë pjesë që e tejkalon shumën e ndihmës më të lartë të përhershme sociale që paguhet në territorin ku debitori ka vendbanimin e vet.

105.5 Përmbarimi për të ardhurat e invalidëve të luftës, dhe ato në bazë të shtesës invalidore, mund të zbatohet vetëm për përmbushjen e kredive në bazë të ushqimit ligjor, shpërblimit të dëmit të krijuar për shkak të humbjes së aftësisë për punë dhe shpërblimit të dëmit për humbjen e ushqimit për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit, deri në shumën e gjysmës së këtyre të ardhurave.

Neni 106

Veprimet ekzekutive

106.1 Përmbarimi për kredinë në të holla të debitorit në procedurën përmbarimore zbatohet me anë të sekuestrimit dhe kalimit të saj, po qe se me këtë ligj për rastet e veçanta nuk është paraparë ndryshe.

106.2 Me anë të propozimit për përmbarim, mund t'i propozohet gjykatës që ta caktoj vetëm sekuestrimin e kredisë në të holla të debitorit, por në këtë rast propozuesi i ekzekutimit ka për detyrë që brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita kur i është dorëzuar aktvendimi për sekuestrim, respektivisht nga dita kur i është dorëzuar njoftimi për deklarimin e debitorit të debitorit, apo për mosdeklarimin e tij brenda afatit të caktuar, të paraqesë propozimin për kalimin e kredisë.

106.3 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit brenda afatit të paragrafit 2 të këtij neni, nuk e paraqet propozimin për kalimin e kredisë së debitorit, procedura e përmbarimit do të pezullohet.

Neni 107

Vëllimi i përmbarimit

107.1 Sekuestrimi dhe kalimi i kredisë në të holla, mund të caktohen vetëm në shumën që nevojitet për realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit, përveç në qoftë se është fjala për kredinë e papjesëtueshme.

107.2 Në qoftë se më tepër propozues të përmbarimit e kërkojnë përmbarimin për të njëjtën kredi të debitorit që është e ndashme, sekuestrimi dhe kalimi caktohen në shumat përkatëse veç e veç në dobi të secilit propozues.

Neni 108

Sekuestrimi i kredisë së debitorit

108.1 Me aktvendimin me të cilin caktohet sekuestrimi i kredisë në të holla të debitorit, i ndalohet debitorit të debitorit që t'ia paguajë borxhin debitorit të përmbarimit, kurse këtij të fundit i ndalohet që kredinë e këtillë ta realizojë, apo që me të të disponojë në ndonjë mënyrë tjetër.

108.2 Ndalimi e përfshinë edhe disponimin me pengun e kontraktuar për sigurimin e kredisë së sekuestruar.

Neni 109

Efekti i sekuestrimit të kredisë

109.1 Sekuestrimi i kredisë në të holla të debitorit quhet i kryer në ditën në të cilën debitorit të debitorit i është dorëzuar aktvendimi për sekuestrimin.

109.2 Propozuesi i përmbarimit me anë të sekuestrimit të kryer e fiton të drejtën e pengut për kredinë e debitorit të përmbarimit.

109.3 Debitori i debitorit nuk ka as të drejtë prapësimi, e as të drejtë ankimi kundër aktvendimit për sekuestrimin e kredisë së kreditorit të tij.

Neni 110

Sekuestrimi i kredisë së bazuar në letrën me vlerë

110.1 Sekuestrimin e kredisë të bazuar në letrën me vlerë e cila kalohet me anë të indosamentit, apo për realizimin e së cilës është e nevojshme letra e tillë, e kryen personi zyrtar, duke ia marrë letrën me vlerë debitorit dhe duke ia dorëzuar atë gjykatës.

110.2 Sekuestrimi quhet i kryer në momentin kur i merret letra me vlerë debitorit në procedurën e përmbarimit.

110.3 Veprimet juridike të nevojshme për ruajtjen apo realizimin e të drejtës nga letra me vlerë, i kryen në emër të debitorit personi zyrtar, në mbështetje të konkluzionit të nxjerrë nga gjykata.

Neni 111

Sekuestrimi i kredisë në bazë të depozitës së kursimit

111.1 Përjashtimisht nga dispozitat e nenit 110 të këtij ligji, sekuestrimi i kredisë të bazuar në depozitën e kursimit të banka, apo të ndonjë organizatë financiare tjetër, mund të bëhet edhe pa iu marrë paraprakisht libreza e kursimit debitorit përmbarimorë.

111.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit në propozimin e tij nuk i ka treguar të dhënat lidhur me depozitën e kursimit të debitorit përmbarimor, atëherë gjykata të dhënat e tilla do t'i kërkojë nga banka në të cilën ndodhet depozita e kursimit, të cilën bankë propozuesi i përmbarimit duhet ta tregojë në propozimin e tij.

111.3 Banka te e cila ndodhet depozita e kursimit, ka detyrë që pa vonesë t'ia dërgoj gjykatës të dhënat e kërkuara dhe nuk guxon ta njoftojë debitorin e përmbarimit lidhur me kërkesën e të dhënave në fjalë nga gjykata.

Neni 112

Kryerja e sekuestrimit

112.1 Po qe se libreza e kursimit nuk është marrë nga debitori i përmbarimit, sekuestrimi kryhet duke iu dërguar aktvendimi për sekuestrim, bankës të e cila ndodhet depozita e kursimit.

112.2 Gjykata ia dërgon aktvendimin për sekuestrimin e depozitës së kursimit debitorit të përmbarimit, vetëm pasi ta njoftojë gjykatën, banka të e cila ndodhet depozita e kursimit, se është kryer sekuestrimi.

Neni 113

E drejta e pengut për kamatat

E drejta e pengut e fituar për kredinë e debitorit nga e cila rrjedhin kamatat, i përket edhe kamatave që bëhen të kërkueshme pas sekuestrimit të bërë.

Neni 114

Radha e përparësisë

114.1 Radha e përparësisë së të drejtave të pengut të më tepër propozuesve të përmbarimit, caktohet sipas datës së arritjes së propozimeve për përmbarim në gjykatë.

114.2 Në qoftë se propozimi për përmbarimin i është dërguar gjykatës nëpërmjet postës me letër rekomande, dita e dorëzimit të saj në postë konsiderohet ditë e dorëzimit të saj në gjykatë.

114.3 Në qoftë se propozimet për përmbarim të më tepër kreditorëve kanë arritur në gjykatë në të njëjtën ditë, atëherë të drejtat e pengut e kanë të njëjtën radhë përparësie.

114.4 Kreditë me të njëjtën radhë të prioritetit realizohen përpjesëtimisht, po qe se nuk mund të realizohen në tërësi për shkak të mos mjaftësisë së kredisë së debitorit që e ka ndaj personit të tretë.

Neni 115

Radha e përparësisë për të drejtën e pengut

Në qoftë se nga shkaku i zbatimit të përmbarimit për kredinë në të holla të debitorit, shuhen të drejtat e pengut, dhe të drejtat tjera që janë fituar para fillimit të procedurës përmbarimore, radha e prioritetit të realizimit të të drejtave të tilla caktohet sipas dispozitave me të cilat rregullohet fitimi i radhës së prioritetit të tyre jashtë procedurës përmbarimore.

Neni 116

Sekuestrimi i kredisë së siguruar me të drejtën e pengut të regjistruar në regjistrin publik

116.1 Sekuestrimi i kredisë së siguruar me anë të së drejtës së pengut të regjistruar në regjistrin publik, kryhet duke u shënuar sekuestrimi në regjistrin e tillë.

116.2 Regjistrimin e bënë sipas detyrës zyrtare gjykata, duke u theksuar se sekuestrimi në bazë të të cilit është fituar e drejta e pengut për kredinë, është bërë me qëllim që të realizohet kredia e propozuesit të përmbarimit.

116.3 Po qe se ekzistojnë më tepër propozues të përmbarimit, radha e prioritetit të kredive të tyre caktohet sipas kohës së regjistrimit.

Neni 117

Deklarimi i debitorit të debitorit

117.1 Gjykata me propozimin e kreditorit, do të kërkojë nga debitori i debitorit që në afatin e caktuar nga gjykata të deklarohet për faktin nëse dhe në cilën shumë e pohon kredinë e sekuestruar dhe se a është i gatshëm ta shlyej borxhin, si dhe nëse detyrimi i tij për ta shlyer borxhin është i kushtëzuar nga përmbushja e ndonjë detyrimi tjetër.

117.2 Propozimin për deklarimin e debitorit të debitorit, propozuesi i përmbarimit mund ta bashkojë me propozimin për përmbarim, ose ta japë me parashtresë të veçantë pas këtij propozimi, por jo më vonë se deri në kalimin e kredisë.

117.3 Deklarimi i debitorit të debitorit do t'i dërgohet propozuesit të përmbarimit pa vonesë.

Neni 118

Përgjegjësia e debitorit të debitorit

118.1 Debitori i debitorit i përgjigjet propozuesit të përmbarimit për dëmin që i ka shkaktuar duke mos u deklaruar fare, apo duke u deklaruar në mënyrë të pasaktë, apo jo të plotë.

118.2 Gjykata do ta paralajmërojë debitorin e debitorit për këtë përgjegjësi të tij.

K A L I M I I K R E D I S Ë

 

 

Neni 119

Llojet e kalimit të kredisë

119.1 Kredia e sekuestruar i kalohet propozuesit të përmbarimit në pajtim me propozimin e tij për arkëtim (realizim), ose në vend të pagesës.

119.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit nuk e cakton decidivisht llojin e kalimit të kredisë, konsiderohet se e propozon kalimin me qëllim arkëtimi.

Neni 120

Aktvendimi për kalimin e kredisë

120.1 Aktvendimi për kalimin e kredisë nxirret vetëm pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për sekuestrimin.

120.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit ka propozuar që debitori i debitorit të deklarohet për kredinë për të cilën propozohet përmbarimi, gjykata do të nxjerrë aktvendimin për propozimin për kalimin, pas skadimit të afatit prej 3 ditësh, nga dita kur propozuesit të përmbarimit i është dërguar njoftimi për deklarimin e debitorit të debitorit.

Neni 121

Pagimi i shumës në llogarinë e gjykatës

Në aktvendimin për përmbarimin, apo në aktvendimin e posaçëm për kalimin e kredisë, do të ftohet debitori i debitorit që shumën e detyruar të të hollave t'ia deponojë gjykatës duke paguar në llogarinë e caktuar dhe për një gjë të tillë ta njoftojë gjykatën.

Neni 122

Kushtet e posaçme për kalimin e kredisë së papjesëtueshme

122.1 Kredia që bazohet në letrën me vlerë, që kalohet me indosament, ose për realizimin e së cilës nevojitet parashtrimi i kësaj letre, ose që për shkaqe tjera nuk mund të pjesëtohet lidhur me kalimin ose realizimin, mund të kalohet vetëm në shumën e saj të plotë.

122.2 Në qoftë se kjo shumë e tejkalon shumën e kërkesës së propozuesit të ekzekutimit, kredia e sekuestruar do të kalohet vetëm pasi kreditori të depozitoj garancion se këtë tepricë do t'ia dorëzojë gjykatës.

Neni 123

Kalimi i kredisë pjesërisht të përjashtuar nga përmbarimi

123.1 Kredia që pjesërisht është e përjashtuar nga përmbarimi i detyrueshëm, apo e cila është sekuestruar në dobi të personave të tjerë, kalohet vetëm pasi që kreditori të depozitoj garancion se gjykatës do t'ia dorëzojë pjesën që është përjashtuar nga përmbarimi i detyrueshëm.

123.2 Po qe se më tepër propozues të përmbarimit kanë paraqitur propozime për kalim të kredisë jo në ditë të njëjtë, gjykata do ta bëjë kalimin e kredisë në propozuesin e përmbarimit që e ka paraqitur propozimin i pari. Në qoftë se më tepër propozues të ekzekutimit kanë paraqitur propozimin në të njëjtën ditë, kredia do të kalohet në propozuesin e përmbarimit kërkesa e të cilit është më e madhe.

Neni 124

Kryerja e kalimit

124.1 Kalimi i kredisë së bazuar në letrën me vlerë, e cila pas sekuestrimit të bërë i merret debitorit të debitorit, quhet e kryer në momentin kur gjykata letrën në të cilën shënohet vendimi për kalimin i dorëzohet propozuesit të përmbarimit.

124.2 Kalimin e kredisë së bazuar në letrën me vlerë që kalohet me indosament, apo për realizimin e së cilës nevojitet parashtrimi i saj, quhet e kryer në momentin kur gjykata në letrën e tillë e venë vendimin për kalimin dhe letrën e pajisur me vendimin e tillë ia dorëzon propozuesit të përmbarimit.

Neni 125

Detyrimet e debitorit ekzekutiv dhe të propozuesit të përmbarimit

125.1 Debitori ekzekutiv ka për detyrë që në afatin e caktuar nga gjykata, e me kërkesën e propozuesit të përmbarimit në të cilin është bartur kredia, t'i jep shpjegime propozuesit të përmbarimit që i janë të nevojshme për realizimin e kredisë së tillë dhe t'ia dorëzojë dokumentet që kanë të bëjnë me këtë kredi.

125.2 Propozuesi i përmbarimit në të cilin është bartur vetëm një pjesë nga kredia, ka për detyrë që në qoftë se debitori i përmbarimit e kërkon këtë, brenda afatit të cilin e cakton gjykata të jep garancion se pas realizimit të kredisë së tillë, do t'i kthejë dokumentet që kanë të bëjnë me kredinë.

125.3 Gjykata, me propozimin e propozuesit të përmbarimit, do ta zbatojë përmbarimin e detyrueshëm kundër debitorit ekzekutiv për dorëzimin e dokumenteve, po qe se ai vetë nuk i dorëzon.

125.4 Dorëzimin e dokumenteve që ndodhen të personi i tretë, propozuesi i përmbarimit mund ta kërkojë me anë të padisë, po qe se këtë të drejtë e ka debitori ekzekutiv.

125.5 Në dokumentin që i dorëzohet propozuesit të përmbarimit, gjykata do të shënoj se është kryer kalimi i kredisë për të cilën është caktuar përmbarimi.

Neni 126

Depozitimi i të hollave në gjykatë

126.1 Debitori i debitorit ekzekutiv të cilit i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin, apo aktvendimi i posaçëm për kalimin, e përmbushë obligimin e vet duke depozituar shumën e të hollave, apo letrat me vlerë, në gjykatën e zbatimit të procedurës përmbarimore.

126.2 Në qoftë se me qëllim të realizimit të kredisë në të holla të kaluara, propozuesi i përmbarimit është dashur të fillojë procedurë gjyqësore apo procedurë tjetër, atëherë gjykata apo organi tjetër që zhvillon procedurën, në vendimin me të cilin e miraton kërkesën e propozuesit të përmbarimit do ta urdhërojë debitorin e debitorit që shumën e detyruar ta depozitoj në gjykatën e përmbarimit.

126.3 Në bazë të vendimit me të cilin debitori i debitorit është urdhëruar që shumën e detyruar ta depozitoj në gjykatën e përmbarimit, sipas propozimit të propozuesit të përmbarimit në të cilin është bartur kredia, do të zbatohet përmbarimi kundër debitorit të debitorit dhe të hollat e realizuar me këtë përmbarim pas pagimit të shpenzimeve procedurale sipas detyrës zyrtare, do t'i dërgohen gjykatës përmbarimore.

K A L I M I I K R E D I S Ë P Ë R A R KË T I M

 

 

 

Neni 127

Autorizimet e propozuesit të përmbarimit

127.1 Me kalimin e kredisë me qëllim arkëtimi, autorizohet propozuesi i përmbarimit që të kërkojë nga debitori i debitorit përmbarimore pagimin e shumës së shënuar në aktvendimin e përmbarimit, apo në aktvendimin e posaçëm për kalimin, në qoftë se kjo shumë është bërë e kërkueshme, t'i kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për ruajtjen dhe realizimin e kredisë së kaluar, si dhe t'i shfrytëzojë të gjitha të drejtat lidhur me pengun të dhënë për sigurimin e kredisë së këtillë.

127.2 Me kalimin e kredisë me qëllim arkëtimi, propozuesi i përmbarimit nuk ka të drejtë që në barrë të debitorit ekzekutiv të lidhë ujdi, apo që debitorit të debitorit t'ia falë borxhin, ose që të disponoj me kredinë e kaluar, si dhe që me debitorin e debitorit të merret vesh që vendimin për kredinë, po qe se është kontestuese ajo ta nxjerrë arbitrazhi.

127.3 Propozuesit të përmbarimit në të cilin është bartur kredia për arkëtim, debitori i debitorit mund t'ia bëjë vetëm ato prapësime që do të mund t'ia bënte debitorit të ekzekutimit.

127.4 Cedimi i kredisë së bartur i bërë nga debitori ekzekutiv pas kalimit të saj, nuk ka efekt juridik kundrejt të drejtave që i ka fituar propozuesi i përmbarimit në momentin e kalimit të saj.

Neni 128

Kalimi për arkëtim të kredisë së regjistruar në librin publik

Kalimi me qëllim arkëtimi të kredisë së regjistruar në librin publik, shënohet në të sipas detyrës zyrtare.

Neni 129

Kushtëzimi i debisë së debitorit të debitorit me dorëzimin e sendit

129.1 Në qoftë se debia e debitorit të debitorit për pagimin e borxhit varet nga detyrimi i debitorit që t'ia dorëzojë sendin e caktuar i cili ndodhet në posedimin e debitorit të përmbarimit, e ky detyrim është vërtetuar se ekziston me vendim të formës së prerë, gjykata me propozimin e propozuesit të përmbarimit të cilit i është kaluar kredia me qëllim të arkëtimit, do ta urdhërojë debitorin e përmbarimit që t'ia dorëzoj sendin gjykatës me qëllim që kjo t'ia dorëzojë atë debitorit të debitorit.

129.2 Me kërkesën e propozuesit të përmbarimit, gjykata ndaj debitorit që nuk e ka dorëzuar sendin brenda afatit të caktuar, do të zbatojë përmbarimin me qëllim të dorëzimit të sendit .

Neni 130

Njoftimi i debitorit për padinë me qëllim arkëtimi të kredisë së kaluar

Propozuesi i përmbarimit që e ka ngritur padinë me qëllim të arkëtimit të kredisë që i është kaluar, ka për detyrë që pa vonesë ta njoftojë debitorin për procesin kontestimor të filluar, sepse në të kundërtën i përgjigjet debitorit për dëmin që i është shkaktuar nga mos njoftimi.

Neni 131

Vonesa në arkëtimin e kredisë së kaluar

131.1 Propozuesi i përmbarimit që nuk kujdeset si duhet për arkëtimin e kredisë së bartur, përgjigjet për dëmin që me këtë gjë i është shkaktuar propozuesit tjetër të përmbarimit që e ka të drejtën e pengut, apo të drejtën tjetër që shlyhet nga kredia.

131.2 Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata me propozim të propozuesit tjetër të përmbarimit, mund ta prishë aktvendimin për kalimin e kredisë në propozuesin e përmbarimit të parë dhe kredinë t'ia kalojë propozuesit tjetër të përmbarimit.

Neni 132

Pagimi i propozuesit të përmbarimit

Propozuesi i përmbarimit në të cilin është kaluar kredia për arkëtim, konsiderohet i përmbushur në lartësinë në të cilën e ka arkëtuar kredinë e këtillë.

Neni 133

Arkëtimi i shumës më të madhe se që i takon propozuesit të përmbarimit

133.1 Propozuesi i përmbarimit i cili nga kredia që i është kaluar e ka arkëtuar shumën ma të madhe se që është kërkesa e tij, ka për detyrë që atë pjesë të kredisë ta depozitojë në gjykatë.

133.2 Tepricën e tillë gjykata ua dorëzon kreditorëve të tjerë të siguruar me anë të pengut, si dhe debitorit të përmbarimit, po qe se u takon e drejta për një gjë të tillë.

133.3 Propozuesit të përmbarimit që e ka depozituar tepricën e shumës së arkëtuar, gjykata ia kthen garancionin e depozituar.

K A L I M I I K R E D I S Ë N Ë V E N D T Ë P A G E S Ë S

 

 

Neni 134

Kalimi i kredisë së sekuestruar

134.1 Kredia e sekuestruar kalon me bartjen në vend të pagesës në propozuesin e përmbarimit, deri në shumën e bartur me efekt të cedimit të kredisë me shpërblim.

134.2 Në qoftë se kredia e bartur është e siguruar me të drejtën e pengut të regjistruar në librin publik, gjykata sipas detyrës zyrtare, do t'i kalojë të drejtat e debitorit të përmbarimit në propozuesin e përmbarimit dhe do ta fshijë të drejtën e pengut të regjistruar në dobi të debitorit të përmbarimit.

134.3 Propozuesi i përmbarimit në të cilin është bërë kalimi i kredisë në vend të pagimit, konsiderohet i përmbushur edhe me vetë faktin e kalimit, në lartësinë e kësaj kredie të bartur.

134.4 Me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni, nuk preken rregullat për përgjegjësinë e debitorit të përmbarimit për vërtetësinë dhe realizueshmërinë e kredisë së bartur.

