Home arrow Stampani Zakoni arrow ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA
Qer 15 2008
ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA
e diel , 15 qershor 2008

 

ZAKON BR. 03/L- 087

 

 

O JAVNIM PREDUZEĆIMA

 

Skupština Republike Kosova,

 

Na osnovu člana 65.(1) Ustava Republike Kosova;

 

U cilju uspostavljanja zakonskog okvira koji uređuje vršenje vlasničkih prava u javnim preduzećima;

 

U cilju obezbjeđivanja korporacijskog upravljanja javnih preduzeća u skladu sa međunarodno priznatim principima o korporacijskom upravljanju za preduzeća koja su u javnom vlasništvu; i

 

Radi uspostavljanja efikasnog izvještavanja i odgovornih mjera za olakšavanje odgovarajućeg nadzora nad djelatnostima javnih preduzeća;

 

Usvaja

 

Glava 1.

Uvodne Odredbe


Član 1.

Područje Primjene

 

1.1        Ovaj zakon obezbjeđuje zakonski okvir u vezi sa vlasništvom Javnih Preduzeća (JP) i za njihovo korporacijsko upravljanje u skladu sa međunarodno priznatim principima korporacijskog upravljanja javnih preduzeća.

 

1.2        Druge odredbe Kosovkog zakona – uključujući, ali ne ograničavajući se na - Zakon o Poslovnim Društvima - koji uređuje deoničarska društva, njihove direktore, njihovo rukovodstvo, njihove deoničare i prava i obaveze svakog od njih, u potpunosti će se primjeniti na JP, njihove direktore, njihovo rukovodstvo i njihove deoničare izuzev ako ovaj zakon posebno i izričito ne priposuje drugačije.


Član 2.

Definicije i Reference

 

2.1        U cilju tumačenja i primjene ovog zakona, sledeći definisani izrazi - uvjek kada su korišćeni u ovom zakonu - imaće dolenavedeno značenje izuzev ukoliko kontekst u kojem se taj izraz pojavljuje jasno navodi na drugačije značenje:

 

“Filiala” u odnosu na JP, znači i uključuje sledeće: (i) svako drugo JP, (ii) svako preduzeće koje je kontrolisano ili koja je 50% u vlasništvu, posredno ili neposredno u tom JP ili bilo kojem drugom JP; i (iii) svaki entitet ili preduzeće koje, posredno ili neposredno, upravlja sa jednim JP ili ima 50% ili više deonica ili drugih vlasničkih interesa u jednom JP.

 

“Komisija za Reviziju” ima značenje koje je utvrđeno u Članu 24 ovog zakona.

 

 „Bord direktora“ znači bord direktora JP-a kao što je utvrđeno zakonom o Trgovačkim Društvima.

 

“Centralno JP” znači i uključuje svako JP koje je opisano u Članu 3.1 ovog zakona.

 

“Kontrola” znači, u odnosu na jedno preduzeće, dr×anje većinskih akcija sa pravom glasa (ili odgovarajućeg instrumenta) u tom preduzeću, ili sposobnost da izvršava – bilo posredno ili neposredno, pomoću drugih osoba, ili u saradnji sa drugim osobama; bilo pojedinačno ili zajedno sa drugim osobama; i putem glasanja ili ugovornih prava, ili na drugi način – dominantan uticaj nad odlučujućim odlukama koje su u nadle×nosti sjednice deoničara (ili drugog najvišeg organa za donošenje odluka).

 

„Direktor“’ znači svaki član borda direktora JP-a.

 

“Finansijski Interes” znači svaki odnos, uključujući, ali ne ogranićavajući se na bilo koji vlasnički interes, koji dr×i bilo koje odgovarajuće lice ili bilo koje lice koje je u četvrtom stepenu srodstva (svaki stepen označava broj porodičnog odnosa – kao što je brak ili roditelj – koje povezuje jedno lice sa drugi licem, računajući uzlazno od prvog lica pa sve do prvog zajedničkog naslednika i silazeći prema drugom licu; na primer, dva brata su u drugom stepenu srodstva, i dva prva rođaka su u četvrtom stepenu srodstva), ili bli×e, srodnici ove osobe.

 

“Vlada” označava Vladu Republike Kosova.

 

“Vladina Komisija za Privatizaciju” ima značenje koje je utvrđeno u Članu 9.2.

 

“Lokalno JP” znači i uključuje svako JP opisanu u Član 3.2 ovog zakona.

 

“Ministar” znači Ministar Ekonomije i Finansija.

 

“Ministarstvo” znači Ministarstvo Ekonomije i Finansija.

 

“Opština” ima značenje koje je propisano u Zakonu o Lokalnoj Samoupravi.

 

“Opštinska Komisija Deoničara” ima značenje koje je propisano u Članu 5.2.

 

“Stalni Sekretar” znači Stalni Sekretar u Uredu Premijera.

 

“Javno Preduzeće” ili “JP” je opšti naziv koji znači i uključuje svako preduzeće koje je označeno u dodatku koji je prilo×en u ovom zakonu, uključujući svaku modakoikaciju ovog spiska koja je urađena od Vlade prema Članu 3.4.

 

“ Jedinica za Politike i Nadzor JP” ima značenje koje je utvrđeno u Članu 37.

 

“Savjetodavna Komisija” znači komisija koja je uspostavljena od Stalnog Sekretara u Uredu Premijera u skladu sa Članom 15.2.

 

“Transakcije sa Srodnim Strankama” znači svaka transakcija, bilo koje prirode, posredstvom čega JP stiče ili prenosi, na bilo koji način, robu ili usluge od, ili na, bilo koje fizičko ili pravno lice koje je (svaka “Srodna Stranka”):

 

a) jedna Filijala JP;

 

b) jedan deoničar JP ili bilo koje njegove Filijale koja dr×i više od petnaest procjenata (15%) glasačkog prava;

 

c) u toku tri (3) zadnje godine bio Kontrolni deoničar JP;

 

d) bio direktor, slu×benik ili viši rukovodioc JP ili bilo koje njegove Filijale u zadnjih pet (5) godina;

 

e) poslovni saradnik sa JP ili sa bilo kojom njegovom Filialom, ili je direktor jedne Filijale, slu×benik ili viši rukovodioc ovog preduzetništva;

 

f) jedno zajedničko ulaganje u kojem JP ili bilo koja njegova Filijala je ulagač, direktor, slu×benik ili viši rukovodioc ovog zajedničkog ulaganja/preduzetništva;

 

g) u trećem stepenu, ili je bli×i, u srodstvu sa bilo kojim fizičkim licem koji spada u gorepomenutim kategorijama; ili

 

h) jedno poslovno društvo ili pravno lice koje je pod upravljanjem ili je pod značajnim uticajem bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica koji spada u gorepomenutim kategorijama.

 

 “Javni autoritet” znači svako od sledećeg: (i) svaki javni organ, autoritet ili agenciju koja vrši – na osnovu jednog zakonskog ovlašćenja ili prema jednom ovlašćenju iz osnovnog normativnog akta - izvršnu, zakonodavnu, regulativnu, administrativnu ili sudsku vlast, i obuhvata (ii) svako odeljenje ili druge jedinice ili pod-jedinice ovog javnog organa ili autorteta.

 

„Izabrana komisija“ znači izabrana komisisja ministara, predviđena članom 5.1.

 

 “Deoničar” znači (i) za Centralno JP, Republiku Kosova, i (ii) za JP, svaku opštinu koja ima deonice u njoj.

 

2.2        Izuzev ako kontekst jasno zahtjva drugačije tumačenje, bilo koje reference u ovom zakonu za druge zakone, uredbe ili podzakonske akte, ili bilo koje specifične odredbe u vezi s tim, tumačiće se kao i uključiće bilo koju i sve izmene i dopune u vezi s tim. Ako je ovaj zakon, uredba ili podnormativni akt ukinut i zamjenjen sa naslednim zakonodavstvom koje uređuje isto pitanje, ova referenca tumačiće kao značenje ovog naslijednog zakonodavstva i, ako je primeljivo, analogno sa odredbama u vezi s tim.

 

 

2.3        Reči bilo kоg roda koje su korišćene u ovom zakonu uklučuju bilo koji drugi rod, а za reči u jednini smatraće se da uključuju mno×inu, i da mno×ina uključuje jedninu.


Član 3.

Vlasništvo

 

3.1        Sva preduzeća koja su naznačena u Dodatku 1 ovog zakona su Centralna JP. Svako Centralno JP biće u vlasništvu Republike Kosova.

 

3.2        Sva preduzeća koja su naznačena u Dodatku 2 ovog zakona smatraće se kao Lokalno JP. Sva Lokalna JP su u vlasništvu opštine ili opština koja su naznačena u Dodatku 2, i procjenat vlasništva svake opštine biće kao što je naznačeno u Dodatku 2.

 

3.3        Bez obzira na ograničenja u Članu 3.4, Vlada je ovlašćena i obavezna za izmjenu ovih dodataka prema potrebi i da doda i propisno klasifikuje svako preduzeće za koju je valjano utvrđeno da je 50% ili više, direktno ili indirektno, u sveukupnom javnom vlasništvu Republike Kosova i/ili jedne ili više javnih autoriteta Republike Kosova ako ovo preduzeće do sada nije uvršteno u ovim dodacima. Ako preduzeće koje je ovako identivikovano pru×a usluge bilo za manje od tri (3) opštine ili iz oblasti prikupljanja otpada ovo preduzeće će biti Lokalno JP, u suprotnom će se smatrati kao Centralno JP. Lokalno JP koje je identifikovano na ovaj način biće u vlasništvu opštine ili opština u kojima ovo preduzeće pru×a svoje usluge u vremenu kada je identifikovano kao Lokalno JP. Ako ovo Lokalno JP pru×a usluge za više od jedne opštine, procjenat vlasništva svake opštine biće jednak sa sa procentom registrovanih potrošača ovog Lokalnog JP u toj opštini. Ovaj procjenat utvrdiće se od Vlade u roku od trideset (30) dana nakon njegove identifikacije u skladu sa zadnjim slu×benim podacima koji su na raspolaganju za ovo Lokalno JP i o lokaciji njegovih registrovanih potrošača.

 

3.4                    Jedno preduzeće se neće dodati ovom dodatku ako Zakon o Agenciji za Privatizaciji Kosova stavi ovo preduzeće i/ili bilo koji vlasnički interes u tome pod administrativnim ovlašćenjem Agencije za Privatizaciju Kosova, ili ako je dotično produzeće prethodno bilo pod administrativnim ovlašćenjem Kosovske Agencije Poverenja kao društveno preduzeće.


Član 4.

Organizacija; Deonice

 

4.1        Svako JP će biti organizovano kao deoničarsko društvo prema va×ećem zakonu o Poslovnim Društvima.

 

4.2        Ako JP nije organizovano kao deoničarsko društvo na datum stupanja na snagu ovog zakona, njegov vlasnik(ci) je obavezan da obavi ovu organizaciju u roku od sto pedeset (150) dana nakon ovog datuma. Ako vlasnik(ci) propusti da obavi ovu organizaciju u ovom vremenskom roku, Ministar će biti ovlašćen da izvrši ovu organizaciju umjesto njih; u ovom slučaju Ministar će, na osnovu ovlašćenja ovog zakona, biti zakoniti zastupnik vlasnika koji ima ovlašćenje da preduzima sve potrebne mjere za obavljanje ove organizacije. Ako jedno JP je Lokalno JP, Ministar će vršiti ovo ovlašćenje jedino nakon konsultacije sa Vladom i predsjednicima dotičnih opština.

 

4.3        Sav vlasnički interes u JP će biti predstavljen putem deonica, i sve ove deonice trebaju biti registrovane.

 

4.4        Jedinica za Politike i Nadzor JP u Ministarstvu će biti staratelj svih fizičkih uvjerenja koji predstavljaju deonice u JP, koje su u vlasništvu Republike Kosova ili bilo kojeg javnog autoriteta.


Član 5.