 

 

 

Përmbarimi në të ardhurat personale dhe në të ardhurat tjera të përhershme në të holla

 

 

Neni 135

Aplikimi i dispozitave të kreut dhjetë

Lidhur me përmbarimin për të ardhurat personale dhe për të ardhurat tjera të përhershme në të holla, aplikohen dispozitat e nen. 102 deri në nenin134 të këtij ligji, po qe se me dispozitat e nen. 136 deri në nenin143 të këtij ligji, nuk është paraparë diç tjetër.

Neni 136

Aktvendimi për përmbarimin

136.1 Me aktvendimin për përmbarimin në të ardhurat personale caktohet sekuestrimi i pjesës së caktuar i të ardhurave personale dhe urdhërohet punëdhënësi i cili debitorit të përmbarimit, ia paguan ato që shuma e të hollave për të cilën është caktuar përmbarimi t'i paguhet propozuesit të përmbarimit që nga momenti në të cilin bëhet i formës së prerë aktvendimi për përmbarimin, po qe se me këtë ligj nuk parashihet ndonjë mënyrë tjetër e veprimit.

136.2 Punëdhënës sipas këtij ligji quhet organi shtetëror, personi juridik, apo personi tjetër i cili debitorit të përmbarimit i paguan të ardhura personale.

136.3 Aktvendimi për përmbarimin i përket edhe rritjes së të ardhurave që mund të bëhet pas dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin, si dhe të gjitha të ardhurave të tjera të debitorit të përmbarimit në bazë të punës.

136.4 Të ardhura personale në kuptimin e këtij ligji quhen të ardhurat e caktuara me anë të dispozitave për punën.

Neni 137

Përmbarimi kur të drejtën e ushqimit ligjor e kanë më tepër persona

137.1 Në qoftë se të drejtën e ushqimit ligjor, respektivisht të drejtën e rentës për ushqimin e humbur për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit ndaj të njëjtit debitor të përmbarimit e kanë disa persona, ndërsa shuma e gjithëmbarshme e kërkesave të tyre e tejkalon pjesën e të ardhurave personale që mund të jetë objekt përmbarimi të detyrueshëm, atëherë përmbarimi caktohet dhe zbatohet në dobi të secilit nga ta, në përpjesëtim me madhësinë e kërkesave të tyre.

137.2 Në qoftë se pas fillimit të zbatimit të përmbarimit për të ardhurat personale, respektivisht për të ardhurat e tjera të përhershme në të holla, paraqitet propozimi i ri për përmbarim për kredinë nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata do ta ndryshojë sipas detyrës zyrtare aktvendimin e nxjerrë më parë për përmbarimin në kuptimin e paragrafit 1 të këtij neni dhe do ta caktojë shumën e cila në të ardhmen do t'i paguhet secilit nga propozuesit e përmbarimit të detyrueshëm.

137.3 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, aktvendimi për përmbarimin duhet t'i dorëzohet edhe propozuesit të mëhershëm të përmbarimit, i cili kundër këtij aktvendimi ka të drejtë prapësimi.

Neni 138

Vendi i pagesës

138.1 Kreditë për të cilat nuk është parashikuar pagesa në jo të gatshme, propozuesi i ekzekutimit i arkëton drejtpërdrejt në arkën në të cilën debitorit i paguhen të ardhurat personale.

138.2 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë të kërkojë që shuma e ndalur t'i paguhet me anë të postës në adresën që e tregon, apo në llogarinë e caktuar bankare, pas zbritjes së shpenzimeve të postës.

Neni 139

Pushimi i marrëdhënies së punës

139.1 Në qoftë se debitorit të përmbarimit i pushon marrëdhënia e punës, aktvendimi për përmbarimin prodhon efekt juridik edhe ndaj punëdhënësit tjetër të i cili debitori krijon marrëdhënie pune, dhe atë prej ditës në të cilën punëdhënësit të këtillë i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin.

139.2 Punëdhënësi i mëparshëm i debitorit, ka për detyrë që pa vonesë me anë të letrës rekomande t'ia dërgojë aktvendimin për përmbarimin punëdhënësit të ri dhe për një gjë të tillë ta njoftojë gjykatën.

139.3 Punëdhënësi i mëparshëm ka për detyrë që ta njoftojë gjykatën pa vonesë për pushimin e marrëdhënies së punës me debitorin, po qe se nuk i është i njohur punëdhënësi i ri, për të cilën gjë gjykata do ta njoftojë propozuesin e përmbarimit, duke ia caktuar një afat brenda të cilit ky i fundit duhet të mbledhë të dhëna për punëdhënësin e ri të debitorit të përmbarimit.

139.4 Po qe se propozuesi i përmbarimit nuk e njofton gjykatën për punëdhënësin e dytë brenda afatit që ia ka caktuar, atëherë gjykata e pezullon procedurën e përmbarimit.

Neni 140

Përgjegjësia e punëdhënësit për mospagimin e kësteve të kërkueshme

140.1 Propozuesi i përmbarimit mund t'i propozojë gjykatës në procedurën e ekzekutimit që me anë të aktvendimit, ta urdhërojë punëdhënësin e debitorit të përmbarimit që t'ia paguajë të gjitha këstet të cilat nuk ia ka ndalur debitorit sipas aktvendimit për ekzekutimin.

140.2 Kërkesën nga paragrafi 1 të këtij neni, propozuesi i përmbarimit mund ta paraqesë deri në përfundimin e procedurës përmbarimore.

140.3 Aktvendimi me të cilin miratohet kërkesa e propozuesit të përmbarimit e ka efektin juridik të aktvendimit për përmbarimin.

Neni 141

Përgjegjësia e punëdhënësit për mos ndalimin e kësteve

Punëdhënësi i cili nuk ka vepruar sipas aktvendimit për përmbarimin, ose që nuk ka vepruar sipas neni 139, paragrafi 2 dhe 3 të këtij ligji, përgjigjet për dëmin që e ka pësuar propozuesi i përmbarimit nga mosveprimi i tillë i tij.

Neni 142

Sekuestrimi me pëlqimin e debitorit

142.1 Debitori ka të drejtë që me anë të dokumentit të vërtetuar ta jep pëlqimin që me qëllim të realizimit të kërkesës së kreditorit të tij, të sekuestrohet një pjesë e të ardhurave personale të tij dhe t'i paguhet drejtpërdrejt kreditorit në mënyrën e caktuar në dokumentin e tillë.

142.2 Dokumenti nga paragrafi 1 i këtij neni e ka efektin juridik të aktvendimit për ekzekutimin.

142.3 Dokumentin nga paragrafi 1 të këtij neni, me efekte të dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin, punëdhënësit të debitorit ia dërgon kreditori me anë të letrës rekomande. Përjashtimisht nga dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, sekuestrimi në bazë të pëlqimit të debitorit nuk prodhon efekte juridike në zbatimin e përmbarimit për të ardhurat personale për përmbushjen e kredisë në bazë të ushqimit ligjor, shpërblimit të dëmit të shkaktuar, cenimit të shëndetit, ose zvogëlimit, respektivisht humbjes së aftësisë punuese dhe të shpërblimit të dëmit për bazën e humbjes së ushqimit për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit.

Neni 143

Zbatimi i dispozitave të këtij kreu

Dispozitat e këtij kreu të këtij ligji, zbatohen në mënyrë të përshtatshme edhe në procedurën e përmbarimit për të ardhurat tjera të përhershme në të holla të debitorit të përmbarimit.

PËRMBARIMI PËR KREDINË SIPAS LLOGARISË NË BANKË

 

 

 

Neni 144

Përmbarimi i detyrueshëm

144.1 Përmbarimi për realizimin e kredisë në të holla kundër debitorit të përmbarimit, mund të zbatohet për të gjitha mjetet monetare që i ka në llogaritë e tija në bankë, përveç rasteve kur me ligj parashikohet ndryshe.

144.2 Me aktvendimin për përmbarimin në mjetet monetare që evidentohen në llogarinë e transaksionit të debitorit, urdhërohet banka që shumën e të hollave për të cilën është caktuar përmbarimi, ta kaloj nga llogaria e transaksioneve të debitorit në llogarinë e transaksioneve të propozuesit të përmbarimit, kurse për kreditë për të cilat nuk është paraparë pagimi nëpërmjet xhirollogarisë në bankë, që t'ia paguajë shumën e tillë propozuesit të përmbarimit me para të gatshme.

144.3 Përmbarimi për kredinë në të holla, e cila sipas kursimit të depozituar, llogarisë rrjedhëse, apo xhirollogarisë, llogarisë devizore, apo llogarisë tjetër në bankë, duke përjashtuar llogarinë e transaksionit të debitorit, i takon debitorit të përmbarimit dhe caktohet ashtu që me anë të aktvendimit për përmbarimin, urdhërohet banka që shumën e të hollave për të cilën është caktuar përmbarimi, t'ia paguaj propozuesit të përmbarimit posa të marrë formë të prerë aktvendimi për përmbarimin.

144.4 Aktvendimi nga paragrafi 3 i këtij neni, i ka efektet e aktvendimit për përmbarimin me të cilin caktohet sekuestrimi i kredisë në të holla dhe kalimi për arkëtim.

144.5 Në aktvendimin për përmbarimin nga paragrafi l, 2 dhe 3 të këtij neni, shënohet numri i llogarisë së debitorit nga i cili duhet bërë pagesa dhe numri i llogarisë së propozuesit të përmbarimit në të cilin duhet bërë pagesa, apo mënyra tjetër e kryerjes së pagesës.

Neni 145

Detyrimi i dërgimit të të dhënave për llogarinë

145.1 Gjykata me anë të aktvendimit për përmbarimin do ta detyrojë bankën që të dërgojë njoftimin për të gjitha ndryshimet në llogarinë e debitorit, po qe se nuk ekzistojnë mjete në llogarinë apo nëse ato që ekzistojnë nuk janë të mjaftueshme për përmbushjen e kredisë së caktuar me aktvendimin për përmbarimin. Njoftimi i përfshinë ndryshimet në llogarinë e debitorit për periudhën kohore prej 30 ditësh, nga dita e dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin dhe duhet ta përmbajë secilin transaksion në llogarinë, përfshire tërheqjen e parave të gatshme, derdhjen e mjeteve apo tërheqjen e tyre nga llogaria e debitorit, si dhe kalimin e tyre brenda bankës apo ndërmjet bankave.

145.2 Të dhënat të cilat banka ia dërgon gjykatës e që kanë të bëjnë me kalimin e mjeteve monetare ndër-bankare duhet të përmbajnë përveç tjerash, emrin e marrësit dhe numrin e llogarisë në bankën pranuese.

Neni 146

Radha e pagesave

146.1 Banka e bënë pagesën me radhë sipas kohës së dorëzimit të aktvendimeve për përmbarimin, përveç se kur me ligj parashikohet ndryshe.

146.2 Banka mbanë evidencë të veçantë për radhitjen e aktvendimeve për përmbarimin, sipas ditës dhe kohës së pranimit dhe propozuesit të përmbarimit sipas kërkesës së tij, i jep vërtetim për vendin e kredisë së tij në radhitjen e tillë.

146.3 Banka nuk mund ta zbatojë urdhrin e debitorit para se ta përmbushë kredinë e caktuar me aktvendimin për përmbarimin, po qe se me ligj nuk është paraparë ndryshe.

146.4 Me aktvendimin.për përmbarimin barazohet dokumenti publik, për të cilin një gjë e tillë parashihet me ligj të veçantë.

Neni 147

Pagesat periodike

147.1 Në qoftë se me anë të aktvendimit për përmbarimin, banka është urdhëruar që të bëjë pagesa të shumave të caktuara në periudha kohore të caktuara, atëherë debitori duhet bërë pagesat në pajtim me urdhëresën nga aktvendimi për përmbarimin.

147.2 Në rastet nga paragrafi 1 të këtij neni, radha e pagesave të kësteve të ardhshme llogaritet sipas kohës së dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin.

147.3 Banka e mbanë evidencën e posaçme të aktvendimeve për përmbarimin me të cilat janë urdhëruar pagesat e ardhshme periodike.

Neni 148

Veprimi në rastet kur nuk ka mjete në llogari

148.1 Në qoftë se në llogarinë e shënuar në aktvendimin për përmbarimin nuk ka mjete, banka në llogarinë e tillë do t'i bartë mjetet monetare të debitorit nga llogaritë tjera që ai i ka të kjo bankë. Një gjë të tillë banka e bënë sipas radhës që e cakton propozuesi i përmbarimit dhe në shumat e caktuara me aktvendimin për përmbarimin.

148.2 Po qe se banka nuk arrin që në tërësi ta përmbushë kredinë përmbarimore nga shkaku i mosekzistimit të mjeteve të mjaftueshme në llogarinë e debitorit, atëherë ajo do ta mbajë në evidencë të posaçme dhe sipas tij do ta bëjë bartjen posa të arrijnë mjete në llogari, përveçse kur me aktvendimin për përmbarimin parashihet ndryshe.

148.3 Për faktin e mosekzistimit të mjeteve në llogarinë e debitorit, banka pa vonesë duhet ta njoftojë gjykatën. Bashkë me njoftimin banka ia dërgon gjykatës edhe njoftimin për ndryshimet në gjendjen e llogarisë së debitorit.

Neni 149

Veprimi në rast të pengesave për kryerjen e përmbarimit

149.1 Nëse banka konsideron se ekzistojnë pengesa ligjore, apo pengesa të tjera për përmbarimin sipas dispozitave të këtij kreu të këtij ligji, atëherë ajo do ta mbajë aktvendimin për përmbarimin, do ta kryejë sekuestrimin e mjeteve të debitorit dhe do ta njoftojë gjykatën për ekzistimin e pengesave për përmbarim.

149.2 Po qe se është fjala për pengesa të natyrës afatgjata, gjykata do ta pezullojë procedurën përmbarimore, kurse në rastet e shkaqeve të tjera ajo e njofton propozuesin e përmbarimit dhe bankën për veprimet e mëtutjeshme.

Neni 150

Përmbarimi ndaj debitorit me përgjegjësi solidare

150.1 Në qoftë se në bazë të dokumentit përmbarimorë dy apo më tepër debitor janë përgjegjës solidar, atëherë gjykata sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit, kundër tyre e nxjerrë vetëm një aktvendim për përmbarimin, me të cilin bëhet sekuestrimi i llogarisë së debitorëve në shumat e caktuara me anë të aktvendimit për përmbarimin.

150.2 Propozuesi mund ta caktojë në propozimin për përmbarimin radhën e debitorëve sipas të cilës do të bëhet marrja e mjeteve nga debitorët, e në qoftë se ai nuk e ka bërë këtë, marrja e mjeteve do të bëhet sipas asaj radhe që janë përmendur debitorët në propozimin për përmbarim.

150.3 Në qoftë se në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, në llogarinë e debitorit solidar nuk ka mjete të mjaftueshme për përmbushjen e detyrimit, banka ia dërgon aktvendimin për përmbarimin për zbatim bankës së debitorit tjetër solidar, bashkë me raportin për përmbarimin e kryer deri në atë moment, dhe për këtë ajo duhet ta njoftojë pa vonesë edhe gjykatën.

Neni 151

Përmbarimi nga llogaritë e personave juridik

Në qoftë se debitori me cilësi të personit juridik ka mjete monetare në disa llogari të një banke apo më tepër sosh, atëherë përmbarimi kryhet me anë të zbatimit në mënyrë të përshtatshme të dispozitave të nenit 150 të këtij ligji.

Neni 152

Përmbarimi për mjetet në llogarinë devizore

Në qoftë se përmbarimi bëhet me qëllim të përmbushjes së kredisë në mjete tjera të hollash, mjetet nga llogaria devizore të debitorit barten të përllogaritura në Euro, sipas kursit në ditën e bartjes, në dobi të llogarisë së debitorit të përmbarimit.

Neni 153

Përmbarimi për realizimin e kredisë në valutë të huaj

153.1 Në qoftë se kredia e konstatuar në dokumentin ekzekutiv përbëhet nga të hollat në valutë të huaj dhe po qe se debitori e ka llogarinë devizore në valutë të tillë, me aktvendimin për përmbarimin urdhërohet banka të e cila ndodhet llogaria devizore e debitorit, që ta bartë shumën përkatëse në valutë të huaj, nga llogaria e debitorit në llogarinë e propozuesit të përmbarimit, ose që pagesën në valutë të huajë ta bëjë në ndonjë mënyrë tjetër të lejueshme me ligj.

153.2 Propozuesi i përmbarimit mund të kërkojë që përmbarimi për përmbushjen e kredisë së tij në valutën e huaj të caktuar, të lejohet dhe zbatohet në llogaritë tjera, apo në sendet tjera të debitorit, si përmbarim për realizimin e kredisë së tij në shumën që është e nevojshme për blerjen e mjeteve devizore të detyruara nga personi i autorizuar.

153.3 Dispozitat e paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, zbatohen edhe në rastet në të cilat përmbarimi caktohet kundër debitorëve që nuk janë persona juridik.

Neni 154

Sekuestrimi i llogarisë me pëlqimin e debitorit

154.1 Debitori ka të drejtë që me anë të dokumentit të vërtetuar ta jep pëlqimin që me qëllim të përmbushjes së kërkesës së kreditorit, të sekuestrohet llogaria e caktuar e tij të banka dhe që mjetet në të holla nga llogaria e tillë, në pajtim me deklaratën e tij të përmbajtur në dokumentin e vërtetuar, drejtpërdrejtë nga llogaria t'i paguhen kreditorit. Dokumenti i verifikuar i prodhon efektet juridike që i prodhon aktvendimi i formës së prerë për përmbarimin me të cilin sekuestrohet kredia sipas llogarisë dhe bartet në propozuesin e përmbarimit për arkëtim.

154.2 Dokumentin nga paragrafi 1 të këtij neni, bankës ia dorëzon kreditori me efekt të dorëzimit të aktvendimit gjyqësor të përmbarimit, drejtpërdrejtë në administratën e saj, apo me anë të letrës rekomande.

154.3 Në përmbarimin nga paragrafi 1 të këtij neni, në mënyrë të përshtatshme aplikohen dispozitat e nenit 142 të këtij ligji.

Neni 155

Përgjegjësia e bankës për dëmin e shkaktuar

Banka e cila nuk vepron në pajtim me aktvendimin për përmbarimin dhe urdhëresat tjera të gjykatës, përgjigjet për dëmin që i shkaktohet propozuesit të përmbarimit sipas rregullave të përgjithshme të së drejtës civile për shpërblimin e dëmit.

Neni 156

Zbatimi i dispozitave të kreut dhjetë të këtij ligji

Në procedurën e përmbarimit për kredinë sipas llogarisë në bankë, në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për kredinë në të holla të debitorit të përmbarimit (nenet 102 - 143) .

K R E U XI

 

PËRMBARIMI MBI AKSIONET DHE PJESËT NË SHOQËRINË TREGTARE

 

Neni 157

Kompetenca territoriale

157.1 Për vendosje mbi propozimin për përmbarim mbi aksionet dhe për letrat tjera me vlerë të regjistruara (në testin e mëposhtëm: aksionet), si dhe për pjesën themeluese ose në pjesën tjetër në shoqërinë tregtare dhe për zbatimin e përmbarimit të tillë, e kompetencës territoriale është gjykata në rajonin e të cilës ndodhet vendbanimi, respektivisht selia e debitorit si pronarë i aksionit apo i pjesës në shoqërinë tregtare.

157.2 Në rast se debitori nuk e ka vendbanimin, respektivisht vendqëndrimin, apo selinë në territorin e Kosovës, e kompetencës tokësore është gjykata sipas selisë së emitentit të letrave me vlerë, respektivisht selisë së personit juridik në të cilin debitori e ka pjesën e pronësisë.

Neni 158

Veprimet përmbarimore

158.1 Mbi aksionet përmbarimi zbatohet me anë të sekuestrimit të aksioneve, me vlerësimin e tyre dhe me përmbushjen e kredisë së propozuesit të përmbarimit. Përjashtimisht, aksioni me kërkesë të propozuesit të përmbarimit dhe me pëlqimin e debitorit mund të kalohet në propozuesin e përmbarimit në vlerën nominale të saj, në vend të pagesës.

158.2 Për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare, përmbarimi zbatohet me anë sekuestrimit të pjesës, me vlerësimin dhe shitjen e saj, si dhe me përmbushjen e kredisë së kreditorit.

158.3 Veprimet përmbarimore të parapara në këtë nen, kryhen edhe po qe se me anë të kontratës, apo me anë të rregullave të tjera juridike të personit juridik është kufizuar, apo ndaluar tjetërsimi i aksioneve, apo pjesëve në shoqërinë tregtare.

Neni 159

Sekuestrimi i aksioneve

159.1 Sekuestrimi i aksioneve bëhet me dorëzim të aktvendimit për përmbarimin, institucionit që mbanë regjistrin e letrave me vlerë. Në të njëjtën kohë aktvendimi për përmbarimin i dërgohet edhe depozitarit dhe emitentit të aksioneve.

159.2 Në momentin e kryerjes së sekuestrimit, propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën e pengut mbi aksionet e sekuestruara.

159.3 Regjistri i letrave me vlerë, ka për detyrë që në Regjistër të konstatoj se është krijuar e drejta e pengut në dobi të propozuesit të përmbarimit në momentin kur i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin. Regjistri i aksioneve ka për detyrë që pa vonesë ta njoftojë gjykatën për pengesat ligjore për themelimin e të drejtës së pengut.

159.4 Pas regjistrimit të sekuestrimit në regjistrin e letrave me vlerë, Regjistri nuk guxon që në lidhje me aksionet e sekuestruara të bëjë në të kurrfarë regjistrimi në bazë të tjetërsimit të tyre nga ana e debitorit.

159.5 Regjistri ka për detyrë që pa vonesë, ta njoftojë gjykatën për cilindo ndryshim lidhur me aksionet e sekuestruara, posaçërisht për përmbarimin e detyrueshëm me qëllim të përmbushjes së ndonjë kredie tjetër, apo për sigurimin e kredisë së tillë.

159.6 Debitorit nuk i lejohet disponimi me aksionet e sekuestruara. Vërejtja për ndalimin e tillë dhe për pasojat juridike ndëshkuese në rast të mosrespektimit të vërejtjes së tillë do të shënohet në aktvendimin për përmbarimin.

Neni 160

Vlerësimi dhe shitja e aksioneve të sekuestruara

160.1 Aksionet të cilat sipas ligjit dhe akteve tjera juridike për letrat me vlerë detyrimisht vihen në qarkullim në bursë, apo në ndonjë treg publik tjetër, shiten ashtu siç është paraparë me Ligjin për letrat me vlerë, me ndërmjetësimin e ndërmjetësit tregtar që e zgjedhë gjykata pasi të bëhet i ekzekutueshëm aktvendimi për përmbarimin.

160.2 Aksionet të cilat sipas ligjit dhe akteve tjera juridike për letrat me vlerë detyrimisht nuk vihen në qarkullim në bursë apo në tregun tjetër publik, shiten në ankand publik apo me anë ujdisë së drejtpërdrejt. Me anë të ujdisë së drejtpërdrejt aksionet i shet përmbaruesi gjyqësor apo personi i autorizuar për shitjen e aksioneve të cilit gjykata ia ka besuar shitjen.

160.3 Përmbaruesi gjyqësor apo personi i autorizuar për shitjen e aksioneve, lidhin kontratën për shitjen e aksioneve në emër të debitorit në mbështetje të konkluzionit të gjykatës i cili i autorizon për një gjë të tillë.

160.4 Po qe se aksionet shiten në ankand publik, apo me anë të ujdisë së drejtpërdrejt, atëherë vlerësimi, caktimi i çmimit të shitjes dhe shitja e aksioneve, bëhet duke u zbatuar në mënyrë të përshtatshme dispozitat e kreut nëntë të këtij ligji për përmbarimin në sendet e luajtshme të debitorit.

160.5 Në qoftë se aksionet nga paragrafi 1 i këtij neni nuk shiten brenda afatit dy mujor nga dita e ofertës së parë për shitje në bursë, apo në rast të tentimit të pasuksesshëm për shitje nga paragrafi 2, atëherë propozuesi i përmbarimit mund ta kërkojë përmbarimin me anë të kalimit të aksioneve në pronësi të tij, në vend të pagesës.

160.6 Aktvendimi për kalimin e aksioneve në pronësi të propozuesit të përmbarimit i bashkëngjitet regjistrit të letrave me vlerë.

160.7 Gjykata ka për detyrë që ta njoftojë propozuesin e përmbarimit për të drejtën që ta propozoj kalimin e aksioneve në pronësi të tij, po qe se ato nuk shiten brenda afatit të paraparë ne paragrafin 5 të këtij neni. Me atë rast gjykata e thërret propozuesin e përmbarimit që brenda afatit të cilin ia cakton ta paraqesë kërkesën për kalimin e aksioneve në pronësi të tij.

160.8 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit nuk e paraqet kërkesën nga paragrafi 7 i këtij neni, gjykata e pezullon procedurën e përmbarimit.

Neni 161

Përmbushja e kredisë së propozuesit të përmbarimit

161.1 Përmbushja e kredive në procedurën e sekuestrimit dhe shitjes së aksioneve të debitorit bëhet me anë të zbatimit të përshtatshëm të dispozitave të kreut nëntë të këtij ligji, të parapara për përmbarimin për sendet e luajtshme të debitorit.

161.2 Në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e kreut nëntë të këtij ligji, të parapara për përmbarimin për sendet e luajtshme edhe kur vendoset kalimi i aksioneve të debitorit, që nuk kanë mundur të shiten në pronësi të propozuesit të përmbarimit.

Neni 162

Përmbarimi për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare

162.1 Sekuestrimi i pjesë në shoqërinë tregtare, bëhet me anë të dorëzimit të aktvendimit për përmbarimin në gjykatën e regjistrimeve, respektivisht në organin kompetent tjetër regjistrues, me qëllim të shënimit të së drejtës së pengut.

162.2 Debitori i përmbarimit nuk ka të drejtë të disponoj me pjesën e sekuestruar të pasurisë së tij në shoqërinë tregtare.

162.3 Vlerësimi dhe shitja e pjesës në shoqërinë tregtare bëhet duke u zbatuar në mënyrë të përshtatshme me dispozitat e këtij ligji që vlejnë për vlerësimin dhe shitjen e sendeve të debitorit, por më parë gjykata duhet t'i njoftojë pjesëtarët e shoqërisë tregtare dhe shoqërinë tregtare për caktimin e shitjes së pjesës, duke i thirrur njëherit që brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e njoftimit, që të deklarohen për ekzistimin e interesit për blerjen e pjesës së pasurisë së debitorit.

K R E U XII

 

PËRMBARIMI NË KREDINË PËR DORËZIMIN E SENDEVE

 

 

Neni 163

Kompetenca territoriale

Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për kredinë e debitorit që t'i dorëzohet sendi i caktuar i luajtshëm ose i paluajtshëm, apo sasia e caktuar e sendeve të luajtshme dhe për zbatimin e këtij përmbarimi, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhen këto sende.

Neni 164

Aplikimi i dispozitave për përmbarimin për kredinë në të holla

Dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për kredinë në të holla zbatohen përshtatshmërish edhe në rastin e përmbarimit për kredinë që të dorëzohen sendet e luajtshme ose paluajtshmëria, po qe se me dispozitat e këtij kreu nuk është caktuar ndryshe.

Neni 165

Mënyra e zbatimit të përmbarimit

Përmbarimi në kredinë e debitorit nga neni 163 i këtij ligji, zbatohet me sekuestrimin e kësaj kredie, me kalimin e saj në propozuesin e përmbarimit dhe me shitjen e sendeve të tilla.

Neni 166

Efekti i kalimit

Kalimi i kredisë së sekuestruar të debitorit ka efekt juridik të kalimit të kredisë në të holla të debitorit për arkëtim.

Neni 167

Mosqenia e arritshme e kredisë

Në qoftë se kredia e debitorit të përmbarimit ende nuk është bërë e arritshme, atëherë gjykata do të urdhërojë debitorin që sendet t'i dorëzojë pasi të bëhet e kërkueshme kredia.

Neni 168

Padi kundër debitorit të debitorit

Kundër debitorit të debitorit i cili nuk tregohet i gatshëm që sendet t'ia dorëzojë propozuesit të përmbarimit, atëherë ky i fundit ka të drejtë që pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për kalimin e kredisë, me padi ta kërkojë dorëzimin e sendeve, po qe se për detyrimin e dorëzimit nuk ka dokument përmbarimorë.

Neni 169

Dorëzimi i sendeve të luajtshme për ruajtje

Me aktvendimin me të cilin caktohet kalimi i kredisë së debitorit, gjykata do ta urdhërojë debitorin e debitorit me kërkesën e propozuesit të përmbarimit, që sendet e luajtshme me të cilat ka të bëjë kredia t'i ruajë vetë po qe se dëshiron, respektivisht t'ia dorëzojë ato personit zyrtar ose personit tjetër për ruajtje.

Neni 170

Zbatimi i dispozitave për ruajtjen e sendeve të inventarizuara

Për ruajtjen e sendeve të luajtshme nga neni 169 i këtij ligji, në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e nenit 83 të këtij ligji, të parapara për ruajtjen e sendeve të luajtshme të debitorit të inventarizuara.

Neni 171

Shitja e sendeve dhe realizimi i kredisë së propozuesit të përmbarimit

Shitja e sendeve të luajtshme që i janë dorëzuar personit zyrtar, ose personit tjetër nga neni 170 të këtij ligji, si dhe realizimi i kredisë së propozuesit të përmbarimit, bëhet sipas dispozitave të parapara në kreun IX të këtij ligji.

Neni 172

Dorëzimi i sendit të paluajtshëm propozuesit të përmbarimit

172.1 Me aktvendimin me të cilin caktohet kalimi i kredisë së debitorit, gjykata e urdhëron debitorin e debitorit që paluajtshmërinë me të cilën ka të bëjë kredia e këtillë, t'ia dorëzojë propozuesit të përmbarimit.

172.2 Propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që me paluajtshmërinë të administrojë në emër dhe për llogari të debitorit si ekonomist i mirë, respektivisht si nikoqir i mirë dhe që gjykatës me kërkesën e saj, t'i japë llogari për administrimin.

Neni 173

Shitja e paluajtshmërisë

172.1 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që me qëllim të realizimit të kredisë së tij, brenda afatit që nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë nga dita në të cilën i është dorëzuar paluajtshmëria, t'i propozojë gjykatës shitjen e kësaj paluajtshmërie.

172.2 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit nuk e kërkon shitjen e paluajtshmërisë brenda afatit të paraparë në paragrafin 1 të këtij neni, gjykata do ta pezulloj përmbarimin dhe do t'i anulojë të gjitha veprimet përmbarimore të kryera.

Neni 174

Aplikimi i dispozitave për përmbarimin për paluajtshmëritë

Shitja e sendit të paluajtshëm dhe realizimi i kredisë së propozuesit të përmbarimit bëhet sipas dispozitave të këtij ligji, të parapara për përmbarimin për paluajtshmëritë.

K R E U XII

 

PËRMBARIMI PËR TË DREJTAT TJERA PASURORE

 

Neni 175

Kompetenca territoriale

175.1 Për të vendosur për propozimin për përmbarim për të drejtën e patentit, perfeksionimin, ose përmbarimin teknik, uzufruktin, ose për ndonjë të drejtë tjetër të ngjashme pasurore të debitorit dhe për zbatimin e këtij përmbarimi, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendbanimi i debitorit të përmbarimit, e nëse debitori i përmbarimit nuk ka vendbanim në Kosovë, është kompetente gjykata në territorin e së cilës ndodhet vendqëndrimi i tij.

175.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, që kanë të bëjnë me vendbanimin dhe vendqëndrimin, në mënyrë të përshtatshme zbatohen edhe lidhur me selinë e personit juridik.

 

 

Neni 176

Mënyra e zbatimit të përmbarimit

Përmbarimi për të drejtat pasurore nga neni 175 i këtij ligji zbatohet me anë të sekuestrimit të tyre, si dhe me shndërrimin e tyre në para, konform dispozitave të kreut IX të këtij ligji.

K R E U XIV

 

 

PËRMBARIMI PËR SENDET E PALUAJTSHME

 

 

1. D I S P O Z I T A T Ë P Ë R G J I T H S H M E

 

 

 

Neni 177

Kompetenca territoriale

Për të vendosur për propozimin për përmbarimin për sendin e paluajtshëm dhe për zbatimin e aktvendimit për përmbarimin, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet paluajtshmëria.

Neni 178

Veprimet ekzekutive

Përmbarimi për paluajtshmërinë zbatohet me shënimin e përmbarimit në librin publik të palujtshmërive, me përcaktimin e vlerës së paluajtshmërisë, me shitjen e paluajtshmërisë dhe me pagimin e propozuesit të përmbarimit nga shuma e të hollave e fituar nga shitja.

Neni 179

Paluajtshmëria si objekt i përmbarimit

179.1 Po qe se me dispozita ligjore nuk është paraparë ndryshe, objekt përmbarimi mund të bëhet vetëm paluajtshmëria si tërësi e caktuar me anë të dispozitave të cilat e rregullojnë pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore, si dhe librat publik të paluajtshmërive.

179.2 Pjesa në bashkëpronësi e paluajtshmërisë mund të bëhet objekt i posaçëm i ekzekutimit (pjesa ideale e bashkëpronësisë në paluajtshmërinë) lidhur me të cilën në mënyrë të përshtatshme aplikohen rregullat e këtij ligji për përmbarimin për sendet e paluajtshme.

Neni 180

Paluajtshmëria në bashkëpronësi të debitorit

180.1 Në rast të procedurës përmbarimore për pjesën e bashkëpronësisë, e me kërkesë të propozuesit të përmbarimit të debitorit apo të bashkëpronarit tjetër, gjykata në aktvendimin për përmbarimin do të caktojë që për shitje të ofrohet sikurse sendi i paluajtshëm në tërësi, ashtu edhe pjesa e bashkëpronësisë që është objekt përmbarimi.

180.2 Në aktvendimin për përmbarimin, gjykata duhet të theksojë se do të vendosë varësisht nga përmbushja e kushteve nga paragrafi 3 i këtij neni, me anë të konkluzionit se a do të shitet e gjithë paluajtshmëria, apo vetëm pjesa në bashkëpronësi e tij.

180.3 Po qe se çmimi i shitjes së pjesës në bashkëpronësi të paluajtshmërisë, do të ishte dukshëm më i lartë në rast të shitjes së gjithë sendit të paluajtshëm, atëherë gjykata do ta caktojë shitjen e gjithë sendit të paluajtshëm, duke vepruar sikur të ishte fjala për kërkesën e bashkëpronarit për ndarjen e sendit të pandashëm fizikisht, ashtu siç është paraparë me rregullat me të cilat janë të rregulluara marrëdhëniet bashkëpronësore. Në aktvendimin për përmbarimin, gjykata do të theksojë se shënimi i përmbarimit i përket paluajtshmërisë si tërësi.

180.4 Në rastin nga paragrafi 3 i këtij neni, bashkëpronari që nuk është debitor i përmbarimit ka të drejtë që t'i paguhet vlera e pjesës së tij nga shuma e të hollave të fituara me shitjen e paluajtshmërisë para se t'i përmbushet kredia propozuesit të përmbarimit dhe personave të tjerë të cilët realizojnë kërkesa në procedurën e përmbarimit, si dhe para se të paguhen shpenzimet e procedurës përmbarimore.

180.5 Bashkëpronarët që nuk janë debitor në procedurën e përmbarimit kanë të drejtë që të kërkojnë që paluajtshmëria që është objekt përmbarimi t'u jepet atyre po qe se e depozitojnë shumën e cila i përgjigjet vlerës së pjesës së debitorit në paluajtshmërinë e tillë.

Neni 181

Udhëzimi për fillimin të procedurës kontestimore

181.1 Bashkëpronarin që nuk është debitor i përmbarimit të cilit i është kontestuar pjesa në paluajtshmërinë që është bërë objekt përmbarimi, gjykata e udhëzon që të paraqet padi kundër propozuesit të përmbarimit, por edhe kundër debitorit, po qe se edhe ky ia konteston të drejtën e tij me qëllim që në procesin kontestimor ta provojë të drejtën e pretenduar. Nuk bëhet udhëzimi për ngritje të padisë, po qe se bashkëpronari i tillë ka mundësi që në vetë procedurën përmbarimore ta provojë ekzistimin e së drejtës së tij me anë të aktgjykimit të formës së prerë, dokumentit publik, ose dokumentit jopublik, të vërtetuar sipas ligjit.

181.2 Për procesin kontestimor të filluar me padi, si dhe për të drejtën e bashkëpronarit që në të ta kërkojnë shtyrjen e procedurës së përmbarimit të filluar, në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji me të cilat rregullohet veprimi i gjykatës sipas prapësimit të personit të tretë.

Neni 182

Pronarët e pasurisë së përbashkët

182.1 Dispozitat e neneve 180 dhe 181 të këtij ligji në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe për pronarët (bashkëpjesëtarët) e pasurisë së përbashkët. Në qoftë se midis debitorit të përmbarimit dhe pronarëve të tjerë të pasurisë së përbashkët ka mosmarrëveshje lidhur me të drejtat e tyre në paluajtshmërinë e përbashkët, atëherë gjykata pronarin e pasurisë së përbashkët i cili i konteston të drejtat e debitorit për paluajtshmërinë e përbashkët, e udhëzon që të drejtat e veta t'i vërtetoj në procedurë kontestimore.

182.2 Në procesin kontestimor të filluar me padi, si dhe lidhur me të drejtat e pronarëve që në të ta kërkojnë shtyrjen e procedurës së përmbarimit, në mënyrë të përshtatur zbatohen dispozitat e këtij ligji, me të cilat është rregulluar veprimi i gjykatës sipas prapësimit të personit të tretë.

Neni 183

Veprimi në rast të ekzistimit të uzufruktit

Në qoftë se për sendin e paluajtshëm, ose në pjesën ideale të tij ekziston e drejta e uzufruktit, atëherë e drejta e uzufruktit mund të bëhet objekt i përmbarimit të pavarur dhe debitori mund ta realizojë kërkesën e tij nga frutat që i jep e drejta e tillë në bazë të ndonjë raporti juridik (qiraja etj...), dhe lidhur me këtë zbatohen në mënyrë të përshtatur dispozitat e këtij ligji për përmbarimin për të drejtat (si objekt përmbarimi).

Neni 184

Prova për pronësinë e debitorit

184.1 Bashkë me propozimin për përmbarimin për sendin e paluajtshëm, nevojitet që propozuesi i përmbarimit të paraqesë ekstraktin nga libri publik i paluajtshmërive, si provë se paluajtshmëria është regjistruar si pronësi e debitorit.

184.2 Në qoftë se e drejta në paluajtshmërinë nga paragrafi 1 i këtij neni, është regjistruar në librin publik të paluajtshmërive në personin tjetër e jo në debitorin, atëherë mund të miratohet propozimi për përmbarim, vetëm pasi të jetë konstatuar pronësia e debitorit sipas dispozitave të nenit 42 të këtij ligji dhe të jenë plotësuar kushtet për ndryshimin e gjendjes në librin publik të paluajtshmërive.

184.3 Në qoftë se sendi i paluajtshëm nuk është i regjistruar në librin publik të paluajtshmërive, atëherë në mënyrë të përshtatshme zbatohen dispozitat e këtij ligji që vlejnë për territoret ku nuk ekzistojnë librat e tilla.

Neni 185

Ndryshimi i objektit të përmbarimit

185.1 Debitori i përmbarimit ka të drejtë që brenda afatit prej 7 ditësh nga dita në të cilën i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin, të propozojë caktimin e përmbarimit në ndonjë objekt tjetër përmbarimi. Propozimit të këtillë debitori ka për detyrë t'ia bashkangjesë provën e duhur nga e cila shihet se atij i takon e drejta e pretenduar për paluajtshmërinë tjetër, në bazë të cilës provë mund të caktohet përmbarimi për paluajtshmërinë e këtillë kundër debitorit.

185.2 Gjykata do t'ia dërgojë propozimin e debitorit, propozuesit të përmbarimit i cili mund të deklarohet rreth tij brenda shtatë ditësh nga dita e dorëzimit.

185.3 Brenda afatit nga paragrafi 2 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që të paraqesë kërkesë për pagimin e shpenzimeve të procedurës së filluar në palujtshmërinë, si dhe të kërkojë depozitim të garancionit për shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë nga shkaku i ndryshimit të objektit të përmbarimit.

185.4 Për propozimin e debitorit gjykata vendosë me anë të aktvendimit, pasi t'i arrijë deklarimi i propozuesit të përmbarimit, respektivisht pasi të skadojë afati i caktuar nga paragrafi 2 i këtij neni, për paraqitjen e deklarimit.

Neni 186

Miratimi i propozimit për ndryshimin e objektit

186.1 Gjykata mund ta miratoj propozimin e debitorit për ndryshimin e objektit të ekzekutimit në qoftë se bën të besueshëm se:

a) përmbarimi në sendin e paluajtshëm të propozuar nga kreditori, për të do të jetë shumë i pavolitshëm;

b) për shkaqe të arsyeshme nuk ka mundur personalisht ta shndërrojë në të holla paluajtshmërinë të cilën e propozon si objekt të ri përmbarimi (dhe ta përmbushë kredinë e propozuesit të përmbarimit);

c) kredia e propozuesit të përmbarimit mund të paguhet plotësisht nga objekti i ri propozuar.

186.2 Gjykata me vendimin e saj do ta refuzojë propozimin për ndryshimin e objektit të përmbarimit, po qe se vlerëson se me një gjë të tillë përmbarimi do të zvarritej ose vështirësohej dukshëm, respektivisht po qe se propozuesi i përmbarimit me ndryshimin e objektit të përmbarimit do të pësonte dëmtim të dukshëm.

186.3 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit në paluajtshmërinë për të cilën e ka kërkuar përmbarimin, e ka fituar para se ta ketë filluar procedurën ekzekutive të drejtën e pengut për sigurimin e kredisë së vet, atëherë pa pëlqimin e tij, përmbarimi nuk mund të caktohet në ndonjë objekt tjetër përmbarimi.

186.4 Në aktvendimin për ndryshimin e objektit të përmbarimit, gjykata e cakton përmbarimin në objektin tjetër të propozuar për përmbarim.