Vršenje Deoničarskih Prava

 

5.1        Vlada ima isključivu nadle×nost za izvršavanja deoničarskih prava u Republici Kosova u Centralno JP. Vlada će doneti odluku u vezi sa ovim pitanjem obićnom većinom glasova. U cilju pripreme rasprave u Vladi, jedna komisija koja je izabrana od Ministarstava podneće prijedloge i primedbe u vezi sa ovim pitanjima. Pomoćno zakonodavstvo koje će se donijeti prema Članu 42 utvrdiće pravila o postupku u vezi sa radom ove komisije. Ova komisija će u svom sastavu uvjek imati Ministra Ekonomije i Finansija, Ministarstvo za Energije i Rudarstva; Ministra Trgovine i Industrije, Ministra Transporta, Pošte i Telekomunikacija, Ministra Sredine i Prostornog Planiranja. Vladine odluke izvršiće se od strane Ministra, koji je ovlašćen da djeluje u ime Republike Kosova i koji treba da preduzima radnje u skladu sa Zakonom o Poslovnim Društvima.

 

5.2        Kada je opština deoničar Lokalno JP, njena deoničarska prava će biti vršena od Opštinske Komisija Deoničara, koju čine (i) jedan član koji je imenovan od predsjednika opštine i (ii) dva druga člana koji će biti imenovani od Opštinske Skupštine. Za ovu namjenu, Opštinska Komisija Deoničara vršiće sva dotična deoničarska prava na isti način. Svaka Opštinska Komisija Deoničara imaće pravo da preduzima radnje u ime dotične Opštine i iste radnje će obavljati u skladu sa Zakonom o Poslovnin Društvima, Svaka Opštinska Komisija Deoničara putem proste većine glasanja, odlučiti kako će obavljati opštinska deoničarska prava o svakom odrđenom pitanju.


Član 6.

Usvajanje i Otkrivanje Vlasničke Politike

 

6.1                    Vlada će pripremiti i donijeti, u roku od devetdeset (90) dana, nakon stupanja na snagu ovog zakona, jednu vlasničku politiku koja predstravlja opšte ciljeve Republike Kosova u vezi sa vlasništvom Centralnog JP, uključujući - ako Vlada ×eli – njene strateške smjernice o razvoju poslovnih djelatnosti ovih JP, i njenu ulogu u korporativnom upravljanju sa Centralnim JP. Ova vlasnička politika treba da bude u skladu sa odredbama ovog zakona i sa drugim primeljivim zakonskim odredbama na Kosovu. Ova vlasnička politika treba takođe da sadr×i detaljne odredbe o njegovoj primjeni.

 

6.2        U roku od sto dvadeset (120) dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, Opštinska Komisija Deoničara svake opštine pripremiće i doneće jednu vlasničku politiku koja će predstavljati opšte ciljeve opštine u vezi sa vlasništvom Lokalnih JP kao i njenu ulogu u korporativnom upravljanju Lokalnih JP. Ova vlasnička politika treba da bude u skladu sa odredbama ovog zakona i sa drugim primeljivim zakonskim odredbama na Kosovu. Ova vlasnička politika treba takođe da sadr×i detaljne odredbe o njegovoj primjeni. Ako više od jedne opštine raspola×e sa deonicama u jednom Lokalnom JP, dotične Opštinske Komisije Deoničara treba da sarađuju za izradu jedne zajedničke vlasničke politike. U slučaju da se ne mo×e postići sporazum o nijednom suštinskom elementu o zajedničkoj vlasničkoj politici, o ovom pitanju će se donijeti odluka sa većinom glasova dotičnih Opštinskih Komisija Deoničara.

 


Član 7.

Vršenje Nadzora od strane Deoničara i Jedinice za Politike i Nadzor JP

 

7.1                    Deoničar(i) Jedne JP vršiće stalan i strog nadzor nad djelatnošću Upravnog Odbora i nad Komisijama za Reviziju ovih JP.

 

7.2                    Ako obavljanje du×nosti od strane JP odstupa od ciljeva koji su utvrđeni u poslovnom planu koji je usvojen od Upravnog Odbora za jednu odgovarajuću finansijsku godinu, Deoničar(i) zatra×iće od Upravnog Odbora da pripremi i dostavi njima jedan izvještaj u kojem će objasniti razloge za loše obavljane du×nosti, i Deoničar(i) treba da preduzmu odgovarajuće korektivne mjere.

 

7.3                    U bilo kojem slučaju, ako jedno JP propusti da zadovolji nametnute ciljeve za dve uzastopne godine, lice(a) odgovorna za izvršavanje dotičnih Deoničarskih prava imaju obavezu da razreše i da zamene Upravni Odbor ili većinu njegovih članova. Ova radnja će se preduzeti čak i zbog nedostatka očiglednih dokaza o nemarnosti Odbora ili dotičnih članova, izuzev ako Deoničar(i) utvrde da je neizvršenje du×nosti proisteklo uglavnom zbog objektivno nepredvidljivih i nepovoljnih ili okolnosti ili dogadjaja. O bilo kojoj odluci koja je donijeta prema Članu 5B.3, i razlozima za donošenje iste, osobe odgovorne za izvršavanje dotičnih Deoničarskih prava treba da podnesu izvještaj : (i) Skupštini, u slučaju Centralnog JP, ili (ii) odgovarajućoj Opštinskoj Skupštini, u slučaju Lokalnog JP.

 

7.4                    Jedinica za Politike i Nadzor JP razmatraće zapisnike sa svake sjednice Upravnog Odbora i Komisije za Reviziju JP kao i cjelokupnu dostavljenu dokumentaciju. Uvjek kada je potrebno, Jedinica za Politike i Nadzor JP zatra×iće dostavljanje dodatnih specifične informacije i mo×e takođe da zatra×i da se zaka×e jedna sjednica sa Upravnim Odborom. Svaki put, kada ovi zapisnici, dokumenti i informacije prouzrokuju uznemirenost u vezi sa obavljanjem du×nosti od strane Upravnog Odbora, uprava/menad×ment JP ili samo JP, Jedinica za Politike i Nadzor JP obavestiće dotičnog Deoničara(e) o ovim uznemirenjima.

 

7.5                    Komunikacija između Deoničara ili Jedinice za Politike i Nadzor JP i Upravnog Odbora ili Komisije za Reviziju jednog JP redovno će se urediti preko predsedavajućeg, ako je moguće, Upravnog Odbora ili Komisije za Reviziju.

 

7.6                    Zadaci o vršenju nadzora koji su utvrđeni u Članu 7 se neće obavljati na način koji će ometati, ili koji nastoji da ometa, aktivnosti JP ili samostalnost Upravnog Odbora ili Komisije za Reviziju.

 

7.7                    Jedinica za Politike i Nadzor JP dr×aće se kao poverljive i neće otkriti bilo koje podatke za koje Upravni Odbor utvrdi da su povjerljive.

 

Član 8.

Saopštenje za Javnost u vezi sa Radom

Deoničara

 

8.1                    Vlada je odgovorna pred Skupštinom u vezi sa načinom sa kojim ona, Ministarstvo i Jedinica za Politike i Nadzor JP, obavljaju svoja ovlašćenja i odgovornosti koje su im dodjeljene prema ovom zakonu. Vlada je du×na da svake godine podnose izvještaj Skupštini o izvršenju ovih ovlašćenja i odgovornosti kao i o ostvarivanju ovih ciljeva koji su utvrđeni u vlasničkoj politici koja se tra×i prema Članu 6.1. Vlada je du×na da obezbjedi kvantitativne i pouzdane informacije za javnost i Skupštinu o načinu upravljanja Centralnog JP u interesu Republike Kosova.

 

8.2                    Svaka Opštinska Komisija Deoničara će biti odgovorna pred Opštinskom Skupštinom u vezi sa načinom izvršenja svojih ovlašćenja i odgovornosti koja su im dodjeljena prema ovom zakonu. Opštinska Komisija Deoničara izveštavaće pred Opštinskom Skupštinom u godišnjim osnovama o obavljanju ovih ovlašćenja i odgovornosti, kao i o ostvarivanju ovih ciljeva koji su utvrđeni u vlaničkoj politici koja se zahtjeva prema Članu 6.2. Opštinska Komisija Deoničara je du×na da obezbjedi kvantitativne i pouzdane informacije za Opštinsku Skupštinu o načinu upravljanja sa dotičnim Lokalnim JP u interesu Opštine ili odgovarajućih opština


Član 9.

Prodaja Deonice

 

9.1                    Deonice Centralnog JP mogu slobodno da se prodaju ako Vlada usvoji pismenu odluku u kojoj ovlašćuje Vladinu Komisiju za Privatizaciju da nastavi sa javnim nadmetanjem (tenderom) i prodajom ovih deonica i ako je ova odluka usvojena sa prostom većinom glasova Skupštine Kosova. Kada se ova odluka usvoji od Vlade i odobri od Skupštine, Vladina Komisija za Privatizaciju će tada imati ovlašćenja da sprovede postupak tendera i da proda dotične deonice.

 

9.2                    Svaka Vladina Komisija za Privatizaciju biće sastavljena od pet članova: (i) Ministar Ekonomije i Finansija, koji će predsedavati sa komisijom, (ii) Ministar Trgovine i Industrije, (iii) ministar ministarstva koje ima vodeću ulogu u pripremanju politika u sektoru u kojem djeluje Centralno JP; i (iv) dva druga ministra koji će se imenovati od strane Vlade. Vlada je obavezna da obezbjedi da jedan od ministara u svakoj Vladinoj Komisiji za Privatizaciju bude od ne-većinske zajednice.

 

9.3        Vladina Komisija za Privatizaciju će biti podr×ana od sekretarijata koji će biti uspostavljen za ovu namenu od Ministra u okviru Jedinice za Politike i Nadzor JP Ministarstva Ekonomije i Finansija; sekretariat će obuhvatiti ili će biti podr×an od vanjskih stručnih savjetnika koje će Vladina Komisija za Privatizaciju smatrati neophodnim.

 

9.4        Javno nadmetanje (tender) i prodaja deonica jednog Centralnog JP obaviće se od Vladine Komisije za Privatizaciju u jednom otvorenom, transparentnom i konkurentnom postupku. Uslovi ovog postupka pripremiće se od dotične komisije za privatizaciju, koja mora – najmanje – da obezbjedi da javno nadmetanje (tender) i prodaja ovih deonica bude u skladu sa propisanim uslovima Zakona o Postupcima za Dodjelu Koncesija.


Član 10.

Finansiranje Deoničara

 

10.1      Deoničar nema nijednu obavezu za finansiranje JP; i Deoničar neće finansirati JP izuzev ako je izričito ovlašćen od jednog Godišnjeg Zakona o Izdvajanjima ili jednog drugog zakona koji je usvojen od Skupštine Kosova; u ovom slučaju, finansiranje treba da se obavi u skladu sa primjenljivim odredbama tog zakona i Zakona o Upravljanju i Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama.


10.2      Ne prejudicirajući gorepomenuti stav, izričito se utvrđuje da dobit ili drugi finansijski izvori jednog JP se neće prenijeti, pozajmiti ili da se inače koriste za subvencionisanje ili za obezbjeđenje bilo koje druge vrste podrške ili kapitala za jedno drugo JP.


Član 11.

Uspostavljanje Novih Javnih Preduzeća

 

11.1      Poslije stupanja na snagu ovog zakona, svako novo javno preduzeće se mo×e uspostaviti jedino ako je ovlašćeno na osnovu jedne Vladine odluke.

 

11.2            Izuzev ako je izričito propisano u gorepomenutomzakonu, novo Javno Preduzeće će biti a Centralno JP;

 

GLAVA II

 

Uslovi koji Uređuju Djelatnost Javnih

Preduzeća

 

Član 12.

Opšte Obaveze JP i njegovih

Direktora

 

12.1      JP obavljaće svoju djelatnost u cilju dugoročnog povećavanja vrijednosti preduzeća i deoničara.

 

12.2      U suglasnosti sa njihovim pravima i obavezama koja su uspostavljena u drugim zakonima, direktori JP treba da djeluju u skladu sa poslovnom i finansijskom strategijom koja je opisana u usvojenom Poslovnom Planu JP.

 

12.3      Bez obzira na prava i obaveze deoničare koja su uspostavljena u drugim zakonima, direktori JP će garantovati da će se svi deoničari JP jednako tretirati i da će prava i odgovornosti koja su uspostavljena prema ovim zakonima primjeniti jednako za sve.


12.4      Direktor je obavezan da posvjeti dovoljno vrijemena redovnom vršenju njegovih zadataka u svojstvu direktora, uključujući vrijeme za učešće i pripremu sjednica Odbora.


Član 13.

Jednaki Pravni Uslovi

 

13.1      Izuzev ako je izričito drugačije predviđeno u ovom zakonu, svako JP kao i njegovi slu×benici i direktori će biti potčinjeni, bez izuzetka, istim zakonima, uredbama i pod-normativnim aktima koji uređuju privatna poslovna duštva. Bez obzira na gorepomenuto, izričito se propisuje da Posebno Vijeće Vrhovnog Suda ima isključivu nadle×nost nad svakim postupkom insolventnosti, likvidaciji ili reorganizaciji koje uključuje jedno JP.

 

13.2      Bez prejudiciranja gorepomenutog, izričito se utvrđuje da će JP u potpunosti biti potčinjeno bilo kojem zakonu koji uspostavlja posebne obaveze i zahtjeve, uključujući regulatorne zahtjeve, za učesnike u industriji ili sektoru u kojem JP obavlja svoju poslovnu djelatnost.

 

13.3      Izuzev ako je izričito drugačije utvrdjeno u ovom zakonu sva JP će takođe poštovati svaki va×eći elemenat Kosovskog zakona koji uspostavlja odredbe o uređenju javnih preduzeća, javnog preduzetništva ili jedinice jevnog sektora.


Član 14.

Finansijsko Izvještavanje

 

14.1      JP je du×na da poštuje bilo koje i sve zahtjeve o finansijskom izvještavanju i račuvodstvenim principima koja su uspostavljena za deoničarska društva na osnovu Zakona o Poslovnim Društvima.

 

14.2      JP je du×na da poštuje administrativna uputstva izdata od strane Trezora (Blagajne/Riznice) u cilju pripreme finansijskih izvještaja koji se tra×e prema Zakonu o Upravljanju i Odgovornosti za Rad u Javnim Finansijama.

 

14.3      Finansijski računi svakog JP će odvojeno identifikovati, u skladu sa računovodstvenim principima iz Člana 14.1, sve troškove i prihode koji su nastali ili koji su primljeni u vezi sa ispunjavanjem obaveza koji proizilaze iz pru×anja njegovih javnih usluga, ako one postoje. Nakon usvajanja godišnjih finansijskih izjava, JP treba da pripremi i objavi u jednom dostupnom veb-sajtu jednu sveobuhvatnu izjavu o ostvarenom izvršenju u odnosu na utvrđene ciljeve u njegovom poslovnom planu.


GLAVA III

Direktori JP

 

Član 15.

Izbor Direktora Centralnog JP

 

15.1      Upravni Odbor Centralnog JP biće sastavljen of pet (5), ili sedam (7) direktora. Broj direktora za svako specifično Centralno JP će biti u istom broju koje je JP imalo pre stupanja na snagu ovog zakona; pod uslovom da ako, u ovom datumu, je Centralno JP imalo osam (8) ili više direktora, broj njegovih direktora će biti sedam (7). Svi direktori, izuzev jednog, će biti izabrani od Vlade; i svaki dirktor koji je na ovaj način izabran slu×iće za jedan mandatni rok od tri (3) godine. Drugi direktor će biti PIO JP i biće izabran od Upravnog Odbora JP u skladu sa Članom 21 ovog zakona. Prilikom izbora direktora upravnog odbora Centralnog JP, Ministar je du×an da poštuje uputstva Vlade; i Vlada mo×e jedino da pru×i instrukcije Ministru da izabere osobe koji su preporučeni Vladi od dotične Savjetodavne Komisije koja je uspostavljena prema Članu 15.2 ni×e. Prilikom izbora direktora, Ministar i Vlada treba da obezbjede da najmanje dva (2) direktora budu stručnjaci, ili da najmanje imaju jedno odgovarjuće saznanje iz računovodstva, kao što se zahtjeva prema Članu 17.4.

 

15.2      Stalni Sekretar će imenovati, za svako JP, jednu Savjetodavnu Komisiju od sedam (7) osoba/lica koji će utvrditi i preporučiti Vladi kandidate za direktorske pozicije u odboru ovog JP. Prilikom imenovanja članova Savjetodavne Komisije, Stalni Sekretar treba (i) da imjenuje jedino visoke javne slu×benike ili visoko kvalifikovane vanjske stučnjake koji imaju značajno iskustvo stručnost u oblasti industrije, finansija ili korporacijskog upravljanja; (ii) ne treba da imenuje više od jedne osobe od jednog javnog autoriteta ili druge institutucije, (iii) ako jedno ministarstvo ima vodeću ulogu u kreiranju politike za sektor u kojem dotično JP obavlja svoju djelatnost, onda jedna osoba treba da bude imenovana iz ovog ministarstva. Ako ima neophodne kvalifikacije, jedna osoba mo×e da slu×i u više od jedne Savjetodavne Komisije.

 

15.3      Stalni Sekretar izradiće i proglasiće pravila koja treba da se poštuju od svake Savjetodavne Komisije, uključujući pravila o identifikaciji i tretiranju sukoba interesa (zloupotreba slu×benog polo×aja) kao i pravila o metodologiji o vrednovanju koja će se koristiti prilikom ocjene kandidata.         

 

15.4      Svaka Savjetodavna Komisija predlo×iće Vladi samo lica koja (i) ispunjavaju zahtjeve iz Člana 17.1-17.3 i (ii) koja su dali izjavu pod zakletvom koja se tra×i prema Članu 17.5. Svaka Savjetodavna Komisija takođe je du×na da obezbjedi da jedan odgovarajući broj kandidata budu stručnjaci, ili da najmanje imaju jedno odgovarjuće saznanje iz računovodstva, kako bi omogućili Vladi i Ministru da osigura usklađenost sa Članom 17.4.

 

15.5      Svaka Savjetodavna Komisija treba da garantuje da svaka osoba koja ×eli da bude uzeta u obzir za jednu poziciju direktora treba da primi jednu pozitivnu ili negativnu pismenu preporuku koja (i) svoju osnovu ima isključivo u podesnosti, zaslugama i stručnoj sposobnosti, (ii) je urađena jedino nakon što je sprovedeno ispitivanje o kvalifikovanim kandidatima na osnovu otvorenog, transparentnog i javne oglašene konkurencije, i (iii) urađena je jedino nakon što je svaki član Savjetodavne Komisije potpisao i dostavio jednu izjavu pod zakletvom u kojoj: (A) se identifikuje, za onoliko koliko član ima saznanja, bilo koji neposredni ili posredni porodični, lični ili poslovni odnos koji ovaj član ima sa dotičnim kandidatom, (B) identifikuje, za onoliko koliko član ima saznanja, bilo koji drugi sukob interesa ili spoljnog uticaja koji je mogao da utiče, ili koji je izgleda mogao da vrši uticaj, na odluku člana i (C) u kojoj se potvrđuje da ova preporuka u nijednom slučaju nije imala osnovu ili nije bila pod uticajem bilo kojeg dotičnog srodstva, sukoba interesa ili spoljnog uticaja, bez obzira da li je otkrivena ili je izjava koja je data pod zakletvom.

 

15.6      Zadnji rok u vezi sa dostavljanjem zahtjeva Savjetodavnoj Komisiji za kandidate za direktora treba da bude najmanje trideset (30) kalendarskih dana posle datuma prvog javnog oglašavanja koji se tra×i prema Član 15.5. Savjetodavna Komisija će intervjuisati i ocjenit sve kandidate. Savjetodavna Komisija neće uzeti u obzir zahtjeve koji su dostavljeni posle zadnjeg roka koji je utvrđen u dotičnom oglasu.

 

15.7      Uvjek kada je moguće, Savjetodavna Komisija predlo×iće Vladi jedan broj kvalifikovanih kandidata koji je najmanje pet (5) više od broja izabranih direktorskih pozicija u Upravnom Odboru. Savjetodavna Komisija pru×iće Vladi pismenu procjenu o svakom predlo×enom kandidatu. Prilikom pripreme predloga za Vladu, Savjetodavna Komisija treba da uzme u obzir potrebe dotičnog JP da ima jedan Upravni Odbor koji će biti sastavljen od članova sa različitim talentima i stručnim sposobnostima. 

 

15.8      Ako član jednog Odbora JP nije u stanju da završi njegov/njen mandat, naslednik će biti izabran od Vlade (i) od spiska kandidata koja je zadnja predlo×ena od Savjetodavne Komisije ili, (ii) ako nijedan dotični kandidat nije na raspolaganju, u skladu sa postupkom koji je utvrdjen gore.

 

15.9      Postojeći direktor Centralnog JP mo×e biti preporučen od dotične Savjetodavne Komisije više od jednog puta ako je on nije bio nepodesan zbog razloga iz Člana 17.2(h) i ako on ne bude nepodesan zbog razloga iz Člana 17.2(h) u toku dotičnog mandatnog roka.

 

15.10    Ni jedno lice neće pokušati, neposredno ili posredno, da vrši uticaj na Savjetodavnu Komisiju prilikom obavljanja svojih zadataka koja obuhvataju identifikaciju i preporuku za kandidate.

 

15.11    Vlada je ovlašćena i odgovorana da jednog od izabranih direktora Centralnog JP odredi da slu×i kao Predsedavajući Upravnog Odbora JP. Ministar vrši ovo ovlašćenje i odgovornost u skladu sa Vladinim uputstvima. Ministar je ovlašćen i odgovoran da odredi direktora da slu×i kao vršioc dušnosti Predsedavajućeg sve dok Vlada ne odredi Predstedavajućeg..

 

15.12    Nijedan Upravni Odbora JP, izuzev člana koji je PIO JP, neće imati izvršna ovlašćenja. PIO neće slu×iti kao predsedavajući ili kao vršioc du×nosti predsedavajućeg Upravnog Odbora.


15.13    Svako lice za kojeg se utvrdi da je znao da je dostavio jednu la×nu ili obmanljivu izjavu datu pod zakletvom prema Članu 15.5, ili za kojeg se utvrdi da je vršio uticaj ili koji je pokušao da vrši uticaj na Savjetodavnu Komisiju u suprotnosti sa Članon 15.10 (i) smatraće se da je izvršio krivično djelo i biće predmet jedne novčane kazne od 10,000 Eura. Ako je pomenuto lice javni slu×benik, Vlada će istog odmah otpustiti iz javne slu×be; Ako je ovo lice jedan politički izabrani zvaničnik, Vlada će izvještavati Skupštinu o kršenju i smjeni slu×benika.

 

Član 16.

Izbor Direktora Lokalnog JP

 

16.1      Upravni Odbor Lokalnog JP biće sastavljen od pet (5) direktora.

 

16.2      Četiri (4) direktora će biti izabrani na jednoj sjednici deoničara u skladu sa Zakonom o Poslovnim Društvima i svaki direktor koji je na ovaj način izabran imaće mandatni rok od od tri (3) godine. Opštinska Komisija Deoničara predstavljaće opštinu u ovoj sjednici i vršiće glasačka prava opštine u skladu sa Članom 5.2. Drugi direktor je PIO JP i izabraće se od Upravnog Odbora JP u skladu sa Članom 21 ovog zakona.

 

16.3      Ako više od jedne opštine raspola×e sa deonicama u jednom Lokalnom JP: (i) svaka Opštinska Komisija Deoničara ima pravo da bira jednog direktora; i (ii) preostali direktori koji podle×u izboru deoničara će biti izabrani od dotičnih Opštinskih Komisija Deoničara u skladu sa odredbama Zakona o Poslovnim Društvima koja uređuju izbor direktora u deoničarskim društvima.

 

16.4      Prilikom izbora direktora, Opštinska(e) Komisija Deoničara du×na je da obezbjedi da najmanje dva (2) od izabranih direktora budu stručnjaci, ili da najmanje imaju odgovarajuće saznanje iz računovodstva, kao što se zahtjeva prema Članu 17.4.

 

16.5      Nijedno lice ne mo×e biti predlo×eno ili izabrano za jednu direktorsku poziciju ako on ne ispunjava uslove o podesnosti, nezavisnosti i stručne pogodnosti koje su utvrđene u Članu 17.1 i 17.3 i ako nije dao izjavu pod zakletvom koja se tra×i prema Članu 17.5. Svaka Opštinska Komisija Deoničara imaće pravo da identifikuje i predlo×i kvalifikovane kandidate za izbor Upravnog Odbora za Lokalno JP; pod uslovom da, svi predlo×eni kandidati ispunjavaju pomenute uslove o podesnosti i stručne pogodnosti i ako su dali izjavu pod zakletvom.