Neni 187

Ndryshimi i mjetit ekzekutiv

Në qoftë se debitori si mjet tjetër përmbarimi e ka propozuar përmbarimin mbi pagën, pensionin, pensionin invalidor, apo për ndonjë burim tjetër të të ardhurave të përhershme, gjykata mund ta aprovojë propozimin, me kusht që debitori ta bëjë të besueshëm faktin se kredia do të realizohet brenda afatit 1 vjeçar, nga dita e nxjerrjes së aktvendimit për propozimin e tij.

Neni 188

Aktvendimi për propozimin për ndryshimin e objektit

Kundër aktvendimit me të cilin refuzohet propozimi i debitorit për ndryshimin e objektit të përmbarimit nuk lejohet kurrfarë mjeti goditjeje.

Neni 189

Efekti i shënimit në rast ndryshimi të objektit të përmbarimit

Në qoftë se me vendim të gjykatës është caktuar mjeti tjetër përmbarimorë, respektivisht objekti tjetër përmbarimorë, atëherë shënimi i përmbarimit për paluajtshmërinë si objekt i parë, përmbarimi mbetet në fuqi deri në realizimin e kredisë së propozuesit të ekzekutimit. Pasi të realizohet kredia e propozuesit të përmbarimit, gjykata sipas detyrës zyrtare e urdhëron shlyerjen e shënimit të përmbarimit.

Neni 190

Shënimi i përmbarimit

190.1 Pas dhënies së aktvendimit për përmbarimin, gjykata sipas detyrës zyrtare e urdhëron shënimin e përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive.

190.2 Me shënimin nga paragrafi 1 të këtij neni, propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën që kredinë e tij ta realizojë nga paluajtshmëria ( e drejta për realizim), kurse personi i cili pasi të jetë bërë shënimi i përmbarimit, e fiton ndonjë të drejtë për paluajtshmërinë e këtillë, ka për detyrë t'ia njohë propozuesit të përmbarimit, të drejtën e realizimit me prioritet të kredisë së tij të arritur me anë të shënimit.

Neni 191

Ndryshimi i pronarit të paluajtshmërisë

191.1 Ndryshimi i pronarit të sendit të paluajtshëm gjatë zhvillimit të procedurës përmbarimore, nuk e pengon vazhdimin e saj kundër pronarit të ri si debitor. Të gjitha veprimet ekzekutive të kryera më parë mbeten të vlefshme dhe pronari i ri nuk mundet gjatë zhvillimit të mëtejmë të përmbarimit, t'i kryejë veprimet të cilat nuk do të mund t'i kryente pronari i mëparshëm.

191.2 Me propozimin e propozuesit të përmbarimit gjykata e nxjerrë aktvendimin për vazhdimin e procedurës së përmbarimit, kundër pronarit të ri si debitor në atë procedurë. Kundër aktvendimit të tillë pronari i ri nuk ka të drejtë ankimi.

191.3 Propozuesi i përmbarimit i cili nuk e ka fituar të drejtën e pengut para se të jetë filluar përmbarimi, në momentin e shënimit të përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, e fiton të drejtën që nga paluajtshmëria ta realizojë kredinë para personit që në paluajtshmërinë e tillë e ka fituar më vonë të drejtën e pengut, apo të drejtën e realizimit të kredisë së vet.

191.4 Pasi të jetë bërë shënimi i përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, nuk lejohet regjistrimi i ndryshimit të së drejtës së pronësisë të mbështetur në disponimin e debitorit, pa marrë parasysh se kur është bërë ky disponim.

Neni 192

Publikimi i aktvendimit për përmbarimin

192.1 Në territoret në të cilat nuk ekzistojnë librat publik të paluajtshmërive, ose kur ato janë asgjësuar apo zhdukur, gjykata, me propozimin dhe shpenzimet e propozuesit të përmbarimit do ta publikojë aktvendimin për përmbarimin në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe së paku në një gazetë të përditshme që shpërndahet në gjithë territorin e Kosovës.

192.2 Në rastin e publikimit të aktvendimit për përmbarimin në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni, shënimi i përmbarimit pas evidentimit të saj në librin publik të paluajtshmërive, prodhon efekte juridike që nga momenti kur aktvendimi për përmbarimin është publikuar për herë të parë në mjetet e informimit.

Neni 193

Fillimi i zbatimit të përmbarimit

193.1 Pas regjistrimit të shënimit të përmbarimit në librin publik të paluajtshmërive, për realizimin e kredisë tjetër të të njëjtit kreditor, apo të kreditorit tjetër, nuk mund të zbatohet procedurë tjetër e posaçme për të njëjtën paluajtshmëri e cila është bërë objekt përmbarimi.

193.2 Propozuesi i përmbarimit për kredinë e të cilit më vonë është caktuar ekzekutimi për të njëjtën paluajtshmëri hyn në procedurën e përmbarimit tanimë të filluar.

193.3 Në procedurën e përmbarimit që ka filluar mund të hyjë propozuesi tjetër i ekzekutimit deri në momentin kur gjykata e nxjerrë konkluzionin, me të cilin caktohet blerësi i paluajtshmërisë në ankandin publik.

193.4 Për hyrjen në procedurën e përmbarimit të filluar të kreditorit tjetër, gjykata do ta njoftojë propozuesin e përmbarimit në dobi të të cilit është bërë më parë shënimi i përmbarimit.

Neni 194

Efekti i moslejimit, apo i shtyrjes së përmbarimit për disa nga kreditorët

194.1 Shkaqet për të cilat përmbarimi nuk është lejuar në dobi të disave nga shumë propozues të përmbarimit për të njëjtën paluajtshmëri, respektivisht shkaqet për pezullimin e përmbarimit në relacion me ndonjërin nga propozuesit e përmbarimit, janë pa ndikim në zhvillimin e procedurës në dobi të propozuesve të tjerë të përmbarimit.

194.2 Në qoftë se shkaku për shtyrjen e përmbarimit i përket vetëm ndonjërit nga propozuesit e përmbarimit, përmbarimi nuk do të shtyhet, veçse gjykata me rastin e dhënies së aktvendimit për përmbushjen e kredive do ta caktojë shtyrjen e realizimit të kredisë së tij derisa mos të vazhdohet procedura përmbarimore për kredinë e tij. Të hollat e dedikuara për përmbushjen e kredisë së tij, do të depozitohen dhe ruhen në gjykatë deri në vazhdimin e procedurës. Në qoftë se kjo procedurë nuk vazhdohet, mjetet e përmendura do të përdoren për përmbushjen e kredive të propozuesve të tjerë të përmbarimit, ose do t'i dorëzohen debitorit të përmbarimit.

Neni 195

Realizimi i kërkesave të siguruara me peng

Në procedurën e përmbarimit në paluajtshmërinë, i realizojnë kërkesat e tyre edhe kreditorët që i kanë siguruar kreditë e tyre me peng, edhe pse nuk e kanë filluar procedurën përmbarimore në përputhje me rregullat që e caktojnë radhën e realizimit të kërkesave të tyre.

Neni 196

Shuarja e të drejtës së pengut

196.1 E drejta e pengut për sendin e paluajtshëm e regjistruar në librin publik të paluajtshmërive, shuhet në ditën kur zbatohet aktvendimi për shitjen e sendit të paluajtshëm, megjithëse ndoshta kreditorët e siguruar me peng nuk i kanë realizuar kreditë e tyre plotësisht, përveç kur ekziston marrëveshja nga paragrafi 2 të këtij neni.

196.2 Blerësi i sendit të paluajtshëm dhe kreditori i siguruar me peng mund të merren vesh më së voni në seancën për shitjen e tij, që e drejta e pengut për paluajtshmërinë të mbetet edhe pas zbatimit të aktvendimit për shitjen, kurse blerësi ta marrë për vete borxhin e debitorit ndaj këtij kreditori në shumën që do t'i takonte në procedurën e përmbarimit. Në këtë rast çmimi i blerjes së sendit të paluajtshëm pakësohet për shumën e borxhit të marrë përsipër.

196.3 Blerësi dhe kreditori i siguruar me peng, marrëveshjen nga paragrafi 2 të këtij neni e lidhin në formë të ujdisë gjyqësore në procedurën përmbarimore ose të dokumentit noterial .

Neni 197

Servitutet dhe barrët sendore

197.1 Servitutet sendore, barrët sendore dhe të drejtat e ndërtimit në sendin e paluajtshëm nuk shuhen me shitjen e paluajtshmërisë.

197.2 Me shitjen e sendit të paluajtshëm nuk shuhen as servitutet personale që janë regjistruar në librin publik të paluajtshmërive, para së drejtës për realizimin e së cilës është duke u zhvilluar procedura përmbarimore.

197.3 Servitutet tjera personale shuhen me zbatimin e aktvendimit për shitjen e sendit të paluajtshëm.

197.4 Lidhur me servitutet personale nga paragrafi 3 të këtij neni, në mënyrë të përshtatur zbatohen dispozitat e nenit 196 paragrafit 2 dhe 3 të këtij ligji.

Neni 198

Kontrata e qirasë për sendet e paluajtshme

198.1 Kontrata e qirasë për sendet e paluajtshme që janë lidhur dhe regjistruar në librin publik të paluajtshmërive para fitimit të së drejtës së pengut apo të drejtës së përmbushjes për realizimin e të cilës propozohet përmbarimi, nuk shuhen me faktin e shitjes së paluajtshmërisë.

198.2 Kontratat e qirasë që nuk janë regjistruar në librin publik të paluajtshmërive para fitimit të së drejtës së pengut apo të drejtës së përmbushjes për realizimin e të cilës propozohet ekzekutimi, shuhen në momentin kur bëhet i formës së prerë aktvendimi për shitjen e paluajtshmërisë, po qe se midis blerësit dhe qiramarrësit nuk është kontraktuar ndonjë gjë tjetër.

198.3 Qiradhënësi i mëparshëm përgjigjet për gjithë dëmin që e ka pësuar qiramarrësi me shuarjen e kontratave nga paragrafi 2 i këtij neni. Qiramarrësi nuk ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit në procedurën e përmbarimit.

Neni 199

E drejta e banimit

199.1 E drejta e banimit e fituar para fitimit të së drejtës së pengut, apo të drejtës së përmbushjes për realizimin e të cilës propozohet përmbarimi, nuk shuhet me shitjen e paluajtshmërisë. Blerësi i paluajtshmërisë hyn në vendin e dhënësit të banesës nga momenti kur e fiton të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë.

199.2 Aktvendimi i formës së prerë me të cilin është konstatuar shitja e paluajtshmërisë, përbënë dokument përmbarimorë për shpërngulje.

199.3 Pamundësia e shpërnguljes së qiramarrësit në mbështetje të dokumentit ekzekutiv nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk e pengon blerësin që të drejtat e veta kundër tij t'i realizojë në procedurë kontestimore.

Neni 200

Këqyrja e sendit të paluajtshëm

200.1 Gjykata do t'i japë personit të interesuar për blerjen e paluajtshmërisë me konkluzion të posaçëm lejen e këqyrjes së paluajtshmërisë. Lejen e këtillë gjykata e jep vetëm kur personi i interesuar për blerjen e paluajtshmërisë e kërkon atë. Me konkluzion caktohet koha dhe mënyra e këqyrjes së paluajtshmërisë.

200.2 Në qoftë se debitori ose personi tjetër e pamundëson apo pengon këqyrjen e paluajtshmërisë, gjykata me anë të konkluzionit urdhëron që debitori, ose personi i tillë të largohet nga paluajtshmëria në kohën e këqyrjes së paluajtshmërisë. Konkluzionin për largimin e zbaton personi zyrtar, po qe nevoja me ndihmën e policisë.

200.3 Personit nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata mund t'i shqiptojë gjobat dhe masat e parapara në nenin 20 të këtij ligji.

Neni 201

Sigurimi i paluajtshmërisë

201.1 Me qëllim të pengimit të dëmtimit të paluajtshmërisë, mundësimit të vlerësimit të saj, këqyrjes dhe mbrojtjes, gjykata me konkluzion, me kërkesën e propozuesit të përmbarimit në dobi të të cilit është caktuar përmbarimi, mund ta urdhërojë :

a) largimin e përkohshëm nga paluajtshmëria të debitorit dhe personave të tjerë;

b) lënien për ruajtje të paluajtshmërisë propozuesit të përmbarimit ose personit të tretë ;

c) caktimin e masave të tjera të nevojshme për mbrojtjen e paluajtshmërisë, respektivisht për zbatimin pa pengesa të përmbarimit.

201.2 Kundër personave që e pamundësojnë ose pengojnë zbatimin pa pengesa të përmbarimit, gjykata mund të shqiptoj gjobat dhe masat e parashikuara me nenin 20 të këtij ligji.

201.3 Mjetet e nevojshme për zbatimin e gjobave dhe masave nga paragrafi 1 i këtij neni, që më parë duhet t'i depozitoj propozuesi i përmbarimit.

2. P Ë R J A S H T I M I N G A E K Z E K U T I M I

 

 

 

Neni 202

Paluajtshmëritë që nuk mund të bëhen objekt përmbarimi

202.1 Nuk mund të jetë objekt përmbarimi toka bujqësore e bujkut në sipërfaqe prej gjysmë hektari.

202.2 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me përmbarimin për realizimin e kredive të siguruara me të drejtën e pengut të kontraktuar për sendin e paluajtshëm (me hipotekë).

3. CA K T I M I I V L E R Ë S S Ë P A L U A J T S H M Ë R I S Ë

 

 

Neni 203

Mënyra e caktimit të vlerës

203.1 Për mënyrën e caktimit të vlerës së paluajtshmërisë gjykata vendosë me konkluzion, menjëherë pasi ta nxjerrë aktvendimin për përmbarimin. Nëse e do nevoja, para se të nxjerrë konkluzionin, gjykata do të mbajë seancë gjyqësore me palët.

203.2 Përcaktimi i vlerës së paluajtshmërisë bëhet pasi të bëhet i ekzekutueshëm aktvendimi për përmbarimin.

203.3 Përcaktimi i vlerës do të bëhet edhe para momentit të përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni, në qoftë se këtë e kërkon propozuesi i përmbarimit dhe i paguhen shpenzimet e përcaktimit të vlerës së paluajtshmërisë edhe për rastin nëse procedura përmbarimore pezullohet.

203.4 Vlera e paluajtshmërisë përcaktohet në bazë të çmuarjes së ekspertit dhe të fakteve të tjera në lartësinë e çmimit të tij të tregut në ditën e çmuarjes.

203.5 Me rastin e përcaktimit të vlerës së paluajtshmërisë merret parasysh edhe fakti se sa vlen ajo më pak, për shkak se në te mbeten të drejtat e caktuara edhe pas shitjes.

Neni 204

Caktimi i vlerës nga administrata tatimore

Përveç mënyrës së vlerësimit të paluajtshmërisë në mënyrën e caktuar në nenin 203 të këtij ligji, gjykata mund të kërkojë nga organi kompetent i administratës tatimore të dhënat për vlerën e paluajtshmërisë.

Neni 205

Përcaktimi i vlerës së pjesës në bashkëpronësi

Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi, vlerësimi do t'i përmbaj vlerat e konstatuara edhe për gjithë paluajtshmërinë, e edhe për pjesën në bashkëpronësi, si dhe vlerën e pjesës në bashkëpronësi që do të fitohej në rast të shitjes së gjithë paluajtshmërisë, në pajtim me paragrafin 2 të nenit 180 të këtij ligji.

Neni 206

Përcaktimi i vlerës me anë të marrëveshjes

Dispozitat e nenit 203 dhe 204 të këtij ligji nuk aplikohen po qe se palët ndërgjyqëse dhe personat e tjerë që në procedurën përmbarimore i realizojnë të drejtat e tyre me anë të marrëveshjes e caktojnë vlerën e paluajtshmërisë.

Neni 207

Prapësimi i mungimit të mbulesës

207.1 Çdo person që ka të drejtë të paguhet nga çmimi i shitjes së paluajtshmërisë, e që sipas radhës së përparësisë vjen përpara propozuesit të përmbarimit, mund të propozojë pezullimin e përmbarimit, në qoftë se vlera e përcaktuar e paluajtshmërisë nuk mund ta mbulojë as pjesërisht shumën e kredisë së propozuesit të përmbarimit.

207.2 Propozimi për pezullimin e përmbarimit mund të paraqitet brenda 7 (shtatë) ditësh nga dita e dorëzimit të konkluzionit për shitjen.

207.3 Me propozim të titullarit të një të drejte dhe pas përmbushjes së kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata me aktvendim do ta pezullojë procedurën përmbarimore.

S H I T J A E P A L U A J T S H M Ë R I S Ë

 

 

Neni 208

Konkluzioni për shitjen

208.1 Pasi të kryhet procedura për përcaktimin e vlerës së paluajtshmërisë, gjykata jep konkluzionin për shitjen e paluajtshmërisë me të cilin cakton vlerën e paluajtshmërisë dhe mënyrën dhe kushtet e shitjes, si dhe kohën dhe vendin e shitjes, po qe se shitja bëhet me anë të ankandit publik.

208.2 Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi nga neni 180 i këtij ligji, konkluzioni për shitjen do t'i përmbajë posaçërisht të dhënat edhe për gjithë paluajtshmërinë, e edhe për pjesën në bashkëpronësi që është objekt përmbarimi, por edhe shënimin se gjykata për objektin definitiv të shitjes do të vendosë në pajtim me dispozitat për seancën e ankandit dhe shitjes së paluajtshmërisë.

Neni 209

Publikimi i konkluzionit për shitjen

209.1 Konkluzioni për shitjen e paluajtshmërisë shpallet në tabelën e gjykatës, e me vendimin e gjykatës edhe në mënyrë tjetër përkatëse.

209.2 Pala ka të drejtë që me shpenzimet e saja ta publikojë konkluzionin për shitjen në mjetet e informimit publik, respektivisht që për konkluzionin t'i njoftojë personat që merren me ndërmjetësimin në shitjen e sendeve të paluajtshme.

209.3 Prej shpalljes së konkluzionit për shitjen në tabelën e gjykatës deri në ditën kur duhet të bëhet shitja e paluajtshmërisë duhet të kalojnë të paktën 30 ditë.

209.4 Konkluzioni për shitjen u dërgohet palëve ndërgjyqëse, personave të cilët kanë të drejtën e realizimit me prioritet të kredive, apo të drejtën e realizimit të rangut të njëjtë me propozuesin e përmbarimit, personave që kanë të drejtën e regjistruar, ose të drejtën ligjore të parablerjes dhe organit kompetent administrativ të tatimeve.

Neni 210

Mënyra e shitjes së paluajtshmërisë

210.1 Shitja e paluajtshmërisë bëhet me anë të ankandit publik verbal.

210.2 Seanca për shitjen e paluajtshmërisë mbahet në ndërtesën e gjykatës, në qoftë se gjykata nuk ka caktuar vend tjetër të shitjes.

210.3 Seanca për shitje mbahet para gjykatësit të vetëm ose bashkëpunëtorit profesional të caktuar nga gjykatësi .

Neni 211

Marrëveshja për shitje me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë

211.1 Palët dhe kreditorët e siguruar me peng e drejta për realizimin e kredive të të cilëve është së paku e rangut të njëjtë në relacion me propozuesin e përmbarimit, mund të merren vesh më së voni deri në momentin e shitjes së paluajtshmërisë në ankandin publik, që shitja e paluajtshmërisë të bëhet brenda afatit të caktuar me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë nëpërmjet personit të autorizuar për shitjen e paluajtshmërive personit zyrtar, ose në ndonjë mënyrë tjetër.

211.2 Kontrata e shitjes nëpërmjet të ujdisë së drejtpërdrejtë lidhet me shkrim.

211.3 Kontratën në emër dhe llogari të debitorit e lidhë personi të cilit i është besuar shitja me konkluzionin e gjykatës. Nënshkrimet e personave që lidhin kontratën, duhet të verifikohen të organi kompetent.

211.4 Kjo kontratë prodhon efekt juridik prej ditës kur nxjerrët aktvendimi për dorëzimin e paluajtshmërisë së shitur.

Neni 212

Kushtet e shitjes

212.1 Kushtet e shitjes së paluajtshmërisë inkorporohen në konkluzionin për shitjen dhe përpos të dhënave të tjera përmbajnë:

a) përshkrimin më të hollësishëm të paluajtshmërisë me sendet që i takojnë;

b) emërtimi i të drejtave të personave të tretë të cilat nuk shuhen me shitjen e sendit të paluajtshëm;

c) të dhënat se a është e liruar paluajtshmëria nga personat dhe gjësendet, apo është duke u shfrytëzuar dhe nëse po, atëherë për cilën bazë juridike;

d) vlerën e paluajtshmërisë;

e) çmimin me të cilin mund të shitet paluajtshmëria dhe kush është i detyruar t'i paguaj tatimet dhe harxhimet lidhur me shitjen;

f) afatin brenda të cilit blerësi ka për detyrë ta paguajë shumën e të hollave në emër të çmimit blerës;

g) mënyrën e shitjes;

h) shumën e garancionit, afatin brenda të cilit duhet dhënë ai, të cili dhe si duhet të jepet garancioni;

i) kushtet e posaçme që duhet t'i plotësojë blerësi për të fituar të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë e blerë.