 

16.6      Upravni Odbor Lokalnog JP, odmah posle izbora, izabraće jednog od svojih članova da slu×i kao predsedavajući. Nijedan član Upravnog Odbora Lokalnog JP, izuzev člana PIO Lokalnog JP, neće imati izvršnu vlast. PIO neće slu×iti kao predsedavajući ili kao vršioc du×nosti predsedavajućeg Upravnog Odbora.


Član 17.

Zahtjevi o Podesnosti i Sručne Pogodnosti za Direktora


17.1      Jedno lice mo×e da bude podesan da slu×i kao direktor samo ako ispunjava sve dolenavedene uslove kao i uslove o nezavisnosti i stručne podobnosti koji su utvrdjeni u Članu 17.2 i 17.3:

 

a) nije nikada ka×njen ili nije utvrđeno od strane jednog nadle×nog suda, izuzev ako je ova osuda ili presuda pravosna×no poništena od jednog suda na osnovu ×albe, da je počinio krivično djelo ili civilni prestup koji obuhvata proneveru, la×no prikazivanje, korupcijonašku praksu, krađu, pranje novca, proneveru, zloupotrebu ili la×no izdvajanje sredstva, podmićivanje ili davanje bakšiša prema zakonima i uredbama koji su na snazi na Kosovu ili u drugoj zemlji, ili prema međunarodnim konvencijama;

 

b) nije nikada utvrđeno od strane jednog suda ili jednog organa ili organizacije koja je odgovorna za primjenu standarda profesionalnog ponašanja ili drugih standarda o ponašanju, izuzev ako je ova odluka pravosna×no poništena od jednog suda ili organa na osnovu ×albe, (i), da je učestvovao u jednom nedoličnom ponašanju; (ii) da je prekršio etički kodeks ili drugi standard o ponašanju, (iii) da je nezakonito prisvojio ili zloupotrebio javni novac ili izvore, (iv) da je zloupotrebio ili je nezakonito prisvojio informaciju koju je stekao dok je radio kao javni zvaničnik ili kao javni slu×benik, ili (v) da je zloupotrebio javni polo×aj ili jedan polo×aj u javnoj slu×bi radi sticanja lične dobiti ili radi dobiti ili preimućstva koji se odnosi na jednog rođaka ili poznanika; ili

 

c) nikada nije izvršio materijalno la×no prikazivanje ili nije dao bilo koju izjavu pod zakletvom ili drugu zakletvu, overenu ili noterizovani dokument;

 

d) nije proglašen pod stečajem u prošle deset (10) godine.

 

17.2      Svi dirktori izuzev PIO treba da budu samostalni. Jedno lice se neće smatrati kao nezavisno i neće biti podesan da se izabere za direktora JP ako ovo lice:

 

a) je trenutno jedan slu×benik ili rukovodioc/menad×er dotičnog JP ili bilo koje njegove filijale, ili ako je u prethodnih pet (5) godina bio jedan slu×benik ili rukovodioc/menad×er dotičnog JP ili bilo koje filijale;

 

b) je trenutno radnik na visokom polo×aju u odgovarajućem JP, ili je bio na visokom polo×aju u dotičnom JP u prethodne tri (3) godine ;

 

c) trenutno ima, ili je imao u prošle tri (3) godine, bilo koji materijalni odnos (izuzev kao jedan individualni korisnik dotičnog JP) sa dotičnim JP ili sa bilo kojom njegovom filijalom bilo neposredno ili posredno.

 

d) doničar, direktor, slu×benik ili viši slu×benik u jednom poslovnom društvu ili drugo pravno lice koje ima materialne poslovne odnose sa dotičnim JP ili njenim filijalama;

 

e) prima, ili je primio u zadnje tri (3) godine, dodatnu naknadu od dotičnog JP ili bilo koje njegove filijale (izuzev honorara za Direktora ili stimulativne naknade koja je utvrdjena u Članu 20.1), ili je član penzionerske šeme dotičnog JP ili bilo kojoj njegovoj filijali;

 

f) dr×i unakrsne-direktorske polo×aje ili ima značajne veze sa drugim direktorima dotičnog JP kroz uključivanje u drugim poslovnim društvima ili organima;

 

g) predstavlja deoničara koji ima deset posto (10%) glasačkih glasova u dotičnom JP;

 

h) je slu×io u dotičnom Upravnom Odboru više od devet (9) godina od datuma njegovog/njenog prvog izbora;

 

i) je u trećem stepenu srodstva ili bli×e (kao što je utvrđeno u skladu sa definicijom “Finansijski Interes” u Članu 2 ovog zakona) sa bilo kojim licem koji pripada gorenavedenoj kategoriji; ili

j) je ili (i) radnik, slu×benik, direktor ili deoničar, ili ima jedan Finansijski Interes u, jednom poslovnom društvu u ne-uvrštenom poslovnom društvu koja konkuriše sa Kompanijom/Preuzećem, ili (ii) visoki rukovodioc, direktor ili deoničar (koji ima više od dva procenta (2%) glasačkog prava) u, ili ima jedan značajan Finansijski Interes u, bilo kojem poslovnom društvu koja je nabrojeno da konkuriše Kompaniji; i

 

k) je, ili u bilo koje vrijeme u toku vremenskog roka od 36 mjeseci prije podnošenja prijave je bio (i) jedan izabrani javni zvaničnik, (ii) bio je politički imenovan, ili (iii) je dr×ao jedan rukovodeći polo×aj ili je bio u polo×aju u kojem su se donele političke odluke;

 

l) je imao bilo koji sukob interesa koji, prema prirodi, mo×e da prouzrokuje da ovo lice ne bude u stanju da rutinski, vjerno, nezavisno i objektivno obavlja povjerene (fiducijarne) zadatke za Deoničare i JP.

 

17.3      Svako lice koji ×eli da se uzme u obzir za jedan polo×aj direktora mora takodje da ispunjava i sledeće osnovne uslove o stručnoj pogodnosti:

 

a) treba da bude lice sa priznatim integritetom, imajući u vidu, pored ostalog, bilo koje materijalno kršenje fiducijarnih du×nosti koje je mogao da uradi ovo lice prema bilo kojem drugom licu;

 

b) treba da ili (i) ima najmanje pet (5) godina iskustva – najmanje u polo×aju visokog rukovodioca - iz oblasti poslovnog upravljanja, korporacijskih finansija, finansija, rukovođenja sa trezorom, bankarskim poslovanjem, ili industrijskog konsaltinga, ili bilo koje druge naučne oblasti ili saznanja koja se odnosi na poslovnu delatnost JP; ili ako je u toku zadnih pet (5) godina bio javni računovođa, kvalifikovani pravnik, ili kvalifikovani član bilo koje druge struke koja se odnosi na poslovnu delatnost JP

 

17.4      Svaki Upravni Odbor jednog JP treba da ima najmanje dva (2) direktora koji treba da su stručnjaci, ili da imaju odgovarajuće saznanje iz računovodstva.

 

17.5      Svako lice koji ima ili konkuriše za direktorski polo×aj treba da daje jednu izjavu pod  zakletvom u kojoj potvrđuju da on ispunjava zahtjeve o podesnosti, nezavisnosti i sručne pogodnosti  prema Članovima 17.1 i 17.3.  Bilo koji materijalno la×an prikaz – bilo on nameran ili zbog nemarnosti – ili bilo koja materijalna promena u informaciji koja je podneta u izjavi datoj pod zakletvom biće odmah diskvalifikovana, i ako je to primjenenljivo, i uklanjanje ovog lica.

 

17.6      Svi direktori JP će se zatra×iti da jednom godišnje pohađaju jednu obuku o korporacijskom upravljanju. Jedinica za Politike i Nadzor JP će biti odgovorna za organizaciju ove obuke i ona će osigurati da svaki Direktor JP treba da poštuje zahtjeve ovog Člana 17.6. Ako jedan Direktor propusti da se odazove ovom zahtjevu, Jedinica za Politike i Nadzor JP će obavijestiti Vladu o ovom propustu i dotičan direktor će biti nepodesan za ponovno imenovanje posle okončanja njegovog/njenog mandatnog roka.     


Član 18.

Vršenje Nadzora od strane Upravnog Odbora

 

18.1      Upravni Odbor JP vršiće stalan i strog nadzor posebno nad poslovanjem slu×benika të JP.

 

18.2      Ako izvršenje zadataka u JP odstupa od utvrđenih ciljeva u Poslovnom Planu za dotičnu finansijsku godinu, Upravni Odbor zatra×iće jedan izvještaj od PIO koji treba da obrazlo×i razloge za loše izvršenje zadataka, i preduzeće sve potrebne korektivne mjere.

 

18.3      U bilo kom slučaju, ako JP propusti da ispuni svoje ciljeve o izvršenju zadataka za dve uzastopne finansijske godine, Upravni Odbor je obavezan da razmatra razrešenje i zamenu PIO. Ova radnja se mo×e preduzeti čak i u nedostatku ubedljivih dokaza o nemarnosti, izuzev ako Upravni Odbor zaključi da se slabo izvršenje zadataka dogodilo zbog objektivno nepredviđenih okolnosti ili nepovoljnih događaja. O bilo kojoj odluci koja je doneta prema Članu 18.3, i razlozima za donošenje iste, Upravni Odbor treba da podnese izvještaj: (i) Vladi, u slučaju Centralnog JP, ili (ii) Lokalnom JP, u slučaju dotične Opštinske Komisije Deoničara.

 

Neni 19.

Izvršenje Poverenih (Fiducijarnih) Zadataka od strane Direktora

 

19.1      Uvjek kada ima poverljive informacije da je Upravni Odbor ili jedan pojedinačan direktor JP postupao u suprotnosti sa njegovim povjerenim zadacima, Deoničar(i) izvršiće jednu detaljnu isragu bez mnogo odlaganja.

 

19.2      Ako Deoničar(i) zaključi da se povreda ustvari desila, Deoničar(i) će (i) odmah razrešiti i zameniti odgovornog direktora ili direktore i (ii) JP će odmah zatra×iti zakonske mjere protiv direktora koji su učinili prestup uvjek kada ima dovoljno dokaza na raspolaganju za koje se smatra da su dovoljne za pokretanje jedne uspešne tu×be za naknadu pričinjene štete JP od ovog prestupa; međutim, JP nije obavezna da podnese tu×bu protiv direktora koji je(su) učinili prestup ako se sa razlogom smatra da iznos naknade koji se mo×e dobiti je manji u odnosu na troškove koji mogu nastati za JP prilikom vođenja ovog sudskog postupka.

 

19.3      Ako Deoničar(i) imaju razloga da vjeruju da ima mogućnosti da je jedan direktor prekršio povjerene zadatke, oni će odmah razrešiti i zamjeniti direktora ili direktore za koje se sa razlogom vjeruje da su prekršili svoje povjerene zadatke, i u nedostatku jasnih dokaza, bez obzira na rizik koji mo×e da predstavlja za JP pokretanje jedne tu×be od strane razrešenih direktora.

 

Član 20.

Naknada za rad Direktora JP

 

20.1      Direktorima će biti isplaćen jedan osnovni honorar, koji će biti utvrđen u skladu sa Članom 20.2, za potrošeno vrijeme u sjednicama Odbora. Direktorima će se takođe isplatiti jedna naknada kao stimulacija za izvršenje zadataka u skladu sa izjavom o politici za naknadu koja je pripremljena i objavljena od Komisije za Reviziju i od Upravnog Odbora u skladu sa Članom 20.4.

 

20.2      Osnovni honorar za direktore JP će biti uspostavljen (i) u slučaju Centralnog JP, jednom pisanom odlukom Vlade Kosova, i (ii) u slučaju Lokalnog JP, jednom odlukom dotične Opštinske Deoničarske Komisije. Osnovni honorar uspostavljen za direktore jednog Lokalnoge JP neće biti veći od onog koji je uspostavljen od Vlade za direktore Centralnog JP. Ako jedno Lokalno JP je u vlasništvu više od jedne opštine, odluka o osnovnom honoraru će biti predmet glasanja Opštinske Deoničarske Komisije, u kom slučaju svaka komisija će imati pravo da baci broj glasova koji je jednak sa deonicama koje su u vlasništvu dotične opštine.

 

20.3      Nivo osnovnog honorara će se utvrditi na nivou od kojeg se očekuje da će privući zahtjeve od visoko kompetentnih osoba (i) koji ispunjavaju utvrđene uslove prema Članovima 17.1 – 17.4, i (ii) od kojih se razumno mo×e očekivati da će profesionalno i odgovorno izvršiti zadatke direktora koji su propisani u ovom zakonu i Zakonu o Poslovnim Društvima.

 

20.4      Komisija za Reviziju pripremiće i javno će otkriti jednu izjavu o politici za naknadu za direktore i slu×benike JP.

 

20.5      Ova izjava o politici za naknadu treba, između ostalog, (i) da utvrdi odnos između naknade, posebno naknadu za stimulisanje izvršenja zadataka, i isto tako treba da uključi merljive standarde na naglaskom na dugoročne interese JP a ne na one kratkoročne; (ii) da pokrije isplate, ako postoje, u slučaju raskida ugovora jednom slu×beniku; i ugovori o zapošljavanju svih slu×benika treba da odra×avaju i treba da uključuju odgovarajuće odredbe ove politike o naknadi, (iii) da ograniči naknadu za stimulisanje izvršenja godišnjih zadataka, ako postoje, koja se isplaćuje direktorima, u jednom iznosu koji nije veći od ukupnog godišnjeg iznosa osnovnog honorara koji je utvrđen u Članu 20.2, i (iv) ako u okviru politike o naknadi je takođe predviđena naknada za izvršenja zadataka PIO u vezi sa izvršenjem zadataka kao zvaničnika, onda ne treba da se dozvoli da PIO učestvuje u naknadi za stimulaciju izvršenja zadataka koja se isplaćuje direktorima.

 

20.6      JP je odgovorna za isplatu cjelokupne naknade za njegove direktore. Direktori JP neće primiti nijednu drugu naknadu ili beneficije od JP.


GLAVA IV

Slu×benici JP

 

Član 21.

Izbor i Imenovanje Slu×benika JP

 

21.1      Slu×benici JP imenuju se od strane Upravnog Odbora JP. Ovi slu×benici slu×e za Odbor, i Odbor mo×e, u svako vreme većinom glasova, da raskine njihove ugovore sa ili bez navodjenja razloga. Bez obzira na gorepomenuto, Komisija za Reviziju ima isključivo pravo da imenuje i razreši Slu×benika za Unutrašnju Reviziju, koji slu×i u Komisiji za Reviziju, i koja mo×e u svako vreme sa večinom glasova da raskine ugovor ovog slu×benika sa ili bez navodjenja razloga. Ovaj Član 21.1 će preovladati nad svakom suprotnom odredbom, ako je uspostavljena u ugovoru ili zakonu, i odraziće se u Pravilniku JP.  

 

21.2      Pravilnici koji su usvojeni od Upravnog Odbora prema Članu 34, između ostalog, utvrdiće naziv, obaveze i odgovornost svakog slu×benika JP.

 

21.3      Svako JP imaće ova sledeća četiri slu×benika: (i) a Šefa Administrativne Slu×be, (ii) Šefa Finansijske Slu×be i Trezora i (iii) Generalnog Sekretara/Sekretara Korporacije i (iv) jednog Slu×benika za Unutrašnju Reviziju. Ako je neophodno zbog obima i/ili različitosti njegovih djelatnosti, JP mo×e – ako tako odluči njegov Upravni Odbor i ako je propisano njegovim Pravilnicima – takođe da ima jednu ili dve Podpredsjedničke pozicije.

 

21.4      Prilikom izbora lica koji će biti imenovani kao slu×benici JP, Upravni Odbor preduzeće otvorene, transparentne i konkurentne postupke čiji je cilj da se sva imenovanja obave isključivo na osnovu sposobnosti. Upravni Odbor treba da osigura da sva lica koji su imenovani kao slu×benici su lica sa priznatim integritetom koji (i) ispunjavaju zahtjeve o podesnosti prema Članu 17.1, (ii) ispunjavaju kriterijume o nezavisnosti koji su propisani u Članu 17.2 tačke (d), (f), (j), (k), i (l), i (iii) imaju potrebno stručno iskustvo i obrazovanje koje se zahtjeva za dotični slu×beni polo×aj; pod uslovom da, (i) Šef Finansijske Slu×be i Trezora treba da ima univerzitetsku diplomu i značajno stručno iskustvo iz poslovnih finansija i/ili računovodstva (ii) Generalni Sekretar/Sekretar Korporacije treba da ima univerzitetsku diplomu iz prava značajno stručno iskustvo iz korporacijskog upravljanja ili iz prava o poslovnim društvima; i (iii) Slu×benik za Unutrašnju Reviziju treba da bude stučnjak iz oblasti računovodstva.

 

Član 22.

Naknada za Rad Slu×benika u JP

 

22.1      Naknada i beneficije slu×benika JP utvrdiće se od Upravnog Odbora JP u skladu sa izjavom o politici za Naknadu JP koja je pripremljena i otkrivena od Komisije za Reviziju prema Članu 20.4

 

22.2      Nivo naknade i beneficija za rad za slu×benike JP utvrdiće se na nivou od kojeg se očekuje da će privući zahtjeve od visoko kompetentnih osoba od kojih se razumno mo×e očekivati da će stručno i odgovorno, sa punim radnim vremenom, izvršiti zadatke odgovarajućeg polo×aja. Različiti nivoi naknada za rad i beneficije mogu biti uspostavljeni za svaki specifični slu×benički polo×aj unutar svakog određenog JP. Prilikom utvrđivanja nivoa naknada za rad i beneficije koji će biti isplaćeni ili koji će biti obezbjeđen za određeni polo×aj slu×benika u određenom JP, posebna pa×nja treba da se vodi za obaveze, obim, prirodu i slo×enost poslovanja u dotičnom JP.

 

22.3      JP je odgovorna za isplatu naknade za rad i beneficije za njegove slu×benike.


Član 23.

Izvršenje Povjerenih (Fiducijarnih) Zadataka od strane Slu×benika

 

23.1      Uvjek kada postoji jedna vjerodostojna informacija koja upućuje da je bilo koji slu×benik (izuzev Unutrašnjeg Slu×benika za Reviziju, nad kojim Komisija za Reviziju ima isključivu nadle×nost) postupao na način koji je prekršio njegove poverene (fiducijarne) zadatke, Upravni Odbor izvršiće jednu temeljitu isragu bez mnogo odlaganja.

 

23.2      Ako Upravni Odbor zaključi da je jedan slu×benik prekršio bilo koje poverene (fiducijarne) zadatke, Upravni Odbor (i) odmah će razrešiti i zamjeniti ovog slu×benika, i (ii) obavezan je da odmah zahtjeva da se preduzmu zakonske mjere protiv ovog slu×benika uvjek kada ima dovoljno dokaza na raspolaganju za koje se smatra da su dovoljne za pokretanje jedne uspešne tu×be za naknadu pričinjene štete JP od ovog prestupa; međutim, JP nije obavaezna da podnesi tu×bu protiv direktora koji je(su) učinili prestup ako se sa razlogom smatra da iznos naknade koji se mo×e dobiti je manji u odnosu na troškove koji mogu nastati za JP prilikom vodjenja ovog sudskog postupka.


GLAVA V

Komisija za Reviziju

 

Član 24.

Komisija za Reviziju

 

24.1      Svaka Komisija za Reviziju biće sastavljena od tri (3) izabrana direktora. Komisija za Reviziju Komisioni određuje se od Deoničara. Najmanje dva (2) člana koji su određeni na ovaj način treba da budu stručnjaci, ili treba da imaju jedno odgovarajuće saznanje o računovodstvu. Treći član treba da bude jedan drugi direktor, izuzev PIO ili predsedavajućeg.

 

24.2      Komisija za Reviziju proveriće da li su poslovanje i poslovi JP vođeni propisno, odgovorno i u isklučivom interesu Deoničara.

 

24.3      Komisija za Reviziju odrediće predsedavajućeg.

 

 


Član 25.

Funkcije i Nadle×nost Komisije za Reviziju

 

25.1      Nadle×nost Komisije za Reviziju je isključiva.

 

25.2      Komisija za Reviziju, na osnovu kolektivne odgovornosti:

 

a) pridr×avaće se Statuta i Pravilnika JP;

 

b) razmatraće dugoročne strateške, investicione i finansijske planove JP zajedno sa bilo kojim izmenama i dopunama – kao i godišnji poslovni plan i godišnji bud×et prije nego što se isti u cjelosti usvoje od Upravnog Odbora, kao i da istom dostavi sve primedbe i neslaganja koje smatra da su neophodne;

 

c) prije usvajanja od strane Upravnog Odbora (i) razmatraće pregled godišnjeg završnog računa kao i izjavu o dobicima i gubicima JP kao i ostale finansijske izjave koje se tra×e prema zakonu, kao i godišnji izvještaj o upravljanju, poslovnoj i finansijskoj politici kao i industrijsko stanje JP; i (ii) dostaviće Upravnom Odboru jedan izvještaj o opravdavanosti, ispravnosti, tačnosti i uskladjenosti sa zakonom ovih dokumenata;

 

d) redovno će razmatrati finansijsko stanje JP kao i njene planirane finansijske uslove, i ujedno će obezbjediti Upravnom Odboru bilo koje primedbe ili predloge koji on smatra potrebnim;

 

e) redovno će provjeriti prikladnost i propisno funkcionisanje unutrašnje kontrole (uključujući i finansijske kontrole), i ujedno će obezbjediti Upravnom Odboru bilo koje primedbe ili prijedloge koji on smatra potrebnim;

 

f) redovno će proveriti prikladnost i propisno funkcionisanje sistema i postupaka koji imaju za cilj da osiguraju da knjige i arhiva JP, uklučujući finansijske podatke, se dr×e u skladu sa račuvodstvenim standardima i sa zakonom, i da se nacrti godišnjih finansijskih izjava pripremaju na pravilan način, i ujedno će obezbjediti Upravnom Odboru bilo koje primedbe ili predloge koji on smatra potrebnim;

 

g) redovno će provjeriti prikladnost i propisno funkcionisanje sistema i postupaka koji imaju za cilj da garantuju primjenu od NP svih va×ećih  zakona na Kosovu prilikom obavljanja svoje djelatnoti i svojih poslova, i ujedno će obezbjediti Upravnom Odboru bilo koje primedbe ili predloge koji on smatra potrebnim;

 

h) imenovaće, razrašiće i zamjeniće Slu×benika za Unutrašnju  Reviziju, i utvrdiće njegovu/njenu naknadu i beneficije, utvrđivanje koje treba da bude u skladu sa izjavom o politici isplata koja se tra×i prema Članu 20.4;

 

i) osiguraće da kancelarija za unutrašnju reviziju bude propisno organizovana i da ima adekvatno osoblje, i da redovno proveri prikladnost i propisno funkcionisanje, kao i da vrši stalan i strog nadzor nad Slu×benikom za Unutrašnju Reviziju i kancelarijom za unutrašnju reviziju;

 

j) da razmatra sve Transakcije sa Srodnim Strankama, da ovlasti one koje su razumne i čiji su uslovi pravičniza JP ili, ako se primjenjuju ograničenja koja su utvrđena u Članu 36.1, da savjetuje Deoničara(e) o njegovoj prihvatljivosti i pravičnosti;

 

k) da strogo čuva poverljivost svih ne-anonimnih izvještaja koji se podnose od jednog radnika i koji se odnose na navodne prestupe direktora, slu×benika ili drugog radnika JP; zaštitiće identitet svakog radnika koji mo×e biti predmet odmazde kao rezultat ovog izvještavanja; i – prilikom zaštite bilo koje ovakve poverljive informacije – ukratko informiše radnika koji je podneo izvještaj o ishodu bilo koje istrage koja je pokrenuta kao rezultat njegovog izvještavanja; i

 

i) ako je potrebno, da predlo×i Upravnom Odboru mjere koje mogu biti neophodne za primjenu poverenih (fiducijarnih) zadataka Slu×benika za Unutrašnju Reviziju.


Član 26.