212.2 Afati brenda të cilit blerësi ka për detyrë ta depozitojë çmimin nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë nga dita e shitjes, pavarësisht nëse çmimi paguhet menjëherë ose me këste.

212.2 Në procedurën e përmbarimit për pjesën në bashkëpronësi nga neni 180 të këtij ligji, kushtet e shitjes nga paragrafi 1 i këtij neni, do t'i përfshijnë kushtet e shitjes sikurse për gjithë paluajtshmërinë ashtu edhe për pjesën në bashkëpronësi që është objekt i përmbarimit.

Neni 213

Paradhënia

213.1 Në ankandin publik si blerës mund të marrin pjesë vetëm personat që më parë e kanë depozituar garancionin.

213.2 Përveç personave të cilët sipas këtij ligji nuk kanë për detyrë të japin garanci në procedurën përmbarimore, atë nuk kanë për detyrë ta jep as propozuesi i përmbarimit, e as titullarët e të drejtave të regjistruara në librin publik të palujtshmerive të cilat shuhen me shitjen e paluajtshmërisë, po qe se kreditë e tyre janë të barabarta me shumën e garancisë dhe po qe se kur merret parasysh radha e prioritetit të tyre dhe vlera e caktuar e paluajtshmërisë, shuma e tillë do të mund të paguhej nga çmimi blerës.

213.3 Shuma e garancionit duhet të jetë e barabartë me një të dhjetën e vlerës së përcaktuar të paluajtshmërisë, por nuk mund të jetë më e madhe se 5.000 Euro.

213.4 Ofertuesve, oferta e të cilëve nuk është pranuar, përveç tre ofertuesve më të volitshëm, do t'u kthehet shuma e depozituar menjëherë pas përfundimit të ankandit.

Neni 214

Rasti kur paraqitet vetëm një ofertues

214.1 Seanca për ankandin publik do të mbahet edhe po qe se në te merr pjesë vetëm një ofertues i vetëm.

214.2 Gjykata me propozimin e personit që e ka të drejtën e realizimit me prioritet të kredisë, me anë të konkluzionit do të shtyj seancën e ankandit, po qe se në të merr pjesë vetëm një ofertues.

Neni 215

Kush nuk mund të jetë blerës

Blerës i paluajtshmërisë nuk mund të jetë gjykatësi, ose personi tjetër që merr pjesë zyrtarisht në procedurën e shitjes, bashkëshorti i tyre dhe personat që janë gjini gjaku me ta (paraardhësit, pasardhësit, vëllezërit e motrat dhe bashkëshortët e tyre), debitori dhe bashkëshorti i tij, vlerësuesi i tij, por as personi i cili sipas ligjit nuk mund ta fitojë të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë që është objekt i përmbarimit.

 

 

 

Neni 216

E drejta e parablerjes

216.1 Personi që ka të drejtë ligjore, ose kontraktuale të parablerjes të regjistruar në librin publik të paluajtshmërive, ka përparësi para ofertuesit më të favorshëm në qoftë se menjëherë pas përfundimit të ankandit deklaron se paluajtshmërinë e blenë më kushtet e njëjta.

216.2 Në qoftë se paluajtshmëria duhet shitur me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë, gjykata do ta ftojë titullarin e të drejtës së parablerjes së regjistruar, respektivisht titullarin e të drejtës ligjore të parablerjes, që të deklarohet brenda afatit të caktuar nëse këtë të drejtë dëshiron ta shfrytëzojë, me kërcënim të humbjes së saj në rastin e kundërt.

Neni 217

E drejta e parablerjes e propozuesit të përmbarimit

217.1 Në qoftë se në paluajtshmërinë nuk ekziston as e drejta e parablerjes ligjore e as ajo kontraktuale, përkatësisht në qoftë se titullarët nuk e kanë shfrytëzuar këtë të drejtë, atëherë të drejtën e parablerjes e ka propozuesi i përmbarimit.

217.2 Propozuesi i përmbarimit e fiton të drejtën e parablerjes së paluajtshmërisë në momentin e evidentimit të aktvendimit për përmbarimin në librin publik të palujtshmërive.

217.3 Në qoftë se personat që e kanë fituar të drejtën e parablerjes së paluajtshmërisë para propozuesit të përmbarimit, deklarojnë në procesverbal të gjykatës se nuk do e shfrytëzojnë të drejtën e këtillë, atëherë propozuesi i përmbarimit ka përparësi kundrejt ofertuesit më të volitshëm po qe se menjëherë pas përfundimit të shitjes deklaron se paluajtshmërinë e blenë me kushtet e njëjta.

Neni 218

Çmimi i shitjes së paluajtshmërisë

218.1 Në seancën e parë të ankandit të shitjes paluajtshmëria nuk mund të shitet me çmimin që është më i ulët se gjysma e vlerës së përcaktuar. Ofertat fillestare për seancën e parë, që janë më të vogla se gjysma e vlerës së përcaktuar nuk do të shqyrtohen.

218.2 Pa pëlqimin e personave të cilët në procedurën përmbarimore e kanë të drejtën që t'i realizojnë kreditë e tyre para propozuesit të përmbarimit, paluajtshmëria në seancën e ankandit nuk mund të shitet për çmimin i cili nuk e mbulon as pjesërisht shumën e kredisë së propozuesit të përmbarimit.

218.3 Në qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet në seancën e parë, gjykata do ta caktojë seancën e dytë brenda afatit prej 30 ditësh.

218.4 Gjykata e cakton seancën e dytë brenda afatit prej 30 ditësh edhe kur tre ofertuesit më të volitshëm në seancën e parë nuk e kanë paguar çmimin blerës, brenda afateve të caktuara.

218.5 Në seancën e dytë paluajtshmëria nuk mund të shitet për çmimin që është më i vogël se një e treta e vlerës së përcaktuar me konkluzionin për shitjen. Oferta fillestare në seancën e dytë nuk mund të jetë më e vogël se një e treta e vlerës së përcaktuar.

218.6 Në qoftë se paluajtshmëria nuk shitet as në seancën e dytë, gjykata e cakton seancën e tretë brenda afatit prej 15 deri 30 ditë. Në këtë seancë paluajtshmëria mund të shitet me çfarëdo çmimi qoftë, pa marrë parasysh vlerën e përcaktuar të paluajtshmërisë.

218.7 Po qe se nuk ekzistojnë persona me të drejtë parablerjeje ligjore, apo kontraktuale, atëherë personi i cili sipas këtij ligji e ka të drejtën e realizimit me prioritet të kredisë së tij nga çmimi i shitjes, e fiton të drejtën e parablerjes së paluajtshmërisë me çmimin e arritur në seancën e tretë.

Neni 219

Caktimi i çmimit me marrëveshjen e palëve

219.1 Në qoftë se palët para se të ketë filluar procedura përmbarimore kanë bërë marrëveshje në gjykatë, që paluajtshmëria të shitet për çmimin më të ulët se ai nga paragrafi 1, 2 dhe 5 të nenit 218, atëherë paluajtshmëria mund të shitet me çmimin e tillë që në seancën e parë të shitjes. Kjo marrëveshje quhet e vlefshme vetëm në qoftë se në procedurën përmbarimore nuk marrin pjesë personat me të drejta të regjistruara në librin publik të palujtshmërive, para regjistrimit të së drejtës së propozuesit të përmbarimit.

219.2 Çmimi më i ulët me të cilin mund të shitet paluajtshmëria sipas dispozitave të paragrafit 1 të këtij neni, nuk mund të jetë më i ulët se një e treta e vlerës së përcaktuar.

219.3 Palët dhe personat e siguruar me peng mund të merren vesh nëpërmjet deklaratave të dhëna në procesverbal, që paluajtshmëria të shitet me çmim më të ulët se ai që është përmendur në paragrafin 1,2 dhe 5 të këtij neni.

219.4 Dispozitat e paragrafit 1,2,5 dhe 8 të nenit 218, dhe paragrafit 1 të këtij neni, zbatohen përshtatshmërisht edhe në rastin kur paluajtshmëria shitet sipas ujdisë të drejtpërdrejtë.

Neni 220

Seanca për shitjen dhe shitja e paluajtshmërisë

220.1 Në qoftë se në ditën e mbajtjes së seancës, aktvendimi për përmbarimin nuk është bërë i përmbarueshëm, gjykata mund ta shtyjë mbajtjen e seancës për ankand dhe shitje, për më së shumti 30 ditë.

220.2 Pasi të ketë konstatuar se janë përmbushur kushtet për mbajtjen e seancës për ankand, gjykata shpall se fillon ankandi.

220.3 Në qoftë se procedura e përmbarimit zbatohet për pjesën në bashkëpronësi nga neni 180 i këtij ligji, gjykata njëkohësisht e ofron për shitje edhe pjesën në bashkëpronësi, e edhe paluajtshmërinë në tërësi. Pas deponimit të ofertave më të volitshme për të dy objektet e shitjes dhe pas vlerësimit të kushteve nga paragrafi 3 i nenit 180 të këtij ligji, gjykata me anë të konkluzionit vendosë për objektin definitiv të shitjes.

220.4 Ankandi i shitjes përfundon pasi të kenë kaluar pesë minuta pas paraqitjes së ofertës më të favorshme.

220.5 Pas përfundimit të ankandit gjykata konstaton se cilët janë ofertuesit që kanë ofruar çmimin mbi minimumin dhe njëherit konstaton se paluajtshmëria i shitet ofertuesit më të favorshëm nga të gjithë të tjerët, po qe se janë plotësuar kushtet e tjera.

220.6 Në seancën e ankandit për shitjen e paluajtshmërisë mbahet procesverbal.

Neni 221

Shpallja e konkluzionit për shitjen

Për shitjen e paluajtshmërisë ofertuesit më të favorshëm, gjykata nxjerrë konkluzion të shkruar të cilin e shpallë në tabelën e gjykatës dhe ua dërgon nga një ekzemplar palëve dhe personave që kanë marrë pjesë në ankand si ofertues të blerjes.

Neni 222

Shitja në rast të ujdisë së drejtpërdrejtë

222.1 Në rast të shitjes së paluajtshmërisë me ujdinë e drejtpërdrejtë, gjykata e nxjerrë konkluzionin nga neni 221 të këtij ligji, pasi që të vërtetojë se janë plotësuar kushtet për shitje të vlefshme.

222.2 Në qoftë se në momentin e nxjerrjes së konkluzionit nga paragrafi 1 i këtij neni, aktvendimi për përmbarimin nuk është bërë ende i përmbarueshëm, gjykata mund ta shtyjë nxjerrjen e tij për më së shumti 30 ditë.

222.3 Dispozitat e paragrafit 3 të nenit 220 të këtij ligji, në mënyrë të përshtatur aplikohen edhe për shitjen me ujdinë e drejtpërdrejtë.

222.4 Konkluzioni nga paragrafi 1 i këtij neni, publikohet në tabelën e gjykatës dhe u dërgohet të gjithë personave të cilëve u dërgohet konkluzioni për shitjen, si dhe blerësit të paluajtshmërisë.

Neni 223

Depozitimi i çmimit blerës

223.1 Ofertuesi i ofertës më të madhe, në seancën e shitjes e paguan çmimin e plotë të blerjes, të zvogëluar për sigurimin e depozituar duke depozituar në gjykatë brenda afatit të caktuar nga gjykata, i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e publikimit të konkluzionit për shitjen.

223.2 Në qoftë se ofertuesi i ofertës më të madhe nuk e deponon çmimin blerës brenda afatit të caktuar, gjykata me anë të konkluzionit e shpallë të pavlefshme shitjen që i është bërë këtij ofertuesi dhe me konkluzion të ri konstaton se paluajtshmëria i është shitur ofertuesit të dytë të radhës, i cili brenda afatit që e cakton gjykata, e i cili afat nuk mund të jetë më i gjatë se 30 ditë nga dita në të cilën i dorëzohet konkluzioni, duhet ta depozitoj në gjykatë çmimin blerës. Po qe se as ofertuesi i dytë nuk e depoziton çmimin brenda afatit të caktuar nga gjykata, gjykata i zbaton rregullat në fjalë edhe për ofertuesin e tretë me radhë.

223.3 Në qoftë se asnjëri nga tre ofertuesit nga paragrafi 2 i këtij neni, nuk e përmbushë detyrimin e depozitimit të çmimit blerës brenda afateve të caktuara, gjykata mund ta konsiderojë të pasuksesshme seancën e parë dhe të caktojë seancë të re, ashtu siç është paraparë me nenet 211 deri 220 të këtij ligji.

Neni 224

Shpenzimet e seancës së pasuksesshme

224.1 Nga sigurimi i depozituar nga ofertuesi i parë të cilit i është shitur paluajtshmëria dhe i cili brenda afatit të caktuar nuk e paguan çmimin blerës, paguhen shpenzimet e seancës së pasuksesshme. Po qe se këto shpenzime nuk mund të mbulohen në tërësi nga shuma siguruese të cilën e ka depozituar ofertuesi i parë, dallimi paguhet nga sigurimi i ofertuesit të dytë, po qe se edhe ky heqë dorë nga blerja e paluajtshmërisë. Këto rregulla zbatohen në mënyrë të përshtatur edhe në rastin e heqjes dorë nga blerja e ofertuesit të tretë.

224.2 Shpenzimet e seancës së ardhshme paguhen proporcionalisht nga sigurimi i ofertuesve të cilëve u është shitur paluajtshmëria, por të cilët nuk e kanë depozituar çmimin blerës brenda afatit të caktuar nga gjykata.

224.3 Shuma e mbetur pas pagimit të shpenzimeve procedurale i kthehet depozituesit të sigurimit.

Neni 225

Kthimi i sigurimeve të depozituara

225.1 Pasi të depozitohet në gjykatë çmimi i plotë i paluajtshmërisë së shitur, sigurimet e depozituara të ofertuesve të tjerë kthehen brenda afatit prej 3 ditësh nga dita e depozitimit të çmimit në gjykatë.

225.2 Në qoftë se blerës i sendit është propozuesi i përmbarimit dhe po qe se nuk ekzistojnë persona të tjerë, kreditë e të cilëve përmbushen para kredisë së tij nga çmimi me të cilin i është shitur paluajtshmëria, atëherë ai nuk është i detyruar ta depozitojë çmimin në gjykatë që i korrespondon shumës së kredisë së tij.

225.3 Në qoftë se çmimi blerës është më i madh se kredia e tij përmbarimore, propozuesi i përmbarimit duhet ta depozitoj dallimin ndërmjet çmimit dhe kredisë së tij.

225.4 Dispozitat e paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni, zbatohen edhe kur kredia e propozuesit të përmbarimit sipas ligjit përmbushet përpara se të përmbushen kreditë e kreditorëve tjerë, që kanë të drejtë për përmbushje nga i njëjti çmim i shitjes së paluajtshmërisë së debitorit.

Neni 226

Dorëzimi i paluajtshmërisë blerësit

226.1 Pas depozitimit të çmimit gjykata nxjerrë aktvendimin në të cilin konstaton se paluajtshmëria i është shitur blerësit të caktuar.

226.2 Me aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni, gjykata vendosë që paluajtshmëria t'i dorëzohet blerësit, kurse mbajtësi i librit publik të palujtshmërive urdhërohet që në të të regjistrohet e drejta e pronësisë së blerësit për paluajtshmërinë e blerë. Po me këtë aktvendim gjykata e cakton fshirjen e të drejtave për të cilat është thënë se do të fshihen me aktvendimin për shitjen e paluajtshmërisë.

226.3 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk lejohet prapësimi, por goditja e tij mund të bëhet me ankesë.

226.4 Aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni, publikohet në tabelën e gjykatës. Pas kalimit të 3 ditëve pas ditës së publikimit në tabelën e gjykatës, konsiderohet se aktvendimi u është dorëzuar të gjithë personave të cilëve duhet dorëzuar konkluzioni për shitjen dhe pjesëmarrësve në ankand.

Neni 227

Humbja e të drejtës së posedimit të paluajtshmërisë

Në momentin e shitjes së paluajtshmërisë debitori e humbë të drejtën e posedimit të paluajtshmërisë dhe ka për detyrë që atë t'ia dorëzojë blerësit menjëherë pasi t'i dorëzohet aktvendimi për shitjen e paluajtshmërisë, po qe se me ligj, apo me marrëveshjen me blerësin nuk është paraparë ndryshe.

Neni 228

Shpërngulja e debitorit

228.1 Pasi që të nxjerrë aktvendimin për dorëzimin e paluajtshmërisë, gjykata me kërkesën e blerësit, me konkluzion e urdhëron debitorin që ta zbrazë paluajtshmërinë dhe t'ia dorëzojë blerësit.

228.2 Përmbarimi nga paragrafi 1 i këtij neni, kryhet sipas dispozitave të kreut XII të këtij ligji.

228.3 Në procedurën e përmbarimit nga paragrafi 2 i këtij neni, blerësi i paluajtshmërisë e fiton pozitën procedurale të propozuesit të përmbarimit, në momentin e paraqitjes së propozimit për përmbarim me qëllim zbrazjeje dhe dorëzimi të paluajtshmërisë.

Neni 229

Shpërngulja e personave të tjerë

229.1 Pas nxjerrjes së aktvendimit me të cilin konstatohet se është shitur paluajtshmëria, gjykata sipas propozimit të blerësit, me anë të aktvendimit i urdhëron personat tjerë që ndodhen në paluajtshmërinë e shitur, që ta zbrazin dhe dorëzojnë atë blerësit, po qe se nuk e posedojnë dokumentin e vlefshëm që shërben si bazë juridike për shfrytëzimin e paluajtshmërisë. Me të njëjtin aktvendim kundër personave të këtillë, caktohet përmbarimi me anë të zbrazjes dhe dorëzimit të paluajtshmërisë.

229.2 Gjykata përmbarimore do ta filloj zbatimin e përmbarimit të aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, menjëherë pas nxjerrjes së tij. Përmbarimi zbatohet sipas rregullave të këtij ligji për përmbarimin për zbrazjen dhe dorëzimin e paluajtshmërive.

229.3 Në procedurën që kryhet sipas paragrafit 1 dhe 2 të këtij neni, blerësi e ka pozitën procedurale të propozuesit të përmbarimit.

Neni 230

Mbrojtja e të drejtave të blerësit

Anulimi ose ndryshimi i aktvendimit të përmbarimit pasi të jetë zbatuar aktvendimi me të cilin është konstatuar shitja e paluajtshmërisë, nuk ndikon në të drejtën e pronësisë së blerësit të fituar në bazë të aktvendimit për dorëzimin e paluajtshmërisë.

Neni 231

Përmbushja e kredisë me dorëzimin e paluajtshmërisë kreditorit

231.1 Në qoftë se paluajtshmëria nuk shitet as në seancën e tretë të ankandit publik, ose me anë të ujdisë së drejtpërdrejtë brenda afatit të caktuar nga gjykata, me kërkesën e propozuesit të përmbarimit, gjykata me aktvendim mund t'ia dorëzojë paluajtshmërinë vetë propozuesit të përmbarimit.

231.2 Në rastin nga paragrafi 1 i këtij neni, konsiderohet se kredia e propozuesit të përmbarimit është përmbushur deri në shumën e cila i përgjigjet dy të tretave të vlerës së përcaktuar të paluajtshmërisë.

Neni 232

Pezullimi i përmbarimit

232.1 Në qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet as në seancën e tretë, kurse propozuesi i përmbarimit nuk e ka shfrytëzuar të drejtën nga neni 231 i këtij ligji, gjykata do ta pezullojë përmbarimin.

231.2 Përmbarimi me anë të shitjes nëpërmjet ujdisë së drejtpërdrejtë, do të pezullohet në qoftë se paluajtshmëria nuk ka mundur të shitet në afatin e caktuar me marrëveshjen e palëve dhe personave që i realizojnë kreditë e tyre në të njëjtën procedurë përmbarimi, përveçse kur nga marrëveshja e palëve del diç tjetër.

Neni 233

Efekti i pezullimit të përmbarimit

Vendimi për pezullimin e përmbarimit nuk është pengesë që propozuesi i ekzekutimit të fillojë rishtas procedurën e përmbarimit për realizimin e të njëjtës kredi për të njëjtën paluajtshmëri.

 

 

 

 

 

 

5. D H Ë N I A E P A L U A J T S H M Ë R I S Ë P Ë R S H F R Y T Ë Z I M P R O P O Z U E S I T T Ë E K Z E K U T I M I T

 

 

 

Neni 234

Kushtet për dhënie në shfrytëzim

234.1 Kur plotësohen kushtet për pezullimin e përmbarimit, gjykata mundet sipas kërkesës së propozuesit të përmbarimit, të cilën kërkesë ai mund ta paraqesë brenda afatit prej 30 ditësh, me aktvendim të vendosë që atij t'i dorëzohet paluajtshmëria në shfrytëzim me pagesë.

234.2 Aktvendimin për dhënien e paluajtshmërisë propozuesit të përmbarimit për shfrytëzim, debitori mund ta godet me ankesë.

Neni 235

Kohëzgjatja e shfrytëzimit dhe shpërblimi

235.1 Me aktvendimin me të cilin gjykata vendosë që propozuesit të përmbarimit t'i dorëzohet paluajtshmëria për shfrytëzim, caktohet kohëzgjatja dhe lartësia e shpërblimit mujor për shfrytëzimin e paluajtshmërisë. Lartësia e shpërblimit caktohet në bazë të mendimit të ekspertit.

235.2 Koha brenda së cilës paluajtshmëria i jepet për shfrytëzim propozuesit të përmbarimit, caktohet nga gjykata duke u pasur parasysh shuma e kredisë në të holla të propozuesit të përmbarimit si dhe lartësia e shpërblimit të caktuar për shfrytëzimin e paluajtshmërisë.

235.3 Shpërblimi për shfrytëzimin e paluajtshmërisë i llogaritet debitorit në përmbushjen e kredisë së propozuesit të përmbarimit.

235.4 Pas kalimit të kohës nga paragrafi 2 i këtij neni, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që paluajtshmërinë t'ia kthejë debitorit.

235.5 Për dorëzimin dhe kthimin e paluajtshmërisë, në mënyrë të përshtatur zbatohen dispozitat e neneve 227 deri 229 të këtij ligji.

6. P A G I M I I P R O P O Z U E S I T T Ë E K Z E K U T I M I T

 

 

 

 

Neni 236

Momenti i pagimit

Gjykata bënë pagimin e propozuesit të përmbarimit menjëherë pasi të jetë depozituar çmimi i blerjes së paluajtshmërisë së shitur.

Neni 237

Personat që paguhen

237.1 Nga çmimi i shitjes paguhet propozuesi i përmbarimit me iniciativën e të cilit është vënë në veprim procedura përmbarimore, kreditorët e siguruar me peng dhe kur nuk i kanë parashtruar kreditë e tyre edhe personat që kanë të drejtë shpërblimi për servitutet personale.

237.2 Teprica e çmimit blerës që mbetet pas përmbushjes së kërkesave të personave nga paragrafi 1 i këtij neni, i dorëzohet debitorit, po qe se për një gjë të tillë nuk ka pengesa juridike.

237.3 Në qoftë se çmimi i shitjes së paluajtshmërisë nuk është i mjaftueshëm për përmbushje në tërësi të kredive të radhës së njëjtë, përmbushja e tyre bëhet në proporcion me lartësinë e kredive të tilla.

Neni 238

Përmbushja e kredive me prioritet

238.1 Nga shuma e fituar prej shitjes së paluajtshmërisë, paguhen në radhë të parë me këtë renditje :

a) shpenzimet e procedurës përmbarimore;

b) kërkesat e kreditorëve të siguruar me peng, të cilat sipas radhës së prioritetit realizohen përpara propozuesit të përmbarimit;

c) kërkesa e propozuesit të përmbarimit;

d) kërkesat e kreditorëve të siguruar me peng, të cilat sipas radhës së prioritetit realizohen pas propozuesit të përmbarimit;

e) shpërblimet për servitutet personale, të cilat shuhen me shitjen e paluajtshmërisë.

238.2 Po qe se debitori përveç borxhit kryesor duhet të paguajë edhe kamata, atëherë ato paguhen para se të paguhet borxhi kryesor.

238.2 Më tepër persona të të njëjtës pikë nga paragrafi 1 i këtij neni, i realizojnë kërkesat e tyre sipas radhës së fitimit të së drejtës së pengut dhe të drejtës së përmbushjes së kredisë së propozuesit të përmbarimit, përkatësisht sipas radhës së fitimit të servituteve personale, po qe se me marrëveshje nuk është paraparë ndryshe.

Neni 239

Radha e përmbushjes së kredive të tj Neni 10

239.1 Dispozitat e nenit 238 të këtij ligji, në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe për përmbushjen e të drejtave nga nën hipoteka dhe të drejtave që përbëjnë barrë për kredinë që realizohet.

239.1 Shpenzimet dhe kamatat për tri vitet e fundit deri në momentin e nxjerrjes së aktvendimit për dorëzimin e paluajtshmërisë blerësit, të caktuara me anë të dokumentit ekzekutiv, paguhen sipas radhës që i takon kredia kryesore.

Neni 240

Shpërblimi për servitutet personale dhe të drejtat e tjera

240.1 Në qoftë se për lartësinë e shpërblimit për servitutet personale, ose për të drejtat që shuhen në momentin e shitjes së paluajtshmërisë, nuk arrihet marrëveshje midis titullarëve të tyre dhe propozuesit të përmbarimit, i cili për kah radha e realizimit vije pas tyre, lartësinë e shpërblimit e cakton gjykata duke marrë parasysh sidomos kohën për të cilën ato do të ekzistojnë, vlerën e tyre dhe moshën e titullarëve të tyre.

240.2 Blerësi i paluajtshmërisë dhe titullari i të drejtës së servitutit personal, mund të merren vesh që blerësi ta marrë përsipër servitutin, kurse shuma e shpërblimit të caktuar sipas paragrafit 1 të këtij neni, të hiqet nga çmimi blerës i paluajtshmërisë.

Neni 241

Realizimi i kërkesave në mënyrë proporcionale

Nëse ekzistojnë më tepër kredi të cilat e kanë të njëjtën radhë të realizimit, përmbushja e tyre bëhet në përpjesëtim të lartësisë që e kanë, po qe se shuma e fituar me anë të shitjes së paluajtshmërisë nuk është e mjaftueshme për përmbushjen e plotë.

Neni 242

Kontestimi i kredisë

Propozuesi i përmbarimit, apo personi tjetër i cili e realizon kredinë e tij nga çmimi i shitjes së paluajtshmërisë, po që se një gjë e tillë ka ndikim në përmbushjen e kredisë së tij, ka të drejtë që personit tjetër t'ia kontestoj ekzistimin e kredisë, përpos kredisë së caktuar me dokumentin ekzekutiv, lartësinë e saj dhe radhën sipas të cilës duhet të realizohet. Kontestimi mund të bëhet më së voni në seancën për ndarjen e të hollave të fituara me shitjen e paluajtshmërisë.

Neni 243

Udhëzimi për fillimin e procesit kontestimor

243.1 Personin i cili tjetrit ia ka kontestuar kredinë, gjykata e udhëzon që brenda afatit të caktuar, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë, që me padi ta fillojë procedurën kontestimore, po qe se vendimi varet nga faktet kontestuese dhe nëse kontestimin nuk e mbështetë në aktgjykimin e formës së prerë, në dokumentin publik, ose në dokumentin jopublik, por të vërtetuar sipas ligjit.

243.2 Në qoftë se personi që e konteston kredinë, kontestimin e mbështetë në aktgjykimin e formës së prerë, në dokumentin publik, ose në dokumentin jopublik të vërtetuar sipas ligjit, gjykata lidhur me kontestimin do të vendosë në procedurën përmbarimore.

243.3 Lidhur me kontestimin e kredisë, gjykata do të vendosë në procedurën përmbarimore edhe kur nuk janë kontestuese faktet nga të cilat varet dhënia e vendimit.

Neni 244

Rasti kur janë të besueshme shkaqet e kontestimit

244.1 Në qoftë se personi i cili tjetrit ia konteston kredinë dhe e bënë të besueshëm ekzistimin e shkaqeve për kontestimin e sajë, gjykata me anë të konkluzionit për fillim të procedurës kontestimore, do ta udhëzojë personin të cilit i është kontestuar kredia, kurse dhënien e vendimit për realizimin e kredisë së kontestuar, ajo e shtyn deri në momentin e përfundimit të procesit kontestimor. Përjashtimisht, gjykata mund ta kushtëzojë nxjerrjen e vendimit për realizimin e kredisë së kontestuar me depozitimin e garancionit nga ana e titullarit të saj.

244.2 Shuma e të hollave që ka të bëjë me kredinë e kontestuar do të depozitohet në depozitën e gjykatës.

244.3 Në qoftë se personi i udhëzuar që ta filloj me padi procedurën kontestimore në afatin që i është caktuar nga gjykata, për një gjë të tillë nuk provon se e ka filluar atë, konsiderohet se kredia nuk është kontestuar, respektivisht se ka hequr dorë nga kërkesa që kredia e tij të realizohet në procedurën e përmbarimit.

244.4 Dispozitat e paragrafit 1 të këtij neni, nuk e prekin të drejtën e personit të udhëzuar për ngritjen e padisë, që edhe pasi të përfundojë procedura e përmbarimit, ta fillojë procesin kontestimor kundër personit të cilit ia ka kontestuar kredinë, respektivisht kundër personit i cili ia ka kontestuar kredinë.

244.5 Me propozimin e personit të cilit i është kontestuar kredia, gjykata mund ta kushtëzojë nxjerrjen e aktvendimit për realizimin e kredisë së tij, me depozitimin e garancionit për shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë ai nga shkaku i shtyrjes së realizimit të kredisë. Në qoftë se personi që e ka kontestuar kredinë nuk e depoziton garancionin brenda afatit që i është caktuar, do të konsiderohet se kredia nuk është kontestuar fare.

244.6 Personi të cilit i është kontestuar kredia, ka të drejtë të kërkojë shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar me kontestim të paarsyeshëm të kredisë së tij, po qe se një gjë e tillë i është bërë vetëm me qëllim që t'i shkaktohet dëmi, ose që të pengohet në realizimin e të drejtave të tija.

Neni 245

Efekti juridik i aktgjykimit të dhënë nga gjykata kontestimore

 

Aktgjykimi i dhënë lidhur me kredinë e kontestuar në procedurën përmbarimore prodhon efekt juridik kundër debitorit dhe të gjithë propozuesve të përmbarimit.

 

 

 

 

7. M Ë N Y R A E R E A L I Z I M I T T Ë D I S A L L OJ E V E T Ë K R E D I V E

 

Neni 246

Realizimi i kredisë që ende nuk është e kërkueshme

246.1 Kërkesa e kreditorit të siguruar me peng, e cila nuk është bërë e kërkueshme deri në ditën e nxjerrjes së aktvendimit për përmbushjen e saj, e për të cilën nuk është kontraktuar kamata, do të paguhet pas zbritjes së shumës që i përgjigjet kamatë vonesës të caktuar me ligj prej datës së nxjerrjes së aktvendimit për pagimin deri në ditën në të cilën kredia bëhet e kërkueshme.

246.2 Kredia që ende nuk është bërë e kërkueshme për të cilën është kontraktuar kamata, do të paguhet së bashku me shumën e kamatës së kontraktuar të përllogaritura deri në ditën e nxjerrjes së aktvendimit e përmbushjes së saj.

Neni 247

Realizimi i të ardhurave periodike

 

247.1 Kreditë e të ardhurave periodike për bazën e ushqimit ligjor, për bazën e shpërblimit të dëmit të krijuar për shkak të dëmtimit të shëndetit, ose zvogëlimit, respektivisht humbjes së aftësisë për punë dhe në bazë të shpërblimit të dëmit për ushqimin e humbur për shkak të vdekjes së dhënësit të ushqimit, që janë siguruar me peng e që bëhen të kërkueshme pas ditës së nxjerrjes së aktvendimit për pagimin, përmbushen me kërkesën shprehimore të propozuesit të përmbarimit.

247.2 Kreditë nga paragrafi 1 i këtij neni, përllogariten konform mënyrës sipas të cilës përllogaritet shpërblimi për servitutin personal.

Neni 248

Përmbushja e kredive të kushtëzuara

248.1 Shuma e kredisë që është siguruar me të drejtën e pengut, e që varet nga kushti, do të veçohet dhe do të vihet në depozitën e gjykatës dhe do të paguhet kur kushti shtytës të përmbushet, ose kur të jetë e sigurt se kushti zgjidhës nuk do të plotësohet.

248.2 Në qoftë se kushti shtyrës nuk përmbushet, apo ai zgjidhës plotësohet, shuma e veçuar e çmimit të shitjes së paluajtshmërisë shërben për realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit e cila nuk është realizuar pjesërisht apo plotësisht, e në qoftë se nuk ka kredi të tilla, ose në qoftë se pas përmbushjes së tyre tepron një pjesë e çmimit të shitjes, atëherë pjesa e mbetur i dorëzohet debitorit të përmbarimit.

Neni 249

Para shënimi i pengut dhe shënimi i kontestit

249.1 Po qe se në librin publik të palujtshmërive është regjistruar parashënimi i të drejtës së pengut, kurse personi në dobi të të cilit parashënimi është regjistruar provon se është në zhvillim e sipër procedura kontestimore për justifikimin e saj, respektivisht se ende nuk ka skaduar afati për fillimin e kësaj procedure, kredia me të cilën ka të bëjë parashënimi do të paguhet sipas mënyrës sikurse paguhet kredia me kushtin shtyrës.

249.2 Kredia për të cilën në librin publik të paluajtshmërive është regjistruar shënimi për fillimin e procesit kontestimor me qëllim të fshirjes së të drejtës së pengut, ose shënimi për ndonjë kontest tjetër, përmbushet në mënyrën në të cilën përmbushet kredia e varur nga kushti zgjidhës.

8. S E A N C A E P J E S T I M I T D H E A K T V E N D I M I M B I P A G I M I N

 

 

Neni 250

Seanca e pjesëtimit

250.1 Pasi aktvendimi për dorëzimin e paluajtshmërisë së shitur të ketë marrë formën e prerë, gjykata cakton seancën për pjesëtimin e shumës së fituar nga shitja, po qe se ekzistojnë më tepër propozues të përmbarimit, apo persona të tretë që kanë të drejtë realizimi të kredive të tyre nga shuma në fjalë.

250.2 Në seancën e caktuar ftohen përpos palëve edhe personat të cilët sipas gjendjes së shkresave dhe sipas të dhënave nga libri publik i paluajtshmërive kanë të drejtë të paguhen nga shuma e fituar nga shitja e paluajtshmërisë.

250.3 Në ftesën e dërguar, këta persona do të paralajmërohen se kreditë e tyre po qe se nuk vijnë në seancë, do të trajtohen në bazë të gjendjes që del nga libri publik i paluajtshmërive dhe shkresave ekzistuese dhe se më së voni në seancën e pjesëtimit mund t'ia kontestojnë tjetrit kredinë, lartësinë e saj dhe radhën e realizimit.

250.4 Në seancë shqyrtohet për realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit dhe të personave të tjerë që shtrojnë kërkesa për realizimin e kredive të tyre.

Neni 251

Aktvendimi për realizimin e kredive

251.1 Për realizimin e kredisë së propozuesit të përmbarimit dhe të personave tjerë të cilëve u takon e drejta e realizimit të kredive të tyre, gjykata vendosë me anë të aktvendimit menjëherë pas përfundimit të seancës, duke i marrë parasysh të dhënat nga libri publik i paluajtshmërive dhe shkresat ekzistuese, si dhe gjendjes së konstatuar gjatë seancës.

251.2 Me rastin e nxjerrjes së aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, do të merren parasysh vetëm ato kredi lidhur me të cilat aktvendimi për përmbarimin është bërë i ekzekutueshëm, në ditën e mbajtjes së seancës së pjesëtimit.

251.3 Po qe se ka kredi lidhur me të cilat aktvendimi për përmbarimin ende nuk është bërë i ekzekutueshëm deri në ditën e seancës së pjesëtimit, atëherë ato do të përmbushen pasi të bëhet i ekzekutueshëm ai nga shuma e mbetur e çmimit të shitjes së paluajtshmërisë, po qe se ekziston mbetja e tillë, kurse teprica do t'i dorëzohet debitorit.

251.4 Dispozitat e paragrafit 2 dhe 3 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me kreditë e siguruara me anë të pengut.

Neni 252

Ankesa kundër aktvendimit

252.1 Po qe se domosdoshmëria e mbajtjes së seancës gjyqësore të pjesëtimit nuk del nga ky ligj, aktvendimin për realizimin e kredive gjykata do ta publikojë në tabelën e shpalljeve. Me kalimin e ditës së tretë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve konsiderohet se aktvendimi u është dorëzuar të gjithë personave që kanë të drejtën e realizimit të kredive nga çmimi i paluajtshmërisë së shitur.

252.2 Kundër aktvendimit për realizimin e kredive kanë të drejtë ankese palët dhe personat që kanë pretenduar realizimin e kredive të tyre nga çmimi i shitjes së paluajtshmërisë.

252.3 Në qoftë se ankesa kundër aktvendimit për realizimin e kredive paraqitet brenda afatit ligjor, atëherë ajo u dërgohet palëve dhe pjesëmarrësve të tjerë të procedurës përmbarimore, kurse aktvendimi do të ekzekutohet në qoftë se propozuesi i ekzekutimit brenda afatit prej tri ditësh nga dita kur i është dorëzuar ankesa nuk e propozon shtyrjen e përmbarimit deri në momentin e nxjerrjes së vendimit të gjykatës së shkallës së dytë.

252.4 Përmbarimi i aktvendimit për realizimin e kredive bëhet pasi të skadojë afati për paraqitjen e ankesës nga personat të cilëve u takon e drejta e ankimit kundër tij.

Neni 253

Fshirja e të drejtave dhe e barrëve

253.1 Pasi të bëhet i formës së prerë aktvendimi për realizimin e kredive, gjykata me aktvendim të posaçëm urdhëron që në librin publik të paluajtshmërive të fshihen të drejtat dhe barrët e regjistruara, përpos atyre që mbeten për paluajtshmërinë edhe pas dorëzimit të saj blerësit ose të cilat ky i fundit i ka marrë përsipër.

253.2 Blerësi me padi mund ta kërkojë fshirjen e të drejtave dhe barrëve nga paragrafi.1, nëse nuk është bërë nga gjykata dhe kadastra.

9. E K Z E K U T I M I M B I P A L U A J T S H M Ë R I T Ë Q Ë N U K J A N Ë T Ë

R E G J I S T R U A R A

 

 

Neni 254

Përmbarimi në territoret ku nuk ekziston libri publik i paluajtshmërive

254.1 Në territorin për të cilin nuk është krijuar kadastra e paluajtshmërive, e as libri publik i paluajtshmërive, respektivisht nuk ekziston regjistri i paraparë me ligj i të drejtave për sendet e paluajtshme, përshtatshmërish do të zbatohen rregullat juridike të cilat vlejnë për dokumentet që parashtrohen bashkë me propozimin për përmbarimin si provë për të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë që është objekt përmbarimi, si dhe rregullat juridike për mënyrën tjetër të regjistrimit të aktvendimit për përmbarimin për paluajtshmërinë. Kjo vlen edhe për rastin e asgjësimit apo zhdukjes së regjistrave.

254.2 Në qoftë se është e pamundshme pajisja me prova për të drejtën e pronësisë në pajtim me rregullat juridike që vlejnë në territorin e caktuar, në vend të provës për pronësinë, propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që në propozimin për përmbarim ta shënojë vendin ku ndodhet paluajtshmëria, emërtimin e saj, kufijtë dhe sipërfaqen.

254.3 Në rastin nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata do ta bëjë inventarin sekuestrues të paluajtshmërisë për të cilën është propozuar përmbarimi dhe për seancën e inventarizimit sekuestrues do ta thërret propozuesin e përmbarimit, debitorin dhe personat me paluajtshmëritë e të cilëve kufizohet paluajtshmëria e tillë.

254.4 Procesverbali për inventarizimin sekuestrues e ka rëndësinë e regjistrimit të përmbarimit dhe publikohet në tabelën e shpalljeve të gjykatës.

254.5 Për inventarin sekuestrues të kryer, gjykata në Gazetën Zyrtare të Kosovës dhe së paku në një gazetë të përditshme, e publikon shpalljen në të cilën tregohet gjykata që e publikon shpalljen, numri i dosjes së lëndës, emri dhe adresa e palëve, të dhënat për paluajtshmërinë për të cilën zbatohet përmbarimi, kur dhe ku është mbajtur seanca e inventarizimit sekuestrues dhe kur është publikuar procesverbali për inventarin sekuestrues në tabelën e gjykatës. Pas kalimit të afatit 15 ditor nga dita e shpalljes, gjykata i thërret personat e interesuar që ta njoftojnë gjykatën për shkaqet eventuale të cilat e pengojnë ekzekutimin për paluajtshmërinë në fjalë.

Neni 255

Përmbarimi për paluajtshmërinë e paregjistruar.

255.1 Në qoftë se në territorin në të cilin janë themeluar librat publike të paluajtshmërive, paluajtshmëria nuk është e regjistruar, propozuesi i përmbarimit bashkë me propozimin për përmbarim duhet të parashtrojë dokumente në bazë të të cilave mund të bëhet regjistrimi.

255.2 Pasi të dorëzohet në gjykatë propozimi për përmbarimin dhe dokumentet në bazë të të cilave mund të bëhet regjistrimi i paluajtshmërisë, gjykata menjëherë do t'ia dërgojë dokumentet gjykatës, organit, apo organizatës që e mbanë regjistrin me qëllim të regjistrimit. Në këtë rast gjykata ndalet së vepruari derisa procedura e regjistrimit të mos përfundojë.

255.3 Në qoftë se propozuesi i përmbarimit në propozimin e tij për përmbarim, për objekt përmbarimi e propozon ndërtesën, apo pjesën e ndërtesës që nuk janë të regjistruara në librin publik të paluajtshmërive , bashkë me deklaratën se regjistrimi nuk mund të bëhet në kuptimin e paragrafi 1 dhe 2 të këtij neni, gjykata me aktvendim do ta lejojë përmbarimin për paluajtshmërinë në pronësi të paregjistruar të debitorit, po qe se propozuesi i përmbarimit e dorëzon, apo e thekson si provë për pronësinë e paregjistruar, lejen e ndërtimit të dhënë në emër të debitorit, ose në qoftë se leja e ndërtimit nuk është në emër të debitorit, dokumentet për veprimet juridike me të cilat mund të fitohet pronësia e debitorit për paluajtshmërinë apo pjesën e saj.