Nadle×nost Komisije za Reviziju

 

Komisija za Reviziju je ovlašćena da:

 

a) uputi Slu×benika za Unutrašnju Reviziju da obavlja zadatke i radnje koji su u okviru nadle×nosti Komisije za Reviziju;

 

b) pribavi bilo koje informacije u vezi sa poslovanjem i poslovima JP od bilo kojeg slu×benika ili radnika JP;

 

c) zatra×i savjete od nezavisnih stručnjaka, čija nabavka je obavljena u skladu sa Zakonom o javnim Nabavkama, uvjek kada ovo pitanje zahtjeva nezavisnost ovih stručnjaka od slu×benika ili visokih rukovodioca JP;

 

d) zatra×i odr×avanje jedne sjednice Upravnog Odbora, i da naznači dnevni red ove sjednice;

 

e) dostavi bilo koje pitanje koje se odnosi na JP sudovima ili nadle×nim organima za primjenu zakona;

 

f) da čuva kao poverljive od Upravnog odbora bilo koju informaciju u vezi sa svojim aktivnostima o kojima se sa razlogom zahtjeva da se dr×e kao poverljive sve do okončanja ovih aktivnosti.

 

Član 27.

 

Sjednice

 

Pravilnici treba da utvrde postupke Komisije za Reviziju kako bi obezbjedili nezavisnost Komisije i efikasno obavljala svoje funkcije i nadle×nosti koje su joj dodeljene prema ovom zakonu.

 

Glava 6.

Ostale Odredbe

 

Član 28.

Procjena Rezultata Rada Upravnog Odbora

 

28.1      Upravni Odbor JP će takođe na godišnjim osnovama, obaviti sistematsku procjenu izvršenja svojih zadataka. Predsedavajući je uglavnom odgovoran da obezbjedi da se procjena obavi propisno i na vrijeme. Procjena treba da analizira opšte izvršenje zadataka od strane odbora kao i efikasnost i pojedinačan doprinos članova odbora. Procjena treba takođe, između ostalog, da utvrdi raznovrsnost veštine i iskustava i druge stručne osobine u cilju procene efikasnosti čitavog Odbora i njegovih komisija. Prilikom izvršenja ove procjene, odbor mo×e da zatra×i savjete od stranih nezavisnih stručnjaka kao i od predstavnika Deoničara.

 

28.2      Odbor treba da osigura da rezultati procjene prema Članu 28.1 će se sa×eti u jednom pisanom izvještaju koji će se dostaviti (i) u slučaju Centralnog JP, Ministru i Vladi Kosova, i (ii) u slučaju jednog Lokalnog JP, članovima Opštinske Deoničarske Komisije.

 

28.3      Jedinica za Politike i Nadzor JP će, na godišnjoj osnovi, procjeniti rezultate rada direktora svakog JP. Svi slu×benici i direktori dotičnog JP će u potpunosti sarađivati sa Jedinicom za Politike i Nadzor JP prilikom obavljanja ove procjene. Jedinica za Nadzor JP mo×e da anga×uje, u skladu sa Zakonom o Javnim Nabavkama, jednog ili više stručnih savjetnika ili konsultantske firme koji će pru×ati pomoć pri obavljanju ove procjene. Jedinica za Politike i Nadzor JP objaviće ovu godišnju procenu u njegovom veb-sajtu. 


Član 29.

Izvještaji za Zadovoljavanje Potrošača

 

Pod odgovornošću PIO, JP redovno će izvršavati provjeru zadovoljavanja njegovih potrošača u vezi sa uslugama koje pru×a. Kompanija će usvojiti odgovarajuće postupke, i donijet će kratak i razumljiv izvještaj u kojem će naznačiti nivo zadovoljavanja potrošača kao i primjedbe PIO u vezi sa promjenom ovog nivoa. Ovaj izvještaj dostaviće se (i) Jedinici za Politike i Nadzor JP, koji će isti objaviti u svom veb-sajtu, i (ii) prema potrebi, Vladi i odgovarjućoj Komisioniji(jama) Deoničara.


Član 30.

Poslovni Plan

 

30.1      Do 31. Oktobra svake kalendarske godine, slu×benici svakog JP treba da pripreme svoj Poslovni Plan za sledeću kalendarsku godinu. Ovaj Poslovni Plan će prvo biti podnet na usvajanje u Upravnom Odboru. Posle usvajanja, Poslovni Plan će biti dostavljen, radi informisanja, prema prilici, Minstru i Vladi ili dotičnoj Opštinskoj Komisiji Deoničara. Poslovni Plan mora da analizira najmanje sledeće:

 

a) jedan opis poslovnih i finansijskih ciljeva koje JP te×i da postigne kao i raspored za njegovo ostvarenje;

 

b) izbor sredstava za postizanje ovih ciljeva;

 

c) utvrđivanje ukupnih troškova za obavljanje djelatnosti kao i način finansiranja troškova;

 

d) utvrditi radnje koje će se preduzeti u cilju postizanja ovih ciljeva; i

 

e) obaveze JP prema potrošačima i javnosti.

 

30.2      Svaki dotičan Poslovni Plan je javni dokumenat. Međutim, ako dotično JP obavlja svoju djelatnost na jednom tr×ištu koji je trenutno karakteriziran kao konkurentan ili koji se razumno očekuje da će biti karakteriziran kao konkurentan u toku sledećih 24 mjeseci, svaka informacija o ovom Poslovnom Planu koja, ako bi postala javna, sa razlogom se mo×e očekivati da mo×e negativno da utiče na polo×aj JP u tr×ištu, i zato će se dr×ati kao poverljiva i neće biti dostupne za javnost. U ovom slučaju, JP treba da pripremi javnu verziju Poslovnog Plana koji neće da sadr×i gorepomenute informacije.  


Član 31.

Godišnja i Tromjesečna (Kvartalna) Obaveza Izvještavanja

 

31.1      U roku od 30 dana nakon završetka jednog kalendarskog tromjesečja (kvartala), slu×benici JP pripremiće i dostaviće Upravnom Odboru JP jedan izvještaj za upravo završeni kvartal (“dotični kvartal”) koji sadr×i sledeće:

 

a) jedan opšti pregled organizacione strukture JP uključujući jednu naznaku o svim značajnim izmjenama koje su urađene u toku dotičnog kvartala;

 

b) jedno razmatranje o poslovnom i finansijskom radu dotičng kvartala;

 

c) jedan sa×etak svih nerešenih ili nagoveštenih sudskih ili arbitra×nih postupaka uključenih, ili koje mogu da uključe JP;

 

d) svaki sudski ili arbitra×ni postupak koji JP očekuje da pokrene u tekućem kvartalu;

 

e) značajne transakcije koje uključuju JP ili njegove jedinice; i

 

f) sugestije i prijedlozi za izmjenu od kojih se razumno očekuje da će da povećaju efikasnost JP;

 

31.2      U roku od 30 dana poslije prijema kvartalnog izvještaja, Upravni Odbor JP razmatraće, preinačiće i ako smatra da je razumno neophodno usvojiće i dostaviće, svaki ovakav izvještaj, prema prilici, Ministru i Vladi ili dotičnoj Opštinskoj Komisiji(jama) Deoničara.

 

31.3      U roku od 45 dana nakon završetka svake kalendarske godine, Slu×benici JP, u skladu sa Članom 14.1, pripremiće i dostaviće Upravnom Odboru, jedan godišnji izvještaj za upravo završenu kalendarsku godinu, u kojem će se opisati preduzete mjere, postignuti finansijski rezultati kao i opšta efikasnost u realizaciji utvrđenih ciljeva u Poslovnom Planu. Upravni Odbor JP razmatraće, preinačiće i ako smatra da je razumno neophodno usvojiće i dostaviće – u roku 30 dana posle prijema – ovaj godišnji izvještaj (i) Jedinici za Politike i Nadzor JP, koja će isti objaviti u veb-sajtu i ako smatara odgovarajućim, Vladi ili dotičnoj Opštinskoj Komisiji Deoničara. Odbor JP će takođe objaviti ovaj godišnji izvještaj u jednom javno dostupnom veb-sajtu koji se odr×ava od JP.

 

31.4                  Upravni Odbor JP će odmah u potpunosti odgovoriti svim zahtjevima za informacije o JP koje su podnete od lica ili organa koji vrši Deoničarska prava u ovom JP (Ministar ili jedna Opštinska Komisija Deoničara, bilo koja da je primeljiva). 

 

31.5      Uslovi za izvještavanje koji je ustanovljen u ovom Članu 31 dopunjuje druge uslove koji su utvrđeni u Kosovskom zakonu.


Član 32.

Godišnja Konsolidovana Finansijska Izjava za

sva JP

 

Jedinica za Politike i Nadzor JP pripremiće i objaviće u svom veb-sajtu godišnju konsolidovanu finansijsku izjavu za sva JP.


Član 33.

Vanjska Revizija JP

 

33.1      Svako JP biće predmet jedne objektivne godišnje vanjske revizije od jednog nezavisnog, nadle×nog i kvalifikovanog revizora.

 

33.2      Od revizora se zahtjeva da osigura za Odbor Deoničara jednu stručnu cerifikovanu i sveobuhvatnu procjenu o tome da li finansijske izjave JP nepristrasno predstavljaju, u skladu sa pravilima o računovodstvenim principima utvrdjene u Članu 14.1, finansijsko stanje i izvršenje zadataka JP u svim materijalnim aspektima. Revizor treba takođe da obezbjedi jedno mišljenje u vezi sa načinom kako su pripremljene i predstavljene finansijske izjave JP. Revizor ima fiducijarne obaveze prema NP i Deoničaru(ima) JP da izvršava povećanu stručnu pa×nju prilikom obavljanja spoljne revizije i pripreme procjene i mišljenja koji se zahtjevaju prema Članu 33.2.

 

33.3      Slu×benik Nabavke JP izvršiće nabavku za usluge jednog revizora koji će obaviti vanjsku reviziju u skladu sa Zakonom o Javnim Nabavkama i ovim Članom 33. Dotični ugovor će imati maksimalni rok trajanja od tri (3) godine.

 

 

33.4      Komisija za Reviziju JP pru×iće pomoć Slu×beniku Nabavke JP prilikom pripreme kriterijuma o stručnoj podesnosti koji treba da se koriste u toku nabavke. Ovi kriterijumi treba da obezbjede nezavisnost i kompetentnost revizora za nabavku prilikom ponude usluga za vanjsku reviziju. Komisija za Reviziju takodje treba da pripremi odredbe dotičnog ugovora koje utvrđuju delokrug i plan vanjske revizije.

 

33.5      Nijedno lice nema pravo da podnosi tender/ponudu za jedan ugovor za obezbjeđenje vanjskih revizorskih usluga za jedno JP ako bi dodjela ovog ugovora mogla da prouzrokuje ili koja bi zahtjevala od dotičnog lica da obavi vanjske revizorske usluge za dotično JP za više od tri godine u jednom vremenskom roku od šest godina. Revizoru kojem je prethodno dat jedan ugovor od strane jednog JP za izvršenje jedne vanjske revizije u tom JP nema pravo nakon završetka ovog ugovora, da se zaposli ili da se anga×uje od JP za jedan period od dve (2) godine.

 

33.6      Jedan revizor koji je je ponudio usluge koje se ne odnose na reviziju za bilo koje JP u roku od dvanaest (12) mjeseci pre zadnjeg roka za dostavljanje ponuda/tendera, neće biti podesan da dostavi ponudu za jednu nabavku JP za usluge vanjske revizije.

 

33.7      Ako jedan revizor ima jedan postojeći ugovor sa JP za obavljanje usluga za vanjsku reviziju, ovaj revizor neće, u toku trajanja ovog ugovora, pru×ati usluge koje se ne odnose na reviziju za to JP ili bilo koje drugo JP; i svaki ugovor koji je dodjeljen od jednog JP za usluge vanjske revizije treba da sadr×i odredbu koja sadr×i ovo ograničenja.

 

33.8      Svi direktori, slu×benici, radnici i ugovarači JP du×ni su da u potpunosti sarađuju sa revizorom u toku obavljanja vanjske revizije.