255.4 Me kërkesë të propozuesit të përmbarimit, gjykata i cakton detyrë debitorit ose personit të tretë që t'i dorëzojnë dokumentet nga paragrafi. 3 i këtij neni, me kërcënim të gjobitjes me të holla nga neni 20 i këtij ligji. Me kërkesë të propozuesit të përmbarimit, do të detyron me vendim të gjykatës organi kompetent shtetëror që t'i dorëzojë dokumentet nga paragrafi 3 i këtij neni.

255.5 Kur gjykata e cakton përmbarimin për sendin e paluajtshëm që nuk mund të regjistrohet në librin publik të paluajtshmërive, në pajtim me paragrafin 3 të këtij neni, në kushtet e shitjes do të theksohet posaçërisht se është fjala për pronësinë e paregjistruar, e në vend të shënimit do të bëhet inventari në mënyrën e paraparë me nenin 254 paragrafin 3 dhe 4 të këtij ligji.

P J E S A E K A T Ë R T

 

 

PËRMBARIMI PËR REALIZIMIN E KREDISË JO NË TË HOLLA

 

 

K R E U XV

 

PENALET GJYQËSORE

 

 

Neni 256

Caktimi i penaleve gjyqësore

256.1 Kur debitori nuk e përmbushë brenda afatit të caktuar ndonjë detyrim jo monetar të caktuar me anë të dokumentit ekzekutiv, gjykata e cila është kompetente që ta caktojë përmbarimin për kredinë jo monetare, sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit, me aktvendim ia cakton debitorit afatin plotësues dhe detyrimin, në rast të mosrespektimit të afatit të këtillë që propozuesit të përmbarimit t'ia paguajë shumën e caktuar të parave për secilën ditë vonese, ose njësi tjetër kohore, në pajtim me rregullat për marrëdhëniet detyrimore që nga dita e skadimit të afatit penalet gjyqësore.

256.2 Afati plotësues nga paragrafi 1 i këtij neni, fillon të ecë nga dita në të cilën debitorit i dorëzohet aktvendimi me të cilin është caktuar afati i tillë. Ecja e afatit plotësues nuk ndërpritet as kur goditet me ankesë aktvendimi për caktimin e penaleve.

256.3 Kundër aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, pala ka të drejtë ankese brenda afatit prej 7 ditësh. Ankesa e paraqitur nuk prodhon efekt suspenziv.

256.4 Në qoftë se debitori brenda afatit prej 15 ditësh, nga dita kur bëhet i formës së prerë aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni e përmbushë detyrimin e vet, gjykata mund ta zvogëlojë shumën e penaleve me kërkesë të debitorit të paraqitur brenda afatit prej 7 ditësh, por duke marrë parasysh qëllimin e pagimit të penaleve. Kërkesa e debitorit nuk ndikon në lejimin e përmbarimit dhe zbatimin e tij në bazë të aktvendimit të formës së prerë për pagimin e penaleve gjyqësore nga paragrafi 1 i këtij neni.

256.5 Pagimi i penaleve gjyqësore mund të kërkohet deri sa mos të propozohet ekzekutimi në bazë të dokumentit ekzekutiv, me qëllim të realizimit të kredisë jo monetare.

256.6 E drejta për penale gjyqësore mbaron në ditën kur paraqitet propozimi për ekzekutimin e vendimit të formës së prerë për kredinë jo në të holla. Pagimi i detyrueshëm i penaleve gjyqësore, që janë bërë të kërkueshme deri në ditën e paraqitjes së propozimit për përmbarim, mund të kërkohet sipas dispozitave të nenit 257.

256.7 Në qoftë se përmbarimi nga paragrafi 6 i këtij neni pezullohet, e drejta e kërkuesit të përmbarimit për penale gjyqësore përsëri mund të realizohet.

Neni 257

Përmbarimi për realizimin e penaleve të caktuara

257.1 Në bazë të aktvendimit të formës së prerë për pagimin e penaleve gjyqësore nga neni 256 i këtij ligji, gjykata po në atë procedurë përmbarimore në të cilën e ka nxjerrë aktvendimin e tillë, sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit, do ta nxjerrë aktvendimin për përmbarimin me qëllim të pagimit të detyrueshëm të penaleve të caktuara.

257.2 Po qe se debitori në prapësimin kundër aktvendimit për përmbarimin pretendon se e ka përmbushur detyrimin e tij, gjykata do ta miratoj prapësimin e tij në procedurën përmbarimore vetëm po qe se themelësinë e tij e provon me anë të dokumentit publik ose jo publik, por që e ka rëndësinë e dokumentit publik.

 

 

K R E U XVI

 

PËRMBARIMI ME QËLLIM TË DORËZIMIT TË SENDEVE TË LUAJTSHME

 

 

Neni 258

Kompetenca territoriale

Për të vendosur për propozimin për përmbarimin me qëllim të dorëzimit të një apo të disa sendeve të caktuara, apo me qëllim të dërgimit të sasisë së caktuar të sendeve të zëvendësueshme dhe për zbatimin e përmbarimit, është kompetente gjykata në territorin e të cilës ndodhen sendet e tilla.

Neni 259

Kur sendet ndodhen të debitori ose të personi i tretë

259.1 Përmbarimi për dorëzimin e një ose të disa sendeve të caktuara që ndodhen pranë debitorit, zbatohet duke i marrë këto sende prej debitorit nga ana e ekzekutuesit gjyqësor dhe duke ia dorëzuar propozuesit të përmbarimit kundrejt një vërtetimi me shkrim.

259.2 Në mënyrën e treguar në paragrafin 1 të këtij neni, përmbarimi do të zbatohet edhe kur sendet ndodhen të personi i tretë i cili është i gatshëm t'ia dorëzoj përmbaruesit gjyqësor. Në qoftë se personi i tretë nuk dëshiron t'i dorëzojë sendet, kërkuesi i ekzekutimit mund t'i propozojë gjykatës që atij t'i kalohet kredia e debitorit kundrejt personit të tretë për dorëzimin e sendeve.

259.3 Në procedurën e përmbarimit sipas propozimit nga paragrafi 2 i këtij neni, zbatohen dispozitat e këtij ligji për përmbarimin në kredinë që të dorëzohen ose dërgohen sendet e luajtshme.

Neni 260

Kur sendet nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë

260.1 Në qoftë se sendet nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë, gjykata në të njëjtën procedurë me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, do të çmojë vlerën e sendeve dhe me aktvendim e urdhëron debitorin që kërkuesit të përmbarimit brenda afatit të caktuar t'ia paguajë shumën e kësaj vlere.

260.2 Propozuesi i përmbarimit mund të parashtrojë propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni brenda afatit prej tri ditësh nga dita e njoftimit se sendet nuk janë gjetur as te debitori e sa te personi i tretë. Në qoftë se kërkuesi i përmbarimit nuk e parashtron propozimin e tillë në afatin e caktuar, gjykata do të pezullojë përmbarimin.

260.3 Në bazë të aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, kërkuesi i përmbarimit mund të propozojë në të njëjtën procedurë përmbarimin për pagimin e shumës së caktuar. Propozimi i tillë duhet të parashtrohet më së voni në afatin prej shtatë ditësh nga dita e nxjerrjes së aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni.

260.4 Në qoftë se propozimi nga paragrafi 3 i këtij neni nuk parashtrohet në afatin e caktuar, gjykata do të pezullojë përmbarimin dhe do të anulojë aktvendimin nga paragrafi 1 i këtij neni dhe veprimet ekzekutive të kryera.

Neni 26l

Bashkimi i propozimeve

261.1 Kërkuesi i përmbarimit bashkë me propozimin për përmbarimin për dorëzimin e sendeve që ndodhen te debitori, ose te personi i tretë, mund ta parashtrojë edhe propozimin për nxjerrjen e aktvendimit nga paragrafi 1 i nenit 260. Në rast të bashkimit të dy propozimeve në fjalë, përmbarimi sipas nenit 259 të këtij ligji dhe procedura e këtij neni zbatohen njëkohësisht.

261.2 Gjykata mund ta caktojë përmbarimin e paraparë në paragrafin 3 të nenit 260 dhe ta fillojë zbatimin e saj, por veprimet e shitjes së sendeve të sekuestruara të debitorit dhe kalimi i të hollave nga llogaria e tij bankare, nuk mund të bëhen para se të konstatohet se përmbarimi nga paragrafi 1 dhe 2 i nenit 259 të këtij ligji nuk ka mundur të kryhet.

261.3 Në qoftë se përfundon me sukses përmbarimi i rregulluar në nenin 259 të këtij ligji, gjykata sipas detyrës zyrtare e pezullon procedurën, e anulon aktvendimin nga paragrafi 1 i nenit 260 të këtij ligji dhe veprimet tjera të kryera sipas dispozitave të paragrafit 1 të këtij neni. Në rast të këtillë kërkuesit të përmbarimit i mbeten në ngarkim shpenzimet e shkaktuara me parashtrimin e propozimit nga paragrafi 1 i këtij neni.

Neni 262

Përmbarimi për dërgimin e sendeve të zëvendësueshme

Në qoftë se me dokumentin ekzekutiv është caktuara detyrimi për dërgimin e sasisë së caktuar të sendeve të zëvendësueshme që ndodhen te debitori, ose personi i tretë, përmbarimi zbatohet në mënyrën e paraparë për dorëzimin e sendeve të caktuara individualisht.(neni 259).

Neni 263

263.1 Kur sendet e zëvendësueshme nuk janë gjetur as te debitori e as te personi i tretë, kërkuesi i përmbarimit mund të propozojë që përmbarimi të zbatohet duke e autorizuar gjykata që brenda afatit të caktuar t'i blejë diku tjetër këto sende me shpenzime të debitorit.

263.2 Propozimin që sendet t'i blejë diku tjetër, kërkuesi i përmbarimit mund ta parashtrojë brenda shtatë ditësh nga dita në të cilën gjykata e ka njoftuar që sendet nuk janë gjetur as te debitori as te personi i tretë.

263.3 Sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit gjykata me aktvendim e urdhëron debitorin që brenda afatit të caktuar ta depozitojë në gjykatë shumën e të hollave të nevojshme për blerjen e sendeve dhe e cakton përmbarimin për pagimin e kësaj shume me kamatëvonesë nga dita e vlerësimit të sendeve deri në ditën e depozitimit të shumës në gjykatë.

263.4 Kërkuesi i përmbarimit ka për detyrë që në propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni, ta përcaktoj mjetin përmbarimorë, me qëllim të pagimit të shumës së nevojshme për blerjen e sendeve të zëvendësueshme.

263.5 Përmbarimi i aktvendimit nga paragrafi 1 dhe 3 i këtij neni, bëhet vetëm pasi të ketë marrë formë të prerë.

263.6 Në qoftë se kërkuesi i përmbarimit në afatin nga paragrafi 2 i këtij neni nuk e ka parashtruar propozimin për blerjen e sendeve diku tjetër, gjykata do ta pezullojë procedurën përmbarimore, përveç se kur kërkuesi i përmbarimit me kohë e ka parashtruar edhe propozimin që debitori t'ia paguaj vlerën e sendeve që ka qenë i detyruar t'i dorëzojë.

263.7 Po qe se gjatë zhvillimit të procedurës ndryshon vlera e sendeve të zëvendësueshme, kërkuesi i përmbarimit mund të kërkojë nga gjykata vlerësimin e ri dhe ta urdhërojë debitorin që ta paguajë dallimin e vlerës.

Neni 264

E drejta e shpërblimit të dëmit

Me dispozitat e këtij kreu të këtij ligji nuk preket në të drejtën e kërkuesit të përmbarimit që me padi kundër debitorit, në procedurë kontestimore ta kërkojë shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar me mosdorëzimin, ose mos dërgimin e sendeve.

K R E U XVII

 

PËRMBARIMI PËR ZBRAZJEN DHE DORËZIMIN E PALUAJTSHMËRISË

 

 

Neni 265

Kompetenca territoriale

Për të vendosur për propozimin për përmbarim me anë të zbrazjes dhe dorëzimit të sendit të paluajtshëm, si dhe për kryerjen e përmbarimit, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës ndodhet paluajtshmëria.

Neni 266

Mënyra e zbatimit të përmbarimit

266.1 Procedura e përmbarimit me qëllim të zbrazjes dhe dorëzimit të sendit të paluajtshëm zbatohet ashtu që personi zyrtar i gjykatës, pasi t'i largojë personat dhe sendet nga paluajtshmëria, ia dorëzon atë në posedim propozuesit të përmbarimit.

266.2 Zbrazja dhe dorëzimi i paluajtshmërisë bëhet vetëm pas kalimit të shtatë ditëve nga dita në të cilën debitorit i është dorëzuar aktvendimi për përmbarimin, i cili nuk ka paraqitur prapësim kundër aktvendimit të këtillë. Në rast se kundër aktvendimit debitori ka paraqitur prapësim, atëherë afati shtatë ditor fillon të ecë nga dita në të cilën debitorit i dorëzohet aktvendimi për refuzimin e prapësimit.

266.3 Në qoftë se me largimin e personave nga paluajtshmëria janë përfshirë personat e mitur, atëherë gjykata për përmbarimin në zhvillim e sipër e njofton organin e kujdestarisë.

266.4 Fuqinë punëtore të nevojshme dhe mjetet për transport me qëllim të kryerjes së përmbarimit, ka për detyrë t'i sigurojë propozuesi i përmbarimit. Kërkesën lidhur me këtë, përmbaruesi gjyqësor duhet t'ia njoftojë propozuesit të përmbarimit së paku shtatë ditë para se të fillojë zbatimi i përmbarimit.

 

 

 

Neni 267

Masat e dhunshme në rast nevoje

267.1 Me kërkesën e gjykatës organet e policisë dhe organi i kujdestarisë janë të detyruar që të japin gjithë ndihmën e nevojshme, me qëllim të kryerjes së veprimeve përmbarimore nga paragrafi 1 i nenit 266 të këtij ligji.

267.2 Kundër personave të cilët e pengojnë përmbarimin, gjykata e shqipton masën e largimit apo gjobën me të holla nga neni 20 i këtij ligji.

Neni 268

Mënjanimi i sendeve të luajtshme nga paluajtshmëria

268.1 Sendet e luajtshme që duhet mënjanuar nga paluajtshmëria i dorëzohen debitorit, e në qoftë se ky nuk është i pranishëm, anëtarit të rritur të familjes së tij ose personit të autorizuar nga debitori.

268.2 Në qoftë se me rastin e kryerjes së veprimeve përmbarimore nuk është i pranishëm asnjë nga personat nga paragrafi 1 i këtij neni, apo në qoftë se këta persona refuzojnë t'i marrin, sendet do t'i jepen për ruajtje personit tjetër, me shpenzimet e debitorit.

268.3 Propozuesi i përmbarimit ka për detyrë që ta gjejë personin tjetër të cilit i dorëzohen sendet e mënjanuara nga paluajtshmëria. Propozuesi i përmbarimit mundet vetë t'i marrë sendet e luajtshme të mënjanuara të debitorit për ruajtje me shpenzime të cilat i mbeten në ngarkim debitorit.

Neni 269

Konfirmimi i veprimeve të përmbaruesit me konkluzionin e gjykatës

269.1 Sendet e mënjanuara ia dorëzon për ruajtje personit tjetër, apo propozuesit të përmbarimit, personi zyrtar i gjykatës. Gjykata mund të vendosë më vonë me anë të konkluzionit, që sendet e mënjanuara t'i merren personit tjetër dhe t'i besohen për ruajtje personit të tretë.

269.2 Për dhënien e sendeve për ruajtje personit të tretë dhe për shpenzimet e ruajtjes, gjykata e njofton debitorin, po qe se kjo është e mundshme dhe i cakton afat brenda të cilit mund ta kërkojë dorëzimin e sendeve pasi t'i paguaj shpenzimet e ruajtjes deri në atë moment.

269.3 Bashkë me këtë njoftim, gjykata do ta paralajmërojë debitorin se pas skadimit të afatit të caktuar sipas paragrafit 2 të këtij neni, sendet do të shiten dhe prej çmimit të shitjes do të paguhen shpenzimet e ruajtjes dhe të shitjes së sendeve.

Neni 270

Shitja e sendeve të mënjanuara

270.1 Gjykata do të caktojë me anë të konkluzionit shitjen e sendeve të mënjanuara për llogari të debitorit, në qoftë se ky brenda afatit që i është lënë nuk e kërkon dorëzimin e tyre dhe nuk i kompenson shpenzimet e ruajtjes.

270.2 Pjesa e çmimit të arritur nga shitja që mbetet pas pagimit të shpenzimeve të ruajtjes dhe të shitjes, depozitohet në gjykatë në dobi të debitorit.

270.3 Shitja e sendeve bëhet sipas dispozitave të këtij ligji të parapara në kreun IX të këtij ligji, me qëllim të përmbushjes së kredive në të holla.

Neni 271

Përmbarimi për realizimin e shpenzimeve

271.1 Propozuesi i përmbarimit ka të drejtë që në propozimin e tij për përmbarim, me qëllim të zbrazjes dhe dorëzimit të sendit të paluajtshëm të kërkojë që bashkë me ekzekutimin të caktohet përmbarimi për sendet e luajtshme të debitorit, që duhet mënjanuar nga paluajtshmëria me qëllim të pagimit të shpenzimeve procedurale.

271.2 Përmbarimi nga paragrafi 1 i këtij neni caktohet dhe zbatohet sipas rregullave të këtij ligji të parapara në kreun IX të këtij ligji për realizimin e kredisë në të holla, sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit.

K R E U XVIII

 

PËRMBARIMI PËR REALIZIMIN E KREDISË PËR VEPRIM, MOSVEPRIM, APO DURIM / PËSIM

 

 

Neni 272

Kompetenca territoriale

Në qoftë se debitori në bazë të dokumentit ekzekutiv, ka për detyrë të kryejë veprimin e caktuar, apo ti duroj veprimet e caktuara, ose të përmbahet nga veprimi i caktuar, për të vendosur për propozimin për përmbarim dhe për zbatimin e përmbarimit e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të cilës debitori duhet ta përmbushë detyrimin e caktuar në dokumentin ekzekutiv.

Neni 273

Detyrimi i veprimit që mund të kryhet nga çdokush

273.1 Përmbarimi për realizimin e detyrimit për veprim të cilin mund ta kryej çdokush, zbatohet ashtu që gjykata e autorizon propozuesin e përmbarimit që me shpenzime të debitorit t'ia besoj ndonjë personi tjetër kryerjen e veprimit të tillë apo që vetë ta kryejë atë veprim.

273.2 Në propozimin për përmbarim, kërkuesi i përmbarimit mund të propozojë që gjykata me aktvendim t'a urdhërojë debitorin që më parë ta depozitoj në gjykatë shumën e caktuar të nevojshme për pagimin e shpenzimeve që do të shkaktohen me kryerjen e veprimit nga personi tjetër, apo nga vetë propozuesi i përmbarimit. Sasinë e shumës së depozituar gjykata e cakton sipas vlerësimit të lirë, duke marrë parasysh sipas mundësisë çmimoren e personit të autorizuar për kryerjen e veprimit të tillë, të cilën propozimit për përmbarim ia bashkangjetë propozuesi i përmbarimit.

273.3 Aktvendimin definitiv për sasinë e shpenzimeve nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata e jep me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, respektivisht të debitorit, pasi të jetë kryer veprimi.

273.4 Në qoftë se më vonë konstatohet se në bazë të aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni, janë marrë nga debitori më tepër mjete se që ka qenë nevoja për mbulimin e shpenzimeve për kryerjen e veprimit dhe të shpenzimeve të procedurës përmbarimore, atëherë gjykata do ta kthejë dallimin nëse ka mjete të marra nga debitori, respektivisht do t'i urdhërojë propozuesit të përmbarimit që brenda afatit të caktuar ta kthejë dallimin e tillë, po qe se atij i është lanë në disponim.

273.5 Në bazë të aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni, mund të propozohet ekzekutimi edhe para se të bëhet i formës së prerë aktvendimi për përmbarimin, kurse në bazë të aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni, vetëm pasi ai të bëhet i formës së prerë.

Neni 274

Detyrimi i veprimit që mund të kryhet vetëm nga debitori

274.1 Në qoftë se veprimin e caktuar në dokumentin ekzekutiv mund ta kryejë vetëm debitori, gjykata me aktvendimin për përmbarimin do t'ia caktojë debitorit afatin për përmbushjen e detyrimit. Me aktvendimin për përmbarimin gjykata njëherit i kërcënohet debitorit dhe eventualisht personave përgjegjës në debitorin që është person juridik, se do të gjobiten sipas nenit 20 të këtij ligji, po qe se brenda afatit të caktuar nuk e përmbushin detyrimin.