 

33.9      Svaki direktor i slu×benik jednog JP je odgovoran da osigura da JP poštuje uslove vanjske revizije koji su uspostavljeni u ovom Članu 33. Ako direktor ili slu×benik ne preduzima sve neophodne mjere u okviru svojih/njenih nadle×nosti da JP poštuje ove uslove, ovo će se smatrati kao dovoljan zakonski razlog za njegovo neposredno razrešenje od (i) u slučaju direktora, Deoničara, ili (ii) u slučaju slu×benikat, od Odbora.


Član 34.

Pravilnici

 

34.1                  Sva JP uspostaviće i staviće na snagu pravilnike koje se tra×e prema Zakonu o Poslovnim Društvima. Usvajanje, izmjene i dopune kao i ukidanje Pravilnika JP je u isključivoj nadle×nosti Deoničara JP; ipak, Deoničar(i) JP treba da obezbjede da ovi pravilnici budu u skladu sa ovim zakonom i sa modelima pravilnika koji su proglašeni od Ministra prema Članu 34.4.

 

34.2                  Jedna potpuna tekuća kopija svih pravilnika JP treba da se objavi i treba da se odr×ava u jednom dostupnom veb-sajtu koji se odr×ava od JP.

 

34.3                  Odredbe pravilnika JP treba da su u skladu sa utvrđenim uslovima Kosovskog zakona. Pored ovoga, pravilnici JP sadr×aće odredbe koje detaljno opisuju sledeće:

 

a) nazive, obaveze i ovlašćenja svakog Slu×benika JP;

b) politike JP za izbor (regrutaciju) uprave kao i procenu efikasnosti u skladu sa pravičnim standardima i transparentnošću;

 

c) postupak JP za vršenje nadzora i kontrole sukoba interesa;

 

d) politiku JP u vezi sa Transakcijama sa Srodnim Strankama, i postupcima izveštavanja i usvajanjem ovih transakcija;

 

e) postupak JP o javnom oglašavanju materijalnih informacija o (i) JP (uključujući informaciji njegovim značajnim transakcijama, finansijskom stanju, i značajne odluke njegovog Odbora), i (ii) ekonomske aktivnosti upućenih; i

 

f) pravila koja uređuje transakcije između/sa jedinica JP; postupci JP za nadzor nad ovim transakcijama i da se osigura njihovo otkrivanje pred Upravnim Odborom i organom ili organima koji vrše Deoničarska prava u ovom JP (Vlada ili Opštinska Komisija Deoničara). 

 

34.4                  Ministarstvo je ovlašćeno i ima obavezu da proglasi jedan komplet modela pravilnika za korišćenje od JP, i svaka JP treba da obezbjedi da su njeni pravilnici u skladu sa ovim modelima. Ministarstvo treba da obezbjedi da su modeli pravilnika u skladu sa ovim zakonom i drugi va×ećim zakonima Kosova i da odra×avaju široke usvojene međunarodne standarde o korporacijskom upravljanju u javnim preduzećima. Ministarstvo treba takodje da uzme u obzir modele pravilnika JP koji su prethodno usvojeni od Kosovske Povereničke Agencije.  


Član 35.

Etički Kodeks Korporacije

 

35.1      Svako JP du×no je da pripremi, usvoji i primjeni jedan obavezan etički kodeks o korporacijskom upravljanju.

 

35.2      Etički kodeksi o korporacijskom upravljanju će (i) obavezati JP da primjeni najviše standarde ponašanja i poslovne prakse; i (ii) treba da bude vrlo detaljan kako bi pru×ao jasne smernice o ponašanju direktora, slu×benika, radnika i stručnih savjetnika JP i (iii) da uspostavi jedan program za zaštitu lica koji za javnost otkrivaju činjenice o zloupotrebi.

 

35.3      Svaki direktor i slu×benik JP treba da potpiše jednu pismenu obavezu o poštovanju etičkog kodeksa i korporacijskog upravljanja kao i da će preduzeti sve neophodne razumne mere za njegovu primjenu od JP i svih zaposlenih lica ili anga×ovanih stručnjaka od JP.

 

35.4      Ministarstvo je ovlašćeno i obavezno da proglasi jedan model etičkog kodeksa i korporacijskog upravljanja radi korišćenja od strane JP, i svako JP treba da osigura da je model kodeksa u skladu sa ovim modelom kodeksa. Ministarstvo treba da obezbjedi da je model etičkog kodeksa u skladu sa ovim zakonom i drugi va×ećim zakonima Kosova i da odra×ava široke usvojene međunarodne standarde o etičim kodeksima i korporacijskog upravljanju. Ministarstvo treba takođe da uzme u obzir modele etičkog kodeksa i korporacijskog upravljanja za JP koji su prethodno usvojeni od Kosovske Povereničke Agencije.  


Član 36.

Sukob Interesa

 

36.1      Direktori i slu×benici JP ne mogu da stupe u sporazume sa ovim JP, izuzev ako se ovaj sporazum odobri od Deoničara. Ovo ograničenje neće se primjeniti za ugovore o zapošljavanju Slu×benika, za koje se zahtjeva samo odobrenje od Upravnog Odbora.

 

36.2      Direktori i slu×benici JP du×ni su da u potpunosti i nepristrasno otkriju pisanim putem pred Upravnim Odborom JP bilo koje lične interese bilo koje prirode koje mogu da budu u vezi sa jednom radnjom ili sa poslovnom odlukom koja će se doneti od strane JP; posebno, oni treba da otkriju sve Finansijke Interse koje mogu imati kod (i) poslovnih konkurenata; (ii) poverioca; (iii) snabdevačima sa robama i uslugama; ili (iv) poslovnim potrošačima, JP.

 

36.3      Otkrivanje koje se zahtjeva prema prethodnom članu treba da se obavi od svakog pojedinca na vreme kada se odgovarajući interes pojavljuje ili na vreme kada pojedinac preuzima odgovarajući polo×aj u JP.

 

36.4      Jednom slu×beniku ili direktoru će biti apsolutno zabranjeno da učestvuje ili da pokušava da vrši uticaj – neposredno ili posredno - na bilo kojoj sjednici, diskusiji, pregovorima, odlukama ili predlozima odluka Upravnog Odbora ili Slu×benika JP kada se one odnose na jedno pitanje u kojem dotični slu×benik ili direktor ima jedan lični interes (uključujući jedan finansijski interes) koji mo×e potencijalno da se nalazi u sukobu sa interesima JP.

 

36.5      Svaka odluka koja je usvojena od Upravnog Odbora ili od Komisije za Reviziju i koja je izglasana ili koja je bila pod uticajem jednog slu×benika ili direktora koji djeluje u suprotnosti sa Članom 24A.4 biće ništav i neva×eć, i svaki deoničar ili direktor mo×e formalno, pisanim putem, da podnese zahtjev Upravnom Odboru ili Komisiji za Reviziju, prema slučaju, zahtjev za formalno poništavanje ove odluke. Ako Upravni Odbor ili Komisiji za Reviziju, u roku od trideset (30) dana poslije dostavljanja zahtjeva, propusti ili odbija da preduzima mjere za poništavanje ove odluke, onda bilo koji deoničar ili direktor mo×e podneti tu×bu pred nadle×nim sudom od kojeg će zahtjevati da donese jedan nalog kojim će proglasiti ovu odluku ništavnom i neva×ećom.

 

36.6      Jedan slu×benik treba da se uzdr×ava od bilo koje radnje u vezi sa pitanjem u kojoj on ima lični interes (uključujući Finansijske Interese) koji mo×e, potencijalno, da se nalazi u sukobu sa interesima JP, izuzev ako se ova radnja prosto primjenjuje za jednu tekuću valjanu jednu odluku koja je prethodno usvojena od Upravnog Odbora ili Komisije za Reviziju.


Član 37.

Jedinica za Politike i Nadzor JP pri Ministarstvu

 

37.1      Jedinica za Politike i Nadzor JP (“Jedinica JP”) uspostaviće se od strane Minista i biće u okviru Ministarstvu radi pru×anja podrške Ministru i Vladi u izvršavanju odgovornosti JP koje su prema ovom zakonu. Rukovodioc Jedinice za JP imenovaj je od strane Ministra.

 

37.2      Jedinica za JP takođe će:

 

a) pripremiti i dostaviti Ministru, radi otpravljanja Vladi, analize i preporuke o pitanjim Centralnog JP koje su u nadle×nosti Ministra i/ili Vlade;

 

b) pripremiti i dostaviti Ministru prijedloge preporuka za nadzor Centralnog JP i monitorisanje njihove usaglašenosti sa ovim zakonom i drugim značajnim zakonima.

 

c) da sakuplja relevantne informacije o JP i ponudi podršku, prema potrebi, Bud×etskim Odeljenjima u vezi sa svim pitanjima KKB koji se odnose na JP.

 

37.3      Jedinica za JP uspostaviće jedan veb-sajt u kojem je du×na da objavi konsolidovanu godišnju finansijsku izjavu za sva JP koja se tra×i prema Članu 32.

 

37.3      Jedinica za JP treba takodje da objavi za svako JP:

 

a) sve informacije, izvještaje, finansijske izjave kao i tra×ene procjene prema ovom zakonu za JP i za njegov Odbor;

 

b) statut i pravilnike JP;

 

c) javnu verziju Plana Poslovanja JP;

 

d) ove odluke ili radnje koje su preduzete od Vlade, Ministra ili jedne Opštinske Deoničarske Komisije prema ovom zakonu ili prema Zakonu o Poslovnim Društvima u vezi sa JP ili njegovim Odborom, uključujući – ali ne ograničavajući se: (a) na sve aktivnosti ili donete odluke o vršenju deoničarskog prava, i (b) na sve radnje ili donete odluke o primjeni obaveze o fiducijarnim (poverenim) pravima Upravnog Odbora kao i rezultatu pomenutih odluka i radnji, uključujući jedan opis navodnog prekršaja, zatr×enog pravnog leka i bilo koje sudske odluke u vezi sa slučajem; međutim, nijedna ovakva informacija se neće objaviti ako i sve dok prejudicira obavljanje istrage koja je u toku u vezi sa navodnim prekršajem; i

 

e) naknadu, uslove za naknadu, za svakog direktora i slu×benika JP;

 

f) sve materijalne podatke o svakoj Transakciji sa Srodnom Strankom, kao i jednu izjavu – pod kolektivnom odgovornošću upravnog odbora – o tome da je pomenuta transakcija obavljena prema tr×išnim uslovima;

 

g) sve ugovore o nabavkama od velike vrijednosti kao što je definisano u Zakonu o Javnim Nabavkama;

 

h) sve ugovore o nabavkama – bez obzira na njihovu vrijednost – koje su zaključene bez korišćenja jednog konkurentnog postupka nabavke; i jedna izjava – pod kolektivmom odgovornošću odbora - o tome da je pomenuta transakcija obavljena prema tr×išnim uslovima;

 

i)         obaveze za javne usluge koje su dodjeljene JP prema zakonu;

 

j)         svi sukobi interesa koji su izjavljeni od direktora i slu×benika;

 

k)       spisak njegovih deset najvećih snabdevača prema vrijednosti snabdjevanja;

 

l)         broj njegovih radnika, koji su podjeljeni prema odeljenjima, naznačavajući mjesečne izmjene

 

37.5      Jedinica JP du×na je takođe da objavi sve podnormativne akte, medele kodeksa i donetih pravilnika na osnovu ovlašćenja ovog zakona.

 

37.6      Jedinica za JP du×na je da odr×ava u svom veb-sajtu sve tra×ene podatke prema Članovima 37.3 – 37.5 za jedan vremenski rok od pet (5) godina.

 

37.7      Vlada, ministarstvo, svako JP i svaka Opštinska Deoničarska Komisija du×na je da odmah obezbjedi za Jedinicu za JP, sve podatke koji su utvrđeni u Članu 37.4 u toku vremena kada su ovi podaci u njihovom posjedu i pod njihovom kontrolom.

 

37.8      Svi podaci koji su opisani u Članovima 37.3 – 37.5 treba takođe da budu javno dostupni i treba da se objavljuju u skladu sa Zakonom o Pristupu Slu×benim Dokumentima. Ovaj Član 37.8 se neće tumačiti i primjeniti u cilju ograničavanja delokruga ovog zakona.

 

GLALVA VI

Prelazne i Završne Odredbe

 

 

Član 38.

Preovladavanje ovog Zakona nad Prethodnim Zakonima

 

38.1      Ovaj zakon će zamjeniti i preovladati nad svim odredbama prethodnih zakona (zakonodavstva) ili normativnih akata koji nisu u skladu sa njim; međutim, ako nastane sukob između ovog zakona i Članova 21-30 Zakona o Radio Televiziji Kosova, ovi čalnovi o Zakona o Radio Televiziji Kosova će preovladati.

 

38.2      Na dan stupanja na snagu ovog zakona, Zakon o Unutrašnjoj Reviziji neće se primjeniti za JP.

 

Član 39.

Raspolaganje sa Deonicama i Obaveze Dr×anja ili koje su

Prethodno Prisvojene od Holding Kompanija


39.1      Svako poslovno društvo koje je prethodno stvoreno od Kosovske Povereničke Agencije koja dr×i deonice u jednoj ili u više javnih preduzeća (“Holding Kompanije”) odmah treba da prenesu ove deonice u Ministarstvo Ekonomije i Finansija. Sve deonice jednog Lokalno JP koje su primljene od Ministarstva će odmah biti prenete od Ministarstva u to dotično Lokalno JP, koja će zatim distribuirati ove deonice opštinama ili odgovarajućim opštinama u skladu sa Dodatkom 2. Posle prijema svih deonica JP od jedne Holding Kompanije, Ministar će imati potpuna ovlašćenja i odgovornosti da preduzima sve neophodne mjere za raspuštanje ove Holding Kompanije.

 

39.2      Nakon stupanja na snagu ovog zakona, neisplaćeni dugovi i finansijske obaveze JP koje su preuzete od Holding Kompanije biće preneti i preuzeti od JP koja uporedo sa njegovim inkorporisanjem kao jedno deoničarsko društvo prema Uredbi UNMIK-a 2001/6 je primila vlasništvo ili posjed cjelokupne ili uglavnom cjelokupne operativne i druge aktive preduzeća koja su prvobitno ušla u ove dugove ili obaveze; s’tim da ako je takva aktiva bila preneta na više od jednog deoničarskog društva/kompanije, svako dotično društvo će biti zajedničko i pojedinačno odgovorno za neispunjene dugove i obaveze preduzeća koja je prvobitno stvorila ove dugove i obaveze, i svako dotično društvo/kompanija ima pravo da primi uloge od drugog(ih) ako se od nje zahtjeva da plati ili da inače ispuni više od njegovog dijela ovih dugova ili obaveza (njegov dio je jednak sa procentom koji je utvrđen na osnovu vrijednosti aktive prvobitnog preduzeća koja je preneta ovom društvu).

 

39.3      Republika Kosova će imati neograničenu odgovornost, kao jamac (garant), za isplatu ovih dugova ili drugih finansijskih obaveza ako, prema va×ećem zakonu za vrijeme nastajanja duga ili obaveze: (i) osnivači, vlasnici, partneri, dr×aoci vlasničkih interesa ili deoničari, prema slučaju, pravnog lica ili drugog entiteta koji je stvorio ovaj dug ili obavezu – i koji je kasnije transformisan u odgovarajuću Holding Kompaniju – bili su neograničeno odgovorni za obaveze ovog pravnog lica ili entiteta; ili (ii) poslovanje ili entitet koji je stvorio dug ili obavezu - i koji je kasnije transformisan u odgovarajuću Holding Kompaniju – nije u×ivao odvojeni pravni identitet od osnivača, vlasnika, partnera ili dr×aoca vlasničkih interesa, prema slučaju. Sve ove obaveze, dugovi i druge odgovornosti ostaće predmet odgovarajućih va×ećih zakona, i ništa u ovom zakonu neće štetno da utiče na bilo koje pravo ili prerogativu odgovarajućih poverioca koji su postojali odmah prije datuma stupanja na snagu ovog zakona.

 

39.4      Ako jedno lice ili entitet podnosi jedno potra×ivanje ili tu×bu kojom zahtjeva od JP ili Vlade isplatu jednog duga ili finansijske obaveze, JP ili Vlada, prema slučaju, imaju pravo da koriste svu pravnu zaštitu koja im je na raspolaganju prema va×ećem zakonu u vezi sa valjanošću ili pravovremenošću ovog potra×ivanja ili tu×be.

 

39.5      Bez prejudiciranja gorepomenutog, ništa u ovom Članu 39 se neće tumačiti kao uticaj na primjenljive zakonske rokove o pravu potra×ivača da podnese tu×bu pred nadle×nim sudom za isplatu duga ili gorepomenute obaveze.


Član 40.

Preduzeća u kojima je Javno Vlasništvo u

Manjini


40.1      Ako jedno preduzeće je ili postaje sa manje od pedeset (50%) vlasništva, neposredno ili posredno, Republike Kosova i/ili jednog ili više javnih autoriteta Republike Kosova, ovo preduzeće neće biti “JP” u smislu ovog zakona i bilo koja referenca o ovom preduzeću u dodatku koji je prilo×en ovom zakonu smatraće se da su izbrisane od ovog dodatka i ova teferenca neće imati snagu i neće se primjeniti.

 

40.2      Ako Republike Kosova i/ili jedan ili više javnih autoriteta Republike Kosova imaju u vlasništvu, neposredno ili posredno, deonice ili druge vlasničke interese u jednom preduzeću koja nije JP u smislu ovog zakona, dotična prava deoničara/vlasništva i obaveze utvrdiće se u skladu sa Zakonom o Poslovnim Društvima i drugim va×ećim zakonima Republike Kosova.

 

40.3      Prava ovih deonica ili vlasničkih interesa u javnoj svojini u ovom preduzeću izvršiće se od odgovarajućeg javnog autoriteta ili od odgovarajućeg javnog autoriteta koji je utvrđen u Članu 5. Vršenje ovog prava treba da bude u skladu, mutatis mutandis, sa odredbama ovog zakona koje uređuju vršenje deoničarskih prava. Ako dotični javni autoritet ima pravo da predlo×i kandidate za odbor ovog preduzeća, predlog o ovim kandidatima od ovog organa obaviće se, mutatis mutandis, u skladu sa va×ećim odredbama u Članu 15 ili Članu 16.

 

40.4      Prodaja ili prijedlog za prodaju ovih deonica ili vlasničkih interesa urediće se prema Članu 9; s’tim da, međutim, ako postoji jedan sporazum sa deoničarima ili drugim vlasnicima koji je prethodno zaključen za jednu prodaju ili privatizaciju koji je u skladu sa uslovima koji su utvrđeni u Članu 6, i ovaj sporazum sadr×i odredbe o uređenju prodaje ovih deonica, onda ove odredbe će preovladati u slučaju sukoba sa Članom 9.


Član 41.

Zabrana o stavljanju pod Zalogom ili Pravo Zadr×avanja Deonica i Interesa koji su u Javnom Vlasništvu

 

Deonice ili druga vlasnička prava koja se dr×e ili koja su u vlasništvu bilo kojeg javnog autoriteta u jednom poslovnom društvu ili drugom preduzeću, ne mogu se zalo×iti, staviti pod hipotekom, pod pravom zadr×avanja, ili da se koriste kao jamstvo (garancija) za isplatu ili za izvršenje bilo koje finansijske ili druge obaveze.


Član 42.

Pomoćno Zakonodavstvo

 

Vlada je ovlašćena da donosi i proglasi pomoćno zakonodavstvo kako bi obezbjedilo pravilnu primjenu ovog zakona.


Član 43.

Privremeni Upravni Odbori

 

43.1      Vlada je ovlašćena da imenuje jedan Privremeni Upravni Odbor (“Privremeni Upravni Odbor”) za svako JP da slu×i u Upravnom Odboru JP za jedan mandatni rok od šest mjeseci počev od datuma stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

43.2      Vlada je du×na da vrši ovo ovlašćenje što je prije moguće posle stupanja na snagu ovog zakona.

 

43.3      Svaki Privremeni Upravni Odbor biće sastavljen od pet (5) članova i treba da uključi PIO ili visokog rukovodioca JP. Prilikom imenovanja drugih direktora jednog Privremenog Upravnog Odbora, Vlada treba da učini maksimalne napore kako bi osigurala da ovi direktori ispunjavaju uslove koji su utvrđeni u Članovima 17.1 i 17.4 ovog zakona.

 

43.4      Mandat svakog Privremenog Upravnog Odbora isteći će, bilo koja de se desi ranije (i) u ponoć dana koji dolazi šest (6) mjeseci posle stupanja na snagu ovog zakona ili (ii) na dan u kojem je izabran kompletan odbor direktora za dotično JP u skladu sa Članom 15 ili Članom 16.

 

43.5      Svaki pokušaj za proširenje ili produ×enje mandata jednog Privremenog Upravnog Odbora iznad roka koji je utvrđen u Članu 43.4 je zabranjen, ništavan i neva×eć. Nakon isteka roka Privremenog Upravnog Odbora koji je utvrđen u Članu 43.4, ovaj odbor i njegovi direktori neće dalje imati nikakvo ovlašćenje da obavljaju bilo koju radnju u svojstvu Upravnog Odbora JP.


Član 44.

Stupanje na Snagu

 

Ovaj zakon stupa na snagu na dan objavljivanja u Slu×benom listu Republike Kosova.

 

 

Zakon br. 03/L- 087

13. jun 2008.

 

 

 

 

Dodatak 1

Centralna Javna Preduzeća

 

1.                   Energetska Korporacija Kosova JSC (EKK);

2.                   Operater Sistema, Prenosa i Tr×išta, JSC (KOSTT);

3.                   Pošta i Telekomunikacije Kosova J.S.C. (PTK);

4.                   Kosovske Äeljeznice J.S.C;

5.                   Međunarodni Aerodrom Priština J.S.C;

6.                   Kosovska Kompanija za upravljanje sa Otpadom J.S.C;

7.                   HS Ibar Lepenac DD;

8.                   Radio Televizija Kosova (RTK).

 

 

Regionalne Kompanije za Navodnjavanje

 

1.                   Kompanija za Navodnjavanje Drini i Bardhë J.S.C.

2.                   Preduzeće za Navodnjavanje Radoniqi-Dukagjini J.S.C

 

 

Regionalna Preduzeća (Kompanije) za Vodovod


1.                   Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Prishtina J.S.C, Priština

2.                   Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Hidrodrini J.S.C, Peć

3.                   Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Hidroregjioni Jugili J.S.C, Prizren

4.                   Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Mitrovica J.S.C, Mitrovica

5.                   Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Hidromorava J.S.C, Gnjilane

6.                   Regionalno Preduzeće (Kompanija) za Vodovod Radoniqi J.S.C, Đakovica


Dodatak 2

Lokalna Javna Preduzeća


1.                   Centralno Grejanje Termokos J.S.C, Priština                                            Priština 100%

   

 2.       Centralno Grejanje Gjakova J.S.C, Gjakova                                  Đakovica 100%

 

3.          Regionalno Preduzeće za Otpad Cabrati J.S.C, Gjakovë                    Đakovica 100%

 

4.                   Preduzeće za Otpad JKP Stiard, Mitrovica                                                 Mitrovica 100%

 

5.                   Preduzeće za Otpad JKSP Zvecan, Zvecan                                                Zvečan 100%

 

6.          Preduzeće za Vodovod i Otpad Water Ibar, Zubin Potok                      ZubinPotok 100%

 

7.                   Preduzeće za Otpad 24 Novembar, Leposavić      Leposavić 100%

             

               

8.         Regionalno Preduzeće za Vodovod Bifurkacioni J.S.C,Ferizaj

                                                                                                            Uroševac 85.3 Kačanik 14.7%

 

9.         Javno Stambeno Preduzeće                                                                      Priština 100%

 

10.        JP Tregu Mitrovica                                                                      Mitrovica 100%

 

11 Regionalno Preduzeće za Otpad Pastrrimi D.D,Priština

 

12  Regionalno Preduzeće za Otpad Ambienti D.D, Peć

 

 

13 Regionalno Preduzeće za Otpad Pastërtia D.D,  Uroševac

 

14  Regionalno Preduzeće za Otpad D.D Eco-Region, D.D, Prizren

 

15  Regionalno Preduzeće za Otpad Higijena D.D, Gnjilane

 

16 Regionalno Preduzeće za Otpad Unitetiti D.D, Mitrovica

Zadnja Promjena ( e enjte , 02 tetor 2008 )
 
« Prethodna   SljedeŠa »