274.2 Në qoftë se debitori brenda afatit që ia ka caktuar gjykata nuk e përmbushë detyrimin, gjykata sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit, do të veprojë më tutje sipas dispozitave të nenit 20 të këtij ligji.

274.3 Debitori që e ka përmbushur detyrimin e vet brenda afatit të cilin ia ka lënë gjykata, ka për detyrë që pa vonesë ta njoftojë gjykatën për një gjë të tillë, si dhe ta parashtrojë në gjykatë mjetin me të cilin në mënyrë të padyshimtë provohet pretendimi i tillë. Provë e këtillë konsiderohet deklarata me shkrim e kërkuesit të përmbarimit të vërtetuar, nga e cila shihet se veprimi i detyruar është kryer, procesverbali i përmbaruesit gjyqësor në të cilin është konstatuar se veprimi i detyruar është kryer, konstatimi dhe mendimi i ekspertit nga i cili shihet se është kryer veprimi, etj. Në të kundërtën do të merret se veprimi nuk është kryer.

274.4 Në qoftë se veprimi të cilin mund ta kryejë vetëm debitori, nuk varet vetëm nga vullneti i tij ( krijimi i veprës artistike muzikore, pamore, letrare, arkitektonike, etj.), atëherë propozuesi i përmbarimit nuk ka të drejtë ta kërkojë shpërblimin nga paragrafi 1 i këtij neni, por vetëm të drejtën që të kërkojë shpërblimin e dëmit të pësuar.

Neni 275

Detyrimi për durim dhe mosveprim

275.1 Në qoftë se debitori është i detyruar ta duroj kryerjen e ndonjë veprimi,ose të përmbahet nga kryerja e veprimit, gjykata sipas propozimit të kërkuesit të përmbarimit që pretendon se debitori vepron në kundërshtim me detyrimin e tij, me aktvendim e urdhëron debitorin që të sillet në pajtim me detyrimin që e ka dhe e kërcënon me gjobë në të holla në pajtim me nenin 20 të këtij ligji, po qe se edhe më tutje vepron në mënyrë të njëjtë.

275.2 Propozuesi i përmbarimit mund t'i parashtrojë gjykatës propozim që debitorit t'i caktohet dënimi në të holla nga shkaku se ai përkundrejt urdhëresës së gjykatës ka vazhduar të veprojë në kundërshtim me detyrimin e tij. Ky propozim mund të bëhet brenda afatit prej 15 ditësh nga marrja e dijenisë për sjelljen e tillë të debitorit, por më së voni brenda afatit prej një viti nga shkelja e detyrimit.

275.3 Pas skadimit të afateve nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata me aktvendim e refuzon propozimin për shqiptimin e gjobës në të holla dhe e pezullon procedurën, kurse kërkuesi i përmbarimit e humbë të drejtën e paraqitjes së propozimit të ri për ekzekutimin, në bazë të të njëjtit dokument ekzekutiv.

275.4 Për procedurën e përmbarimit nga paragrafi 1 i këtij neni, përshtatshmërish zbatohen dispozitat e nenit 274 të këtij ligji.

Neni 276

Depozitimi i garancionit për shpërblimin e dëmit

276.1 Gjykata me propozimin e kërkuesit të përmbarimit do ta urdhërojë me aktvendim debitorin që në gjykatë ta depozitojë një shumë të hollash për shpërblimin e dëmit që mund ta pësojë kreditori me sjelljen e mëtejme të debitorit në kundërshtim me detyrimin për durim dhe mosveprim. Në këtë rast propozuesi i përmbarimit duhet ta bëjë të besueshme mundësinë e pësimit të dëmit.

276.2 Kohëzgjatjen e garancionit e cakton gjykata duke i marrë parasysh rrethanat e rastit konkret.

276.3 Në bazë të vendimit për depozitimin e garancionit, përmbarimi zbatohet me propozimin e kërkuesit të përmbarimit.

Neni 277

Përmbarimi me qëllim të rivendosjes së gjendjes së mëparshme

277.1 Në qoftë se për shkak të sjelljeve të debitorit në kundërshtim me detyrimin nga dokumenti ekzekutiv është krijuar ndryshimi që nuk është në pajtim me të drejtat e propozuesit të përmbarimit, gjykata do ta autorizojë këtë të fundit me propozimin e tij që vetë ai, e në rast nevoje edhe me ndihmën e përmbaruesit gjyqësor, ta rivendosë gjendjen e mëparshme me shpenzimet e debitorit dhe në rrezikun e tij.

277.2 Sa i përket depozitimit të shumës së nevojshme për mbulimin e shpenzimeve që mund t'i shkaktojë rivendosja në gjendjen e mëparshme dhe caktimit të shumës definitive të tyre, zbatohen dispozitat për shpenzimet për përmbarimin e veprimit, të cilin përveç debitorit mund ta kryej edhe personi tjetër.

Neni 278

Ri-pengimi i posedimit

278.1 Në qoftë se në bazë të dokumentit ekzekutiv, të nxjerrë sipas padisë për shkak të pengimit të posedimit, është kryer përmbarimi, apo në qoftë se debitori e ka përmbushur vullnetarisht detyrimin e vet, kurse pas kësaj përsëri e bënë pengimin e posedimit i cili në esencë nuk dallohet nga pengimi i mëparshëm, gjykata me propozimin e kërkuesit të përmbarimit, në bazë të dokumentit ekzekutiv të njëjtë, do të nxjerrë aktvendim të ri për përmbarimin, me qëllim të rivendosjes së gjendjes së mëparshme nëse kjo është e nevojshme dhe do të kërcënohet debitori me gjobitje nëse përsëri kryen pengim posedimi. Në këtë rast në mënyrë të përshtatur zbatohen edhe dispozitat e nenit 276 të këtij ligji.

278.2 Propozimin për përmbarimin nga paragrafi 1 i këtij neni, kërkuesi i përmbarimit mund ta parashtrojë brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita kur ka marrë dijeni për ri-pengimin e posedimit, por jo më vonë se brenda një viti nga pengimi i përsëritur.

Neni 279

E drejta e shpërblimit të dëmit /zhdëmtimit/

Me dispozitat e këtij kreu të ligjit, nuk preket e drejta e propozuesit të përmbarimit që me padi të ngritur në procedurën kontestimore të kërkojë shpërblimin e dëmit që i është shkaktuar me sjelljet e debitorit në kundërshtim me detyrimin e tij të caktuar në dokumentin ekzekutiv.

K R E U XIX

 

PËRMBARIMI I VENDIMIT PËR NDARJEN E SENDEVE

 

 

Neni 280

Kompetenca territoriale

Për vendosje për propozimin për përmbarim dhe për zbatimin e përmbarimit në bazë të vendimit për ndarjen e sendeve, e kompetencës tokësore është gjykata në territorin e së cilës ndodhet sendi në bashkëpronësi.

Neni 281

Ndarja fizike e sendit

281.1 Ndarjen fizike të sendit të përbashkët, gjykata e cakton në qoftë se ndarja e tillë është parashikuar me dokumentin ekzekutiv.

281.2 Veprimet e posaçme për kryerjen e ndarjes fizike i zbaton sipas rrethanave të rastit gjykatësi, apo sipas autorizimit të tij, bashkëpunëtori profesional, apo përmbaruesi gjyqësor.

281.3 Gjykata do t'i ftojë pjesëmarrësit e procedurës që të jenë të pranishëm me rastin e kryerjes së ndarjes fizike të sendit.

281.4 Në qoftë se e kërkon nevoja, gjykata mund ta caktojë ekspertizën.

Neni 282

Ndarja e sendit me anë të shitjes

Në qoftë se në bazë të dokumentit ekzekutiv sendin e përbashkët duhet shitur me qëllim të ndarjes së tij, shitja do të bëhet në mënyrën e paraparë me kreun IX dhe XIV të këtij ligji. Për çështjet e caktuara palët mund të merren vesh ndryshe.

Neni 283

Caktimi i mënyrës së ndarjes me vendim të gjykatës

283.1 Gjykata vendosë sipas rregullave për raportet pronësore-juridike se a do ta bëjë ndarjen fizikisht, apo me anë të shitjes, po qe se me anë të dokumentit ekzekutiv, mënyra e ndarjes nuk është caktuar e as palët nuk janë marrë vesh për një gjë të tillë.

283.2 Ndarja do të bëhet me anë të shitjes së sendit të përbashkët, po qe se në procedurën përmbarimore konstatohet se ndarja fizike e paraparë me dokumentin ekzekutiv nuk është e mundur, apo se është e mundur por me zvogëlim të vlerës së sendit.

Neni 284

Shpenzimet procedurale të përmbarimit

284.1 Shpenzimet e zbatimit të përmbarimit sipas dispozitave të këtij kreu, i heqin të gjithë bashkëpronarët në përpjesëtim me vlerën e pjesëve që u takojnë për sendin në bashkëpronësi të tyre.

284.2 Bashkëpronari që ka shkaktuar shpenzime të posaçme, ka për detyrë t'ua paguajë ato bashkëpronarëve që kanë pasur shpenzime të tilla.

K R E U XX

 

PËRMBARIMI ME QËLLIM MARRËJEJE TË DEKLARATËS SË VULLNETIT

 

 

 

Neni 285

Kredia e pakushtëzuar

285.1 Në qoftë se debitori me vendimin që e ka cilësinë e dokumentit ekzekutiv, është detyruar për dhënien e deklaratës së vullnetit, konsiderohet se deklaratën me përmbajtje si në dokumentin ekzekutiv e ka dhënë në momentin kur është bërë i formës së prerë vendimi i tillë.

285.2 Po qe se debitori ka marrë përsipër detyrimin për dhënien e deklaratës së vullnetit me ujdinë gjyqësore apo administrative, konsiderohet se deklaratën me përmbajtje si në ujdinë, e ka dhënë në momentin në të cilin është bërë i kërkueshëm detyrimi i tij sipas ujdisë së tillë.

Neni 286

Kredia e kushtëzuar

Në qoftë se përmbushja e kredisë për dhënien e deklaratës së vullnetit varet nga përmbushja e ndonjë detyrimi të propozuesit të përmbarimit, apo nga ndonjë kusht tjetër, konsiderohet se debitori e ka dhënë deklaratën e vullnetit, në momentin në të cilin propozuesi i përmbarimit e ka përmbushur detyrimin e tij, apo në momentin në të cilin plotësohet kushti tjetër që provohet me dokumentin publik, apo me dokumentin e vërtetuar sipas ligjit.

K R E U XXI

 

 

PËRMBARIMI ME ANË TË REGJISTRIMIT TË TË DREJTAVE NË LIBRIN PUBLIK

 

 

 

Neni 287

Kompetenca territoriale

287.1 Për vendosje mbi propozimin për përmbarimin me qëllim të themelimit të të drejtave në paluajtshmërinë me regjistrim në librin publik, si dhe për kalimin, kufizimin, ose shuarjen e të drejtës së regjistruar, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e të cilës ndodhet organi që mbanë librin publik për paluajtshmëri.

287.2 Për zbatimin e përmbarimit nga paragrafi 1 i këtij neni, është kompetente në pikëpamje territoriale gjykata, apo organi që mban regjistrin publik për paluajtshmërinë e tillë.

Neni 288

Mënyra e zbatimit të përmbarimit

288.1 Në bazë të dokumentit ekzekutiv me të cilin është caktuar detyrimi i regjistrimit në librin publik, gjykata urdhëron që në librin publik të bëhet regjistrimi përkatës.

288.2 Regjistrimi i caktuar me anë të aktvendimit për përmbarimin zbatohet sipas detyrës zyrtare.

Neni 289

Regjistrimi i të drejtës së pronësisë kur debitori nuk është i regjistruar si pronar

Kur debitori nuk është i regjistruar si pronar i paluajtshmërisë, regjistrimi i të drejtës së pronësisë të propozuesit të përmbarimit për këtë paluajtshmëri mund të bëhet në qoftë se, propozuesi i përmbarimit bashkë me propozimin për përmbarim parashtron provën konform rregullave për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëritë, se paraardhës juridik i debitorit është personi që është i regjistruar si pronar.

Neni 290

Regjistrimi i të drejtës tjetër sendore kur debitori nuk është i regjistruar si pronar

Kur sipas dokumentit ekzekutiv propozuesi i përmbarimit është i autorizuar që kundrejt debitorit të kërkojë regjistrimin e të drejtës së pengut, apo të ndonjë të drejte tjetër sendore në paluajtshmërinë përveç të drejtës së pronësisë, kurse debitori nuk është i regjistruar si pronar i paluajtshmërisë, propozuesi i përmbarimit mund të kërkojë me propozimin për përmbarimin, që e drejta e pronësisë të regjistrohet në emër të debitorit, e pastaj të bëhet regjistrimi i të drejtës së propozuesit të përmbarimit, po qe se e paraqet provë, në pajtim me dispozitat për regjistrimin e të drejtave në paluajtshmëritë, nga e cila provë shihet se debitori e ka fituar të drejtën e pronësisë për paluajtshmërinë e këtillë.

K R E U XXII

 

PËRMBARIMI I VENDIMIT PËR KTHIMIN E PUNËTORIT NË VENDIN E PUNËS

 

Neni 291

Kompetenca territoriale

Për vendosje për propozimin për përmbarim në bazë të dokumentit ekzekutiv, me të cilin punëdhënësi është urdhëruar që punëtorin ta kthejë në punë, apo që ta sistemoj në vendin përkatës të punës dhe për zbatimin e përmbarimit, e kompetencës territoriale është gjykata në territorin e së cilës është krijuar marrëdhënia e punës.

Neni 292

Afati për paraqitjen e propozimit për përmbarim

292.1 Propozimi për përmbarim në bazë të dokumentit ekzekutiv, me të cilin punëdhënësi është urdhëruar që punëtorin ta kthejë në punë, mund të paraqitet brenda afatit prej 30 ditësh, nga dita në të cilën propozuesi i përmbarimit e ka fituar të drejtën që ta paraqesë këtë propozim.

292.2 Konsiderohet se punëtori e ka fituar të drejtën për paraqitjen e propozimit për përmbarim, pas skadimit të afatit për përmbushje vullnetare të detyrimit të caktuar në dokumentin ekzekutiv.

Neni 293

Mënyra e zbatimit të përmbarimit

293.1 Përmbarimi në bazë të dokumentit ekzekutiv sipas të cilit punëdhënësi është i detyruar që punëtorin ta kthejë në punë, apo që ta sistemoj në vendin përkatës të punës, zbatohet me anë të caktimit të gjobave në të holla kundër punëdhënësit dhe personit përgjegjës në të.

293.2 Dënimi me të holla caktohet sipas dispozitave të nenit 20 të këtij ligji dhe dispozitave për përmbarimin me qëllim të realizimit të kredisë për veprimin të cilin mund ta kryejë vetëm debitori.

Neni 294

Shpërblimi i pagës në rast të kthimit të punëtorit në punë

294.1 Propozuesi i përmbarimit që e ka parashtruar propozimin për kthim në punë, ka të drejtë të kërkojë që gjykata të nxjerrë aktvendim me të cilin do të caktojë se, debitori ka për detyrë që atij t'ia paguajë në emër të pagës shumat mujore që janë bërë të kërkueshme, nga dita në të cilën ka marrë formë të prerë vendimi e deri në ditën e rikthimit në punë. Me të njëjtin aktvendim, gjykata e cakton përmbarimin për realizimin e shumave mujore të caktuara.

294.2 Propozimi për shpërblim mund t'i bashkëngjitet propozimit për përmbarim, ose mund të paraqitet më vonë deri në përfundimin e procedurës së përmbarimit.

Neni 295

Efekti i aktvendimit për përmbarimin

295.1 Aktvendimi me të cilin propozimi për shpërblim miratohet, e ka efektin e aktvendimit me të cilin vërtetohet ekzistimi i detyrimit të debitorit dhe efektin e aktvendimit për përmbarimin.

295.2 Debitori mund të propozojë që aktvendimi nga paragrafi 1 i këtij neni të shfuqizohet, po qe se pas nxjerrjes së tij kanë ndryshuar rrethanat në bazë të të cilave është nxjerrë ai.

295.3 Shpërblimi i pagës mujore caktohet në shumën që do ta realizonte punëtori po të ishte në punë.

Neni 296

Realizimi i shpërblimit në procedurë të posaçme

296.1 Propozuesi i përmbarimit të drejtën e tij që ti paguhen pagat mujore mund ta realizojë në procedurë të posaçme kontestimore.

269.2 Në qoftë se gjykata përmbarimore vetëm pjesërisht e ka miratuar kërkesën për pagimin e pagave mujore, atëherë ajo do ta udhëzojë propozuesin e përmbarimit që pjesën tjetër të kërkesës ta realizojë në procedurën gjyqësore kontestimore.

K R E U XXIII

 

PËRMBARIMI I VENDIMEVE NGA LËMIA E SË DREJTËS FAMILJARE

 

 

ORËZIMI DHE MARRËJA E FËMIJËS

 

 

Neni 297

Kompetenca territoriale

297.1 Për të vendosur për propozimin për përmbarimin e vendimit të gjykatës me të cilin urdhërohet dorëzimi i fëmijës prindit, apo personit tjetër, respektivisht institucionit të cilit i është besuar fëmija në ruajtje dhe edukim, është kompetente gjykata e cila është e kompetencës së përgjithshme territoriale për palën që e kërkon përmbarimin, por edhe gjykata në territorin e së cilës ndodhet fëmija.

297.2 Për zbatimin e përmbarimit, kompetente në pikëpamje territoriale është gjykata në territorin e së cilës ndodhet fëmija në kohën e përmbarimit.

Neni 298

E drejta e paraqitjes së propozimit

Propozimin për përmbarimin e vendimit mund ta paraqesë prindi, apo personi tjetër të cilit fëmija i është besuar në ruajtje dhe edukim, si dhe organi i kujdestarisë.

 

 

Neni 299

Mënyra e zbatimit të përmbarimit

299.1 Me rastin e zbatimit të përmbarimit, gjykata sidomos kujdeset për nevojën që të mbrohen interesat e fëmijës në masën më të madhe të mundshme.

299.2 Me aktvendimin për përmbarimin, gjykata i cakton debitorit afat prej tri ditësh, nga dita në të cilën i është dorëzuar aktvendimi, që fëmijën t'ia dorëzoj prindit, apo personit tjetër, respektivisht institucionit të cilit fëmija i është besuar në ruajtje dhe edukim, me kërcënim të shqiptimit të gjobës në të holla.

299.3 Gjoba në të holla shqiptohet dhe përmbarohet sipas dispozitave të këtij ligji, për kryerjen e veprimit që mund ta bëjë vetëm debitori.

299.4 Në qoftë se përmbarimi nuk ka mund të zbatohet me shqiptimin dhe përmbarimin e vendimit për gjobën në të holla, përmbarimi do të zbatohet me marrjen e fëmijës nga personi te i cili ndodhet fëmija dhe dorëzimin e fëmijës prindit, respektivisht personit tjetër apo institucionit të cilit fëmija i është besuar për ruajtje dhe edukim.

299.5 Marrjen dhe dorëzimin e fëmijës sipas paragrafit 4 të këtij neni, mund ta bëjë vetëm gjykatësi në bashkëpunim me psikologun e organit të kujdestarisë, të shkollës, këshillimores së familjes, apo të institucionit tjetër të specializuar për ndërmjetësim në marrëdhëniet familjare.

Neni 300

Vazhdimi i përmbarimit

Gjykata me propozimin e palës të cilës i është besuar fëmija, e vazhdon ekzekutimin sipas të njëjtit aktvendim për përmbarimin, në qoftë se fëmija në afatin tre mujor, nga dita e dorëzimit të fëmijës përsëri gjendet te personi nga i cili është marrë.

Neni 301

Marrja e fëmijës

301.1 Përjashtimisht nga dispozitat nga neni 310 të këtij ligji, në rastin në të cilin konstatohet se i është rrezikuar jeta, shëndeti, ose zhvillimi psikofizik i fëmijës, gjykata do ta zbatojë përmbarimin pa caktuar paraprakisht afat për dorëzimin e fëmijës dhe pa shqiptuar gjoba gjyqësore, duke marrë fëmijën dhe duke ia dorëzuar prindit, apo personit tjetër, respektivisht institucionit të cilit fëmija i është besuar në ruajtje dhe edukim.

301.2 Ky përmbarim, zbatohet në bashkëpunim me organin e kujdestarisë, në mënyrën e rregulluar në nenin 309 paragrafi 4 dhe 5 të këtij ligji.

K R E U XXIV

 

DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 302

Procedura e përmbarimit e filluar deri në ditën e fillimit të aplikimit të këtij ligji, do të përfundojë sipas dispozitave të Ligjit për Procedurën e Përmbarimit ( "Gazeta zyrtare e RSFJ " , nr. 20/1978).

 

 

Neni 303

Procedura e përmbarimit e filluar nga dita në të cilën fillon zbatimi i këtij ligji, do të përfundohet sipas dispozitave të këtij ligji.

Neni 304

Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës.

Ligji Nr. 03/ L-008

2 Qershor 2008

Shpallur me dekretin nr. DL-042-2008, datë 24.06.2008 nga Presidenti i Republikës së Kosovës, Dr. Fatmir Sejdiu.

Herėn e fundit ėshtė azhuruar mė : ( e mėrkurė . 11 mars 2009 )
 
Para >